Cjroen '/warL-Jexels in het harL. Rover Boebas en de bosgeest 5 december ia" Blos dat branden van overtollig maagzuur. Nieuwe Coöperatieve Boerenleenbank Texelse leerkrachten op de planken zal in januari worden aanbesteed RAiFFOSDIOAtW. JATERDAG 5 DECEMBER 1959 Uitgave N.V. v.h. Langeveld <5r de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Oen Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7410 COURANT Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mro Zie, de maan schijnt door de bomen. Zullen wij straks zélf soms gaan, zwevend hoog boven de bomen, ter verkenning naar de maan? En we vragen wat verward: wat wacht ons daar: koek of gard? Heerlijk avondje is gekomen in een wereld vol geraas. Nergens schijnt de geest te heersen van die goede Sinterklaas; alles angst en vrees en smart, weinig koek, maar heel veel gard! Onze namen staan geschreven in des rijksontvangers boek en wij krijgen elk een aanslag, 'n deel van de belastingkoek, waar straks 't nieuwe jaar mee start. Wie niet dokt, die krijgt de gard. Op de hoge, hoge daken rijdt de bisschop veilig voort, door geen borden, lichten, strepen of parkeerverbod gestoord. Wij, in 't wegverkeer verward, vrezen elk moment de gard! Ach, laat ons het maar vergeten en één avond kind'ren zijn en één avond eerlijk delen, ook al is 't slechts marsepain. Mensen, staakt Uw wild geraas, 't Is vanavondSinterklaas! (Nadruk verbonden). INGEZONDEN. DE VOETBALTOTO ,,Er valt geen enkel levensterrein bui ten de cntische moraliteit van het evan gelie"; aldus ds. Wolfensberger. En wij zouden hieraan de vraag willen verbin den: „Wie ontzegt dan wel de Kerk het recht zich uit te spreken?" De storm van verontwaardiging, die over ons land waait, geldt niet de uit spraak van de Hervormde Synode, maar het ingediende wetsvoorstel, waardoor het rechtsgevoel van de meerderheid van ons volk is gekwetst. Dat de KNVB in 1954 de toto afwees, berustte op andere gronden dan de afwij zing van de Hervormde Synode. Het kli maat bij de KNVB veranderde vrij spoe dig na 1954. De toto is vier jaar geleden van onderen af uit ons volk naar boven gekomen. Uit nood geboren, omdat de duizenden verantwoordelijke clubbe stuurders het moeizaam opgebouwde jeugdwerk niet verloren wilden laten gaan. De achterstand op sportgebied in ons land is ontstellend groot. Moeten we cns ook niet materieel wapenen tegen het vele gevaren in zich dragende probleem vrijetijdsbesteding? De sportvelden, zwembaden, turnhallen moeten er ko men, zegt u. Niet uit totogeld maar.... het Nederlandse volk dient de fiscale consequenties te accepteren. Meent u dat, dominee? Wat heeft dan de protestantse partij ministers belet nu met een enorm subsi die-voorstel t.b.v. de sport voor vele jaren te komen en de fiscale consequen ties hieraan verbonden7 Inplaats hiervan kwam minister Beerman met een ran cuneus wetsvoorstel, waarbij hij het ver ouderde rapport Wiardi volgde en dan nog een maximumprijs aangaf met de duidelijke bedoeling hiermee de toto geen evenskans te geven. Dit is onoprecht. De kamerleden Blaisse (KVP), Berkhou wer (VVD) en Vrolijk (PvdA), mede ondertekenaren van het rapport Wiarda, hebben zich inmiddels van dit rapport gedistancieerd. Zij zijn het niet meer eens met de maximum inzet en de prijs in het rapport vermeld. Reeds na één jaar gelden voor deze kamerleden zeer terecht gezien de ervaring andere normen. De Hervormde Synode noemt de toto een uiting van kinderachtige onrijpheid en een gevaar voor de geestelijke volks gezondheid. Er wordt nu al vier jaar hevig getoto-d. De kinderachtige onrijp heid heeft alweer op grote schaal verbe tering gebracht op sportgebied (vraagt u het maar eens aan de duizenden clubs en de vele sportbonden), maar dat de zin van de arbeid er onder geleden heeft, nee, dat hebben we nog nergens kunnen constateren. Iets van een halsstarrig onbegrip vin den we zelfs terug bij ds. W. als hij schrijft: „nee, geen slapeloze nachten, maar wel kijkende papa's, die geen zon dagmiddag bij hun bloedjes van kinderen blijven". Wringt hier de schoen? Om in de stijl van ds. W te blijven, moeten we dan terug naar de tijd van „ach vader, niet meer"? Angst voor toenemende actieve en passieve sportbeoefening? Dan zoudt ge uw tijd niet verstaan. En wat die practische discriminatie ten opzichte van „principiële" sportbon den betreft, natuurlijk dominee, dat is zuur. Gelooft u mij, na enige tijd wette lijke toto, als alle opwinding geluwd is, zakt de halsstarrigheid wel. Bijdragen, afkomstig uit gelden, verdiend met beursspeculaties komen ook overal te recht. Straks doen u en ik ook een oogje dicht, 't Is immers voor onze gehele Ne derlandse jeugd? En die is het waard, dat we de helpende hand bieden. A. van Heusden, Lid toto- en bestedingscommissie van de K.N.V.B. C^r-C toekomst on 4 ZONDAGSDIENST DEN BURG ee DOKTER VAN LOON a (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) ZON, MAAN EN HOOG WATER 1 De zon komt 5 december op om 8.32 jj uur en gaat onder om 16.30 uur. f* Maan: 7 dec. E.K.; 15 dec. V.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: K0; 5 dec. 11.40 en—; 6 dec. 0.21 en 12.14; 7 dec 0.59 en 12.55; 8 dec. 1.44 en 13 51; 9 dec. 2.47 en 15.09; 10 dec. 4.05 en 16.22; a5J U dec. 5.15 en 17.33; 12 dec. 6.14 en 18.31 Aan het strand ongeveer een uur eei- der hoog water. .ij, 'n paar Rennies 'n(1; *trk van "n ogenblik. ooj Is nog een prettige remedie ook. sjes Direct baat en gemakkelijk in te nemen ,en zonder water of wat ook. U kunt Ren- Jvai rijes kopen bij iedere apotheker of dro ost. 't Loopt daar iedere dag storm om Pennies - en niet zonder reden. SCHAAKNIEUWS Uitslag 12 ronde: P. Eelman-C. Joustra 01 C. Heinis-A. de Haan 01 J. Hooijberg-N. v. Heeringen 10 J. L. Veldhuis-J. Wieten 10 J. Doornbos-A. Keijser V*Vz A. Terpstra-P. Eelman 10 KLAVERJASCLUB DE GRAAF De uitslag na 8 partijen is 1. mevr. Kooij-J. Prins 12.708 5 2. Echtpaar Bruin 12.703 4 3. v.d. Hoort-v.d. Molen 12.595 5 4. Stobbe-Hartog 12.580 1 5. Borgman-v Heerwaarde 12.505 5 6. Zuidewind-Kiewiet 12.050 1 7 Beuving-Snoek 11.944 3 8. Kramer-Witte 11.433 3 9. mevr. Kiewiet-Barhorst 11.220 1 10. v.d. Slikke-Meedendorp 10.819 1 11. mej. Bagge-Huisman 5.662 1 12. Huisman-Bakker 5.656 0 De laatste twee hebben 4 partijen ge- speeld. Op 6 februari 1904 werd te Den Burg de Coöperatieve Boerenleenbank ge sticht. Deze bank werd opgericht met 17 leden. Tot kassier werd toen benoemd de heer P. Graaf. schoots plaats voor 30 bankemployé's. Het front wordt 17 meter lang en het gehele gebouw zal een inhoud krijgen van 3600 m3, met een oppervlakte van 400 m2. Dit is het dubbele van het ge bouw dat thans in gebruik is. Ook het aantal loketten zal worden verdubbeld, zodat men de talrijke be zoekers, speciaal op maandagmorgen, vlot hoopt te kunnen helpen. Trouwens, in de ruime hal is het wachten zeker een genoegen. Was er in het begin sprake van dat er achter het gebouw een ..Beurs" zou ver rijzen; dit plan zal niet worden verwe zenlijkt. De ruimte, die er thans nog is hoopt men in de toekomst nodig te zullen hebben voor een eventuele uitbreiding van het bankgebouw. En gezien de groei van de Coöp. Boe renleenbank, is deze gedachte zeker niet ongegrond. Het ledenaantal is de der tienhonderd al ruim gepasseerd en 6200 spaarders hebben hun duitjes aan de heer Graaf en zijn medewerkers toever trouwd. De duitjes vormen samen een verleden In 1954 heeft de Coöp. Boerenleenbank haar vijftig-jarig bestaan gevierd. Onge twijfeld herinneren de leden zich nog deze herdenking Thans, vijf jaar later, zijn er heel an dere plannen. Eind januari van het ko mende jaar zal de bouw worden aanbe steed van een groots gebouw. Deze week werden wij in de gelegenheid gesteld de tekeningen te bezichtigen U ziet hieron der het nieuwe gebouw. Misschien zijn er lezers die zeggen; Dat past daar nu hele maal niet. De afbeelding van de door de Wel standscommissie goedgekeurde tekening geeft niet het juiste beeld. Naast de en- tiee rechts, komt een kleine buiging in het gebouw, zodat het frontaanzicht niet geheel recht is. Op de gehouden persconferentie ver telde de voorzitter, de heer C. H. Roeper, aan de hand van de tekeningen hoe het geheel zal worden. Door de draaideur komt men in een ruime hal. Aan de kant van de Groene- plaats komt de directiekamer en de ver gaderruimte voor het bestuur. Achter deze afdelingen ligt het grote kantoor, waar alle werkzaamheden van de bank plaats vinden. Eén grote werkruimte dus. Links in het gebouw zijn alle bijkomstige apartementen gerangschikt. Een garde robe voor het personeel, een spreekka mer en de trap naar de benedenverdie ping. In deze benedenverdieping zal ook het archief een plaats vinden. Deze ruimte is van zeer groot belang Tal van banken zitten steeds met een tekort aan opberg ruimte te kampen. De ingang voor het personeel is aan de achterzijde van het gebouw. Een steeg tussen de woningen in de Warmoesstraat maakt het mogelijk dat het gebouw aan de achterzijde be reikbaar is. In deze z.g.n. kelderruimte bevindt zich ook de grote kluis. Daar naast is een rijwielbergplaats geprojec teerd en er is tevens nog een behoorlijke zaal beschikbaar, die voorlopig gebruikt zal worden voor ponswerkzaamheden. Wij schrijven z.g.n, kelderruimte, want men moet rekening houden met de Burg wal, zodoende ligt het pand aan de ach terzijde ongeveer 1.25 meter dieper dan aan de voorzijde. Op bijgaande schets ziet U de naam „Raiffeisenbank". Het is nog niet zeker of deze naam op het gebouw zal worden geplaatst. Wij menen, dat het in 1954 was dat de plaatselijke Coöp. Boerenleenbank zich aansloot bij de „Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank" te Utrecht. Texel be hoort tot één van de tien grootste van de ruim 700 bij de Raiffeisenbank aange sloten banken. De woning voor de huidige kassier, de heer Th. M. Graaf, komt boven het ge bouw. Echter niet boven het hele ge bouw, want het achterste deel wordt voorzien van grote lichtkappen. Het huidige gebouw biedt ruimte (al is het dan met pijn) aan dertien werk krachten. In het nieuwe gebouw is ruim- heden bedrag van zevenmiljoen gulden. Op Texel is aan hypotheken uitgezet de somma van tweeëneenhalfmiljoen. Men hoopt het nieuwe gebouw binnen een jaar na aanbesteding in gebruik te kunnen nemen. Die wens geven wij gaarne door aan de heren aannemers. Het ontwerp van dit object is van de architecten H. A. en G. Pothoven, Amers foort. BENOEMINGEN Bij Koninklijk Besluit zijn benoemd: tot dijkgraaf van het waterschap de Ge meenschappelijke Polders op Texel, de heer S. J. Keijser Jbzn. te Hogeberg; tot heemraad van gemeld waterschap, de heer C. Bakker Dzn., te De Waal. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 26 november t.m. 3 december 1959 Geboren: Marcel Maria, zv. C. Th. Witte en A. van den Berg; Cornelia Jo hanna Anna, dv. A. J. Schade en T. Zijl stra. Ondertrouwd: Nicolaas Hendrikx en Irene Johanna Brugmans; Cornelis Gieles cn Anna Hendrika Idema; Frans Marie Verveen en Johanna Cornelia Snijder ENQUETE KUNSTKRING Zij, die nog willen deelnemen aan de door de Kunstkring ingestelde enquête, worden verzocht de formulieren uiterlijk 10 december a.s. in te leveren bij de ad ministrateur van de Kunstkring, de heer G. A. Oskam, p.a. raadhuis Den Burg. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Maandag 7 december Den Burg, De Zwaan, Tex. Boys, con tactavond met film. Dinsdag 8 december Den Burg, Oranjeboom, Slotavond St. Nicolaasactie Winkeliersvereniging. Den Burg, Aula J. P. Thijsseschool, film avond gemeentepersoneelsver. Woensdag 9 december Den Burg, „Texel", comp. bridgedrive De Koog, „De Toekomst", cursusavond Veilig Verkeer. Vrijdag 11 december Den Burg, „Texel", Jaarvergadering Ver. bloembollencultuur Even een kijkje achter het doek. Het was geen peuleschilletje om te spelen en tevens alle werkzaamheden, die anders door de toneelknecht worden ver- richtzelf op te knappen. Hier zien wij de rovers, burgemeester, schoolmeester, de bosgeest, de boer wiens oude kous was gestolen, de kastelein en zijn dochter, ati de huishoudster, het bloemenvrouwtje en de souftleuse. Zij allen hebben op ■1001 treffelijke wijze de kinderen een aangename middag bezorgd. de oorzaak dat niet alle rollen zó goed Het is zo langzamerhand traditie ge- orden dat de gezamenlijke onderwijzers et van ons eiland tegen Sinterklaas de anderen een prettige middag bezorgen. ;es Ook deze week is dat weer het geval ge- v/eest. Dinsdag en woensdag hebben niet )d: minder dan 1200 kinderen genoten van iet sprookje „Rover Boebas en de bos geest". De reacties uit de zaal waren verma kelijk. De kinderen waren zó in spanning oat er op de eerste rij enkelen opstonden om de „echte" dief van het toneel te j, halen. Het was maar gelukkig dat de urgemeester, die de dorpsvergadering idde, goed met de voorzittershamer overweg kon: dit kalmeerde de jonge T gemoederen in de zaal. =e De schoolmeester zat echt in zijn rol. loe kan het ook anders als je hele dagen voor de klas staat en kinderen probeert in te prenten wat een deciliter is. Alle respect voor deze „invaller". Er was nog en speler, die op het laatste nippertje op de planken moest. Dat was misschien werden gebracht. De keuze van het stuk is altijd moei lijk, daarom slaagt men er niet steeds in om in de Sinterklaassfeer te blijven. De kinderen vonden het geweldig jam mer, dat er niet meer taferelen waren. Toen de bosgeest op het toneel verscheen werd het bijzonder stil. Een „heel klein tje" in de zaal kon de waterlanders niet achter de vensters houden toen de rovers veranderden in een aap, een kip, een kater en een hond. Maar gelukkig kwam alles weer op z'n pootjes terecht. De medewerkenden, dat was duidelijk te zien, hadden zelf ook het grootste plezier. Het was jammer voor het geheel, dat de pruiken etc. niet tijdig waren gearri veerd. Nu hoorden wij nogal eens: „Hé juf, daar moet U zijn". Maar Rover Boebas en de Bosgeest zullen zeker nog lang het onderwerp van gesprek zijn op het schoolplein en in de klas.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1