„fliepvriesktuis" Tel machine Prijs f135, ^kxcl A goed boek Fotohandel Jan de Waal Gevestigd Uw kerstkalkoen taxi-bedrijf om een mooie fruitmand of-bak te bestellen 3 an Ag ter* Te koop Bloembollen cultuur ledenvergadering de nieuwste 259 De Koog Aga groot keukenfornuis Puik beste aardappelen huis prima gezouten snijbonen in eigen huis Fa. De Graaf Schoorl 'n Cadeautje Taxi Garage Rei Er is geen enkel bezwaar tegen Sinter klaas als Goede Heilige zelfs binnen te laten stappen in de zakelijke kolommen van de V.V.V. Texel. Het motto van deze rubriek zal dan ook zijn: wie zoet is krijgt lekkers wie stout is de roe En om maar met het prettige te begin nen, gaan we eerst het lekkers verdelen, vandaag op 5 december. Dat lekkers (en we verklappen lekker niet wat) gaat op deze dag naar de heer K. Minnes, Brink 12 in De Koog. Waarom? Wel, omdat hij de eerste was die eige nerbeweging de strafport kwam terugbe talen, die de V.V.V. moest betalen omdat hi] zijn enquête-enveloppe zo maar op de bus had gedaan? Proficiat, en smakelijk, fam. Minnes! En dan nog een presentje. Als V.V.V Texel bieden wij U op maandag 14 de cember een groots cadeau aan, en wel in de vorm van een algemene jaarvergade ring. „Dat is ook wat moois", zult U op merken. „Inderdaad, dat is wat moois". En hierbij zeggen we: oh, kom er eens kijken, wat ik in mijn schoentje vind Misschien moet er ook nog een roe uit gedeeld worden. Misschien, want er blijft altijd een goede kans dat Zwarte Piet te elfder ure zijn zak dicht kan laten. Wat ir er namelijk aan de hand? Het hoofdbestuur heeft begin deze v/eek een ernstig besluit genomen. On danks herhaalde aanmaningen (persoon lijk en in deze rubriek) blijft de V.V.V. Texel letterlijk en figuurlijk zitten met een bedrag aan vorderingen van rond de duizend gulden. Dit bedrag is tegenover de leden en donateurs, die getrouw hun bijdragen betalen, niet meer verant woord. Met grote tegenzin, maar wetende dat het uit een oogpunt van gezond beleid noodzakelijk is, heeft het hoofdbestuur opdracht gegeven de achterstalligen per aangetekend schrijven aan te manen. Het is volledig juist hier te spreken van een laatste kans om een goede zaak in het reine te brengen. Het hoofdbestuur zou zich in zijn ver trouwen ernstig bedrogen voelen, indien deze klemmende maar eerlijke laatste poging onbeantwoord zou blijven, en het hoofdbestuur derhalve niets anders zou resten dan over te gaan tot noodzakelijke maatregelen, die de V.V.V. onsympatiek zijn en betrokkenen niet tot heil. Dat was het dan voor deze keer. Het lekkers is uitgedeeld, maar wij hopen, dat we de roe in de zak kunnen houden. Namens directie en medewer- kers van de V.V.V. wensen wij U SyJ een prettige avond, met veel presentjes en veel plezier. V.V.V.-Texel. STROPER GEPAKT Door een fel licht, dat afkomstig was van een lichtbak, werd een jachtopziener attent gemaakt op de arbeid van een stroper. Deze arbeid is echter nog steeds verboden en de stroper, die eerst ont kende, werd toch een verbaal overhan digd. Een lichtbak, een geschoten konijn en een jachtgeweer werden door de jachtopziener in beslag genomen. GEEN VOORRANG VERLEEND Een vertegenwoordiger van de vaste wal kwam met een flinke vaart vanuit de Kogerstraat de Stenenplaats op rijden. De heer E. van Egmond, met zijn bestel wagen uit de Hogerstraat komende, werd geen voorrang verleend. De wagens kwamen met een harde klap tegen el kaar. Behoorlijke materiële schade was het gevolg. De politie heeft proces ver baal opgemaakt. 70,VOOR MUZIEKNIS DE KOOG Schatkist en lauwerkrans uit het Spel van de Orde van Goede Dieven van De Koog zijn teruggenomen, met een batig saldo voor de pot van de muzieknis van ruim 70,De twee attributen van het spel hebben een lange reis gemaakt. Van De Koog naar Antwerpen en terug, en dan nog naar Den Burg, De Waal, Den Hoorn, Oudeschild, Huisduinen en Assen. Het spel is sportief gespeeld, zeker door de dames Zwan en Schoo, die lif tend naar Antwerpen de eer voor De Koog hebben gered. Nu is het spel uit; aan de muzieknis zijn weer wat stenen bijgedragen. BEEN GEBROKEN Den Hoorn Cathy de Hoog, 7 jaar stapte achter een stilstaande auto van daan en wilde de weg oversteken. Op hetzelfde moment kwam de heer Drijver aanrijden op zijn brommer en deze kon niet meer ontwijken. Het meisje moest met een gebroken been in het ziekenhuis worden opgenomen. BROMFIETS TEGEN AUTO Donderdagavond reed de heer Wim Bakker tegen een auto van Dros' Auto- centrale. De auto, bestuurd door de heer Joh. Witte moest in de Weverstraat stop pen voor een bus van TESO. De brom fietsberijder was niet in staat om tijdig te remmen, met het gevolg dat zijn voor wiel onder de auto kwam. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. HUIDEN IN BESLAG GENOMEN De Rijkspolitie te water heeft deze week een Texelaar gepakt, die zonder vervoerbewijs huiden aan het vervoeren was. Dit is nog steeds verboden. Mocht men op het strand een rob vinden, dan is het verboden deze mee te nemen. De in beslag genomen huiden werden vervoerd naar een fabriek in Haarlem HEROPENING GROENTEN- EN FRUITZAAK TE DE KOOG Donderdagmorgen opende de firma Van der Meer-Langeveld haar geheel ge restaureerde groenten- en fruitzaak Koog. De naar de eisen des tijds inge richte winkel is een lust voor het oog De praktisch ingedeelde vakken doen het fruit en de groenten duidelijk uitko men, terwijl ook de flessen- en blik groentenafdeling, mede door de zeer mooie indirecte verlichting, dadelijk het oog springt. De ingebouwde bloemenbak vormt een prachtige decoratie. Ook de diepvries is niet vergeten. Het geheel maakt een heel prettige indruk en noodt uit tot kopen. De Koog is hiermede weer een moder ne zaak rijker geworden en kan hier blij mee zijn, omdat er nu weer, na jaren lange onderbreking, ook 's winters fruit en groenten te bekomen zal zijn. Wij feliciteren de fa. Van der Meer Langeveld dan ook hartelijk en wensen haar veel succes toe. De restauratie was geheel in handen van EsWéGé, Den Haag, die haar kunnen in winkelbouw hiermede wel heeft be- EEN JAAR ONTZEGGING VAN DE JACHTVERGUNNING Veertien dagen geleden had G. D. in hoger beroep tegen zich horen eisen twee boetes ad 50,— en 25,—, tevens ver- verbeurdverklaring van het dubbelloops- jachtgeweer en intrekking van de jacht vergunning voor de tijd van 1 jaar. Hij zou aan het jagen zijn geweest op ver boden terrein. De Alkmaarse Rechtbank veroordeelde em tot een boete van 50,en een jaar ontzegging van de jachtvergunning. VERZILVERING VAKANTIEBONNEN KERSTMIS 1959 Het bestuur van het Vakantiefonds oor de Landbouw deelt mede, dat van vrijdag 11 tot en met zaterdag 19 decem ber 1959 voor de eerste maal gelegenheid zal bestaan tot het doen verzilveren van vakantiebonnen van het boekjaar 1959- 1960 (kenbaar aan de opdruk „Geldig tot en met 30 april 1960") en wel tot een be drag van ten hoogste 60,in totaal. Het aanbieden van bonnen kan uit sluitend geschieden bij een plaatselijk penningmeester van één der navolgende bonden: Algemene Nederlandse Agarrische Be- drijfsbond; Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond en Nederlandse Ka tholieke Landarbeidersbond „St. Deus- dedit". Bonnen, welke niet in de hiervoor be stemde opplakboekjes van het Vakantie- fonds voor de Landbouw zijn geplakt, kunnen niet worden aangenomen. Be doelde boekjes zijn eveneens bij de plaatselijke penningmeesters van boven genoemde bonden verkrijgbaar. NIEUWE HUISNUMMERING TE OUDESCHILD Het zal wel even duren voor dat de rasechte Texelaar er aan gewend is, maar het is de afgelopen week toch werkelijk heid geworden De nieuwe straatnamen en de veranderde huisnummering zijn van kracht geworden. P. Krijnen woont niet meer Oudeschild 60, maar op de De Ruyterstraat 6. C. List die voorheen was te vinden op het adres Oudeschild 74, moet U nu gaan zoeken op De Ruyterstraat 19. J. D. Koning woont voortaan Trompstraat 8. Mevr. M. L. de Puijselaar-Vos: Loodssingel 4. Het hoofd van de school: Loossingel 42. C. Witte, die als adres had Oudeschild 374a, is verhuisd naar Barentszstraat 4. (Vergeet U vooral de ,,z" niet?). Op de Heemskerkstraat nummer 32 woont de heer C. de Wijn. De Van Neckstraat telt vier woningen, op nummer 1 vindt U A. P. Dalmeijer. De Kerkesteeg nummer vier: C. Grootjen Oudeschild bezit ook een ..Wijde Steeg" met de huisnummers en 4. J. Dogger, voorheen Oudeschild 2, is thans Haven 2. Verder is er een De Houtmanstraat, waar o.a. de heer D. Backer woonachtig is op nummer 19. Tot sluitstuk van deze wijziging „Het Buurtje". W. Slaman treft U er op num mer 15. NEDERLANDSE SCHIPPERSALMANAK Wij ontvingen van Uitgeverij Born N V. te Assen de Nederlandse Schippers Almanak voor het jaar 1960 ter recensie. In deze 64ste jaargang van het jaar boekje der Koninklijke Schippersvereni ging „Schuttersvaer" lezen wij van Texel: Geen haven- of vuurgeld, vrij van rech ten. De diepte in de buitengeul bedraagt 31 dm., in de havenmond 28 dm. en in de beide havens 20 dm. bij gemiddelde LLWS. Door baggeren wordt deze diepte op genoemde peilen gehouden. Voorts wordt een overzicht gegeven van de hoogwaterstand ter rede van Oudeschild. Het is een boekje van 400 pagina's voor slechts 2,75. Ook voor de sport vissers een onmisbaar document. S.V. TEXEL Programma voor zondag: 4e kl. A. KNVB: RKAFC-Helder, LSVV-Vios; de Foresters-USVU; Hollandia T.-Limmen; Texcl-Schagen (aanvang 2.30 uur) Texel 2 heeft deze en volgende zondag weer vrij; om in de running te blijven. Jun. Tex. Boys-Texel, 12 uur; adsp. Tex. Boys-Texel, vanmiddag om 3 uur. Handbal buitensport ligt stil. Dat wordt de inzet naar de 2de helft. Zorg er voor dat we blijven meespreken, Texel! Schagen is voor ons altijd een las tige tegenstander geweest. Ze hebben het kleinste aantal doelpunten tegen, wat wijst op een sterke verdediging. De jun. krijgen het ook niet gemakke lijk; het kan daar uiterst spannend wor den. Dus je beste spel spelen. Op de ranglijst zijn jullie even sterk. Voor allen, groot en klein, een prettig Sinterklaasfeest toegewenst en veel succes. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 9 december consultatiebureau Woensdag, 9 december a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. S.V.O.-NIEUWS Zowel Oosterend 1 als 2 moest zondag de punten afstaan aan Tex. Boys 2 en Watervogels. Het eerste verloor met 32 en het tweede met 40. Beide wedstrijden van de adsp. werden uitgesteld. Hedenmiddag 3 uur spelen onze a-adspiranten thuis tegen ZDH a. ZDH a deed zaterdag jl. goed werk door met 70 van Texel a te winnen. Willen jullie blijven meetellen, dan zullen jullie alles moeten geven. Snel vrijlopen en doorgeven. Doe je best en probeer de punten thuis te houden. Succes! Ooster end b gaat uit naar De Koog a. SVO 1 wacht ook een zware wedstrijd, n.l. uit tegen De Koog 1, aanvang 2 uur. SVO 2 speelt thuis en ontvangt ZDH 2. Dit kan ook een leuke wedstrijd worden. Jullie spelen om 2 uur; zijn jullie op tijd? Donderdag is op de vergadering be sloten om te beginnen op maandag 7 december de seniorleden in de oude kleuterschool bijeen te laten komen. Doordat er geen beter lokaal beschikbaar is, zullen we ons wat moeten behelpen. Komen we maandag allemaal. Het be looft gezellig te worden. DE POLITIE ZWAAIT MET DE ROE Het komt de laatste weken herhaalde lijk voor dat de schooljeugd die op de fiets naar huis trekt de weg onveilig maakt. Zij rijden, niet alleen op buiten wegen, met z'n drieën of ook dikwijls met z'n vieren. We mogen aannemen dat zij weten dat dit verboden is. Het hoofd van de Texelse politie heeft opdracht gegeven tegen deze overtreding streng op te treden. Door deze overtreding zijn de overige weggebruikers met in staat op normale manier te passeren. Dat de schooljeugd weet dat dit niet toegestaan is, blijkt uit de manier van handelen als zij in de verte een politieagent ziet aankomen. Door het verkeerd gebruiken van de openbare rijweg zijn reeds talrijke on gelukken gebeurd en dikwijls met zeer droevige gevolgen. Een gewaarschuwd man telt voor twee. Maar het is niet alleen de schooljeugd, die het verkeer in gevaar brengt. Ouders van kleine peuters wordt er op gewezen, dat zij hun kinderen 's avonds niet op hun fietsjes, die niet of gedeeltelijk van verlichting zijn voorzien, op de straat moeten laten rondrijden. Deze kinderrij wielen worden voortaan in beslag geno men en kunnen door de ouders van het bureau worden gehaald. Rekent U er dan tevens op, dat U bij het afhalen een proces verbaal wordt overhandigd. LANDBOUWGIDS 1960 De Landbouwgids 1960 is verschenen. Daarmede is de 10e gids van de pers ge komen. De redactie heeft gemeend verband hiermede deze nieuwe jaargang, in afwijking van het traditionele sobere karakter, een kleurige noot te mogen ge ven in de vorm van een weidegebruiks- plan in kleuren. Het is een verheugend feit, dat land bouwers en veehouders blijk geven de gids steeds meer op prijs te stellen: het aantal abonnementen neemt van jaar tot jaar toe, ieder jaar komen er enige dui zenden nieuwe gebruikers van de Land bouwgids bij. Het is uiteraard zeer moeilijk in één gids op alle voorkomende vragen een afdoend antwoord te geven. Toch streeft de redactie ernaar hieraan tegemoet te komen in een zorgvuldig bijeengezochte en naar de laatste gegevens bijgewerkte hoeveelheid basismateriaal per bedrijfs onderdeel. Daarnaast stelt zij zich echter voor, mede in verband met het sterk toe genomen aantal abonnementen, in een cyclus van drie jaren alle onderwerpen die voor de bedrijfsvoering van belang zijn eens uitvoerig te behandelen. De nieuwe gids geeft weer een groot aantal actuele gegevens waarmee iedere landbouwer en veehouder zijn voordeel zal kunnen doen. In verband met de grote belangstelling en de snelheid waar mee de oplage gewoonlijk is uitverkocht verdient het aanbeveling uw bestelling tijdig bij uw organisatie, coöperatie of boekhandelaar of rechtstreeks bij de Stichting Landbouwgids, Zuilenstraat 11, Utrecht te plaatsen. De prijs van de nieuwe landbouwgids bedraagt 8,per exemplaar. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Bilderbeek en Ds. van Reijendam. Gezamenlijke oecume nische dienst in de Doopsgez. kerk. Collecte voor de Wereldraad v. Kerken 19.30 uur Ds. Van Reijendam De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Den Hoorn 19.30 uur Ds. van Bilderbeek en Ds. Wolfensberger. Oecumenische dienst van Herv. en Doopsgez. Coll. voor de Oecum. Raad van Kerken De Koog 10 uur Ds. Waardenburg De Waal 19.30 uur Ds. Waardenburg Oosterend 10 uur Eerw. heer Veldhuis Maandcoll. voor de kerkeraadskas 19.30 uur Jeugddienst Maandcoll. v.d. kerkvoogdij Oudeschild 11 uur Ds. Wolfensberger Coll. voor de Oecum. Raad van Kerken GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 3 uur Ds. De Lange Oosterend 10 en 3 uur Ds. Scholten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis, Burgwal Den Burg 10.15 en 15.30 uur Dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam en Ds. Van Bilderbeek, samen met de Hervormden in de Doopsgez. kerk. Den Hoorn 19.30 uur Ds. Wolfensberger Ds. van Bilderbeek; samen met de Hervormden in de Herv. kerk. Diakenverkiezing: In Den Burg na de dienst. In de andere dorpen tussen 11 en 12 uur aan het kerkgebouw. Woensdag 9 december, 7.45 uur Zuster- kring te De Waal. Ook voor Sint Nicolaasgeschenken Weverstraat 51 Den Burg texelaartjes 3 regels 0,80; elke regel méér ƒ0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Wij geven de hoogste prijs voor lompen, ijzer en metalen. A. v.d. Vis, Wilh.laan 17. tel. 256 Laat Uw film eens bij ons ontwikkelen en af drukken. Stukken beter bij Jan de Waal, Wever straat 51, Den Burg Puikbeste aardappelen, 16 ct. per kg. M. H. Bak ker, Helios Voor al Uw textiel. Zware krimpvrije overall waarde 14.95 nu 11.95; wollen garens te kust en te keur, vanaf ƒ1,25 per knot; Draion camisoles, vervangt zuiver wol, vanaf 3,95. Sj. Nota. Maandags op de markt Wij passen en leveren af bij U thuis en komen elke week op Texel. Model- kleermakerij Carel Schmidt, Boomkampstr., tel. 3615, Alkmaar Passagebureau Velthuys Den Helder, houdt maan dags van 10.30 tot 1 uur zitting in Hotel Texel. Emigratie. Passages naar Afrika, Australië, Ame rika, Canada enz. Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzeke ring. Vraag prijsopgave V.T.B.. Den Burg, tel. 85 Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). i Te k. grote partij board, sloophout en diversen. Tegen concurr. prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn, Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur, tel. 1369 Te koop motor 98 c.c. (defect). A. Bakker, Wit- tekruislaan 13 Te koop huis met erf. Te bevr. C. Keijser, Ruitersplaats Te koop voetbalschoenen; 2 x gedragen, m. 36. De Zes 9 Te koop in goede staat zijnde Jaarsma kachel. Doolhof S 11 Te koop gevr. i.g.st.z. kinderstoel en commode. H. v.d. Ster, Hallerweg 8a, Den Burg Te koop 2 paar voetbalsch. m. 8 en 8V2; 1 p. instappers m. 7V2; 1 p. lage schoenen br. m. 44; 1 p. hoge schoe nen br. m. 38; 1 stel ka naries. Wilhelminal. 12 Te koop stengelbollen van Lilium Umbalatum Incomberabeli. Gebr. J. T. Huisman, Koger straat 85, tel. 240 en 233 F. M. Verveen wedn. van P. Haasnoot en J. C. Snijder geven u hiermede kennis van hun voorgenomen hu welijk, waarvan de vol trekking is gesteld op 18 dec. 1959 des v m. om 11 uur op het gemeentehuis te Den Burg. De kerkelijke bevestiging zal plaats hebben om 11,45 in de Geref. kerk te Den Burg door de Weleerw. heer Ds. S. de Lange. Hemrik (Fr.) Ger. pastorie Den Burg, |an Dirkszoord 34 4 december 1959. Gelegenheid tot geluk wensen Den Burg 18 dec. des nam van 3—4 uur in hotel Texel. Op 20 december 1959 is het 12'/2 jaar geleden Dat mijn oom en tante in het huwelijk zijn gelreden Mijn oom is toen gezwicht Voor mijn tante's lief gezicht Al die jaren doet hij trouw zijn plicht Terwijl zij gehoorzaam zijn portemonnee verlicht Nog een lang leven in ge zondheid wenst in dit gedicht Hun teerbeminde nicht ☆☆☆☆☆☆☆☆-> Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de vele blijken van belang stelling bij ons huwelijk ondervonden. M. Boon H. Boon Vlaming Oudeschild De kuyterstraat 37 Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de zeer vele blijken van belangstelling bij ons hu welijk ondervonden J. J. v d Voort G. v. d. Voort-Hopman Boodtlaan 8, De Koog Voor familie-drukwerk Drukkerij Texelse Courant te Den Helder Ch. W. v. Waveren oogarts (privé-adres Middenweg 82 A, tel. 3490) in associatie met Dr. W. F. J. v. Waveren oogarts (privé-adres Singel 95 tel. 2724) Spreekuur Ch W. van Waveren Gemeent. Geneesk. Dienst maand dinsd., vrijd 8,30—10, fondsl. en part. St. Liduina ziekenhuis maand 2—3, woensd. 9- 10 fondsl. en part. Dr W. F I. van Waveren Gemeent. Geneesk Dienst maand., donderd. 2—3part. Donderd. 8,30.-10 fondsl. en part. St. Liduina ziekenhuis dinsd, vrijd 910fondsl. en part. loopt op „Zonnehof'' Pijpersdijk K 61a, tel 352 Van der Ban' Kalkoen-mestkuikens iets bijzonders en voordelig. Wegens omstandigheden ter overname aangeboden w.o 2 Chevrolets bouwj 1953 met taxi-goedkeuring Ook afzonderlijk te koop Barends, De Cocksdorp Nog is het niet te laat Ziet de etalages Maas' Fruithandel Den Burg Oudeschild Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij u kennis van de geboorte van ons dochtertje Cornelia Johanna Anne Lia A J. Schade J. Schade—Zijlstra Trompstraat 24 Oudeschild Texel, 2 december 1959 Ferry v. Tatenhove en Hillie Rus hebben het genoegen u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen hu welijk waarvan de voltrek king zal plaats vinden op vrijdag 18 december 1959 om 14 uur ten gemeente huize te Sint Maarten. Kerkelijke inzegening om 14,45 uur in de Gerefor meerde kerk te Dirkshorn door Ds. Scholten van Oosterend Hoekstraat 20 Oosterend, Texel Stroet B 136 Sint Maarten Receptie op de trouwdag van 5—6 uur n m. in de oude school te Stroet. Te Oosterend van 8 -10 nm op vrijdag 11 dec. TScZrt- Ford Taunus stationcar type M 17, 1959, als nieuw Renault 4, '59, als nieuw Dauphine '56 pracht wagen Opel Blitz '50 gesloten 1,5 ton bestelauto. Fa W. G. Manshanden, Middenweg 127 Den Helder tel. 2953 Voor een LANGEVELD DE ROOU N.V. afd. Texel Zeer belangrijke op vrijdag 11 dec. 8 uur in hotel Texel. Agenda Opening en notulen Jaarverslag secr. en pennm Ingekomen stukken Bestuursverkiezing (aftr I Bruijn, herkiesbaar) Behandelirg beschrijvings brief (zeer belangrijk in verband met afkeuring crocussen) Benoeming afgevaardigden Daar het aantal op Texel uitgebrachte stemmen ook in Haarlem geldt rekenen wij op uw komst. Het Bestuur. ONTVANGEN voor de kleine zakenman LANGEVELD DE ROOIJ N.V. Telef. aangesloten onder no. Roeper, „De Herlekamp' type RTS, zeer billijk te koop. Tel 4369. Br no. 20 bureau van dit blad. Gevr. Aga S-2 fornuis. 20 ct per kilo per zak van 35 kilo Maas' aardappelhandel Den Burg Oudeschild Te koop gevraagd in De Koog of omgeving leeg op te leveren Brieven no 19 bur. van dit blad Heden Maas' Groentehandel Den Burg Oudeschild Neem een Waalderstraat 30—35 Het enige koeltechnisehe bedrijf boven Alkmaar Voor een beter© PERMANENT slaagt U zeker Oosterend I Kapper Bakker, Tel. 203 voor groot of klein! Dan moet U immers bt) J. P. STAM zijn Den Burg, Texel Telefoon 333 b.g.g. telefoon 101

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2