Het grote moment is daar Voorlichtingsavond n.v. v.h. C. R. Keijser Co en Wessanen „Zij kochten mijn kind" Vanavond is het dan zover. „Vol ver wachting klopt ons hart". Dit lied zal weer uit duizenden kelen klinken. Groot en klein verheugen zich over de komst van de goede Bisschop. Wij willen in deze overpeinzing graag enkele mensen aan het woord laten. Om te beginnen is het de Middenstander, die Sinterklaas heeft verwelkomd. Weken van tevoren was hij bezig om zijn voor raad te bepalen op het kooplustige pu bliek. Mogen wij vragen: „Is het U ge lukt?" Heeft U werkelijk goede zaken gedaan?" De etalages in de winkelstra ten waren weer tot in de puntjes ver zorgd. Niets ontbrak er aan om het pu bliek tevreden te stellen. In gedachten maakt U misschien de balans op.En op deze avond weet U hetof het goed geweest is of niet. Leg nu gerust Uw beide benen op een extra stoel en steek een verse sigaar op; U heeft het verdiend. Er is hard en lang voor gewerkt. Sinterklaas zal U zeker niet vergeten. Dan spreekt een moeder Het wordt alle jaren mooier. Vroeger v/as het verlanglijstje nog wel te verwe zenlijken. Moet je nu komen, zelfs kleine Kees vraagt al dingen, die werkelijk niet te betalen zijn. En toch moeder heeft U Uw best gedaan om zoveel mogelijk aan alle wensen te voldoen. U is daar trots op. En terecht. Diezelfde kleine Kees zal vanavond in spanning zijn pakje openmaken en vol trots tonen wat die goede Sint heeft ge bracht. Het geluk dat uit zijn oogjes straalt zegt U meer dan wat ook. U is blij omdat Uw kind blij is. En dat mag. Wij willen ook de Nozem wat laten vertellen Ze kennen van mij het heneweer ge nieten. Sinterklaas, larie.... geef mij maar een daverende plaat, dan heb ik genoeg. Hoe meer kabaal hoe liever ik het heb. Nog liever heb ik een brommer, maar die vervelende leeftijd, ik mag er nog niet op rijden, maar volgend jaar dan moet ik er één hebben. Ook op deze manier wordt het „grote moment" ge vierd. Het zijn allemaal „blanken" die aan het woord geweest zijn en U kunt het zelf aanvullen. Er zijn ook nog mensen, die op „Hét grote moment" zitten te wachten wachten om uit het kanip, waar ze nu al jaren in vertoeven, vandaan te komen. Die mensen vieren geen feest, steken geen sigaar op, laat staan eentje extra. Zij zouden graag de zorgen van U, moe der, overnemen en in een vrij land in eigen gezin feest vieren. Denk dan vanavond ook één ogenblik aan hen en stort Uw bijdrage bij de Boerenleenbank (t.n.v. „Vluchtelingen hulp"). Duizenden zullen U dankbaar zijn. Wij denken ook aan de negers, die vaak in een wereld leven waar ze nau welijks worden aanvaard. Misschien moeten wij ook op deze avond „Vol ver wachting", even onze gedachte verplaat sen naar een verschrikkelijk gedicht van de neger-dichter: Fenton Johnson. Hij spreekt, of liever zingt jammerend tot zijn vrouw: Luister, Lizzy Jane, Ik ben dit zwoegen moede. En moe ben ik het bouwen aan deze vreemde beschaving. Ik wil naar de kroeg gaan en zuipen En dobbelen wil ik, en de rest van de nacht verslapen tussen de vaten. Dat de hele boel verrekke. Dat de kleren der blanken aan hun lichamen verrotten. De kerk op de Kruisberg verzinke in de hel. Smijt onze kinderen maar in het water, Lizzy Jane. Al te rijk heeft ons deze beschaving gemaakt. Het is beter voor hen te creperen dan later te leren dat zij zwart zijn. En rijt de sterren toch af van de hemel. Sterren bestemmen het noodlot. Zij hebben ons noodlot bestemd. Ik heb immers genoeg van de hele beschaving. Moeten wij nog meer schrijven over de nood in de wereld? Wij mogen blij zijn in een vrij land te wonen. Zullen wij dat ook tonen? TEXELSE BOYS-NIEUWS Boys 2 speelde zondag uit tegen Oos terend en kwam, na een spannende wed strijd, met een 32 overwinning naar huis. Zondag speelt Boys 1 thuis tegen Schoorl 1, aanvang 1.30 uur. Boys 2 is vrij. De junioren spelen om 12.00 uur thuis tegen de Texel-junioren. Duur der wedstrijd 2 x 40 minuten. Zorg op tijd aanwezig te zijn, in verband met de wed- FILMNIEUWS: Zondagmiddag: „DE GEVREESDE SPEURDER" Een film voor alle leeftijden. Als Roy Rogers in een klein stadje komt, wordt hij aangezien voor Sloane, een niet be paald vriendelijk heerschap. Roy heeft ontdekt, dat zijn dubbelganger tot een bende behoort, die van plan is de oude Prentiss van zijn ranch te verdrijven. Uiteindelijk kiezen de ranchers Roy's zijde en in een vuurgevecht trekken de bandieten aan het kortste eind. S.V. DE KOOG De uitslagen van het afgelopen week end waren: Helder 5-De Koog 1 40; De Koog 2-HRC 7 02. Het eerste stelde hevig teleur door de wedstrijd tegen Helder 5 te verliezen. Er werd zeer slecht gespeeld. De voorhoede was tot geen enkele gevaarlijke actie in staat, terwijl de achterhoede ook geducht ram melde. Het tweede moest, ondanks een grote meerderheid, toch een nederlaag lijden tegen Racing. De achterhoede was in orde, maar de voorhoede vertoonde wel een zeer grote schotloosheid. Jammer was het, dat een der achterhoedespelers al direkt bij het begin de bal in eigen doel werkte. Het programma voor dit weekend ver meldt: De Koog a-Oosterend b, heden middag 3 uur; De Koog 1-Oosterend 1, 2.30 uur; De Koog 2-Cocksdorp 2, 12.00 uur. strijd van Boys 1. Boys a speelt hedenmiddag om 3 uur thuis tegen Texel a. Adsp. b zijn vrij. Terreindienst: H. SDist en K. Witte. Contactavond: Zoals afgesproken wordt maandag a.s. de 2de contactavond gehouden. Er zal dan ook een film op sportgebied vertoond worden. Dit kan weer zeer interessant worden en wij re kenen dan ook, dat alle leden aanwezig zijn. Deze avond is in Hotel „De Zwaan". De door bovengenoemde firma's ge organiseerde voorlichtingsavond werd zeer goed bezocht. Vóór de eigenlijke aanvang van de avond werd de bezoekers al een gratis consumptie aangeboden, wat al direct tot gevolg heeft, dat er een goede stemming aanwezig is. Na opening door een deskundige van de fa. Wessanen kreeg de heer P. Wens- voort, dierenarts het woord. De heer Wensvoort ging uitvoerig in op de ver schillende oorzaken, die de productiviteit van de schapenhouderij beïnvloeden. Daarbij werden o.m. genoemd het aantal lammeren, het verwerpen en het sterfte percentage. Speciale aandacht werd besteed aan de kwestie van het aantal lammeren. Uit de uiteenzetting van de heer Wensvoort bleek wel zeer duidelijk, dat hier de voe ding een zeer grote rol speelt. Spreker wees daarbij op de belangrijke periode direct vóór en na het tijdstip, waarop de ram bij de schapen wordt toegelaten. Van het toedienen van hormonen om de vruchtbaarheid op te wekken verwachtte de heer Wensvoort voor opvoering van het aantal lammeren niet veel. Spreker zette n.l. uiteen, dat hierdoor het aantal afgescheiden eicellen wel groter wordt, maar de mogelijkheid voor ontwikkeling van deze eicellen wordt er niet door verbeterd. Daarvoor dient speciaal een goede voeding. Spreker wees er verder op, dat een goede verzorging van de jonge dieren reeds van belang is voor de vruchtbaar heid. Langdurige ondervoeding is in dit cpzicht zeer funest. Verder werd aan dacht besteed aan de voeding tijdens de periode van de dracht. Hierbij moet de toediening van krachtvoer aangepast worden aan de ontwikkeling van de vrucht. Deze is in de eerste drie maan den van de dracht slechts gering, de laatste twee maanden zeer sterk en daar om achtte de heer Wensvoort vooral de voeding in de laatste zes weken van de dracht zeer belangrijk. Als gevolg van een onjuiste voeding kon de zgn. slepende melkziekte ont staan. Dit was speciaal het geval als na een periode van goede voeding enkele ongunstige dagen volgden Dit kon ge beuren tijdens sneeuwstormen, maar ook als bepaalde dieren door anderen van de voerbak verjaagd worden. Als een ge volg van slechte voeding noemde spreker verder het te vroeg geboren worden van de lammeren. Als een aanwijzing, dat de voeding onvoldoende is geweest, noemde spr. een te groot verschil tussen het ge wicht van eenling- en tweeling-lamme ren. De heer Wensvoort wees verder op het belang van een goede voeding na het werpen. Ook als de voeding vóór het werpen minder goed is geweest kan door extra-voeding na het lammen de melkgift worden opgevoerd. Vooral wanneer het moederdier twee lammeren heeft groot te brengen is dit van belang. Spreker wees vervolgens op enkele af wijkingen, die het gevolg kunnen zijn van gebrek aan bepaalde elementen in het voeder. Daarbij werd vooral gewezen op de verschijnselen, die een gevolg kun nen zijn van kopergebrek. Een gebrek aan Vit. A. kan zich uiten in de geboorte van slappe lammeren. Gebrek aan Vit. E. kan vooral bij lammeren nog al eens voorkomen. De heer Wensvoort zette naar aanleiding van een gestelde vraag uiteen, dat het nog geenszins is bewezen, dat het verschijnsel van de „dronken" schapen te wijten is aan een gebrek aan Vit. E. Toediening van dit vitamine aan zieke schapen gaf geen duidelijk resul taat. Verder deelde spreker als antwoord op een vraag mede, dat het besmettelijk verwerpen bij schapen op Texel weinig voorkomt. Komt dit voor, dan is het meestal wel te bestrijden. Door een deskundige van de Fa. Wes sanen werden vervolgens enkele mede delingen gedaan over het Piétrain var ken. Dit in België gefokte ras begint ook de belangstelling van de Nederlandse fokkers te krijgen. Verwacht werd, dat binnenkort toestemming zou worden ge geven voor de fokkerij van dit ras in ons land. Als voordelen van dit ras werden genoemd een betere verhouding tussen vlees en spek. Hiermede wordt tegemoet gekomen aan de smaak van de tegen woordige consument. Een ander voordeel noemde spr, een geringer slachtverlies. Dit zou bij een gelijk gewicht met de in ons land gefokte rassen wel 5 kg. be dragen. Weliswaar was de groei per kg. voeder iets minder, maar de voordelen, die hier tegenover stonden waren groter. Hierna werd een film vertoond, waar in alle gelegenheid was het Piétrain varken van alle zijden te bekijken. Na de pauze, waarin opnieuw een con sumptie werd aangeboden, sprak Dr. v.d. Berg van de Fa. Wessanen over varkens houderij. Door gebrek aan tijd moest spr. 2ich beperken tot enkele hoofdzaken. Als belangrijke mogelijkheden om tot kostprijsverlaging te komen noemde de heer v.d. Berg o.m. kwaliteitsverbete ring, het voorkomen van voedingsstoor nissen, verbeterde huisvesting, ziekte bestrijding en hygiëne. Speciaal werd ge wezen op de schade, die het gevolg is van de biggensterfte. Plm. 25% van de biggen sterft bij of kort na de geboorte. Bij de fokkerij moet vooral gelet wor den op de bevordering van grote worpen, selectie op afwijkingen en selectie op snelle groei. Het meest effectief achtte spreker evenwel de zorg voor een goede voeding, omdat deze 70% van de totale kosten bij de varkensmesterij uitmaken. Overvoeding treedt speciaal bij fok- zeugen op. Het gevolg is weinig en te kleine biggen, onvoldoende melk en sterfte. Van belang werd genoemd een spoedige bijvoeding van de biggen. Dit kan zelfs van belang zijn als voldoende melk aanwezig is. In dit bijvoeder kan n.l. bijzondere aandacht worden besteed aan de voorziening met vitaminen. Uit de inleiding van de heer v.d. Berg bleek wel zeer duidelijk, dat er op het gebied van de varkenshouderij nog veel te verbeteren is. Na deze inleiding volgde de vertoning van een film over de opfok en mesterij van kalveren, waarbij bijzondere aan dacht werd besteed aan de resultaten, die worden verkregen met Fokkamel en Nukamel, resp. kunstmelk voor fokkal- veren en mestkalveren. Te plm, 11.30 uur volgde sluiting van deze geslaagde avond. C. v. Gr. SHERLOCK SPEURZIN 49. Sherry's racewagen was snel, maar toch niet snel genoeg! Want Bennie's auto bereikte toch het eerst de top van de berg! Daar stond Bennie's laatste hulpmiddel, een vliegtuig!! „Komaan, vlug in het toestel, grr. Alie, gooi het anker los, ik zal wel stu ren". Alewijn rende naar het anker om dat uit de grond te trekken Bennie klom I intussen in de cockpit. „Alles klaar?" brulde Bennie. „Anker los! Wij vertrekken'". Te laat, nee, juist op tijd, want daar verscheen Sherry ten tonele. Hij zag dat het vliegtuig op het punt stond om te vertrekken en sprong haastig op de machine toe!! FEUILLETON: door HANOL SPOOR. 23. Een van de meisjes, waartoe Jane ztch al vanaf de eerste dag voelde aangetrok ken, had een hopeloze liefde voor Berkel opgevat. Iedereen, die dagelijks met Joyce in aanraking kwam, begreep dit al gauw, alleen Berkel scheen doof en blind te zijn, voor de adoratie van dit char mante meisje, dat stil en in zichzelf ge keerd haar werk deed. Ze is veel te be scheiden, dacht Jane dan. Berkel zou haar pas opmerken als Joyce iets ver keerds zou doen, of hem herhaaldelijk voor de voeten liep. Doch Joyce kende haar vak tot in de puntjes en alle damesklanten wilden graag door haar geholpen worden. Zodra Berkel echter in haar nabijheid kwam, trok Joyce zich terug, bloosde tot aan haar haarwortels en keerde zich dan ver legen van hem af. Jane wist dat Joyce al zeer verleide lijke aanbiedingen van concurrenten van Vorens kapsalon had afgeslagen. Ze had allang een positie als Berkel kunnen be kleden, maar de geheimzinnige machten der liefde hielden haar aan het gewone werk gekluisterd. Jane had meermalen gedacht, wat een volmaakt paar Joyce en Berkel zouden vormen Berkel moest worden wakker geschud. Ze voelde op recht medelijden met Joyce, als ze had gezien hoe Berkel zich na een paar oppervlakkige woorden tot Joyce, weer naar ander werk spoedde. Dan zag ze het verdriet en teleurstelling in haar ogen omhoog komen. De bemoedigende knik jes, die ze Joyce dan toewierp hadden ook niet de goede uitwerking, die ze er van verwachtte. Het scheen het verdriet bij Joyce eerder te verergeren. Ze wist dat Joyce haar sympathiek gezind was en ze brak zich daarover wel eens het hoofd. Hoe kwam het, dat Joyce's blikken nog zwaarmoediger werden, als hun ogen elkaar ontmoetten? Jane besefte niet, dat de extra aan dacht, die Berkel aan haar besteedde al een onderwerp van gesprek was voor het andere personeel. Zijn vriendelijkheid voor hen bestond slechts uit een koele hoffelijkheid en een gereserveerdheid, die geen ruimte liet aan eventueel smeu lende verwachtingen. Tegenover Jane leek hij echter te ontdooien. Tijdens zijn gesprekken met haar, kregen zijn ogen die echt warme belangstelling, die de an deren daar tevergeefs in zochten. Hij toonde dan ook niet zoveel haast, om zijn aandacht weer tot iets anders te bepalen. Er werd al stilletjes gegiecheld en veelbetekenende knipoogjes vlogen heen en weer, als men Berkel en Jane samen zag. Enkelen gunden Jane haar verove ring wel, zelfs hadden zij reeds de me ning verkondigd, dat de verhouding te weinig vorderde. Andere waren jaloers, omdat Jane na zo'n betrekkelijk korte tijd, zo duidelijk de voorkeur genoot, ter wijl zij zich er soms al jaren voor hadden uitgesloofd. Joyce voelde noch het een, noch het ander. Ze had alleen verdriet, als ze zag hoe de ogen van Berkel oplichtten, tel kens als hij in de gelegenheid was een gesprek met Jane te voeren. Ze had haar leven willen geven voor dit teken van vreugde, als het haar zou gelden. Juist omdat Joyce zo in alle stilte haar liefde verwerkte, zat het heel diep bij haar. Het miste alle egoïsme en ze wenste alleen zijn geluk. Daarom was ze niet in staat haar verdriet te onderdrukken, maar evenmin voelde ze haat tegen Jane. Wan neer Berkel met Jane het geluk zou vinden, moest zij trachten zich daarover te verheugen. Ze nam zich echter voor, om dan geen dag langer bij Vorens te blijven. Misschien was het nu al beter om weg te gaan Het was wellicht meer te prefereren, dan iedere dag die stille pij niging. Door het innerlijk verdriet en de stille overgave, kreeg het mooie gelijk matige gezichtje van Joyce een myste rieuze uitdrukking, wat haar erg interes sant stond, maar waarvan zij zich aller minst bewust was. Haar grote donkere ogen, met de melancholieke blik maakten op velen een diepe indruk, temeer daar er in tegenspraak met haar verdrietige ogen, zij, evenals Jane voor iedereen een glimlachje had. Ondanks alles voelde Joyce en Jane zich tot elkaar aangetrok ken. Het was alsof ze beiden wisten, dat ieder van hen innerlijk een moeilijke tijd doormaakte. Wanneer Jane dacht aan haar eigenlijke taak in Vorens kapsalon, dan drong het met een zekere afkeer tot haar door, dat ook Joyce onder de ver dachten gerekend moest worden. Zolang ze geen aanwijsbare gegevens had, mocht ze geen persoonlijke vriendschap sluiten. Diep in haar hart gaf ze zich al ge wonnen. Wanneer ze niet zo'n tegenzin voor hem voelde, zou ze al een gesprek met Vorens hebben aangevraagd, om hem haar falen bekend te maken. Het idee, om zich met hem onder vier ogen te bevinden, had haar dit voornemen tel kens doen uitstellen. Nu ontnam ze zich echter ook de kans, om eens over vakan tie te spreken. Ze wilde zo graag enige dagen vrij, om haar kleine jongen te bezoeken. Het verlangen naar hem werd schier ondraaglijk. De gedachte dat hij misschien al onsamenhangende woordjes zou brabbelen en wie weet, hoe hard ge groeid zou zijn, kon haar opstandig ma ken en dan scheelde het weinig, of ze was op staande voet afgereisd. Het was ook vreemd dat ze zulke koele brieven van Iris kreeg, met maar heel weinig nieuws over de kleine Walter. Nooit kreeg ze regelrechte antwoorden op haar moederlijke vragen over haar zoontje. Deze kwamen een enkele keer in een aparte brief van Bennickhoff. Meestal als ze zeer dringend antwoord vroeg. Wel leek het, alsof Iris toespelingen maakte op haar vertrek, alsof ze dit niet hele maal kon goedkeuren. Het gaf Jane heel wat te denken en bijna altijd kwam ze tot de slotsom, dat ze moest trachten er gens een plaatsje te veroveren, waar het mogelijk was, om haar kind bij zich te nemen en hem zelf op te voeden. Ze liet zich daarover echter nooit uit. Na alles wat de Bennickhoff's voor haar deden, leek dit te ondankbaar. Wist ze maar of Berkel met haar spe ciale opdracht op de hoogte was. Het zou buitengewoon prettig zijn, om met hem hierover van gedachten te wisselen. Hij zinspeelde nergens op, dus goed be schouwd mocht ze hem niet in vertrou wen nemen. Terwijl ze enerzijds het werk prettiger ging vinden, namen aan de andere kant öe zorgen en het verlangen naar haar kind steeds meer bezit van haar. On danks alle hartelijkheid om haar heen voelde zij zich eenzaam. Op een keer be trapte zij zichzelf op het schrijven van een brief naar Rudy. Een paar minuten had zij zich weer teruggedacht in de oude toestand en hem alles van haar beleve nissen geschreven. De weerslag kwam zoveel, te harder aan, toen ze met wan hopige ogen de brief verscheurde en ver brandde. Een langdurige huilbui had haar totaal ontredderd. De volgende dag had ze al haar wilskracht moeten aan wenden, om weer gewoon aan het werk te gaan. Bij al die narigheid maakte de steeds driestere houding van Vorens haar ang stig. Nauwgezet onderzocht ze haar ge weten en wikte en woog ze haar woor den tegen hem, om toch maar de vaste Gvertuiging te hebben, dat zij geen aan leiding gaf tot een dergelijk optreden. Hoe kwam hij toch op het denkbeeld, dat hij zich tegenover haar wel dubbelzin nige opmerkingen mocht veroorloven. Hoe kreeg hij het in zijn hoofd, om haar allerlei opdringerige attenties te bewij zen. Het werd al zo erg, dat ze in haar kamer niet meer veilig was, als ze niet onmiddellijk de deur achter zich afsloot. De zeer gezochte voorwendsels, die bij gebruikte, om haar kamer binnen te ko men, hadden haar uiterst voorzichtig ge maakt. Ze kreeg het onbehaaglijke ge voel, dat hij meende met recht zo te kunnen optreden. (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4