(jrom 'ZwartsJexels in het harL> Reeds 65.000 inschrijvingen ^oor openbaar kunstbezit Vergadering van de Raad Geslaagd concert WOENSDAG 9 DECEMBER 1959 TEXELSE ■74» JAARGANG No. 7411 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en saterdag* Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. Vergadering van de raad der gemeente Texel op dinsdag 15 december 1959, n.m. 2.30 uur ten gemeentehuize. Texel, 5 december 1959. De burgemeester van Texel, C. DE KONING. 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Benoeming van enkele leden van de plaatselijke commissie van toezicht op de Rijks-H.B.S. Aanbevolen worden: voor de heer ds. C. H. van Rhijn: 1. de heer J. R. v. Wijland, 2. de heer ds. G. H. v. Wolfensberger; voor mej. ds. T. van der Zwaag: 1. de heer ds. H. van Bilderbeek, 2. de heer C. P. Laan; voor de heer pastoor Z. v.d. Klein: 1. de heer kap. J. C. Suidgeest, 2. de heer F. L. de Grave. 4. Benoeming van bestuui sleden van de Sociale Dienst wegens periodieke aftre ding per 1 januari 1960. 5. Benoeming van bestuursleden van het Algemeen Weeshuis wegens periodieke aftreding per 1 januari 1960. voor de heer G. Bakker Pzn.: 1. de heer G. Bakker Pzn., Den Burg, 2. de heer M. W. Koorn, Den Burg; voor de heer Jac. Hin Jaczn.: 1. de heer Jac. Hin Jaczn., Ongeren, 2. de heer C. J. Commandeur nabij Den Burg; voor mevr. A. de Vries-Sleutel: 1. mevr. A. de Vries-Sleutel, Eierland, 2. mevr. J. de Wolf-Kikkert, Eierland. 6. Benoeming van een afgevaardigde en van een plaatsvervangend afgevaardigde van de raad naar de in 1960 te houden algemene vergaderingen van aandeel houders van de N.V. Texelse Elektrici teitsmaatschappij. Aanbevolen worden: Als afgevaardigde: 1. de heer J. Daalder, 2. de heer F. L. de Grave. Als plaatsvervangend afgevaardigde: 1. de heer S. Keijser, 2. de heer K. Beumkes 7. Stemming over de benoeming van een commissaris van de N.V Texelse Elek triciteitsmaatschappij wegens periodieke aftreding per 1 januari 1960 van de heer Ir. M. F. H. Gebhard te Amsterdam. Aanbevolen wordt de aftredende. 8. Bepaling van het aantal bestuursleden van de Stichting nijverheidsonderwijs voor meisjes op Texel voor het tijdvak van 1 januari 1960 tot en met 31 decem ber 1963. Voorgesteld wordt het aantal te handhaven op 13. 9. Benoeming van bestuursleden van de Stichting nijverheidsonderwijs voor meisjes op Texel wegens periodieke af treding per 1 januari 1960. Aanbevolen worden: I. de heer C. de Koning (als gedelegeer de), 2. de heer C. H. Roeper; 1. mevr. J. M. A. C. Swarthof-Voortvelt, 2. mevr. P. J. Smit-Kuip; 1. mevr. M. Kikkert-Lap, 2. mevr. J. Beumkes-de Radder; 1. mevr. J. Koning-Bruin, 2. mevr. A. Vermeulen-Dogger; 1. mevr. F. de Wijn-Jonker, 2. mevr. G. Roeper-Mant je; 1. mevr. A. de Vries-Sleutel, 2. mevr. A. Dros-Koorn. 10. Bepaling van het aantal bestuursle den van de Stichting tot bevordering van het land- en tuinbouwonderwijs in de gemeente Texel voor het tijdvak van 1 januari 1960 tot en met 31 december 1963. Voorgesteld wordt het aantal te handhaven op 13. 11. Benoeming van bestuursleden van de Stichting tot bevordering van het land en tuinbouwonderwijs in de gemeente Texel wegens periodieke aftreding per 1 januari 1960. Aanbevolen worden: 1. de heer F. L. de Grave, 2. de heer Th. R. Hin; 1. de heer A. Dros Bzn., 2. de heer C. H. Roeper. Wegens het niet benoemen vóór 1 no vember 1959 van een vertegenwoordiger in het bestuur door de Hollandse Maat schappij van Landbouw, worden aanbe volen: 1. de heer D. W. Keijser, De Wes ten, 2. de heer D. Slot, Wezenplaats. 12. Benoeming mej. J. Faber tot onder wijzeres in vaste dienst aan de o.l. school te De Koog. 13. Vaststelling van de Instructie voor de plaatsvervangend directeur van de Vété- rinair-Hygiënische Dienst der gemeente Texel. 14. Vaststelling van de negende verorde ning tot wijziging van de salarisverorde ning der gemeente Texel. 15. Vaststelling van de Rechtspositiere geling brandweerpersoneel gemeente Texel. 16. Beroep toekenning vergoeding oor logsschade woonhuis burgemeester. 17. Suppletoire begrotingefi 1959. 18. Suppletoire begrotingen 1960. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 9 december Den Burg, „Texel", comp. bridgedrive De Koog, „De Toekomst", cursusavond Veilig Verkeer. Vrijdag 11 december Den Burg, „Texel", Jaarvergadering Ver. bloembollencultuur. LEZING OVER „AGROBOUW" Vrijdagavond, 18 december, hoopt de heer Ir. Bentum voor de Vereniging van oud-leerlingen der Lagere Landbouw school te spreken over „Agrobouw". Vorig jaar is deze bouw toegepast in het ruilverkaveling9gebied van het Land van Maas en Waal. Ook op de jubileum tentoonstelling hebben de belangstellen den er iets van kunnen zien. Ook niet- leden zijn op deze avond welkom. DE SINT OP ,,'T MIERENNEST" De Koog. Vrijdagmorgen arriveerde St. Nicolaas bij ,,'t Mierennest" te De Koog. Opgewonden verwelkomden de kleuters de hoge gast en werd hartelijk door hen toegezongen. Twee kleinen boden hem, namens alle kinderen van de kleuterschool, een nieu we staf aan. De Sint was zeer verrast en toonde zich er heel blij mee. De beide Pieten, die hem vergezelden, onthaalden de kleuters op allerlei lekkers, waarna Sint ieder kind een goed gevuld mandje aanbood. Daarna begaf de bisschop zich naar de Luberti-school. Ook daar werden de kin deren getracteerd en ieder mocht met een pakje naar huis gaan. INGEVOERD VEE OP TEXEL In de maand november werd het vol gende vee ingevoerd: 90 koeien, 19 pinken, 30 graskalveren, 15 nuchtere kalveren, 13 biggen. 2 ram men, 2 stieren en 1 os. FOTOCLUB „DE KIEKENDIEF" Donderdag j.l. hield onze fotoclub haar 14-daagse bijeenkomst. Dit keer was het een werkavond. Een ieder had daarom zijn camera en flitser meegenomen. Met flitslicht zijn er heel wat mogelijkheden. Dat ervoeren de leden wel deze avond. Als bijzonder geschikt model fungeerde de heer P. Vennik. Jammer was het, dat de voorzitter, de heer Th. v.d. Snoek, wegens ziekte niet aanwezig kon zijn. Er zijn tientallen op namen gemaakt en wanneer de afge werkte foto's de volgende keer op tafel komen, is weer heel wat geleerd. Het ledental van de club stijgt nog steeds. Begonnen met 18 man, telt „De Kiekendief" er nu reeds 30! Er kunnen er echter altijd nog een paar bij. Ieder, die belangstelling voor de fotografie heeft, is van harte welkom. De Koog Donderdagavond bood de Oranjevereniging haar leden, in de zaal van hotel „De Toekomst" een concert op grammofoonplaten aan. Het was maar een klein groepje, dat de voorzitter, de heer Mantje, welkom mocht heten „Het spijt mij", aldus de heer Mantje, „dat er zo weinigen zijn, want werkelijk goede muziek kan de mensen veel geluk geven. En al denkt men dan, dat is niets voor mij, daar be grijp ik toch niets van; men komt toch, als men zoiets eens heeft meegemaakt, tot de ontdekking, dat het toch nog wel meevalt. En hoe meer men luistert, hoe beter men het zal verstaan. Vooral als de te zingen of te spelen stukken vooraf uit gelegd worden. Mevr. Luberti zal dit deze avond doen en ik hoop dat U een goede avond zult hebben". Het concert begon met enige liederen van Bach, Handel en Schubert, gezongen door Aafje Heinis. Het was een werkelijk genot om naar deze begaafde zangeres te luisteren, te meer daar de weergave, door het ingewikkelde systeem van toestel en luidsprekers, opgebouwd door de heer N. Schoo, zo zuiver was. dat men dacht in de concertzaal zelf aanwezig te zijn. Ademloos luisterde het publiek. Niet minder mooi was het Vioolconcert in D. van Beethoven. Het hartstochtelijke „Finlandia" en het droeve „Valse Triste" van Sibelius maakten op alle aanwezigen een diepe indruk. Het was een genotvolle avond op hoog niveau en de thuisblijvers hebben heel wat gemist. De verklaringen van mevr. Luberti hebben hiertoe ook veel bijge dragen. In zijn sluitingswoord deelde de heer Mantje mede, dat een dergelijke avond nog eens in dit winterseizoen gegeven zal worden en hij hoopte dat door het enthousiasme van de nu aanwezigen, velen de volgende keer meegenomen zullen worden. Hij dankte de samenstel lers van dit programma, de heren N Schoo en Drevel. 29 december a.s. zal de heer J. P, Stnj- bos een avond voor de Oianjevereniging verzorgen. Z.D.H.-NIEUWS Het tweede verloor met 42 van de Oosterend-reserves. De adsp. verloren eveneens in Ooster end en wel met 51. Dat valt wel tegen, jongens. Volgende keer beter. A.s. weekend alles vrij. OP STRAAT OVERLEDEN Vrijdagavond is de heer J. Keizer, Kogerstraat, Den Burg, in de Zwaan straat overleden. De heer Keizer fietste met zijn vrouw toen hij onwel werd en van de fiets afstapte. Voorbijgangers bo den de helpende hand, maar dokter Van Loon kon even later slechts de dood constateren. De overledene was 64 jaar, werkzaam bij het Selectiebedrijf van de heer De Lugt en lid van de kerkeraad der Hervormde Gemeente te Den Burg. KLEUTERS WERKEN VOOR DE VLUCHTELINGEN „Wij willen zo graag helpen, Maar wij zijn nog ze klein. Ach, helpt 17 ons bij 't brengen Van 'n straaltje zonneschijn". Zo sprak vrijdagmorgen op het Sint Nicolaasfeest in Hotel „Texel" een groep je kleuters van „De Woelige Hoek". Het was een gedeelte uit hun bede om ouders en donateurs te laten medewerken aan de hulp aan de kinderen in de diverse vluchtelingenkampen. Dat hun bede verhoord werd, bleek wel uit de collecte, die de kleuters zelf hielden. De opbrengst was 55,30. Een afvaardiging van de school mocht dit geld maandag op het raadhuis aan de heer Oskam overhandigen. Een prachtig voorbeeld, dat zeker na volging verdient bij alle onderwijsinstel lingen. KINDEREN IN DE BAN VAN SINTERKLAAS Sint Nicolaas heeft ons vrijdagmiddag meegenomen naar Hotel „De Hoop", De Cocksdorp. Hij bracht daar met zijn knecht een bezoek aan de kinderen van de o.l. school uit het hoge Noorden. Het was een geluk, dat er geen stoute kin deren waren, want Piet had er wel een zak voor meegebracht. Onder leiding van Juffrouw Van Weert speelden enkele kinderen voor treffelijk op de blokfluit. Weer anderen brachten hele toneelstukken naar voren. Sint en de ouders hebben het er best naar de zin gehad. De bisschop en Pieter baas hadden voor alle kinderen een prachtig cadeau meegebracht. Hoog te paard was Sint gearriveerd en had eerst een rondgang door het dorp gemaakt. De zaal van „De Hoop" was tot de laatste plaats bezet, maar de kinderen hebben beslist een pluim verdiend, het was er erg rustig. De Sint was daarom uitermate tevreden en beloofde het vol gend jaar terug te komen. Het hoofd der school, de heer Moonen, dankte de bis schop voor zijn komst en wenste hem een goede reis. DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 4 december 1959: C. Dijker-C. P. Burger 11 C. Meedendorp-S. Bakker 20 J. Hooijberg-Jas Vinke 20 C. v Heerwaarden-Jac. v. Heerwaarden 1—1 W. A. v. Zeijlen-C. v.d. Werf 20 S. v. Heerwaarden Jzn.-P. Bruijn 02 Jb. Koorn-A. de Haan 02 D. v.d. Werf-J. A. v. Enst 20 C. Dijker speelde niet z'n sterkste spel en C. P. Burger bracht hem het eerste verliespunt toe in deze comp. Zelfs was het zo, dat zwart de volle winst had kun nen halen. S. Bakker haalde een te dure dam en het was wit wel toevertrouwd om met zeven stenen de zwarte dam en twee stukken te overweldigen. Zondag a.s. om 1 uur speelt het eerste tiental tegen Winkel. Zondag 20 dec. komt Damlust met twee tientallen. Twee thuiswedstrijden dus! CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag, consultatiebureau Woensdag 9 dec., heden, worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 7 decmeber 1959 Gevonden te Den Burg; Prisma-boek; veilig-verkeersétui met o.a. potloden; pet van Zwarte Piet; zwarte plastic por temonnee; rood plastic zeefje; zwarte nylon dameshandschoen; plastic regen kapje; bruinlederen dameshandschoen; blauwe kindermuts met blauw-witte kwast. Verloren te Den Burg: bruine Marok kaanslederen damesportemonnee met ƒ5,blauwe alpinomuts met lederen band; herenpolshorloge met stalen band; paar bruinlederen motorwanten; beige handschoen (gevoerd); zwartlederen da meshandschoen; paar oude bruine fiets tassen; zwarte regenbroek. Het bureau der rijkspolitie te Den Burg is hiervoor geopend op werkdagen van 16.00 tot 18 00 uur. OUWE SUNDERKLAAS OUDESCHILD De Oudeschilders hebben behoorlijk in de beurs getast. De Dorpscommissie trekt daaruit de conclusie, dat men er prijs op stelt, dat het feest van de 12e december gehandhaafd zal blijven. Er is in totaal voor 70,aan prijzen beschikbaar, alleen voor Oudeschilders, en wel 25,voor de jeugd en 45, voor de volwassenen. Verwacht mag worden, dat velen zullen trachten hier van een portie in de wacht te slepen met een originele voorstelling. Alle spelers worden verzocht eerst een nummertje te halen bij het Eigen Ge bouw. (De jeugd van 5-6 uur, volwas senen van 8 - 9.30 uur) en zich daarna op twee plaatsen te laten beoordelen door de jury. De jeugd bij Slaman en Fr. Ze gel, de volwassenen bij Slaman en Jn. Witte, tijd als boven. Beoordeeld worden spel, kleding en originaliteit. De prijswinnaars bij de jeugd kunnen om 7 uur hun prijs afhalen bij meester Bruijn; van de ouderen worden de prijs winnaars om 11 uur bekendgemaakt en de prijzen uitgereikt. De Oudeschilders kunnen gratis dan sen, de niet-Oudeschilders betalen 1, entree. De Dorpscommissie verzoekt dringend zoveel mogelijk lampen buiten aan te doen. En voorts maar hopen op goed weer en veel belangstelling. HERV. GEMEENTE OOSTEREND Vanavond om 8 uur mannenvereniging in de pastorie. OUWE SUNDERKLAAS TE DE KOOG Ook De Koog maakt zich weer klaar om het Ouwe Sunderklaasfeest te vie ren. Zo men weet is er een wisselbeker te verspelen. De jury zal echter niet zo als voorgaande jaren op één bepaald punt blijven staan, doch door het gehele dorp lopen. De costuums worden dus niet alleen beoordeeld, doch ook op het spel zal worden gelet. De Oranjevereni ging, onder wiens auspiciën dit alles ge beurd, hoopt dat er vele spelers zullen zijn, opdat dit oude, echt Texelse, festijn ook voor De Koog behouden blijft. Hebt U de belangrijke datum al ergens genoteerd? Zo niet, doe het dan meteen even. Maandagavond 14 december om 20.00 uur komt de V.V.V.-Texel bijeen in Hotel „Texel" voor de grote jaarvergadering. Vooraf krijgt U zaterdag in de kolommen van dit blad een overzicht van de finan ciële positie van de V.V.V., van de begro ting en de diverse voorstellen. De agenda wordt door middel van een advertentie zaterdag onder Uw aandacht gebracht. En heus, wij overdrijven niet als wij zeggen, dat het een belangrijke vergade ring wordt. Er komen voorstellen ter tafel, waarop wij uit hoofde van de verantwoorde lijkheid gaarne het oordeel van «en volle vergadering willen hebben. De V.V.V.-leden, die alsnog in aan merking willen komen voor plaatsing in de lijst van hotels, pensions en restau rants die uitgegeven wordt door de V.V.V.-federatie te Alkmaar (de zoge naamde H.P.R.—gids) hebben nog een kansje. Zij dienen rechtstreeks contact te zoeken met de federatie. Het is zeer kort dag, want de uitgave is vrijwel klaar om naar de drukker te gaan. Dezelfde federatie laat in het docu mentatieblad „Contact" onder het hoofd „Prijsopdrijving" de volgende waarschu wing horen: „Laat men er toch van doordrongen zijn, dat er ook nog een vakantieland België bestaat en dat dit land o.m. een vooral ook voor Duitsers aanlokkelijk kustgebied heeft. Het gevaar voor Belgische concurren tie is lang niet denkbeeldig. De logies prijzen schijnen daar in menig opzicht lager te liggen. Laat men zich dus hoeden voor prijsopdrijving De kustgasten uit het buitenland zijn waarlijk niet gebo den aan Nederland", aldus het blad „Contact". Zaterdag hebben we oog in oog ge staan met een kwasi-verontwaardigd lid, dat aldus sprak: „Als je je strafport betaalt krijg je wat lekkers van de VW. Ik heb mijn contributie voor het komen de jaar al betaald. En wat krijg ik? Niets, niets". En wij schrijven hier ten antwoord: „Wees gerust, goed V.V.V.-lid. U krijgt nog een heel klein presentje, ook al is Sinterklaas al weer in Spanje terug. U krijgt een letter C. De C. van contri- jT\j> butie. Waarom? Omdat we het Yj zo goed vinden U als voorbeeld n-X te stellen. Je weet nooit wat «r- op volgt V.V.V.-Texel. NIEUWE KERKERAADSLEDEN Den Hoorn Bij de gehouden verkie zing van kerkeraadsleden van de Ned. Herv. Gemeente van Den Hoorn, zijn de heren G. Bakelaar, G. Westerlaken en S. Lap Dzn. herkozen. De heren K. Parle- vliet en S. Lap Bzn. werden gekozen in de plaats van de heren J. D. Troost en IJ. Kikkert, die beiden niet herkiesbaar Boymans van Beuningen; het eerste uit een reeks van 40 kunstwerken uit Neder landse musea. In het afgelopen jaar zijn wederom bijna 4.000.000 technisch zo volmaakt mo gelijke kleurenreproducties verspreid en werd in tienduizenden gezinnen, met de afbeelding in de hand, de radio-uitzen ding beluisterd, gewijd aan een kenmer kend voorbeeld uit ons kostelijk natio naal cultuurbezit. Openbaar Kunstbezit hoopt ook in 1960 haar doelstelling „de kunstzinnige vorming van het Nederlandse volk op een voor ieder bevattelijke wijze" te ver volgen. Haar programma zal ook dit jaar bevatten: 14 schilderijen van de 15e t.m. de 18e eeuw, 6 van de 19e en 6 van de 20ste eeuw, 2 oude- en 2 moderne mees- tertekeningen, beeldhouwwerken en bla den grafiek en 2 voorbeelden van kunst nijverheid. Gezien het feit, dat in ons onderwijs van overheidswege geen tijd en leer krachten voor kunstzinnige vorming be schikbaar gesteld kunnen worden, be schouwt het bestuur het als zijn taak om in het komende jaar vooral veel aandacht aan de jeugd te besteden. De kleurendia's van de jaargang 1957, die gevolgd zullen worden door die der volgende jaargan gen, behoren mét de wissellijsten, waar van reeds meer dan 15.000 exemplaren zijn verspreid, tot het materiaal, waar mee het hoopt verder in de scholen door te dringen. De medewerking van de leer krachten individueel zal daarbij echter onontbeerlijk zijn. Voor de radiocursus 1960 van de Stich ting Openbaar Kunstbezit stromen de aanmeldingen thans binnen, nu de actie. na het radiopraatje-ter-aanbeveling van Staatssecretaris Mr. Y. Scholten, op volle toeren is gekomen. Reeds maakten ruim 65.000 mensen een bedrag van 9,75 over op postgirorekening 1665 van Openbaar Kunstbezit te Amsterdam, waarmee ze zich van deelneming aan de cursus 1960 verzekerden. Het aantal inschrijvingen stijgt met 1000 tot 2500 per dag. Op 18 januari 1960 begint Openbaar Kunstbezit zijn vierde jaargang met de bespreking van het beroemde zelfportret van Carel Fabritius uit het Museum A. C. Willink: „De Pilaarheilige", Gemeentemuseum, Den Haag

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1