2 2? Tel machine Prijs f135, BEUVING'SKIJK GRIJP X we week by 2 S ■o c O D u p rrTraj, Gestagneerde verbinding door lage waterstand 1 CANDYKOEK 60 1 gr. tube Tandpasta 70 ct 1/1 fl. CARANSAC 2.15 DROPTOFFEE'S Spar 64ct WRIJFWAS Spar 82ct- CO N O) 9 B ai N O) e w 0 O Lnnchschotel Pluimvee houders Vrijdagavond vergadert "Bloembollen cultuur de nieuwste »REGINA« Deze week voor iedere koper al is het ook een pak lucifers Ouwe Sunderklaas Bal The Musical Players vaste arbeider net meisje kalkoen, gans, soep- en braad kippen en hazen 5 gelde pinken Maandagmorgen woei er een stevige oostenwind, die de verbinding met het vasteland parten heeft gespeeld. De N.V. TESO heeft de eerste dienst gevaren met de Voorwaarts. Om negen uur zijn De Dageraad" en de „Dokter Wagemaker" naar Den Helder vertrokken. Men had gedacht de middagdienst vanuit Den Hel der wel te kunnen aanhouden, maar dit is slechts gedeeltelijk gelukt. De laatste dienst, half acht uit Den Helder, vond eerst om ruim negen uur plaats, zodat de aansluitende bussen om half elf in Den Burg arriveerden. Dinsdagmorgen is „De Dageraad" wel om 5.20 uur vertrokken en kon men die dag de dienst practisch normaal onder houden. Het is niet alleen de waterstand, die een belemmering is voor de TESO. De Dageraad loopt ook aan de grond doordat de haven onvoldoende is gebaggerd. De baggermolen is een dezer dagen in de haven aangekomen en men hoopt dat hij spoedig met zijn werkzaamheden zal be ginnen. Dat de busdiensten dinsdagmorgen niet normaal konden worden onderhouden, was het gevolg van de gladde wegen. VERTRAGING Wegens vertraging bij de post moeten enkele artikelen en foto's in ons volgend nummer worden opgenomen. Red.) TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 7 december 1959: 25 biggen 3575; 3 koeien 700900; 3 graskalveren 300325; 3 rammen 100 150; 25 lammeren 6080. COLLECTE VOOR BLINDEN In de week van 14 tot 19 december wordt er een collecte gehouden voor de blinden. „De Fakkels bijeen" hoopt op een bijdrage van ons allen, opdat ook het werk voor onze blinde vrienden normaal kan doorgaan. SINT NICOLAAS BEZOCHT VRIJDAG OOSTEREND Met de kleuters van „De Robbedoes" te Oosterend heeft de Sint vrijdagmiddag enige genoeglijke uren doorgebracht. Nadat de heer C. Bremer eerst een woord van welkom had gericht tot St. Nicolaas, waren de kleuters in een korte toespraak van St. Nicolaas het middelpunt. Door alle kleuters werd de Sint toegezongen en er werden spelletjes gedaan. Zoals de Sint als de kleuters en de aan wezigen waren zeer ingenomen met de genoeglijke en intieme sfeer, welke in „De Robbedoes" heerste. Het duurde dan ook ruim een uur voordat de Sint begon met het uitdelen van de cadeautjes. (Ingezonden mededeling) KERSTBOUT Men heeft in de kranten kunnen lezen, dat er een pest-epidemie heerst onder de kalkoenen in Engeland. Een blad schreef, dat er zeker meer dan een miljoen aan deze gevaarlijke ziekte zijn gestorven. Zo'n bericht doet óns niet zoveel, maar ik stel me voor dat deze enorme sterfte onder de grootste der hoenderachtige vogels een diepe indruk maakt op de Engelsen traditiegetrouw als ze zijn. Immers de kalkoen is dè kerstbout der Engelsen en we kunnen veilig aannemen, dat op vele Engelse tafels dit jaar nood gedwongen niet kalkoen de hoofdschotel van de kerstdis is. Dat zal in vele gezin nen wel een grote teleurstelling zijn Kalkoen en plumpudding, dat hoort er daar nu eenmaal bij met Kerstmis. Maar het is hier niet zoveel anders. Ook in de meeste Hollandse gezinnen wordt met Kerstmis „bout" gegeten, Kerstbout. Hoeveel zelfgemeste konijnen sneuvelen tegen de Kerst? Met de ganzen is het al niet veel minder, al lijkt het wel of de animo voor gebraden gans minder wordt in Holland. Te vet misschien? Wie zich de „luxe?" kan permitteren vraagt toch wat beters voor het Kerstdiner: kalkoen b.v. Kalkoen is ook wel een bijzonder sma kelijke bout. 't Lijkt veel op wilde fa zant. Maar.kalkoeneten heeft het be zwaar, dat nog al diep in de beurs moet worden getast. Uitgegroeide en opge- meste kalkoenhanen kunnen wel 10 tot 15 kg. wegen en dan is er voor zo'n enorme bout een te groot bedrag nodig. De hennen die belangrijk lichter zijn (69 kg) vallen voordeliger uit, maar toch. Het bezwaar van deze Kerst- bout vind ik, dat een hele kalkoen eigen lijk alleen maar geschikt is voor een kersttafel, waar een groot gezelschap aanzit. Een volwassen kalkoen is eigen lijk voor een normaal gezin een schade lijke bout. En dat is erg jammer, want het is iets fijns. Gelukkig is er door de kalkoenfokkers aandacht besteed aan dit probleem. Er zijn de laatste jaren kleine typen kalkoe nen gefokt, die de eigenschap hebben al vroeg veel borstvlees aan te zetten. Deze worden op een leeftijd van 3-4 maanden afgeleverd als kaLkoen-mestkuiken. Het vlees hiervan is fijner van smaak en malser dan van oudere kalkoenen; de bout is meer een normale gezinsbout en de kiloprijs ligt niet veel hoger dan van volwassen kalkoen. Wij raden u aan dit eens te proberen voor uw Kerstdiner: kalkoenmestkuiken! U zult verrukt zijn over deze werkelijk fijne bout, die, wat de prijs betreft eigenlijk voor ieder be reikbaar is, want de gewichten variëren van 21/* tot 5 kg (ongeslacht). Is uw kerstkonijn ook aan myxomatose gesneu veld? Dat is jammer. Probeer een kal koenmestkuiken. De Texelse eierveiling heeft ze voor u, de poelier kan ze voor u panklaar maken. Coöp. P.T.V. Texel. SMAKELIJKE KERSTBOUT Er worden in de maand december heel wat pakjes verzonden. De N.V. TESO en tante Pos hebben het dan ook bijzonder druk. Pakjes in diverse maten worden er klaar gemaakt voor verzending. Op de boot stond een kist. Dit is echter niets bijzonders, want er worden er da gelijks tientallen vervoerd. Dit was ech ter een bijzondere kist. Niet geheel ge sloten, dus kon de bemanning zien wat er vervoerd werd. Heerlijke duinkonijnen staken hun stijve pootjes door de kieren. Groot was echter de verbazing toen men tussen al dit wild ook een kattestaart ontdekte. Maar wat niet weet wat niet deert. Wij wensen de ontvanger van dit exem plaar smakelijk eten. FRANKRIJK ROUWT Ongetwijfeld herinneren wij ons de dijkdoorbraak op ons eiland in 1953. Texel getroffen door het water. Slechts enkele doden op ons eiland, maar honderden in geheel Nederland. Thans wordt Frankrijk getrof fen door een watersnood. Veel be hoeven wij hier niet over te schrijven. Via de radio en Uw dagblad heeft U er genoeg van kunnen horen en lezen. Wij mo gen echter niet nalaten het giro nummer te vermelden voor hulp aan deze zwaar getroffen mensen. Stort vandaag nog uw bijdrage. Gironummer 22.000 ten name van het Rode Kruis te Den Haag. HALVE EEUW GELEDEN DE SCHEIMARKT Dinsdag werd hier als naar gewoonte de zoogenaamde Scheimarkt gehouden, d.i. de laatste der gewone weekmarkten. De aanvoer was niet van groote betee- kenis, eenig rundvee, weinig wolvee en nog al veel biggen. Met deze markt, wij zeiden het reeds boven, zijn de gewone weekmarkten afgeloopen. Voor de maan den December, Januari en Februari zijn de marktdagen op den 2en Maandag van die maanden. NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN Aangesloten in de maand november: Den Burg: nr. 547, E. van Egmond, Wilhelminalaan 10. Eierland: nr. 200, mevr. G. van Malde- gem-Schouten, E 125; nr. 266, A. P. Ze- gers, Zuid-Eierland E 19 B. De Cocksdorp: nr. 209, J. P. Stoop, Landbouwer en Veehouder, Veldzicht C 64. HOE ER GESPAARD WERD BIJ DE COÖP. BOERENLEENBANKEN IN DE KOP VAN NOORDHOLLAND Bij onderstaande Boerenleenbanken, aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank te Utrecht werd gedu rende de maand november meer ingelegd dan terugbetaald een bedrag van 1.169.583,14, waarmede het totaal der ingelegde spaargelden is gestegen tot: f 35.839.307,54. Coöp. Boerenleenbanken/Raiffeisen- banken te: Barsingerhorn, Burgerbrug, Dirkshorn, Koegras, Nieuwe Niedorp, Schagen, Texel, Tuitjenhorn, Wieringen, Wieringerwaard, Winkel en 't Zand LEDENVERGADERING IJSCLUB EIERLAND Woensdag 2 december werd de jaar lijkse ledenvergadering gehouden van IJsclub Eierland in de zaal van de heer Nota. Als de voorzitter, de heer Reuvers, om ruim 8 uur deze vergadering opent, is de belangstelling niet groot. Een bij zonder welkom richt spreker tot de pen ningmeester, de heer Daalder, die in goede gezondheid weer in ons midden is, na het auto-ongeluk. Ook mevr. den Bra ven-Jorna werd hartelijk welkom ge heten, daar deze thans aan Den Burg woonachtig is. Na de opening worden de notulen en het jaarverslag penningmeester voorge lezen en in orde bevonden. Bestuursverkiezing: De aftredenden, H. Daalder, W. Stolk en C. Boon worden bij acclamatie herkozen. Mevr. Den Bra- ven-Jorna, die zich wegens verhuizing niet meer beschikbaar stelde, werd ver vangen door W. de Bloois. Verhuur van de ïjstent. Deze wordt aangehouden tot er ijs is. Mochten er onder de leden belangstelling voor zijn, dan kunnen zij dit met de voorzitter be spreken. Hierna bracht W. van 't Noordende verslag uit van de vergadering van de Texelse IJsbond. Hieruit blijkt dat vrij wel alle Texelse IJsclubs weer zijn toe getreden tot de IJsbond. Er is een be stuur gekozen uit alle verenigingen. Voorzitter is de heer Jac. Reuvers, pen ningmeester A. Kalis. De IJsclub van De Koog zal zo mogelijk voor de secretaris zorgen. Deze vergadering wordt in de cember nog gehouden. De contributie. Er werd besloten, nu we al een paar jaar geen winter gehad hebben de contributie te halveren. Bij deze wekken we de leden op de club Irouw te blijven, temeer daar men nu voor de halve prijs lid kan blijven. Mocht er winter komen, dan zal 2 50 betaald moeten worden. Dan wordt, namens de IJsclub, de heer Daalder met een fruitmand verrast. De heer Daalder brengt dank voor de be langstelling van de zijde van de IJsclub. Hierna wordt dank gebracht aan ons scheidende bestuurslid en tevens bode, mevr. den Braven-Jorna. Bij deze dank wordt een taart aangeboden voor het vele en meestal moeilijke werk, wat mevr. Den Braven voor de IJsclub heeft gedaan. In de Rondvraag komen geen belang rijke vragen aan de orde en de voorzitter kan om half elf sluiten. JUBILEUMUITVOERINGEN 50-JARIG BESTAAN MUZIEKVERENIGING „EXCELSIOR" Naar wij vernemen zal Muziekvereni ging „Excelsior" te Oosterend op donder dag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 januari 1960 in het Gebouw v. Chr. Belangen Jubileumuitvoeringen geven, waarvan de eerste avond speciaal voor genodigden zal zijn. Er zal o.a. een jubileumgeschenk worden overhandigd, terwijl „Excelsior" ook zijn muzikale prestaties ten gehore zal brengen. Er zal besloten worden met een speciaal voor dit 50-jarig jubileum geschreven revue van onze bekende Huib Fenijn. Te zijner tijd komen wij hier op terug. OUWE SUNDER KLAAS TE DE COCKSDORP Nog enkele dagen scheiden ons van de grote maskerade op 12 december. Het Ouwe Sunderklaas-feest zal ook dit jaar weer georganiseerd worden door de Sportvereniging S.V.C. Bij deze willen we de bekerhouders van verleden jaar verzoeken om hun trofee ten spoedigste terug te bezorgen bij Dirk Buys, want ook nu worden alle prijzen weer ten toongesteld bij de fa. Buys. Er wordt weer in drie groepen ge speeld, n.l.: groepen, paren en enkelin gen. Er zijn dan ook weer fraaie prijzen te bemachtigen. De prijzen wijken wel even af bij andere jaren, want in plaats van een taart enz. worden nu waarde bonnen, goed voor een taart of specu laas, beschikbaar gesteld. Deze kunnen dan door de prijswinnaars besteld wor den op elk gewenst tijdstip. Deze rege ling zal zeker wel voldoen. Voor het inschrijfgeld en nummers 40 ct. kunt u bij C. de Waard terecht. Ook voor de kinderen wordt weer ge zorgd. Deze jury zal plaats nemen in Hotel „De Hoop" tussen half zeven en 1 alf acht. Alle jeugdige deelnemers ont vangen een zakje snoep De kinderen kunnen hun nummer kosteloos krijgen bij de firma Kikkert. Dat dit alles heel wat geld gaat kosten, behoeft geen betoog. Maar het bestuur van SVC wil deze kosten gaan bestrijden door eens een loterij te houden met een behoorlijke hoofdprijs: een elektrisch strijkijzer, voorzien van de allernieuwste snufjes. Hiernaast komen dan nog een rollade, taart enz., hetgeen zeker aanlei ding zal zijn om zoveel mogelijk loten te kopen. Vanavond en morgenavond wordt ieder in de gelegenheid gesteld deze lo ten te kopen. Denken alle spelers, die meedingen om de beker, er om dat alle huizen waar de deur open staat bezocht worden. Dit is vorig jaar door een paar, dat zeker voor de eerste prijs in aanmerking kwam vergeten. TEXELAABTJES Gevraagd 5 voorhoede- spelers voor Z.D.H. 2, De achterhoede Te k. Lilium Umbalatum Jn- comberalili, best 2-jarig goed. Jb. Bakker, Koger- straat 73 Met grote vreugde en dankbaarheid aan God geven wij u kennis van de geboorte van onze dochter en zusje Emmy Bij het H. Doopsel ontving zij de namen Emma Agatha Maria M BakkerKuip G. C. Bakker Frits en Nico Texel, 7 december 1959 „Avanti" 't Noorden Met grote blijdschap ge ven we kennis van de ge boorte van onze dochter en zusje Johanna (Hanneke) T. Zegel—v. d. Vis C Zegel en kinderen Den Burg, Texel 4 december 1959 10 december a.s. hoopt Bertus Kiewiet 12'/2 jaar bij de V.T B als chauffeur werkzaam Ie zijn Enige kennisgeving voor Texel Sipke Gerben Oosterhof en Antonia Theresia Kok hebben de eer u, mede namens hun ouders, kennis te geven van hun voor genomen huwelijk, waar van de voltrekking zal plaats vinden op woensdag 16 dec a.s. om 11 uur ten gemeentehuize te Emmen Bevestiging en inzegening van het huwelijk om 14,30 uur door de weleerwaarde heer Ds. A. W. Kok, Ned Herv. predikant, in de Ned Herv. kerk te Nieuw- Amsterdam. Groningen, dec 1959 Prof. Rankestraat 23a Wassenberghctraat 23 Gelegenheid tot gelukwen sen 4—5,30 uur in het gebouw van de Ned. Herv kerk te Nw.-Amsterdam Toekomstig adres: Ned. Herv. pastorie Woltersum (Gr.) Heden is plotseling van ons weggenomen onze lieve zorgzame man, vader, behuwd- en grootvader Jan Keizer echtgenoot van W. Keizer—Krotje in de ouderdom van 64 jaar. Zalig zijn de doden die in de Here sterven. Namens de familie W Keizer—Krotje. Kogerstraat IC6 Den Burg, Texel 4 december 1959 De begrafenis heeft plaats gehad dinsdag 8 december op de Alg begraafplaats te Den Burg. Heden nam de Here plotseling weg uit ons midden ons lid en oud- bestuurslid Jan Keizer oud 64 jaar Trooste de Here de tam. in dit onverwacht ver lies Namens het bestuur N.C.L B. afd Den Burg De kerkeraad van de Herv. Gem te Den Burg geeft met leed wezen kennis van het plotseling overlijden van zijn medelid ouder ling J. Keizer Dankbaar gedenken wij hoe hij vele jaren de gemeente diende. „Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren". Rom. 14:8. Tot ons groot leed wezen geven wij kennis van het plotseling over lijden van onze mede werker en collega de heer Jan Keizer Zijn plichtsbetrachting gedurende ruim 27 jaar en zijn kameraadschap zullen steeds dankbaar bij ons blijven voort leven. Directie en personeel Selectiebedrijf C. J. de Lugt Met leedwezen geven wij kennis van het plot seling overlijden van de heer J. Keizer Zijn trouw was voor beeldig. Organisatie van Her vormde Gemeentele den „In dienst der kerk" Den Burg, 4 dec. 1959 Heden ging van ons heen na langdurig doch geduldig gedragen lijden onze geliefde zoon, broer, zwager en oom Hendrik Martinus Hillen in de leeftijd van 29 jr. Psalm 7312 berijmd J. Hillen A H Hillen M C. Hillen Lamfers Joop Wilhelminalaan 60 Den Burg, 8 dec. 1959 De begrafenis zal plaats vinden vrijdag 11 dec. a s nm 2 uur vanaf het sterfhuis op de Ned. Herv. begraafplaats te Den Burg extRA vooRöelen DUBBEL ZEGELS en geen 12 maar 24 zefdi en geen 14 maar 28 zegels ROOD of WIT. Eerlijke Franse Landwijn en geen 43 maar 86 zegels 200 gr. en geen 13 maar 26 zegels 1 GROTE DOOS en geen 16 maar 32 tegels HET KOEKTE SUIKER KRANSJES - 250 gram Ct. en 10 zegels 10% korting DE SNOEPJES FONDANTKRANSJES 200 gram 5Q ct. en 12 zegels 10% korting KERSTKLOKJES Agar 100 gram Ct. en 8 zegels 10% korting Aan allen die 23 nov voor ons tot een onver getelijke dag hebben ge maakt onze hartelijke dank G Koorn M. J. Koorn—Saris Kogerstraat 60, Den Burg O 0 Gepens. onderwijzeres, moeilijk ter been vraagt gemeub. zonnige benedenkamer met voll. pension te Den Burg. Inl. J. A. Dros, Keesomlaan 20 van de week Ham 50 gr. p f\ Haagse leverw. 50 gr. KU en 12 Boterhamworst 50 gr. J zegels 10% korting PE SPARRETJES van de WEEK Bij 1 pak a 100 gr. THEE Roodmerk 90 ct. en 18 zegels 10% korting 100 gr. CHOC. KRANSJES m. mus ket voor 35 ct. en 7 zegels 10% korting. EXTRA EXTRA een pot Augurken zoetzuur /LQ ct. en SPARZEGELS SULTANA ROZIJNEN „Extra" 250 gr. AQ Ct. en SPARZEGELS PORK dun gesneden voor boterham; jACl dikke plakken voor macaroni, 20O gram en SPARZEGELS 9-16-12 ffi 10°/o KORTING - 100°/o KWALITEIT Wilt u er nota van nemen dat a s. week nog slacht- pluimvee enz. kan worden geleverd voor de Kerst dagen. Daarna kunt u pas leveren in de week van maandag 28 december. In de week van maandag 21 december a.s. kan dus geen pluinuee worden aangenomen. Men gelieve hiermede rekening te wil len houden. Coöp. P.T.V. Texel Inlevering en uitbetaling landbouw- vakantiebonnen max. f 60, zaterdag 12 dec. as van 4—6 uur bij C Bos, Hollandseweg C. Barhorst, Haffelder- weg 5. ONTVANGEN voor de kleine zakenman LANGEVELD DE ROOU N.V. 590 gram prima speculaasbrokken 65 cent Brokken van roomboterspeculaas f 1,— Ook nog wat pepermoppen voor 25 ct per 250 gram Zolang de voorraad strekt. Alleen vanuit de winkel BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Texel maken be kend, dat zij overwegen om met toepassing van artikel 20 van de Wederopbouwwet vergunning te verlenen aan 1. de heer M. Vroom hotel-restaurant „Bos en Duin", voor het uitbreiden van voornoemd hotel restaurant op het perceel aan de Bakkenweg, hoek Rozendijk, kadastraal bekend gemeente Texel, sectie K nr 816. 2. de heer P. Kikkert, B 74, voor het bouwen van een boerderij op het perceel gelegen te Zuid- haffel, kadastraal bekend gemeente Texel, sectie E nr 336. Eventuele bezwaarschriften tegen voormelde bouw plannen dienen uiterlijk 23 december 1959 bij hun college Ie zijn ingediend. Texel, 7 december 1959 Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, C. de Koning. De secretaris, P. Beemsterboer. op 12 december m.m.v. in hotel De Hoop, De Cocksdorp Aanvang 8 uur. Entree f 1,— Verzilvering landbouw vakantiebonnen max f 60,— op zaterdag 12 dec. van 3 tot 5 uur bij C Zegers, Eierland C. Smit, De Koog Dijker, Den Hoorn "B. v. d. Knaap, Den Burg M v. Houte, Oosterend Zendt vroegtijdig Uw advertenties in! GEVRAAGD: per 1 maart goede woning beschikbaar A. Dros, De Volharding Eierland GEVRAAGD voor huishouding en-of winkel Br nr 21 bur. v.d. blad Sollicitanten gevraagd als taxateur v.d. Onderl. Paardenverz. D.E.L. en Onderl. Rund- veeverz. Texel voor het noordelijk gedeelte Soil schriftelijk voor 14 dec, 12 uur bij dhr P. Dros, Eierland of dhr S. van Egmond, De Waal Wij bieden u voor de kerstdagen aan Bestel vroegtijdig. Fa Plaatsman Cornelisse, Poeliers Tel. 195. TE KOOP Gebr. J. en T. Huisman Kogerstraat 85

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2