Cjroen 'ZwarL-Jexels in het harL, Kinderen helpen vluchtelingen ET V.V.V. „Texel" doet een beroep op leden voor lening van f 100.000 Voorzttter J. C. Rab niet herkiesbaar Afscheid oud-direkteur Quint A M. Goënga was de beste schatter Mevrouw Janny Craanen zorgde voor uitstekend amusement li rlof Voor hellere pflOSUE!- Baby-huidje VBABYDERM^™ Spit» Spierpijn Onzuiver bloed oorzaak van Rbeumatiscbe Pijnen. ZATERDAG 12 DECEMBER 1959 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7412 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en saterdag» Bank: R'damse Bank, Coöp. Boeren! Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. (Van een medewerker) Financiële bloedarmoede heeft de V.V.V.-Texel er toe gedreven op de al gemene ledenvergadering van komende maandagavond toestemming te vragen voor het uitgeven van een obligatie lening tot een bedrag van 100.000, Het hoofdbestuur steunt dit voorstel volledig. Gedacht wordt aan een lening tegen drie procent met een looptijd van dertig jaar, en een schema voor rentebetaling en aflossing (bij uitloting) dat gespreid wordt in tien termijnen, ieder van drie jaar. Volgens het voorlopige urgentiepro gramma zal het geld besteed worden voor: a nieuwe huisvesting V.V.V. Den Burg 50.000 b. aanpassing V.V.V.-informatiepost De Koog 2.000, c. bouw informatiepost De Cocksdorp 7.500 d. idem Den Hoorn 7.500, e. eventuele voorzieningen i.v.m. 't Horntje 3.000, f. inrichting V.V.V. en financiële sanering 8.000, g. kosten emissie p.m. h. aanloopfinanciering Texelfilm 15.000 De redenen, die tot dit voorstel hebben geleid zijn: 1. de vlucht van het toerisme op Texel, bij welk tempo de outillage van de V.V.V. reeds ten achter is; 2. de wetenschap, dat het bureau aan de Parkstraat ten dode is opgeschreven; S. de noodzaak de informatiecentra aan te passen aan de toenemende drukte, 4. de algehele financiële positie van de V.V.V., die het boekjaar 1959 heeft af gesloten met een negatief kapitaal van 332,91; 5. de representatieve functie, die de V.V.V.-Texel in steeds groeiende mate zal moeten gaan dienen. Exploitatierekening 1959 De exploitatierekening (zie voor ge detailleerde cijfers elders in dit blad) wijst een verlies aan van 1.683,97, waaruit moge blijken dat een goed sei zoen voor de exploitant onmiddellijk leidt tot een ,,s 1 e c h t" seizoen voor de V.V.V. Overstelpende drukte betekent nu eenmaal een groter beroep op de propa- ganda-capaciteit van de V.V.V., die al leen maar geld kost, en waartegenover geen evenredige verdiensten staan. Ook de directiewisseling heeft uiter aard geld gevraagd, uit hoofde van ad vertenties, oproep sollicitanten e.d. Zeer verheugend is dat de uitvoeringen een batig saldo hebben opgeleverd, en dat de uitgave van de V.V.V.-krant op een te verwaarlozen bedrag van 123,48 na, rond is gekomen. In de post lidmaatschappen is meege rekend het bedrag dat nog onder de le den te vorderen is. Mochten er alsnog le den zijn die in gebreke blijven, dan zal dit het verlies nog enigermate vergroten. Begroting De begroting biedt weinig spectucu- laire punten, behalve dan wellicht het geraamde tekort van 1.650,waarbij nog komt dat voor de loonronde (P.M.) weliswaar een post onvoorzien van J 1.000,is genoteerd, maar dat dit be drag, gezien de ervaring doorgaans wel voor een goed deel aan inderdaad „on voorziene uitgaven" weggaat. In de post propaganda zit een bedrag van 1000,voor aanvulling werkvoor- raad. Balans Wat betreft de balans (voor gedetail leerde cijfers zie elders in dit blad) mag opgemerkt worden, dat hieruit wel zeer nadrukkelijk de bloedarmoede van de V.V.V. blijkt. De V.V.V. werkt met een bedrag van rond 15.000,aan „vreemd geld" (bankcredieten en voorschotten), waar geen toereikend bezit tegenover staat. Weliswaar staan de voorraden genoteerd voor een bedrag van 8.432,16, maar in deze voorraden is materiaal meegere kend dat wel een balanswaarde heeft, maar langzamerhand mank gaat aan propagandistische waarde. Agenda De agenda (zie advertentie) vermeldt bet definitieve aftreden van de heer J. C. Rab als voorzitter. De heer Rab is, on danks herhaald aandringen van mede bestuursleden, bij zijn opvatting gebleven dat hij zich gezien zijn leeftijd terug moet trekken. Het hoofdbestuur heeft deze mening uiteindelijk moeten respec teren. Voor het totaal van de twee vacatures zijn de volgende voordrachten opge maakt: Vacature Rab: 1. J. R. van Wijland; 2. L. Lakeman Vacature Dros: 1. J. S. Dros; 2. J. v.d. Vliet. Als een logisch gevolg van het boven staande vermeldt de agenda dus ook het afscheid van de heer Rab, dat nu samen valt met het afscheid van de heer J. C Quint, oud-directeur van de V.V.V.- Texel, thans te Nijmegen. Wij hopen, dat de V.V.V.-leden de komende vergadering, waarvan het zake lijk belang wel zeer nadrukkelijk in het oog springt, zich nog meer geroepen zul len voelen om op te komen, door het af scheid van twee mensen, die voor de V.V.V.-Texel van grote waarde zijn ge weest. De vereniging verliest in de heer Rab een scherpzinnig voorzitter, die door in zicht en tact in de ware zin van het woord leiding heeft weten te geven. De heer Quint heeft aansluitend op het werk van de heer Oskamp, grote ver diensten voor Texel gehad, mede ook door het werk dat hij verrichtte als stu wende kracht in de Waddenfederatie. Wij mogen dit overzicht besluiten met een oproep aan de V.V.V.-leden komende maandag, 14 december 's avonds om 8 uur in Hotel „Texel" aanwezig te zijn. Om zakelijke redenen, maar ook om redenen van burgerlijke beleefdheid waar het gaat om het uitluiden van twee mannen, die de bevordering van het toe risme in het hart geschreven staat. ,Wij willen zo graag helpenmaar wij zijn noq zo klein. Ach, helpt U ons bij 't brengen, van een straaltje zonneschijn". Zo begon het versje, dat maandagmorgen op het gemeentehuis werd opge zegd door Ineke Witte. Ineke was met haar twee klasgenootjes en een enve loppe in de hand naar de heer Oskam gestapt. De inhoud van deze couvert was f55,30. Een prachtig resultaat, dai zeker navolging verdient. Klaas Brandsma en Janette Veenema overhandigen het kostbare geschenk. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 4 tot en met 10 december 1959 Geboren: Johanna, dv. Cornelis Zegel en Trijntje C. v.d. Vis; Emma Agatha, dv. Gerardus C. Bakker en Marretje Kuip; Jacqueline Henriette Swanhilde, dv. Jacob Stark en Hendrika J. C. Z. Roeper; Jeannette Aly, dv. Johannes R. Stapersma en Sylvia G. Alkema; Duvera Maria, dv. Jacobus N. Reij en Afke A. Haarsma. Ondertrouwd: Leonardus G. A. Schra- der en Johanna M. Witte. Overleden: Jan Keizer, oud 64 jaar, gehuwd met W. Krotje; Nicolaas de Graaf, oud 50 jaar, gehuwd met Anna M. Zijm. VERKIEZING DIAKENEN DOOPSGEZINDE GEMEENTE Tijdens de gehouden diakenverkiezing bij de Doopsgezinde Gemeente zijn de volgende leden gekozen: Den Burg: br. M. W. Koorn; Den Hoorn, br. P. Drijver, De Koog: br. P. Vermeu len; Oosterend: br. P. Brans. TESO-BUS TEGEN EEN BOOM De wegen zijn de laatste dagen door sneeuw en vorst slecht berijdbaar. In de omgeving van Oosterend is dit nog erger daar men bezig is met ruilverkavelings werkzaamheden. Op de Achterweg slipte een TESO-bus en kwam tegen een boom terecht. Per soonlijke ongelukken deden er zich niet voor, maar wel was er materiële schade. SCHOOLCONCERT OOK VOOR OUDEREN TOEGANKELIJK Op dinsdag 15 december a.s. n.m. 14.45 uur vindt in de zaal van „Casino" te Den Burg weer een schoolconcert plaats met medewerking van de „Stichting Het Schoolconcert" te Amsterdam. Dit keer treden op de heren Henk Meijer, tenor, Gerard Holthaus, bariton, en Peter Hansen, piano. Het uit te voe ren programma bevat de volgende werken: 1. Duet uit „La forza del destino" (Verdi) 2. Cavatina uit „De barbier van Sevilla' (Rossini) - bariton. 3. Le roi d'Ys (E. Lalo) - tenor 't. Duet uit La Bohème (Puccini) 5. Aria van Wenzel uit „De Verkochte Bruid" (Smetena) - tenor. 6. Aria van Papageno uit „Die Zauber- flöte (Mozart) - bariton 7. Duet uit de Parelvissers (Bizet). Dit concert, dat gegeven wordt voor de leerlingen van de HBS, de hoogste klas sen van ULO en Landbouwhuishoud- school wordt toegelicht waar dit nodig is. Ook ouderen kunnen dit schoolconcert bijwonen tegen een entree van 0,75. Zij worden evenwel verzocht precies op tijd aanwezig te zijn, daar om kwart voor drie wordt begonnen. Maakt u eens zo'n concert mee; u kunt dan eens een indruk krijgen van de wijze, waarop de jeugd met verschillende uitin gen van onze muziekcultuur in contact gebracht wordt. SCHAAKNIEUWS Rugenbrink-Doornbos H. Veldhuis-Jn. Vlaming C. Schulte-J. Hoogerheide Terpstra-de Haan P. Eelman- J .L. Veldhuis J. Hooijberg-J. Wieten C. Joustra-Keizer 1—0 1—0 1—0 1—0 1—0 1—0 afgebroken ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) - ZEEP AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 12 december Alle dorpen, Viering Ouwe Sunderklaas Maandag 14 december Den Burg, „Texel", jaarvergadering VVV Den Burg, Landbouwhuishoudschool, cursusavond C.J.O.T. Dinsdag 15 december Den Burg, Casino, 14.45 uur, Schoolcon cert met Henk Meijer (tenor), Gerard Holthaus (bariton) en Peter Hansen (piano). Den Burg, „Texel", Ouderavond ULO- school. Donderdag 17 december Den Burg, Dorpshuis, fotoclub „De Kiekendief". Den Burg, „Texel", de heer Van der Meulen spreekt voor het Nut. Vrijdag 18 december Den Burg, „Texel", Adventsavond Plat telandsvrouwen m.m.v Dameskoor Den Burg, Kerstwijding door mevr. Wegener- Sleeswijk. Den Burg, Landbouwschool, Ir. Bentum ;preekt voor oudleerlingen over „Agro- bouw". Zaterdag 19 december Den Burg, Dorpshuis, Bijeenkomst trek kerskern NJHC. De grote verkoopactie van de Winke liersvereniging Den Burg is definitief ten einde. Jongstleden dinsdag werd een klinkende slotavond gehouden in „De Oranjeboom". Drie weken ervóór was mevr. Janny Craanen gevraagd of zij er kans toe zou zien voor die avond „iets te versieren". Gedacht werd aan een enkel liedje en mogelijk een praatje dat de avond een beetje aan elkaar zou breien. Maar dat was mevrouw Craanen niet genoeg! In stormachtig tempo werd een complete kleine revue in elkaar gezet. De acht medewerkenden deden niets anders dan repeteren, terwijl de tekst- en reumatische pijnen wrijft U eveneens weg met ki IN MEMORIAM Hoewel we wisten, dat onze sport- makker, Niek de Graaf, ernstig ziek was, werden we toch getroffen door het over lijdensbericht. We gaan dan terug naar het begin van J 'n loopbaan m onze sportvereniging. Jong was hij ernstig bezig een goede speler te worden, waarin hij volkomen slaagde. Hij werd de steun van ons 1ste elftal, een voortreffelijk aanvoerder en veelal een stimulerende kracht. Ook als penningmeester en lid van de elftal commissie heeft hij zijn sporen verdiend, hetgeen hem het erelidmaatschap be zorgde. Nu is dat verleden tijd. Een ernstige slepende ziekte kon hij niet overwinnen en was oorzaak, dat hij niet meer aan het verenigingsleven kon deelnemen. Namens de gehele vereniging zeggen wij hem dank. Wij zullen hem als een trouwe clubvriend blijven gedenken. Hij rustte in vrede D. D. VOOR DE ALKMAARSE RECHTBANK De Alkmaarse rechtbank heeft de Texelse veehouder M. C. B. deze week veroordeeld tot 10,subsidair twee dagen hechtenis. De veehouder had geen aangifte gedaan van een geval van rot- kreupel. De Texelse bloembollenkweker H. C. v.d. B. had in oktober een klem gezet en werd veroordeeld tot ƒ60,en een maand voorwaardelijk. OLVEH GEZINSKASBOEK Wij ontvingen ter recensie van de OLVEH, Onderlinge Levensverzekering Genootschap UA, een gezinskasboek. Een prachtig exemplaar voor huisvrouwen, die nu eens precies willen nagaan waar hun centjes blijven. In overleg met mevrouw B. Kortekaas- de Haan is dit boekje tot stand gekomen. Naast de overzichtelijke inleiding en laadgevingen komen de kolommen voor salarisbesteding. Liefhebbers kunnen een dergelijk exemplaar gratis bij het hoofdkantoor van genoemde Mij.: Korte- naerkade 1, Den Haag, aanvragen. De heer M. Goënga, Den Hoorn, neemt plaats in zijn nieuwe Fiat 500. Kruschen Salts zuivert Ut» Moed ®°2°®0e" se OM gauw weer •en ander ment. Daarom wacht er niet mee. Begin de weldadige Kruschenkuur liever vandaag dan morgen. Kruschen spoort Uw bloed zuiverende organen aan tot krachtiger werking. Die worden als 't ware ver jongd en herkrijgen zo de kracht, om onzuiverheden uit het bloed te jagen en daarmee de oorzaak van Uw pijnen te verdrijven. en liedjesproductie in een griezelig korte tijd voor elkaar geweest moet zijn. En leek het er nu een beetje op? Het bestuur van de winkeliersvereniging heeft ons na afloop verzocht ook in ons krantje mevrouw Craanen een woord van hulde toe te roepen. En dat doen wij gaarne. We hebben een allemachtig leuk revue'tje gezien, met als topnummer de drie oude mannetjes met hun liedje „Ik heb zo'n zin in dat otootje". Een diepte punt was er in de vijf kwartier durende revue helemaal niet. Mevr. Craanen kwam zelf nog even op de planken als vroege Duitse badgast, die in een Texelse schoenenwinkel aankopen kwam doen. Wasecht! Contact met de zaal was er onmiddel lijk, de samenzang gaf een reusachtig koor te horen. Het fraaie boeket bloemen voor mevr. Craanen en een vorst van een worst voor de medewerkenden, overhandigd door de heer J. Agter namens het bestuur van de winkeliersvereniging, gingen vergezeld van een hartelijk applaus van het pu bliek. De namen van de zeven medewerken den mogen wij U niet onthouden: de dames J. Craanen-Hemelrijk, A. Huizin- ga-van Dijk, T. Doorn-Pool, J. Kiewiet en R. Tol en de heren A. Stiggelbout, K. Tuinder en E. Baaiman. De auto De wedstrijd, om de auto, die op het toneel prijkte, werd met grote spanning tegemoet gezien. De organisatie ervan was „waterdicht". Niemand wist wie ge wogen zou worden. De heer L. Sok, ge blinddoekt en ten overvloede met de rug naar het publiek, besliste wie op het to neel voor de weging moest verschijnen, na aanwijzing door de heer A. J. Vonk. De 20 eindstrijders verschenen op het to neel, en de schattingen werden op een blokje genoteerd. Hierna werden de ge- schatten werkelijk gewogen op een grote geijkte bascule, welwillend ter beschik king gesteld door de firma Keijser Co. 937 pond en 2 ons Na weging bleek dèt het totaalgewicht van de 5 geschatten. Dames en heren van flink postuur dus! Ook zij kregen als dank een hartige worst, het doek viel, en de twintig arme eindstrijders moesten wéér wachten op de afloop. De heer Sok maakte de uitslag bekend. Nummer één: M. Goënga, Den Hoorn, met 943 pond. „Dacht ik het niet", fluisterden vele aanwezigen. „Natuurlijk kan die slager het beste gewichten schatten". Hoe ook, alles ging volstrekt eerlijk, zodat er geen enkele aanmerking te maken viel. Voor zitter Agter wenste de winnaar van harte geluk, en ook het revuegezelschap zong hem nog toe met een toepasselijk lied. In volgorde van de juistheid van de schattingen werden de verdere prijzen uitgereikt. De tweede prijs (artikelen ter waarde van 100,was voor KI. de Porto, die het totale gewicht op 893 pond had geschat, als derde kwam de heer H. P. Pieterse uit de bus (ƒ50,De andere prijzen mochten worden uitgezocht. En daarmee was aan alle spanning een einde gekomen. De winkeliersvereniging van Den Burg is dit jaar wel bijzonder goed voor de dag gekomen. Zij wil graag wat verdienen, maar doet er ook wat voor terug. Er werd nog een paar uurtjes gezellig gedanst, waarna de bezoekers, diep in hun kragen gedoken, huiswaarts gingen over inmiddels besneeuwde en glibberige wegen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1