Stichting Lagere Technische School Texel" WAARSCHUWING I Beroep bij de Kroon Subsidiëring culturele verenigingen steelpan f 1,55 gesloten. Geef toch geen geld uit sinaasappelen vaste arbeider Er gaan nog dagelijks ongeveer tach tig jongelui naar de Technische School in Den Helder. Er is dus een behoorlijke belangstelling voor deze onderwijsrich- ting. De gedachten aan een Technische School op Texel zijn niet nieuw, maar beginnen nu vaste gestalte te krijgen. De eerste stappen daartoe zijn geno men. Men is thans gekomen tot het vor men van een „Stichting Lagere Techni sche School Texel". Binnen niet al te lange tijd hoopt men de plannen, die nog in een beginstadium verkeren, bekend te maken. Het dagelijks bestuur van deze nieuwe Schting wordt gevormd door de heren: B. Kleinhuis, voorzitter, C. Dros, secretaris, C. Schoen maker, penningmeester, M. Bosma en J. de Graaf. In het bestuur hebben verder zitting afgevaardigden van alle vak groepen van werkgevers en werknemers. Het ligt in de bedoeling een begin te maken met een cursus voor metaalbe werking en timmeren. Voor de hand ligt, dat in de groep metaalbewerking ook de SCHEIDENDE VOORZITTER De heer H. A. Elias heeft zich wegens tijdgebrek genoodzaakt gezien te bedan ken als voorzitter en lid van de Commis sie van toezicht van de Texelse Muziek school. „GEWEKTE REIZIGER" Door de onregelmatige bootdienst had een reiziger deze week de laatste ver binding gemist. Geen nood. Texel staat nu eenmaal bekend als een gastvrij eiland en een zakenralatie bood hem dan ook spontaan logies aan. Na een partijtje biljart was het wat laat toen de gastheer en zijn logée eindelijk onder de wol kropen. Niks overboord. De volgende morgen 2ou de eerste boot ook niet varen, dus kon de reiziger rustig uitslapen. Deze moede reiziger werd de kamer aangebo den van de dochter des huizes, die voor een nachtje bij Oma mocht slapen. Edoch. Zoonlief had voor gewoonte zijn zusje op een bijzondere manier te wek ken. En toen de jonge fietsenmaker om 7 uur de kamer van zuslief binnen kwam, sprong hij meteen op de dekens en trok vol liefde aan de zwarte krullen Het knaapje was niet met de veran derde situatie op de hoogte. Groot was de schrik van zoonlief, maar nog groter de verbazing van deze „gewekte" reiziger KLEDINGACTIE ALGERIJNSE VLUCHTELINGEN Enige weken geleden plaatste dominee Van Bilderbeek een oproep in ons blad om kleren voor de Algerijnse vluchte lingen. Er is rijkelijk gehoor aan gegeven door de bevolking van ons eiland. Donderdagavond zijn kisten vol voor verzending klaar gemaakt. Straks zullen van deze offervaardigheid de vruchten worden geplukt. Honderden vluchtelin gen kunnen worden voorzien van de no dige kleding. Een dankwoord aan alle goede gevers is hier zeker op zijn plaats. NIEUWE PLANNEN TEXELSE MUZIEKSCHOOL Het ligt in het voornemen van de Texelse Muziekschool om begin volgend jaar te starten met een opleiding voor fanfareleerlingen. Deze cursus zal ge houden worden op donderdagavond. Voor deze opleiding werden door de fan farekorpsen D.E.K. en Texels Fanfare reeds een 20-tal leerlingen opgegeven AANHOUDENDE OOSTENWIND OORZAAK VAN MINDER GOEDE VERBINDING Vol goede moed hebben wij op de ach terpagina de bootdienst afgedrukt. Door de harde oostenwind is het de laatste dagen voor de N.V. TESO vrij moeilijk geweest de diensten normaal te varen. Er wordt zoveel mogelijk naar ge streefd om op tijd te vertrekken, maar door de lage waterstand is dat lang niet altijd mogelijk. Woensdagavond kwam de laatste boot van Den Helder om onge veer half elf de haven van Oudeschild binnen. Bij een dienst in de morgenuren kon ,,De Dageraad" onze haven niet binnen komen en moesten de passagiers etc. op de Voorwaarts overstappen. Mocht U interesse hebben om de plas over te steken, dan raden wij U wel aan eerst even het TESO-kantoor op de haven te bellen. De heer Ran zal u gaar ne te woord staan en U de juiste boot dienst verschaffen. Toch plezier De niet geregelde bootverbinding is voor de jeugd geen bezwaar. Talrijke scholieren, die nog dagelijks naar Den Helder gaan hebben „ijsvrij". Op het Gerritslanderdijkje was de jeugd aan het schaatrijden. Veel last van het verkeer had men niet, want de wegen waren buiten Den Burg onbegaanbaar. De gladheid was dan ook oorzaak dat er woensdagavond om 6 uur geen bus ver trok. Stoere wandelaars hebben toen de tocht naar Eierland maar te voet onder nomen. Het plein van de Hoornder school is weer omgetoverd in een spiegelgladde ijsbaan. De jeugd heeft de schaatsen uit het vet gehaald en geniet met volle teugen. De ijsbaan in Den Burg is dicht. Nu maar hopen dat de jongeren er niet al te vlug gebruik van zullen maken of de betrouwbaarheid proberen met enkele keien. Hier is (nog even) geduld een schone zaak. elektriciëns hun opleiding zullen vinden. De verwachting is dat 120 leerlingen zich zullen melden voor dit onderwijs op ons eiland. De totstandkoming van een Technische School zal zeker in een grote behoefte ACTIE VLUCHTELINGENJAAR 1959-1960 De actie ten bate van het Vluchtelin- genjaar 1959- 60 geeft tot dusver het na volgende resultaat te zien; Stand vorige verantwoording 1488,23 Toneelvoorstelling van De Duinkanters 216,75; Actie bij toneelvoorstelling 't Amateurtje 50,Toneelvoorstelling UDI in Den Hoorn 240,—, Netto-op brengst toneelvoorstelling Het Masker 399,48; Gift Humanitas afd. Texel ƒ10,Actie Nutskleuterschool ƒ55,50; Actie Ned. Herv. zusterkring Oudeschild ƒ31,50; Gift Hollandse Mij. van Land bouw, afd. Texel 50,Losse giften: mevr. X ƒ1,—; NN 2,50; M. B. 10,—. Stand per heden ƒ2554,96. Het gunstige resultaat van de toneel avond van Het Masker werd mede ver kregen doordat de zaalhouder zijn zaal gratis beschikbaar stelde; de N.V. TESO voor het vervoer geen kosten in rekening bracht en de opbrengst van de garderobe mede voor dit doel werd afgestaan. Reeds werd een bedrag van 2000, overgemaakt aan het Centrale Comité in Amsterdam. Helpt U mee de 3000,volmaken? Vluchtelingencomité Texel. Oliekachelgebruiker opgelet Oliekachelgebruikers met vat- aansluiting, waarbij aan het vat een filter met een wateropvang- flesje bevestigd is, raden wij aan dit te vullen met een lepel keu kenzout om stukvriezen en daar door leeglopen van het olievat te voorkomen. BAKKERS IJZERHANDEL TER OVERDENKING We hebben vorige week met ontstelte nis kennis genomen van de dambreuk bij Fréjus in Zuid-Frankrijk. Honderden mensen zijn in een kort, maar fataal mo ment het slachtoffer geworden van een onstuimige watervloed. De pastoor van het stadje hield de afgelopen zondag een preek, echter zonder tranen, want die had hij niet meer, hij had ze geschreid bij de tientallen graven. De enkele woor den, die hij wilde zeggen, waren die van een vergelijking. Deze watervloed verge leek hij met de zondvloed, alleen vroeg hij zich af, waarom er nu geen ark was geweest om zijn goede mensen te redden. Deze zelfde gedachte heb ik deze week ook verbonden aan de vele scheepsram pen tijdens het zware weer op zee, waar bij vele zeelieden zijn verdronken: geen ark, die hen redde. Zo is het leven. We leven het en plotseling staan we midden in de dood. Wie 's morgens zo als alle andere dagen van huis gaat, op weg naar zijn werk, kan 's avonds dood worden thuisgebracht: een ongeluk. Wie zullen het vandaag weer zijn (misschien door eigen onvoorzichtigheid, of door die van anderen). Steeds geen ark van redding Wat voor de ene mens echter triest, zinloos, ja waanzinnig is, zal door een ander gezien worden als een beproeving van zijn geloof in Gods voorzienigheid. En misschien gebeuren er wel ongeluk ken en rampen, waardoor God ons laat voelen, hoe beperkt uiteindelijk onze eigen veiligheidsmaatregelen zijn. Geluk kig de mens, die dan in Gods kerk kan leven als in een ark, die hem of haar redt. J. S. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam De Cocksdorp 9.30 uur Ds. Soesan Collecte kerkeraadskas Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger Doopdienst De Koog 19.00 uur Ds. Waardenburg H. Avondmaal De Waal 10 uur Ds. Waardenburg H. Avondmaal Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma Oudeschild 11 uur Ds. Soesan GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 3 uur Ds. De Lange Oosterend 10 en 3 uur Ds. Scholten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis, Burgwal Den Burg 10.15 en 15.30 uur Dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. Van Bilderbeek Oosterend 19.30 uur Ds. Van Bilderbeek Woensdag 16 december Zusterkring te Oudeschild. Fanfarekorps Excelsior 128, Fanfarekorps VIOS 103, Muziekver. De Havenkanters 83, Sportvereniging Texel 398,75 Gymnastiekvereniging Texel 648,75 R.K. Voetbalver. Tex Boys 203, Sportvereniging Z.D.H. 377,50 Sportvereniging S.V.O. 174, Gymnastiekver. Oosterend 278,75 Sportvereniging De Koog 172, Sportvereniging SVC 336, Nutsbibliotheek Den Burg 120, Centrale Vereniging voor Reizende bi bliotheken te Amsterdam (voor de Texel se depóts) 160, Padvindersgroep De Zwalkers, een in vesteringssubsidie i.v.m. de bouw van een troepenhuis 900, Herv. Instuifwerk Den Burg 150, Herv. Instuifwerk De Koog 150, En voorts de navolgende exploitatie subsidies: Padvindersgroep De Zwalkers 97,72 St. Jeroengroep 326,76 Gidsengroep Marg. Sinclair 504,88 Herv. Jeugdwerk Den Hoorn 118,44 Idem Oosterend 115,04 Idem Den Burg 105,04 Idem De Waal 40,10 Idem De Koog 148,54 Idem Oudeschild 39,48 Idem De Cocksdorp 19,38 Idem Zuid-Eierland 109,68 Hobbyclub De Waal 74,94 In de komende raadsvergadering zul len B. en W. de raadsleden voorstellen in beroep te gaan bij de Kroon. Dit in ver band met een (volgens B. en W.) te lage loekenning van een bedrag ter vergoe ding wegens geleden schade aan de door oorlogshandelingen verwoeste woning van de directeur van het postkantoor. Het bedrag wat door de Minister van Financiën is toegekend bedraagt 12.700,—. B. en W stellen de raad voor te be sluiten -bij Hare Majesteit beroep in te stellen op „een zo hoog mogelijk bedrag". Uit het advies aan de raadsleden blijkt dat (uiteraard) een hoger bedrag is ver werkt voor de aankoop en verbouwing van de ambtswoning van de Burgemees ter en de ambtswoning van het hoofd der school te Den Burg. Een herbouw van een woning voor de directeur van het postkantoor behoeft niet te worden over wogen, zodat de genoemde beide andere panden in zeker opzicht bij de aanvragen daarvoor in de plaats traden Naar de mening van B. en W had ge rekend mogen worden op een bijdrage van tenminste 37 305,welke mening duidelijk met cijfers wordt gestaafd. VOORT FUN 5TAALWAREN BAKKERS IJZERHANDEL CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 16 december consultatiebureau tot 4 uur Woensdag 16 december a.s. worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht tot vier uur. HULP AAN FREJUS De stortingen op gironummer 22.000 voor de slachtoffers te Fréjus stromen binnen, zo deelt het Nederlandse Rode Kruis ons mee. Donderdag was het totaal opgelopen tot ruim ƒ87.000, Het Nederlandse Jeugd Rode Kruis doet een. beroep op de Nederlandse jeugd om ter gelegenheid van het komende kerstfeest vriendschapspakketjes samen te stellen voor de kinderen van Fréjus. De oproep wordt in het bijzonder ge richt tot de jeugd uit het rampgebied van 1953. De „Stichting cultureel werk Texel' heeft uit het haar door de gemeenteraad beschikbaar gestelde „Culturele Fonds voor het jaar 1959 o.m. de navolgende subsidies toegekend: voor de culturele jeugdserie 1959-60 1100, voor de „Culturele serie 1959" ƒ900, en een risicogarantie ten bedrage van maximaal 250, 3. aan de Texelse Sportraad 250,als bijdrage in de kosten, verbonden aan de jaarlijkse sportdag en de sportuit- wisseling met een andere gemeente: 1. aan het Centraal jeugdoverleg Texel ƒ250,voor het cursusprogramma 1959/'60; 5. aan het Contact-orgaan voor zang en muziek 96,50 voor de in 1959 gehou den gezamenlijke concerten van koren en korpsen; 6. aan de NATU een subsidie van 25 per Texelse amateurtoneelvereniging, die van de diensten van de provinciaal toneeladviseuze gebruik maakt en aan de plaatselijke toneelverenigingen vergoeding, verband houdende met spelbeoordeling, nabespreking en in structie door genoemde toneeladvi seuze; 7. aan de R.K. Voetbalver. „Texelse Boys" een extra subsidie van 100, en een renteloos voorschot van ƒ400,— i.v.m. de bouw van een kleedlokaal op het sportveld; 8. aan de sportver. ZDH te Den Hoorn een extra subsidie van 100,en een renteloos voorschot van ƒ400,i.v.m, de noodzakelijke aanschaffing van een aantal gymnastiektoestellen; 9. aan de dorpscommissie te De Cocks- dorp een subsidie van 100,i.v.m de bejaardensociëteit aldaar, vermeer derd met 22,17, zijnde de halve op brengst van een ter gelegenheid van de voetbalwedstrijd gemeenteraad geestelijken voor de bejaarden gehou den collecte; 10. aan de bejaardensociëteit te Oude schild een subsidie van 100,ver- vermeerderd met een bedrag van 22,16 (halve opbrengst collecte); 11. aan de zangver. „Advendo" te De Koog een subsidie van 50,i.v.m. de aanschaffing van zang- of muziek boekjes voor het onlangs gevormde jeugdkoor, 12. aan het „Instituut voor de Tropen" ƒ100,i.v.m. een in januari voor de Texelse scholen te houden expositie over Nieuw-Guinea. Voorts heeft de Stichting in principe besloten tot de vorming van een „Inves teringsfonds voor culturele verenigin gen", uit welk fonds t.z.t. aan Texelse culturele verenigingen renteloze voor schotten zullen kunnen worden verstrekt voor bijv. de aanschaffing van muziek instrumenten, gymnastiektoestellen e.d. Burgemeester en wethouders hebben voorts na advies van de Stichting cultureel werk Texel besloten de na volgende subsidies beschikbaar te stellen: Kon. Texels Fanfarekorps 309, Fanfarekorps D.E.K. 127, BELANGSTELLING VOOR TEXELSE MUZIEKSCHOOL VRIJWEL CONSTANT In het begin van dit jaar hebben zich 124 leerlingen gemeld voor de Texelse Muziekschool. Thans zijn er nog een 100 leerlingen die zich ook voor het tweede lesjaar hebben verbonden. Het ligt in het voornemen van de commissie in de tweede helft van het tweede lesjaar tot vorming te komen van afzonderlijke blokfluitklasjes, naast het normaal doorgaande Avmo-onderwijs (Algemeen vormend muziekonderwijs). Omdat bij de start ook meerdere kin deren gerecruteerd zijn uit de 5e klassen zullen deze kinderen in september naar het vervolgonderwijs (HBS, Landbouw- huishoudschool, Technische school etc.) overgaan. Dit betekent dan echter, dat deze kinderen de Avmo-lessen niet op de tot dusver gebruikelijke tijden zullen kunnen meemaken. De commissie van toezicht wil echter gaarne garanderen, dat hiermee t.z.t. rekening zal worden gehouden. Eventueel zal dan voor deze kinderen een speciale klas op de zater dagmiddag worden gevormd. HERV. GEMEENTE DEN BURG A.s. vrijdag 18 december n.m. 8 uur vergadering van de stemgerechtigde lid maten in „Eben Haëzer". Kerkeraads- verkiezing. TF.XF.I .AARTJES 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Wij geven de hoogste prijs voor lompen, ijzer en metalen. A. v.d. Vis, Wilh.laan 17, tel. 256 Puikbeste aardappelen, 16 ct. per kg. M. H. Bak ker, Helios Voor al Uw textiel. Zware krimpvrije overall waarde 14.95 nu 11.95; wollen garens te kust en te keur, vanaf ƒ1,25 per knot; Draion camisoles, vervangt zuiver wol, vanaf 3,95. Sj. Nota. Maandags op de markt Passagebureau Velthuys Den Helder, houdt maan dags van 10.30 tot 1 uur zitting in Hotel Texel. Emigratie. Passages naar Afrika, Australië, Ame rika. Canada enz. Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzeke ring. Vraag prijsopgave V.T.B.. Den Burg, tel. 85 Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Te k. grote partij board, sloophout en diversen. Tegen concurr. prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn, Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur, tel. 1369 P. C. Kaan, Ruyghweg 10 Den Helder, voor emi gratieverpakkingen naar alle delen der wereld. Zendt ons bericht en wij komen U thuis bezoeken. De betere kleermaker. Modelkleermakerij Carel Schmidt, Boomkampstr., tel. 3615, Alkmaar Wie heeft Peter Agter z'n driewieler fietsje? Gaarne terug Stenen plaats 7 Te koop z.g. a.n. Simplex bromfiets. Th. Molenaar, Burgwal 31 Wie heeft er per ongeluk mijn rode sleetje met zwarte ijzers meege nomen. Woensdagmiddag half drie aan de Waal- derweg. Elizabeth Vrij dag, Sonnevanck Wie heeft nog tamme konij nen. Ook slacht ik uw kerstkonijn. Max Rijk, Waalderstr. 25, tel. 303 Te koop wit nieuw kolenfornuis Kuperbus, voor weinig. Max Rijk, Waalderstr. 25, tel. 303 Te koop 1 stel schaat sen Friese doorlopers en 1 stel houten kunst schaatsen, beide in uitst. staat. Warmoesstr. 66 Te koop gevr. elektrisch spinnewiel. A. N. Plaats man, Kogerstraat 120 Dankbaar en blij berich ten wijn de geboorte van ons dochtertje Jeannette Aly J. R. Stapersma S. G Stapersma— Alkema Schilderend 46, Den Burg Texel, 9 dec 1959 Voor familie-drukwerk Drukkerij TexeDe Courant Met vreugde en dank baarheid geven wij kennis van de geboorte van onze zoon en broertje Franciscus Johannes (Frans) D. Kellner-Zijm L. Kellner Mary en Ria Zwaanstraat 5, Den Burg Texel, 11 dec. 1959 Kees Gieles en Ans Idema geven u hierbij kennis van hun voorgenomen huwelijk waarvan de inzegening zal plaatsvinden op dinsdag 29 dec. a s in de Parochie kerk van de H Joannes de Doper te Den Burgvm 10,30 uur, waarna tot hun intentie een H. Mis zal worden opgedragen Hollewal 22, Den Burg Texel, december 1959 Receptie op de trouwdag van 3 tot 5 uur in hotel De Graaf ie Den Burg. Toekomstig adres: Schilderend 121a Den Burg. Texel. Mede namens weder zijdse ouders zeggen wij heel hartelijk dank voor de overweldigende belang stelling bij ons huwelijk ondervonden. Henk Zijm Henny Zijm -Ran Castricum. december 1959 le Groenelain 131 Na een langdurig lijden ontsliep heden zacht en kalm mijn lieve vrouw en onze zorgzame moe der, behuwd-, groot en overgrootmoeder Jantje Duinker geb. Poll in de ouderdom van 80 jaar. Uit aller naam S Duinker Bussum, 10 dec 1959 Lothariuslaan 101 De teraardebestelling zal plaatsvinden heden middag om 2,15 uur op de alg. begraafplaats te Bussum Met grote blijdschap en dank aan God geven wij kennis van de geboorte van onze dochter Jacqueline Henrietta Swanhilde I Stark H. Stark—Roeper Kogerstraat 98, Den Burg, Texel 9 december 1959 Het bestuur en leden van de S V. Texel ge ven met leedwezen kennis van het overlij den van het Ere-lid, oud-bestuurslid Nic. de Graaf Den Burg, 8 dec 1959 Heden is zacht en kalm van ons heenge gaan onze lieve zorg zame man, vader en opa Nicolaas de Graaf echtgenoot van Anna M Zijm in de leeftijd van 50 jaar Anna M. de Graaf— Zijm P. de Graaf A. de Graaf— Scheper Nicy en Tjando Hollewal 17a, Den Burg Texel, 8 dec. 1959 De begrafenis heeft plaats gehad vrijdag 11 december op de Algem begraafplaats te Den Burg. Voor de vele blijken van medeleven ons betoond na het overlijden van onze lieve vrouw, moeder en grootmoeder Elisabeth Drijver betuigen wij onze hartelij ke dank. In het bijzonder aan Ds. van Reijendam voor de troostwoorden tot ons ge sproken en zuster Kreumer voor haar onvermoeide hulp aan de overledene bewezen. P. S. Kuyper Den Burg, Texel Hoogglans gepolijste met bakelieten koelstof- greep inhoud 1 liter Grijp nu die kans, zoiets komt geen tweede keer. FA. FRANS ZEGEL KZ. Den Burg - Oudeschild Woensdag 16 dec. zijn wij de gehele dag Sigarenmag Binnenburg Fa. A Plaatsman waar u niets aan heeft, Koopt kwaliteits de allerbeste Maas' Fruithandel Den Burg Oudeschild GEVRAAGD voor direct tijdelijke hulp in de huishouding Mw. Bakker—Beumkes Schilderend 82 Aan de leveranciers van de Stichting Texels Museum Verzoeke de rekeningen uiterlijk 19 december as. in te dienen bij de admi nistrateur Emmalaan 10, Den Burg, Texel BIEDT ZICH AAN: per I maart bekend met alle boeren werk genegen te melken W. H Smale, Oosterend telf. 300 Bij vonnis van de Ar- rondissements-Rechtbark te Alkmaar dd 22 oktober 1959 is in staat van fail lissement verklaard W. van der Wal, arbeider, Vogel- mient no 30 te De Koog met benoeming van Mr.J A Markus tot Rechter commissaris en van onder getekende tot curator Mr. W. C. A Buers Markt 2, Schagen GEVRAAGD: flinke manl. kracht voor werkzaamheden inde fabriek Kleine nette wo ning beschikbaar. Aanmeldingen bij Coöp. Zuivelfabriek „Eendracht"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2