m r In de ban van de goede Sint Rode Kruis letterpuzzel „Zij kochten mijn kind" t l Hier noq even een laatste groet van de grijze Bisschop. Tijdens het bezoek van de Sint aan de leerlingen van de o.l school te De Cocksdorp werd dit plaatje gemaakt. De goedheilig man was zeer tevreden over de kinderen en heeft beloofd het volgend jaar terug te komen. Dit moet U doen: In onderstaand diagram moet U 8 woorden invullen, t.w.: 4 woorden hori zontaal en 4 vertikaal. U kunt elk Neder lands woord gebruiken (zie de aanwijzin gen hieronder), maar U mag alleen de letters gebruiken, die hieronder zijn ge geven: a a a c c d d d e e e e e e h h i i 1 1 1 n n n n o o r r s s - w w x ij p p r t t t u Streep direct de letters door die U hebt gebruikt, opdat U er zeker van bent, dat U een letter niet meer keren gebruikt dan hij staat afgedrukt. Natuurlijk mag U geen letters invullen, die niet gegeven zijn. Letterwaarden: a 5; c 9; d 7; e 2; h 6; i 5; 1 4; n 1; o 3; p 5; r 3; s 1; t 2; u 9; w 8; x 10; ij 7; z 6. Voorbeeld: HAP hap 6 10 5 21 L al =10+ 4 14 Wanneer U de woorden hebt ingevuld, dan bepaalt U van ieder woord het aan tal punten en vult deze op de daarvoor aangegeven plaatsen in. Op deze manier krijgt U het totaal aantal punten van de horizantale en vertikale woorden. Wan neer U van de gegeven letters er één of meer niet gebruikt hebt, dan vult U deze in onder de woorden: „niet gebruikt". U telt de punten van deze letters op en vult ze in het vakje achter de woorden „niet gebruikt" in. Deze punten moet U van het totaal aantal punten horizontale en vertikale woorden aftrekken en op deze manier krijgt u het eindtotaal. Aanwijzingen: Vul de open vakjes in (volgens voor laatste en/of nieuwe spelling) -fc met Nederlandse woorden (ook ver buigingen en vervoegingen en inge burgerde woorden van vreemde oor sprong mogen worden gebruikt); •fr geen aardrijkskundige namen, geen eigennamen; -fr geen afkortingen; geen herhalingen; geen tussenwerpsels. Prijzen: totaal 5.000, De prijswinnaars worden verdeeld in twee groepen: A. Groep 1. Dit zijn de deelnemers, die naast het gewone posttarief 1,aan extra post zegels hebben bijgeplakt. De deelnemer met het hoogste aantal punten in deze groep ontvangt het bedrag van 3.500, Zijn er meer deelnemers met een gelijk aantal hoogste punten, dan wordt dit be drag gelijkelijk verdeeld. B. Groep 2: Deze bestaat uit de deelnemers, die naast het gewone posttarief, 0,50 extra aan postzegels hebben bijgeplakt. De deenemer met het hoogste aantal punten in deze groep ontvangt het bedrag van 1.500,Zijn er in deze groep meer deelnemers met dit puntentotaal, dan wordt het bedrag van 1.500,gelijke lijk verdeeld. Voorwaarden: 1. De oplossing op een briefkaart plakken of overtekenen. 2. Duidelijk aan de adreszijde, in blok- letters, naam en adres vermelden. 3. Op de adreszijde, naast het gewone posttarief (8 cent): ƒ1,extra postzegels plakken, wanneer U deelneemt in groep A; 0,50 extra postzegels plakken, wan neer U deelneemt in groep B. Inzenders in groep B, die een lijst met uitslagen wensen, moeten 0,15 extra postzegels plakken. 4. Vul duidelijk het diagram in en ver meld zonder doorhalingen Uw punten. 5. Adresseer aan: „Het Rode Kruis", Prinsessegracht 27, Den Haag. 6. Uw inzending moet uiterlijk 15 januari 1960 voor 12 uur in ons bezit zijn. 7. Over deze prijsvraag kan geen corres pondentie worden gevoerd. GEEF HELP Niet «brulkl ICi n< 11 otnn 1 (invullen ln bloklcttcn iuM BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. ingaande 4 oktober 1959 Werkdagen: Van Texel. 5.20 7.40 10.30 13.00 15.30 18.00 VanDenHelder. 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 11.00 16.00 18.25 Van Den Helder: 9.15 12.10 17.15 19.30 25. Er viel een vreemde stilte. Joyce kon van zenuwachtige schrik geen hap meer door haar keel krijgen. Ze zag dat Roland ook helemaal niets tot zich nam, terwijl zijn kaken maalden, alsof hij aan een on verteerbaar brok bezig was. Jane bleek over de meeste tegenwoor digheid van geest te beschikken. Ze dekte rustig voor een persoon erbij. De stilte duurde voort. Vorens blikte nijdig van de een naar de ander. „Ik kan niet zeggen, dat jullie over lopen van hartelijkheid en gastvrijheid. Het is mij anders best mogelijk, om eens te vergeten, dat ik de directeur ben, dus doe me een plezier en zet je over die bleuheid heen?" Nog steeds kwam er geen antwoord, maar Vorens gaf het nog niet op. Blijk baar kon hij zich niet voorstellen, dat hij als man van gewicht, door zijn eigen personeel genegeerd kon worden. Er flitste een listige glans in zijn ogen. Hij vestigde zijn aandacht weer op Jane. „Die Jane, ha ha ha. ze moet haar baas vanavond maar eens vertroetelen. Dat heb ik ondertussen wel verdiend. De mooiste kamers van de hele afdeling heeft ze gekregen, en waarvoorha ha hapracht mop Weer stak hij zijn vettige hand uit naar Jane, maar deze probeerde aan zijn aanraking te ontkomen. „Ja lieveling", hernam hij onverbeter lijk, „ik zou er niet mee op de proppen komen, als je niet telkens opnieuw de be ledigde majesteit speelde Die comedie verveelt me. Toe wees nu voor mij ook eens een klein beetje lief, zoals je voor anderen ook al bent geweest?" Als versteend kon Jane geen woord meer uitbrengen. Ze begon bijna aan het verstand van Vorens te twijfelen. Hulp zoekend keek ze naar Roland en Joyce. Deze laatste zag krijtwit en blikte vol afgrijzen naar Vorens, terwijl Roland plotseling overeind sprong en Vorens toesnauwde. „En nu is het genoeg. U heeft niet het recht om zo beledigend te gen Jane op te treden". „Wel nu nog mooier. Zeg, jongeman, je vergeet toch je plaats niet? Wie geeft jou het recht zo tegen mij uit te varen?" „Dat komt later", grimmigde Roland. „Eerst eis ik van u, dat u Jane excuus vraagt voor de aangedane beledigingen". Paarsrood sprong Vorens overeind. „Welja, mijnheer eist maar! Weet je.wel voor wie je eigenlijk op de bres springt?" Zijn stem kreeg een insinuerende klank. „Voor een zeker soort vriendinnetje van een zakenrelatie, die haar om.laten we zeggen. gezondheidsredenen een poosje kwijt wilde". Bij die woorden verloor Jane haar zelf beheersing. ,Dat lieg je", snikte ze, „er waren heel andere redenen. Met uiterste wilskracht tot zichzelf komend, zei ze. Ik was verzocht hier de zaak te contro leren, omdat hier diefstal werd gepleegd, dat zonder veel ophef moest worden opgehelderd". „Nu", smaalde Vorens, „wat heb ik je gezegd? Knap smoesje!" Roland, die aan Jane's gezicht zag, hoe FTLMNIEUWS Zondagmiddag: „RUSTY EN DE VLUCHTELING" Het is een boeiend verhaal van een jongen zonder land en de hond, die hem nieuwe vrienden bezorgde. Het leven van de Tsjechische weesjongen is in het be gin van zijn verblijf in de Verenigde Staten niet zo heel rooskleurig. Het duurt even voor hij wordt geaccepteerd. Aan het eind zien wij hoe de trouwe hond Rusty" de schakel is tussen vriend en vijand Een film voor jong en oud. Zondag- en maandagavond: „GODS LITTLE ARCE" Twintig miljoen mensen lazen Erskine Caldwells roman: „Gods Little Arce" (Eén akker voor God). En dan nu de ge durfde film. De Bijbel is het meest verkochte boek ter wereld, maar onmiddellijk daarna komt „Een akker voor God". Het heeft in de vijfentwintig jaren van zijn bestaan een oplage van acht miljoen bereikt. Ver wonderlijk, dat Hollywood er niet eerder op afgevlogen is. Nu is dat dan toch ge beurd. De gouddorst van de oude boer Ty Ty is zeer lijfelijk voorgesteld, maar de herinnering blijft vooral hangen aan de schoondochter Griselda, erg knap ge speeld door Tina Louise. Griselda is getrouwd met een zoon van Ty Ty, maar helaas, zij houdt niet van hem, zij houdt van haar zwager. Het is een bron van complicaties dat begrijpt U. De regisseur heeft van dit geheel een prachtige speelfilm gemaakt. Zwoel dik wijls, zoals „Baby doll" zwoel was, maar zo schijnt het te zijn in het zuidelijke deel van Noord-Amerika. Vrolijkheid, spanning en emotie in het meest gepassionneerde liefdesverhaal van deze tijd. Nederlands nieuws O.a.: Albert van Dalsums Gouden to neeljubileum; Ski-mode vóór en na; Veren Langoren Ornitoplilia, pluimvee en pelsdieren in Utrecht; Zwem-internationals in Schiedam, Cockie Gastelaars en Lenie de Nijs in goede x orm. Wereldnieuws O.a.: Marlène Dietrich gaat in Parijs optreden; Een vulkaan-uitbarsting op Hawaii; Honden uitlaten als hoofdberoep; Sjanghai: De wonderlijke geschiedenis van een miljoenenstad. VROEG VERS BROOD VOOR KERSTMIS EN NIEUWJAAR In verband met de drukte voor Kerst mis en Nieuwjaar heeft de staatsecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid vergunning verleend om in broodbakke rijen op woensdag 23, donderdag 24, maandag 28 en donderdag 31 december eerder met de arbeid te beginnen en reeds van 8 uur af vers brood te ver kopen. LAATSTE CURSUSAVOND C.J.O.T. OVER HANDENARBEID A.s. maandagavond zal in de Land- bouwhuishoudschool dé laatste cursus avond plaats vinden op het terrein van de handenarbeid. Dit maal komt de ver vaardiging van kerstversieringen en -cadeautjes aan de orde. De deelnemers worden verzocht voor deze avond zoveel mogelijk zilverpapier, capsules van flessen e.d. mee te nemen. In januari a.s. zal de tweede cursus voor jeugdleiders op het gebied van sport en spel starten. Deze cursus zaalspelen zal weer gegeven worden door de heer H. Oversteegen, verbonden aan de Stich ting Sport en Spel in het jeugdwerk. De cursus zal gegeven worden in het gym nastieklokaal van de HBS en wel op dinsdag 26 januari, 2, 9, 16 en 23 febr. a.s. Het programma zal bestaan uit bewe gingsspel voor de leeftijden 8-12 jaar; 12 - 14 jaar en 14 jaar en ouder. Behan deld zullen o.m. worden estafettespelen, kringspelen en partijspelen. Voor deelname aan de hele cursus is een bijdrage van 2,50 verschuldigd. Voor deze cursus kan men zich reeds cpgeven bij de secretaresse van het CJOT, mevr. E. I. Albers-van Zonneveld te De Waal, de penningmeesteresse mej. K. Beekenkamp te Den Burg of de admi nistrateur, de heer G. A. Oskam p a. raadhuis Den Burg. diep verontwaardigd ze was en geen ogenblik aan haar woorden twijfelde, voelde een felle woede in zich opkomen. „Het wijst er veel meer op, dat u deze praatjes gebruikt hebt, om haar hierheen te lokken. Dat hier gestolen wordt, kan eenvoudig niet bestaan, zonder dat ik dat niet zou merken. Als Jane onder dit voorwendsel hierheen is gekomen, dan heeft u daarmee stellig iets anders willen bereiken". Nu was het de beurt van Vorens om geheel buiten zichzelf te raken. Zijn vuist dreunde op tafel, zodat het tafelgerei rinkelde. „Ik heb haar schijnheilige braafheid altijd al belachelijk gevonden", riep hij uit met bulderende stem. „Maar dat ze de zaak zo gladweg kan beduvelen, dat doet de maat overlopen". Hij wende zich tot Jane. „Zeg madam, je maakt zo vlug mogelijk dat je wegkomt. Je oude vriend moet je maar weer in genade aannemen. Hier ben je de langste tijd geweest". Het doodsbleke gezichtje van Jane maakte alle ridderlijke gevoelens bij Ro land wakker. Zijn hart vloeide over van medelijden en verontwaardiging. „Zij er uit, ik er ook uit", zei hij met vaste stem. „Maar man", gilde Vorens. „Laat je toch niet door dat engelensnuitje om de tuin leiden. Ik zal op slag tegen de we reld slaan, als ze hier niet met een smoes je over gezondheid en zo, naar binnen gesmokkeld is. Bennickhoff hield zo aan, dat ik tenslotte gezwicht ben. Hij taalt zelfs haar salaris, de bewijzen kan ik je laten zien". Er klonk een snerpende kreet uit Hier een laatste oproep: verzuim niet maandagavond om 8 uur present te zijn in Hotel „Texel" voor de grote jaarver gadering van de V.V.V.-„Texel". Voor de agenda mogen wij U verwijzen naar de advertentie. Voor een uitvoerig verslag over de financiële positie van de V.V.V. en de voorstellen, leze men elders in dit nummer. Daar het thans tevens betreft een af scheid van de heer J. C. Rab als voor zitter en van de heer J. C. Quint als oud-directeur, moet de V.V.V. kunnen rekenen op een „uitverkocht huis". Het is aan te bevelen, dat leden uit de buitendorpen, die geen transport hebben, zich verstaan met hun plaatselijke afde- ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 12 december op om 8.38 uur en gaat onder om 16.28 uur. Maan: 15 dec. V.M.; 23 dec. L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 12 dec. 6.14 en 18.31; 13 dec. 7.07 en 19.20; 14 dec. 7.48 en 20.04; 15 dec. 8.28 en 20.42; 16 dec. 9.07 en 21.17; 17 dec. 9.45 en 21.50; 18 dec. 10.22 en 22.22; 19 dec. 10.58 en 22.54. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. S.V. TEXEL Het ziet er niet naar uit dat zondag gespeeld zal worden. Het programma luidt: 4e kl. A KNVB: BKC-RKAFC, Helder-LSVV; Vios-de Foresters, USVU- Hollandia T., Limmen-Schagen Afd. N.H.: Texel 2 en adsp. vrij. Jun.: Texel-Watervogels. Het zal dus wel een kalme zondag wor den. Maar denk er aan, dat we in con ditie moeten blijven; dus vooral nu blij ven trainen. lingsbesturen opdat in onderling overleg het vervoer geregeld kan worden. Voor de organisatie hiervan heeft zich in De Cocksdorp de heer J. J. Westdorp be- u schikbaar gesteld, in Den Hoorn de heer A. Slegh en in De Koog regelen de heren P. Eelman en H. Wuis het transport. De circulaires voor het opgeven van advertenties in de V.V.V.-krant „Voor Vrienden van Texel", die de goede ge woonte getrouw ook voor 1960 weer wordt uitgegeven, zijn voor het grootste gedeelte de deur uit. Daar slagen van de nieuwe opzet afhankelijk is van de be reidheid tot adverteren van de leden, doen wij een dringend beroep op allen om eigenbelang en V.V.V-belang terdege te onderkennen. Wij rekenen vooral op de steun van de middenstand, die tot nu toe de V.V.V.- krant nog te weinig heeft gezien als het ideale middel om bij de gasten de aan dacht op hun zaken te vestigen. Wij voeren als motto: De krant is het reizende V.V.V.-bureau; Uw advertentie de charmante infor- matrice! En hier nog iets over de advertenties. F Adverteerders (ook de vaste adver- teerders) verzoeken wij snel het for- muiier aan de Parkstraat 2 terug te zen- den. Laat het formulier niet liggen. Hoe eerder wij de advertentiepagina's kun nen opzetten, des te sneller kunnen wij met de krant de gasten gaan voorlichten. De eerste klap is een daalder waard, ook op de gevoelige markt van het toerisme. Zie dus duidelijk Uw eigen belang. Rest ons tot slot van deze rubriek alle leden een opgewekte viering van het feest van Ouwe Sunderklaas toe te wen sen. Bij het schrijven van deze regels verkeerde Texel in de kille greep van het koudefront. De vooruitzichten waren niet best. Maar in luttele uren kan er veel veranderen. Laten we het daar maar op houden. V.V.V.-Texel. BALANS V.V.V.-TEXEL PER 31 OKTOBER 1959 DEBIT: resp. Balans '57/'58, '58/'59 Onroerende goederen 7.001,— 5.501,— Inventarissen 5,— 5,— Voorraden 13.218,93 8.423,16 Vorderingen 226,60 1.070,— Geldmiddelen 2.081,30 1.184,82 Nog te vorderen 659,57 959,60 Kapitaal (negatief) 332,91 23.192,40 17.476,49 CREDIT: Bankcredieten 8.418,51 4.750,25 Voorschotten (incl. tennisbaan) 9.737,54 9.737,54 Reservefonds Waddenconferentie 100,— 100,— Drukkerscontract 462,64 554,44 Aan derden af te dragen 991,10 548,— Nog te betalen 2.131,55 1.786,26 Kapitaal (positief) 1.351,06 23.192,40 17.476,49 RESULTATENREKENING OVER OVER HET BOEKJAAR 1958/1959 TEVENS BEGROTING 1960 LASTEN: Salarissen e.d. Loonronde Propaganda Contributies Kosten gebouwen idem (tennisbaan) Algemene kosten Benoeming direkteur Interest Omzetbelasting Waddenconferentie Nadelige verschillen Nadelig krant Nadelig uitvoeringen Onvoorzien BATEN: Lidmaatschappen Subsidies Winst drukwerken Verkoop propaganda-materiaal Aanvraaglijsten Provisies e.d. Toonbankbussen Huuropbrengst Tennisbaan Batig uitvoeringen Batig verschillen Batig krant Waddenfederatie Nadelig saldo 41.500,— 43.851,44 41.870,— Begr. '59 Rek. '59 Begr. '60 23.270,— 24.044,89 24.570,— P.M. 1.250,— 1.687,49 2.600,— 700,— 688, 700,- 3.400,— 3.435,72 1.900 P.M. 10.080,— 11.168,31 10.050,— 1.321,96 650;~ 532,82 500, 450,— 435,14 450, 200,— 225,— 100, 188,63 P.M. 123,48 500,— P.M. 1.000, 1.000,— 41.500, 43.851,44 41.870,— Begr. '59 Rek. '59 Begr. '60 23.500, 23.466,68 24.000,— 7.350,— 7.340,60 7.350,— 4.750,— 4.994,62 4.650,— 162, 100,— 55o| 527,50 500- 3.700, 3.756,55 3.395,— 150, 176,16 175, 1.500,— 1.500,— P.M. 70,95 P.M. 47,41 P.M. 50- 125',— 1.683,97 1.65o! Jane's mond. Met een kermende zucht zakte ze op haar stoel ineen en begon uit zinnig te snikken. Noch lieve woordjes van Joyce, noch de verzekering van Roland, dat hij immers die leugens niet geloofde, konden haar tot bedaren brengen. Integendeel, tussen de felle en benauwde snikken door, klonk het hortend. „Ik weet.nu dat het. waar is.ja.het is. waar" „Alsjeblieft", zei Vorens voldaan. „Daar komt de aap uit de mouw". „Ik zou willen, dat u deze kamer ver liet", stoof Roland op. „T\it tut mannetje, jij waagt je goede betrekking eraan voor zo'n. zo'n. „Er uit", bulderde Roland. „Ik stel geen prijs meer op dit werk onder uw supervisie. U heeft misbruik willen ma ken van de toestand van dit meisje. Voor iemand, die tot zoiets in staat is, wens ik niet meer te werken". Grommend en snuivend verdween Vo rens, een totaal terneergeslagen drietal achterlatend. Het heerlijke eten stond koud en verloren op tafel. Joyce trachtte Jane, die geheel in elkaar gedoken voor zich uitstaarde, tot nieuw leven te wek ken. Ze waste haar gezicht en polsen met koud water, terwijl ze steeds maar troos tende woorden sprak Het was een diep ongelukkige Jane, die met ogen, waarin een wereld van leed lag, haar gasten aankeek. Een smar telijk lachje gleed even om haar mond, als ze naar de ontluisterde tafel keek. „Ik ben jullie een verklaring schuldig", zei ze diep zuchtend, „want nu heb ik je ook nog mee in mijn ongeluk gehaald". Joyce en Roland verzekerden om strijd, aat Jane geen verontschuldiging hoefde te maken. Die praatjes van Vorens had den voor hen geen enkele waarde. Beslist schudde Jane het hoofd. „Ge deeltelijk heeft hij gelijk", zei ze en weer had ze moeite om niet in tranen uit te barsten. „Alles zie ik nu zo duidelijk voor me", zei ze langzaam. „O waarom kwam ik toch niet eerder op het idee? Waarom heb ik dit spel met veel vroeger door zién?" Stil keek ze voor zich uit, zonder dat Joyce en Roland haar sombere en droe vige gedachten durfden te storen. Dan kromden zich plotseling haar han den en ze riep uit: „Ja, dat is het, dat is het, hij heeft mijn kind gekocht!!" Joyce en Roland keken elkaar ver schrikt aan. Zou Jane door dit alles over spannen zijn geraakt? Maar nu begon Jane haar verhaal en naarmate ze vor derde, werden vele dingen, ook in haar eigen ogen duidelijker en begreep ze nu precies hoe doelbewust en weibereke nend de plannen van Bennickhoff waren opgesteld en hoe ze zelf door haar on doordachte handelwijze hem nog in de kaart had gespeeld. Ze vertelde over haar opmerkelijke promotie op het kantoor, waar ze vroeger werkte. De plotselinge grote belangstel ling van haar directeur voor haar per soontje. Haperend gaf ze aan, hoe achter dochtig ze dat eerst had opgenomen, maar dat vond ze later een heel verkeer de gedachte, omdat hij haar in kennis bracht met zijn echtgenote en daaruit was een hechte vriendschap ontstaan. (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4