Cjroen 'ZwartsJexels in het harL, Pannes De Texelse voetbalverenigingen en de Toto Ver ga clering bloembollencultuur Algemene ledenvergadering V. V. V. Texel m<, ïmm Wwmm 5 Uitbreiding der bollenteelt op Texel zeker gemotiveerd Bestuur en leden namen afscheid van hun voor zitter de heer J. C. Rab en de oud-directeur de heer J. C. Quint HAMEA-GELEIlüüiüJ fOENSDAG 16 DECEMBER 1999 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7413 COII RAN litgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij )en Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Iedere vrijdaq zijn deze heren bezig dc totoformulieren te rangschikken en voor verzending gereed te maken. De heer B. Bakker, T. Reinhard, J. van der Vis, C. Moojen en P. de Graat doen het met plezier, want het gaat om het voortbestaan van de vereniging. Er is in de laatste nummers van Uw „Texelaar" al heel wat geschreven over de voetbaltoto. Enkele weken geleden brachten we 'n bezoek aan Hotel De Graaf, waar we kelijks enkele leden van S.V. Texel bij eenkomen om de toto-formulieren ter verzending naar de afdeling Noordhol land van de KNVB te Alkmaar, klaar te maken. Hoe gaat dat nu allemaal? Ongetwijfeld weten vele lezers niet hoe zo'n toto op Texel wordt verzorgd. Er wordt dan wel gesproken over gok lust en aftakelende sportiviteit, maar is dat ook zo? Gezien de werkzaamheden, die de heer B. Bakker en zijn helpers iedere week verrichten, staat het naai ons idee wel vast, dat bij deze heren alleen maar heel veel wèrklust aanwezig moet zijn. Wekelijks worden er door de Sport vereniging „Texel" te Den Burg 150 - 170 formulieren ontvangen, met een ge middelde inzet van 1,60. Ontvangen wil echter niet zeggen, dat alle toto-deelne mers hun formulier komen brengen. Vijf tig procent moet worden opgehaald. Zou dit niet gebeuren, kan kwamen die for mulieren ook niet ter tafel. Ze zouden waarschijnlijk in de kachel verdwijnen. Door de actie van enkele jeugdleden is het mogelijk het bovengenoemde aantal te bereiken. Hier zit ook het aandeel van Oudeschild bij in. De heer en mevrouw Grootjen zorgen er voor dat vrijdags avonds de formulieren binnen zijn. Deze worden dan door een van de leden van S.V. Texel gehaald en komen bij het to taal. Dan beginnen de eigenlijke werkzaam heden. Alle formulieren worden gerang schikt naar het aantal ingevulde kolom men en voorzien van de nodige zegels. Daarna wordt gecontroleerd of de inzen ders ook gerechtigd zijn om mee te spe len. Dus of ze lid of donateur zijn van de club. Is dat allemaal gebeurd, dan wordt Ket bedrag gecontroleerd en afgedragen aan de beheerder, die zorgt dat het per giro wordt overgemaakt aan de KNVB. Dit moet allemaal voor 12 uur zaterdag morgen in Alkmaar zijn. De formulieren gaan in een enveloppe en worden even eens per expresse verzonden. Het beschrijven van deze werkzaam heden is vlugger gedaan dan de tijd, die de heren er aan moeten besteden! Deze arbeid mogen we toch wel zien als een groot deel zelfwerkzaamheid in de ver eniging. Dat op zich is al een zeer be langrijk iets. Wat bereikt de toto? Ieder jaar had genoemde sportvereni ging een tekort. Nu is een tekort dikwijls de oorzaak, dat diverse plannen niet kun nen worden verwezenlijkt. Vorig jaar was er geen tekort. Dank zij de toto. Moest er voorheen steeds gebedeld worden en fancy-fairs worden georgani seerd, men hoopt nu dat dit voorgoed van de baan is. Ook het jeugdwerk kan nu beter tot ontplooiing komen. Als de animo, die er thans voor de toto is, blijft, dan zullen ei in de toekomst meer wensen worden vervuld. Mocht deze animo teruglopen, dan is het niet onwaarschijnlijk, dat S.V. Texel zijn trainer zal moeten bedanken. En dat trainen een van de belangrijkste punten is in de sport, kunnen wij onder de sportverslagen lezen. Is de kans op een prijs groot? Natuurlijk niet. De kans is zo ongeveer één op het miljoen. Geen gering gokje dus! In de jaren, dat er nu door de ver eniging aan de toto wordt deelgenomen, zijn er in totaal twee prijzen gevallen. Animo op geheel Texel. De animo in de verschillende dorpen ligt procentsgewijs gelijk. Oosterend verwerkt wekelijks zo'n 60 65 formulieren met een inzet van ge middeld plm. 1,50. Ook hier worden de werkzaamheden door de leden zelf ver richt. De Cocksdorp komt uit de bus met gemiddeld 60 - 70 deelnemers. De Koog verleende ons liever geen opgave. Wel werd verteld, dat de finan ciële draagkracht van de vereniging nu redelijk te noemen is en dat er geen be- delacties meer nodig zijn. Texelse Boys ontvangt per week onge veer 50 formulieren. De gemiddelde in zet bedraagt 1,20. Al met al mogen wij wel zeggen dat de toto een van de steunpilaren is geworden van de Texelse sportverenigingen, die het mogelijk maakt de clubs instant te hou den. Wij wensen de verenigingen succes en hopen, met de actieve leden, dat de toto als „steunpilaar" niet wordt omgehakt. MOEDERS OPGELET! CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag, consultatiebureau Heden, woensdag 16 dec., worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. HERV. GEMEENTE DEN BURG A.s. vrijdag n.m. 8 uur in Eben Haëzer vergadering van stemgerechtigde lidma ten voor verkiezing kerkeraad. ADVENTSAVOND TE DE WAAL Donderdagavond, 17 december a.s., houdt de Hervormde Vrouwenvereniging te De Waal een adventsavond. Deze bij eenkomst wordt gehouden in de Doops gezinde kerkekamer. Een ieder is natuur lijk van harte welkom. Men wordt ver zocht om 8 uur aanwezig te zijn. DE STEM DES VOLKS Hedenavond vindt de familieavond plaats in Hotel Texel. Hierbij zijn ook de echtgenoten en eventueel verloofden welkom. Niemand blijve dus thuis, het beloofd gezellig te worden. Neemt U de kleine prijsjes, 2 per per soon, even mee? AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Donderdag 17 december Den Burg, Dorpshuis, fotoclub „De Kiekendief". Den Burg, „Texel", de heer Van der Meulen spreekt voor het Nut. Vrijdag 18 december Den Burg, „Texel", Adventsavond Plat telandsvrouwen m.m v. Dameskoor Den Burg, Kerstwijding door mevr. Wegener- Sleeswijk. Den Burg, Landbouwschool, Ir. Bentum spreekt voor oudleerlingen over „Agro- bouw". Zaterdag 19 december Den Burg, Dorpshuis, Bijeenkomst trek kerskern NJHC. S.V. TEXEL Uitslagen 4e kl. A. KNVB: BKC- RKAFC 6—1; Helder-LSVV 1—4; USVU-Hollandia T. 13; Limmen-Scha- gen 00. De overige wedstrijden werden afgelast. Zondag a.s. staat Texel-Limmen op het programma. Texel 2 gaat naar Suc ces 3, Junioren zijn vrij. Adsp.: Tex. Boys b-Texel. Zorg door training in vorm te blijven, dat is voor alles nodig. Een goede con ditie en dito clubgeest zijn onmisbaar. Vrijdagavond vond in hotel Texel de vergadering van Bloembollencultuur plaats. De voorzitter, de heer H. Bruijn kon, ondanks het slechte weer, 51 leden welkom heten. Aan het openingswoord van de voor zitter ontlenen wij het volgende: Dank zij de zachte winter en het vroe ge voorjaar stonden de bolgewassen er in de maanden maart en april best voor en alles leek er op, dat we dit jaar een topoogst zouden krijgen. Maar toen de regen uitbleef zag het er al spoedig an ders uit en in mei was de kans op een beste oogst al verkeken. Gelukkig waren door het mooie weer de bollen vroeg beginnen te groeien, zo dat we, ondanks de geringe regenval, toch nog van een redelijk goede oogst konden spreken. Op Texel evenwel was de oogst bene den normaal. Bij de Sions kwam dit vooral tot uitdrukking door een tekort aan dubbelneus I, bij de gele krokussen ontstond een tekort aan zift 10. Hierdoor liepen de prijzen der Sions op tot ƒ18, a 20,en die der gele krokussen tot 4,per 100, terwijl de kleine maten, zowel van de Sions als die van de gele krokussen een overschot te zien gaven. De opbrengst van de andere soorten narcissen was van matig tot goed; deze ondervonden echter veel last van bolrot als gevolg van de hoge zomerse tempera turen. Mede tengevolge hiervan liepen ook hier de prijzen gedurende de zomer maanden enigszins op. Het a.s. jaar mogen we met optimisme tegemoet zien. De vraag naar Hollandse bloembollen in het buitenland wordt jaarlijks groter. Enerzijds door de bijna overal in Europa en in Amerika heer sende welvaart, anderzijds door de grote reclame, die met behulp van onze 3°/o- vakheffing, overal in het buitenland wordt gemaakt. Ook de Keukenhof heeft aan de bolbloemen enorme populariteit verschaft, hierbij volgend jaar nog ge steund door de in Rotterdam te houden Floriade, waar twee miljoen bollen aan de grond zijn toevertrouwd om in het voorjaar, wanneer onze vereniging haar 100-jarig jubileum viert, hun prachtige kleuren ten toon te spreiden. Engeland, een onzer grootste afnemers, tot nu toe gecontigenteerd, heeft thans de deur voor onze bloembollen wijd open gezet, waardoor de export naar dat land zeer zeker belangrijk zal toenemen. Het gevolg van een en ander is, dat er voor levering volgend jaar een levendige handel is ontstaan en dat er, ook op Texel, al zeer veel bollen tegen goed lo nende prijzen zijn verkocht. De verkoop van bollen in buitenlandse warenhuizen neemt jaarlijks toe en juist daarvoor zijn onze Texelse produkten als tulpen, narcissen en krokussen uitermate geschikt. Daarom is er veel vraag naar deze Texelse artikelen en wat narcissen betreft is de vraag veel groter dan de hoeveelheid, die we kunnen leveren. Daarom ook is uitbreiding der bollen teelt op Texel niet alleen gemotiveerd doch zelfs ten zeerste aan te bevelen. Leg U daarbij toe op het telen van goede soorten narcissen, zoals Golden Harvest, Unsurpassable, Rembrandt, Carlton enz. Maar probeer het ook eens met een of meer nieuwere, niet meer dure soorten. Lees wekelijks de versla gen der bloemenkeuringen, dan blijft U op de hoogte van hetgeen er aan betere soorten in tulpen, narcissen en krokussen wordt gebracht. Vooral voor de jongeren geldt dit laatste Dat wij de kwaliteit en de gezond- neidstoestand zo hoog mogelijk dienen op te voeren, spreekt wel vanzelf. Goede voorlichting is hierbij nodig en het ver heugt ons dat voor de bloembollencursus van de heer Onderwater zich meer dan 20 personen hebben aangemeld. De belangstelling voor de bollenteelt vooral onder de jongeren, neemt hand over hand toe. Texel heeft als bollenle- verancier een uitstekende naam. Aan de vraag naar Texelse narcissen kan bij lange na niet worden voldaan. Daarom moet de bollenteelt op Texel worden aan gemoedigd en gesteund, want deze teelt kan voor ons eiland van grote econom. betekenis worden. Het is een cultuur, waarvan de gelde- iijke opbrengst per ha. veel hoger ligt Onder de zeer bekwame leiding van de heer J. C. Rab, vond maandagavond de algemene ledenvergadering plaats van VW „Texel". Tijdens deze vergadering hebben de leden afscheid genomen van oud-directeur, de heer J. C. Quint, die met zijn echtgenote ter vergadering aanwezig was. Ook de heer Rab had gemeend zijn functie als voorzitter te moeten beëindigen. Wij mogen vaststellen, dat met deze scheidende voorzitter een stuwende kracht de VW heeft verlaten. Vele onschatbare diensten heeft de heer Rab de WV „Texel" bewezen. Door zijn tact en weloverwogen woorden zijn de vergaderin gen steeds in prettige sfeer verlopen. Met een grote dosis mensenkennis heeft hij vele problemen in het belang van geheel Texel weten op te lossen. - -^ilT Vele woorden van dank zijn dan ook gericht tot de heer Rab. Namens het Algemeen Bestuur sprak de heer P. Beemsterboer: „Geachte heer Rab. Wij met de VVV mogen ons gelukkig prijzen met de be reidheid, die U voor ons had. Tal van nachtelijke besprekingen zijn onder Uw bekwame leiding steeds tot een goed einde gekomen. Ontelbare uren heeft U aan de VW besteed. De VW is jaloers op andere verenigingen, die U nog een poosje in hun midden mogen hebben. Wij zullen U node missen. De vergader- techniek, die U zich in de loop der jaren eigen heeft weten te maken is ons tot grote steun geweest". Namens de VVV „Texel" werd de scheldende voorzitter een elektrische de ken aangeboden, en tevens een zelfde exemplaar voor zijn vrouw. Verder werd bij dit afscheid het woord gevoerd door burgemeester C. de Koning, namens het gemeentebestuur. Bij de tal rijke complimenten voegde spreker gaar ne die van het gemeentebestuur. In de woorden, die de heer Quint tot de scheidende voorzitter sprak, kwam eveneens naar voren hoe groot de mede werking is geweest van de heer Rab. De heer Quint las een telegram voor van de heer Oskamp, die helaas verhinderd was. De heer Oskamp wenste de heer Rab een behouden vaart. Maar ook de heer Rab heeft woorden len afscheid gesproken, n.l. tot de voor- C. Quint ia HAMEA.C handen ruw of schraal dan die van andere agrarische bedrijfs takken. Bovendien een cultuur, die aan zeer veel handen werk verschaft, maar waar land, goed bollenland voor nodig is. Vandaar dat de ruilverkaveling de laatste tijd in het middelpunt van onze belangstelling staat. Zij, die ons de for mulieren inzake de ruilverkaveling in gevuld terugzonden, waren vorige maand door ons bestuur ter vergadering uitge nodigd om o.a. de inhoud van die formu lieren nader te bespreken. Op verzoek van de ruilverkavelingscommissie even wel, waarvan enkele leden ook door ons waren uitgenodigd, is de vergadering toen uitgesteld. Wij vertrouwen er op, dat haar uitno diging tot het opnieuw uitschrijven van een vergadering met alle belanghebben den ons spoedig zal bereiken. Na lezing van de notulen door de se cretaris. de heer M. Bakker, volgde fin. verslag van de penningmeester, de heer I. Bruijn. Boeken en bescheiden werden in orde bevonden en er bleek nog een kleine 500,is kas te zijn. Voorzitter bracht dank aan secretaris en penningmeester voor hun werk. Met 45 van de 51 stemmen werd de heer I. Bruijn als penningmeester her kozen. De beschrijvingsbrief voor de algemene vergadering in Haarlem behelst een voor Texel zeer belangrijk voorstel om de reclametermijn voor krokussen inzake aaltjesziek in krokussen te verlengen tot 15 september. De gehele vergadering was hier tegen en besloten werd in Haarlem een voorstel in te dienen met verzoek dit agendapunt niet in behandeling te ne men en een jaar uit te stellen teneinde te onderzoeken of die voorgestelde late datum wel noodzakelijk is. Om dit punt te verdedigen werden tot afgevaardigden aangewezen de heren H. Bruijn en P van Tatenhove. Een voorstel om, als het nodig is, in een afdeling de contributie met 10 of 20% te verhogen, werd met algemene stem men aangenomen. Bij de rondvraag kwam de cursus „Werkmethodeverbetering" ter sprake. Deze zal in januari of in februari gedu rende 2 dagen worden gehouden. Staande ter vergadering gaven zich 40 leden hiervoor op. Een advertentie voor op wekking tot deelname zal nog worden geplaatst. Geklaagd werd over kraaienschade. Vooral de kleine zwarte kraai richt in de krokussen veel schade aan. Met de hier toe bevoegde instanties zal overleg wor den gepleegd om na te gaan wat hier tegen gedaan kan worden. Tot slot vertelde de heer Wassenaar nog het één en ander over de ruilver kaveling. Met een woord van dank voor de ge animeerde besprekingen, sloot de voor zitter hierna de vergadering. J. C. Rab malige directeur, de heer Quint. De heer Rab heeft tijdens zijn achten- eenhalf jaar lange voorzitterschap drie directeuren meegemaakt, en wel de heer Oskamp, de heer Quint en de heer Fortgens. „Ik heb U leren kennen heer Quint", aldus spreker, „als een voor treffelijk organisator. U wist de juiste propagandamiddelen aan te wenden. Maar het meest heeft mij getroffen in de periode, dat wij hebben samengewerkt, Uw grote mensenkennis. Als mens heeft U een plaats weten te veroveren in de harten van de leden En ik zou volkomen onvolledig zijn als ik U, mevrouw Quint, niet in deze korte dankwoorden zou betrekken. U heeft naast Uw man steeds belangstelling getoond in het werk van onze VW. Persoonlijk heb ik een zeer prettige tijd met U beiden meegemaakt". Spreker bood hierna de heer Quint een schilderij aan en overhandigde me vrouw Quint een bouquet bloemen. Ook tot mejuffrouw Jannie Witte, die negen jaar als informatrice de WV heeft gediend, sprak de heer Rab woorden van erkentelijkheid. „Persoonlijk heb ik U bewonderd", aldus de heer Rab, „Uw salaris was niet in overeenstemming met Uw prestaties. De vele uren, die U belan geloos hebt gewerkt hopen wij met dit geschenk onder couvert een klein beetje te verminderen. Wij weten, dat dit slechts ten dele is. (Zit vtrdtr pagina 2)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1