Plaats uw Nieuwjaarsgroet Ons Ontwikkel en Afdrukwerk staat van heden af weer op het oude hoge peil Texelse Courant Algemene ledenvergadering V.V.V. „Texel" Obligatielening groot f 100.000 ontmoette slechts 6 tegenstanders 21 leden die aan hun financiële verplichtingen niet voldoen zullen worden afgevoerd De heer J. R. van Wijland tot voorzitter gekozen «lyuafc Singel 30, Oudeschild MAX RIJK LANGEVELD DE R00IJ n.v. Staatsbosbeheer Fa. Schenk Kurkstraat 17 W. Handelaar Carel van Loper V.V.V. „Texel" heeft tijdens haar ver gadering van maandagavond een zeer be langrijk besluit genomen. Zij zal trachten obligaties te plaatsen bij haar leden tot een totaal bedrag van 100.000,Dit kapitaal is nodig om het VW-„appa- raat" ook in de toekomst te kunnen la ten draaien. In zijn openingswoord sprak de voor zitter, de heer Rab, speciale woorden van welkom tot de heer en mevrouw Quint en de oud-informatrice, mej. Jan- nie Witte. Over de huldiging leest U el ders in dit blad. „Dames en heren", aldus de voorzitter, „zoals U waarschijnlijk weet, heeft men geschat, dat in het afgelopen seizoen door de toeristen een bedrag van ca. zes mil joen op Texel is gebracht. Welk deel ieder lid van onze VW hiervan ontvan gen heeft, kan ik bij geen benadering vaststellen, maar het lijdt geen twijfel, dat dit miljoenenbedrag praktisch geheel door de leden is ontvangen. Om de toevloed van mensen en geld op Texel ordelijk te doen verlopen heeft Uw VW-directie en zijn staf, zo ver volgde de heer Rab, enorm veel werk moeten verzetten. Maar het is jammer, dat dit distributie-apparaat na een jaar van hard werken het boekjaar moet af sluiten met een nadelig saldo. Het staat vast, dat een goed seizoen voor exploi tant en middenstander een financieel zwaar seizoen voor de VW is, zoniet een financieel slecht seizoen". Verder wees de heer Rab de leden op de noodzakelijkheid de gasten steeds de grootst mogelijke service te bieden; o.a. kan dit door niet meer gasten in de bedrijven te nemen dan werkelijk ver antwoord is. „U kunt Uw zaak tenslotte alleen maar schaden door een schijnbare directe winst, welke op de duur de repu tatie van Uw bedrijf in discrediet brengt. De beste reclame voor U zelf en voor de VW is het de gasten naar de zin te maken". De notulen werden door de huidige directeur, de heer Fortgens, gelezen en onder dank goedgekeurd. Uit de mededelingen konden wij op maken dat de WV-krant „Voor Vrien den van Texel" zal verschijnen in een oplaag van 25.000 exemplaren met een omvang van 20 pagina's. Vervolgens, dat de heer H. Wuis (door familie-omstandigheden verhinderd) 25 jaar zitting heeft in het afdelingsbestuur van De Koog. Op passende tijd zal hier te gelegener tijd nader aandacht aan worden besteed. De vergadering werd in kennis gesteld van de nalatigheid van 21 leden inzake de contributiebetaling. Het gevaar, dat deze lieden worden afgevoerd van de ledenlijst is thans reëel. Voorts werd een toelichting gegeven op de noodzakelijkheid van een obligatie lening, waar onder meer een post van 15.000,is ondergebracht voor aan loopkosten nieuwe Texelfilm. De heer J. J. van der Vlies bracht hierna het financiële verslag. Op de be groting van 1960 prijkt een nadelig saldo van 1.650,(In ons vorig nummer hebben wij de cijfers uitvoerig vermeld). De vergadering gaat hiermee accoord. De obligatielening Dat deze obligatielening een van de hoofdpunten was van de agenda is dui delijk gebleken. Niet alle leden konden zich verenigen met de financiële gang van zaken der VW. Tal van leden heb ben hierover het woord gevoerd. En er werd dan ook geopperd, dat het bestuur maar reëel moest blijven en meteen een contributieverhoging moest vaststellen Want hoe kan je iets gaan lenen als je normale financiële basis niet in orde is. „Wij weten", zo antwoordde de voor zitter, „dat de rente van drie procent zeer laag is, maar wij menen, dat de middenstand zich in deze zal gedragen naar behoren. Ik ben er van overtuigd, dat deze lening niet binnen enkele we ken zal zijn volgeboekt. Maar wij moeten in de toekomst zien en dan is er zeker geld nodig. Wij allen moeten WV Texel een kans geven". Een ander lid gelpofde niet in idea lisme en was er van doordrongen, dat 90°/o van de middenstanders geld van de banken leende tegen 5%; zij zouden dit nu moeten „doorgeven" tegen drie procent? Ook werd geopperd om de vier plaat selijke banken te polsen. Misschien dat deze instellingen er tegen drie procent inspringen en ieder een bedrag beschik baar stellen van 25.000, Aan het slot van de discussie bleek de obligatielening in de gepresenteerde vorm zes tegenstemmers te hebben. Bestuursverkiezing De heer Rab heeft zich genoodzaakt gezien zich terug te trekken als lid van het hoofdbestuur der WV. In zijn plaats werd met 82 van de 115 uitgebrachte stemmen gekozen de heer J. R. van Wij- land. Het hoofdbestuur heeft, na afloop van de vergadering, de heer Van Wijland tot voorzitter gekozen. De heer L. Lake- man, die als tweede candidaat was ge plaatst, verkreeg 24 stemmen. De overige stemmen werden uitgebracht op drie an dere leden. De heer J. S. Dros, Oudeschild, werd met 82 stemmen herkozen. 22 stemmen werden uitgebracht op de tweede candi daat, de heer J. van der Vliet. De Rondvraag Deze rondvraag werd niet alleen ge bruikt als klankbord van klachten. Een van de leden bracht dank aan het ver voerpersoneel, die tijdens het zeer druk ke seizoen alles tot in de puntjes hebben doen verlopen. In deze hulde werd ook betrokken het personeel van het goede renvervoer. Een lid uit De Cocksdorp vond het tekort niet zo bijster groot. Als we na gaan, dat de VW 748 leden telt, dan is het een eenvoudig rekensommetje om dit tekort weg te werken; de man een knaak en we zijn er. Niet alleen de financiële nood kwam „op tafel". De waternood voor de niet- ingewijden van Texel, dus de toeristen, is ook van belang. Is het niet mogelijk op diverse plaatsen urinoirs te plaatsen? Dit verzoek (gedaan onder hilariteit) zal met gemeentebestuur worden be sproken. Het éénrichtingverkeer, waar in de afdelingsvergadering van De Koog over gesproken was, werd als een bezwaar naar voren gebracht. Vragensteller zag gaarne, dat, als er besluiten in deze zou den worden genomen, de VW in het gesprek zou worden betrokken. Een laatste punt tijdens de rondvraag betrof de vorderingen van de werkzaam heden der ruilverkaveling. Beangstigend noemde de heer M. Mantje het verdwij nen van de vele „tuunwallen". Maar wij moeten er voor zorgen, dat de vele prachtige weggetjes voor de wandelende natuurliefhebber bewaard zullen blijven en niet overwoekerd zullen geraken door onkruid. Goede wandelpaden door het oudste gebied van ons eiland zijn zeker gewenst. Voorzitter beloofde te bestemder plaat se deze wens kenbaar te maken. Na deze rondvraag kwam het afscheid van de heren Rab en Quint, waarvan U op de voorpagina kunt lezen. Het jaaroverzicht, dat door de heer J. C. Quint werd voorgelezen, hopen wij in volgende nummers op te nemen. Het was ruim middernacht toen de heer Rab voor de laatste maal als voorzitter deze vergadering sloot. ETALEUR DOOR NOODLOTTIG ONGEVAL OMGEKOMEN Een etaleur, die regelmatig voor Texel se zakenlieden etaleert, is zaterdagavond, op een kruising nabij Hoorn, met zijn auto in het water gekomen en ver dronken. De 23-jarige N. Slooten was diezelfde middag nog werkzaam geweest bij de firma Zegel op de Groeneplaats. Verder werkte hij voor Bakkers Ijzerhandel, Dros' Magazijn en Mantje's Schoen- handel. Ook was hij in dienst van de Peerless-rijwielfabrieken en verzorgde de etalages van diverse rijwielzaken. De heer Slooten was ook op Texel een gezien etaleur. VERBOUWINGEN Texel gaal zich gereed maken voor het ontvangen van de toeristen voor het ko mende seizoen. Enkele pensions en ho tels zullen, wat accommodatie betreft, drastische wijzigingen ondergaan. Strandhotel „Juliana" zal worden voorzien van een bovenverdieping, waar door de capaciteit wordt verdubbeld. De heer J. Vroom, hotel „Bosch en Duin", zal aansluitend aan het bestaande pand, een nieuwe vleugel bouwen. Bij pension „Huize de Zwaluw", even eens te De Koog, zal een bijgebouw ver rijzen, dat met een corridor aan het be staande gebouw wordt verbonden. De heer W. A Visser. „Het Witte Huis" te De Koog, hoopt in maart met de verbouwing klaar te zijn. Dit klaar zijn is slechts ten dele, want de eigenaar an Het Witte Huis is vorig jaar begon nen met een uitbreiding in de vorm van een vijf-jaren-plan. Thans ondergaat het gebouw de tweede uitbreiding. In het gebouw „De Koger Hoop" ko men ook veranderingen. Ook hier wordt hard gewerkt aan een uitbreiding van de accommodatie. Zo zien wij dat Texel zich weer klaar maakt voor het komende seizoen. DONDERDAG NUTSAVOND Donderdag wordt in Hotel „De Linde- boom-Texel" een Nutsavond gehouden. Dr. D. v.d. Meulen zal een lezing hou den over: „Israël, gezien uit Arabisch land". Dit met vertoning van dia's. BIJEENKOMST „VRIENDEN VAN TEXELS MUSEUM" Het bestuur van de Stichting Texels Museum hoopt maandagavond te komen tot oprichting van een Texelse Museum vereniging. De heer E. Noordijk, voorzitter, zal een inleiding houden over de wenselijkheid te komen tot oprichting van genoemde vereniging. Verder zullen de aanwezigen in de gelegenheid worden gesteld hun visie op de inleiding te geven. Na de pauze zal o.a. een film worden vertoond over de bruinvissenvangst in Denemarken. Natuurliefhebbers en/of belangstellen den zijn er van harte welkom. Het gaat om het voortbestaan van het Texels Mu seum; om het behoud van het Texels eigene. GESLAAGD De heren A. J. van 't Noordende te De Cocksdorp, en P. Zevenhoven te Den Burg, behaalden in Amsterdam het di ploma „Erkend Assurantie-agent". (Voor zover bekend, zijn dit de eersten op Texel). BIJEENKOMST BEJAARDENSOOS DEN BURG Bejaardensociëteit Den Burg viert maandag 21 december haar kerstviering. Op de woensdagen 23 en 30 december is er gewoon soosmiddag. c - -,T) OUWE SUNDERKLAASACTIE 4 x Z.N. De Koog. Ouwe Sunderklazen heb ben voor de actie 4 x Z.N. 95,05 bijeen gebracht. BINDINGSAVOND RESERVE- EN BEROEPSPOLITIE Zaterdagavond wordt in Hotel Texel een bindingsavond gehouden voor het personeel van de reserve- en beroeps- politie. Adjudant J. Gulmans zal met enkele woorden de spreker van deze avond, de heer J. Ottenbros uit Alkmaar, inleiden. Verder staat er een film op het programma en zorgt het echtpaar Craa- nen voor de aankleding" van deze avond. GESLAAGD Het E.H.B.O. -diploma werd behaald door de dames, mevr. Den Braven-Jorna Den Burg; mej. R. Witte, Den Burg; mej Keijser Sd., Den Burg; en de heren P. Bugel, De Koog; Jac. van Dijk, Den Burg: J. L. Koopman en W. de Boer, Oude schild; C Visser, De Dennen; en G. Monen en I. van der Linde, De Cocks- corp. Zij werden opgeleid door dokter Schalkwijk en de heer Van Beek. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 13 december 1959 Gevonden te Den Burg- wijnrood vul potlood merk Mont Blanc, zilveren oor hangertje met wit steentje; zwarte das; blauwe kinderwant en blauwe haarstrik bruin dekzeil vermoedelijk van tractor damespolshorloge merk „Monte" met bruinlederen bandje; geknoopte handtas; cude bruine herenportemonnee zonder inhoud. Verloren te Den Burg: paar zwartlede ren dameshandschoenen; rode meisjes portemonnee met ruim ƒ6,en foto's: sleetje met rood bovengedeelte en ijzeren onderstel; lichtblauw wollen meisjesvest; uitlaat van een Mercedes-personenauto; bruinlederen handschoenen bovenzijde beige gehaakt; Anker damespolshorloge met grijslederen bandje: bruine alpino muts met lederen band; identificatie bewijs. Het bureau der rijkspolitie te Den Burg is hiervoor geopend op werkdagen van 16.00 tot 18.00 uur. BOOTDIENSTREGEUNG T.E.S.O. ingaande 4 oktober 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 VanDenHelder: 6.30 9.15 10.30 15.30 11.40 16.40 13.00 18.00 14.20 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen Van Texel: 7.40 11.00 16.00 18.25 Van Den Helder: 9.15 12.10 17 15 19.30 BRIDGEN De behaalde percentages op 9 decem ber j.l. zijn: A.: Kellner-van Lenten 61.46 Backer-Raven 57.29 mevr Wonder-Stolk 55. Mantje-Veenema 52.50 Echtpaar Jouwersma 52.08 mevr. Kooijman-Wessels 49.17 Bruin-Blom 48.96 Echtpaar v.d. Heerik 44.17 Gebr. van Sambeek 43 75 B.: mej. Hattuma-Roeper 51.67 Bakker-Huizinga 51.04 mevr. Keijser-Brücher 47.50 Echtpaar Kikkert 35.42 De gemiddelde percentages tot en met 9 december zijn als volgt: Echtpaar Jouwersma 55.90 2. Mantje-Veenema 54.89 3. Kellner-van Lenten 51.34 4. Blom-Bruin 50.84 5. Dam-Dros 49.88 6. mevr. Kooijman-Wessels 49.44 7. Bakker-Raven 49.04 8. Echtpaar v.d. Heerik 48.10 9. Gebr. v. Sambeek 47.42 10. mevr. Wonder-Stolk 44.61 B.: Bakker-Huizinga 57.60 2. van Heerwaarden-de Vries 54.03 3. mevr. Keijser-Brücher 50.35 4. Bos-Gieze 49, 5. Roeper-v.d. Werf 46. 6. dames v. Heerwaarden-Hattuma 44 79 7. Bakker-Kuiper 41.94 Woensdag 23 december wordt er een kerstdrive gehouden voor de leden van de Sociëteit „Harmonie" en de leden van de bridgeclub. Ook de echtgenoten van de leden zijn van harte welkom. Voor hen, die 't nog niet weten, delen we mede, dat besloten is, dat ieder een pre sentje meebrengt bij wijze van kerst- verrassing. Verder worden voor de eerstgeplaatsten prijzen beschikbaar ge steld. Na afloop prijsbiljarten voor dame» en heren. Aanvang 8 uur. FOTOCLUB DE KIEKENDIEF De eerstvolgende bijeenkomst van de fotoclub „De Kiekendief" wordt niet op donderdag- maar hedenavond gehouden. Ook belangstellenden zijn welkom in het Dorpshuis. BOERDERIJBRANDEN IN OKTOBER In de maand oktober zijn 41 boerderij- branden voorgekomen, waarbij de boer derij vernield of zwaar beschadigd werd. Vijf van deze branden kwamen voor in Groningen: drie in Friesland; zes in Drente, zes in Overijssel; negen in Gel derland; één in Utrecht; één in Noord holland; acht in Noordbrabant en twee in Limburg. De directe schade, door deze TEXELAARTJES Wij geven de hoogste prijs voor lompen, ijzer en metalen. A. v.d. Vis, Wilh.laan 17, tel. 256 Ook dit jaar weer jonge haantjes voor de kerslda gen W. C. Veeger, Wes- termient B 142a, Den Burg tel. 493 Foto's Sint bij Chr. Kleuterschool Den Burg. Fotobedrijf Jan de Waal, Weverstraat 51 Op 15 december werden wij verblijd met de geboor te van onze zoon Henk J. J. Broekman-v. Exel M. Broekman „Zeeland", december 1959 Eierland C 7 Aan allen die blijken gaven van hun belang stelling bij de herdenking van onze 45 jarige echt vereniging zeggen wij me de namens or.ze kinderen hartelijk dank. C. Bos Tr. Bos—Barhorst Hollandseweg Heden is plotseling van ons heen gegaan onze lieve man, vader, be huwd- en grootvader Arie Buijs echtgenoot van L. Groet in de ouderdom van 63 jaar. De Koog L. Buijs-Groet De Cocksdorp D. Buis B, Buijs Waldus De Koog G V Buijs en kleinkinderen De Koog, Ruyslaan 5 15 december 1959 De begrafenis zal plaats hebben vrijdag 18 december a.s nm 2,30 uur te De Cocksdorp Wij vervullen hier mede de droeve plicht u mede te delen, dat zondagmorgen in huize St. Jan, vrij onverwacht is overleden, na voor zien te zijn van de ge nademiddelen der H kerk onze lieve zuster, behuwdzuster en tante Catharina Maria Witte in de ouderdom van 74 jaar. Zuidhaffel Wed. A C. Hin-Witte Driehuizen S C Witte C A. Witte—Witte Den Hoorn J. F. Zijm A. M. Zijm—Witte Den Burg, Texel, 13 december 1959 Huize Sint |an Molenstraat 4. De plechtige gezongen H. Mis van requiem wordt aan God opge dragen hedenmorgen 9 uur in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper waarna de begra fenis op het r k kerkhof Tot onze grote droef heid is plotseling van ons heengegaan onze geliefde vader Fr. Zegel Jz. sinds mei 1955 wedn van Jannetje Tuinder in de ouderdom van 76 jaar. Hoogersmilde J Zegel K. Zegel-Annema De begrafenis zal plaats vinden hedenmiddag 2 uur op de begraafplaats te Oudeschild Mijn adres thans branden aangericht, wordt geraamd 1.979.440,—. Twee van deze branden werden ver oorzaakt door hooibroei; vier door spelen met vuur; één door spelen met brand glas; vier door kortsluiting; één door re paratiewerkzaamheden aan trekker; vijf door vuile of defecte schoorsteen; één door hitte-uitstraling elektrische kachel- één door vonken uit fornuis; één door vonken door wrijving van schudder van dorsmachine; één door onachtzaamheid met lasapparaat; één door loodgieters werkzaamheden; één door onvoorzichtig heid bij starten van tractor; één door brandstichting, terwijl in zeventien ge vallen de oorzaak onbekend bleef. Bij deze branden kwamen 74 varkens, 8 koeien en 813 stuks pluimvee om. VISITEKAARTJES Uw adres: Drukkerij Texelse Courant Contact-afdrukken Vergrote afdrukken (zg. prints) Kleurwerk U bent aan het goede adres bij Parkstraat 10, telefoon II, Den Burg Publieke verkoping contant in hotel De Toekomst te De Koog (Texel) op dinsdag 22 december 1959 aanvangende 13 uur. Verkocht zullen worden plm 200 PERCELEN HOUT, beslaande uit lichte sitkaslieten loofhoutslieten loofhout-brandhout Het hout ligt op de Westermient langs „De oude Kooi", „Het lange stuk", „Bolgras" en op de „Gor tersmient". Op 18 en 19 dec zullen de percelen worden aange wezen door de bosbouwkundig hoofdambtenaar of diens plaatsvervanger. Het tijdstip van vertrek ter aanwijzing is bepaald op 14,00 uur van het Wester slag nabij de Fonteinsnol. in de Prijs 1,—. J. ZWARTKOP Roetstraal 18 G.N. Prijs 1,—. A. TESSELAAR Gelukkig nieuwjaar Prijs 2, Aan onze geachte clientele, vrienden en familie onze beste wensen voor het nieuwe jaar. A SMIT en echtgenote Prijs 1, H WINKEL A. WINKEL -RUIT p.f. Prijs 2,—. Wij wensen u een voor spoedig 1959 H. KONINGSTRAAT Langestraat 18 Prijs 1, S. DOLLAR en echtgenote p.f. Millimeter- tarief Prijs ƒ2, JAN STIP wenst vrienden en begun stigers een gelukkig nieuw jaar. fVenst u allen veel geluk in 1960 G.N. Handel in groenten en fruit p.f. Hotel „De Verwachting" Uw opdracht zien wij gaarne tegemoet, uiterlijk tot DONDERDAG 24 DECEMBER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2