Ouwe Sunderklaas was weer „Zo „Zij kochten mijn kind'' rj Den Burg De N.V. TESO heeft een druk weekend achter de rug. Zaterdag middag zijn tal van oud-Texelaars (en zij riet alléén) naar het eiland gekomen om te genieten van het carnaval in het noor den. Nu, dat carnaval is weer volop ge slaagd. Het begon reeds vroeg. Om ongeveer 5 uur verscheen een groep zigeuners op de Groeneplaats, die weldra gevolgd werd door vele spelers in sterk uiteen lopende costuums. Begunstigd door goed weer was het ook 's avonds bar gezellig. Een groot op gezet plan: „Wij willen een zwembad", werd getoond op de enige wagen. Verder waren het de kleinere groepen en enke lingen, die de boel versierd hebben. „Dominee Wolfensberger" heeft vast zondag geen preek kunnen houden, want tot laat op de avond troffen wij hem in de straten van Den Burg met een groot slot op de mond. Zijn medespeler was een hevige voorstander van de voetbal toto. Een pracht geheel! De HBS tapte de leerstof via een zuig fles in het „verstand" van de leerlingen. Weer een andere speler zocht een geite weitje, maar dan het liefst in De Koog. Jan met de Pet wint nooit wat. Nu heeft „hij" er al drie. Hierbij een prach tige affiche van een Fiat 500. Op het plein van Hotel Texel ver scheen een volledig Kozakkenkoor, dat over goed stemmenmateriaal beschikte Een andere ouwe sunderklaas was op zoek naar onze jaargang 1951. (Dit was gelukkig al niet meer nodig, want de jaargang is boven water). Ook het schapenpotje is opgemaakt, van de tien gulden per schaap zijn we gezellig uit. Zo zouden wij nog enkele kolommen vol kunnen schrijven. De Texelse Cilly Wang, actie 4 x Z.N., Texelse nozems, Goede Heertje, Magere Josje, V.V.V. Den Helder ziet overnachtingen stijgen etc. Maar dat Ouwe Sunderklaas nooit ver loren gaat, is ook dit jaar weer bewezen. Een geluk voor Uw verslaggever, dat hij in het vervolg de raadsvergaderingen goed kan beluisteren, want ons is door een speler een geweldige hoorn aange boden. Wij hopen hem eens te gebruiken. In de hotels was het gezellig druk en !ot ver na middernacht bleef men in ge zellige stemming bijeen. OUWE SUNDERKLAAS DE KOOG De Koog heeft „Ouwe Sunderklaas" goed gevierd. Het aantal gemaskerden was groter dan ooit. Er werd echt „ge speeld", wat ook de bedoeling van de jury der Oranjevereniging was. Veel werk was er van de costuums gemaakt Het hoogste aantal punten werd be haald door de groep V.V.V., welke dan ook de wisselbeker werd toegewezen. De 2de prijs werd behaald door de groep Surinaamse verpleegsters en dames, voor het ziekenhuis in Suriname. Zelfs Johan Bodegraven ontbrak hier niet bij. De 3e prijs was voor de anti-lawaai-groep, die zich op autopeds en sokken voortbewoog. In de kleinere groepen behaalden de volgende spelers de prijzen: 1. Arabieren; 2. Paard en boer; 3. No zems. De prijzen voor paren waren als volgt: 1 Kelner en boer (de een z'n dood is de ander zijn brood), 2. Wollemijntje en 3. Japannezen. Enkelingen: 1. Veilig Verkeer; 2. Af standmeter; 3. Snoeptafel; 4. Donald Duck; 5. Ik weet het niet. Ook de jeugd heeft goed gespeeld. De uitslag was: Groepen: 1. Vluchtelingen; 2. Oude vrouwtje en clowns; 3. de 4 jaargetijden. Enkelingen: 1. Clown; 2. Comboy te paard; 3. Goede dief; 4. Verpleegsters; 5. Pipo de clown. Het is een heel prettig feest geweest; de stemming was prima. Tot laat in de racht hebben de danslustigen in de zaal van „De Toekomst" zich vermaakt. OUWE SUNDERKLAAS OUDESCHILD Ouwe Sunderklaas 1959 is een dave rend succes geworden. Een ongekend aantal gemaskerden heeft aan het feest deelgenomen, zowel 's middags als FEUILLETON: door HANOL SPOOR. 26. Ze werd immers opgenomen in hun eigen huiselijke kring en was gemakke lijk aan het luxueuze milieu en het zor geloze leven gewend geraakt. Daarom had ze ook zo weinig zin om naar Ruly's welgemeende raad te luisteren. Rudy was haar man. en....". Er kwam een snikkende zucht, als van een kind, dat van moeheid niet meer kan huilen. „Rudy wilde, dat ik weer naar onze eigen kamers ging", vertelde Jane met enige moeite verder. „Hij maakt een lange zeereis en was bang, dat ik ons eenvoudig leven zou ontwennen en later nooit meer tevreden zou zijn. Ik was eigenwijs... Jane beet op haar lip. „Hoe eigenwijs, dat weet ik nu pas goed. Ik wilde niet luisteren. Ik werd verwend en wilde dat niet missen. Onze kamers leken plotseling zoveel kleiner en be nauwder. Bovendien verwachtte ik een baby en het leek me zo geruststellend om altijd vrienden om me heen te heb ben. Maar ik had meer begrip voor Rudy's brieven moeten tonen. Inplaats daarvan ging ik er dwars tegenin. Hij hij.Jane wrong in wanhoop haar handen. „Hij wilde tenslotte alles of nietsen ik antwoorddedat ik de scheiding aanvaarddeNooit 's avonds, 's Middags waren er 63 deel nemers: 42 enkelingen, 9 paren en een groepje van 3, 's avonds 108 Sunder- klazen, en wel 23 enkelingen, 17 paren en 13 groepen. Er was weer veel werk van de mas kerades gemaakt en de voorstellingen, die op (wan)toestanden in het dorp sloe gen, trokken natuurlijk de meeste be langstelling. De pekelwagen, die wel aan Den Burg rijdt maar niet aan Oudeschild; een groep met 2 keurige jongens uit Plan- Zuid en 2 bemodderde knapen van „de West"; de doodgraver, die het dode dorp ging begraven als de boot weg is; het keurige jacht, dat een jachthaven zocht; de man, die de bende bij de molen wilde opruimen TESO was er natuur lijk ook bij in de vorm van de conducteur van de boot, die ook hulp-agent was en katten in beslag ging nemen. En het actiecomité Het Horntje, dat vrijwilli gers opriep voor het gat. in Wormer. En talloze andere voorstellingen, zoals circus Texico, het zingend orgel en de bergbeklimmers. De jury had geen gemakkelijke taak, maar tenslotte kwamen de volgende prijswinnaars uit de bus: Kinderen: Enkelingen: le prijs: Help de vluchte lingen; le prijs: Winter; 2e prijs: Oude schild in het nieuw. „Wie kan mij zeggen, waar ik woon?"; 2e prijs: Miss Texel; oe prijs Sneeuwpop; 4e prijs: Geen elek trische deken nodig; 5e prijs: „Wie helpt mij sparen?" Paren: le prijs: Nieuwe leden gevraagd voor de Soos; 2e prijs Ledenwerving voor nieuwe ijsbaan. Ouderen: Enkelingen: le prijs: Dijkers vishandel is uit de tijd; le prijs: De pekelwagen rijdt wel aan Den Burg, maar niet aan Skil, 2e prijs: Doodgraver voor dood dorp Paren: le prijs: bruid en bruidegom. Nu en 50 jaar later; 2e prijs: Ik heb wel andere nummers gezien, maar geen an dere mensen; 3e prijs: De ouden van dagen-commissie bestaat nog; Eervolle vermelding: Ik kom van de West - ik kom van Plan-Zuid. Groepen: le prijs: Wij zoeken de jachthaven; 2e prijs: De tweede Texelse tandarts, 3e prijs: Circus Texico; 2e prijs: Actie Co mité Het Horntje. Na afloop van de prijsuitreiking in het Eigen Gebouw volgde nog een zeer ge zellig bal. Het was voor de zeer actieve dorps commissie een grote voldoening, dat zo vele gemaskerden het Ouwe Sunder- klaasfeest hebben opgeluisterd en het is te hopen, dat dit in volgende jaren ook zo zal blijven. OUWE SUNDERKLAAS DEN HOORN Het was in Den Hoorn weer een ge zellige drukte. In Loodsmanswelvaren was het staande vol en werd tot diep in de nacht ouwe Sunderklaas gevierd. In De Waldhoorn had ook dit jaar de jury, bestaande uit 5 leden, plaats geno men om te beoordelen wie in aanmer king zouden komen voor één van de vele prijzen. De Waldhoorn was voor een ieder toe gankelijk om van dichtbij de Sunder- klazen gade te slaan. Opvallend was het spel van Afke's Tiental, dat met de eerste prijs bij de groepen ging strijken. Bij de enkelingen en paren gingen de twee ooievaars er met de eerste prijs vandoor, onder het motto „ze zijn er weer". In totaal ver schenen 93 sunderklazen voor de jury. Bij de jeugd kwam de prijzen aan: 1. Vluchtelingen jaar, 2. Kerstman; 3. Tompoes en heer Bommel; 4. voorhoede ZDH 2 Bij de ouderen (groepjes tot 3 pers.). 1De ooievaars; 2. De negerhut van Oom Tom; 3. De waarzegsters; 4. De wereld op weg naar de dokter. Groepen: 1 Afke's Tiental; 2. De Zevensprong; 3. Hugo de Groot; 4. Teenagers. En zo is ook het Sunderklaasfeest aan Den Hoorn weer goed geslaagd. heb ik er bij stilgestaan waarom Rudy zijn eisen zo dwingend steldeNu begin ik mij af te vragen, of hij meer wist, maar niet genoeg om mij te over tuigen Nu weet ik bijna zeker, dat er tussen de regels in zijn brieven meer te lezen was. Het lag niet in Rudy's aard om zonder enige reden, door dik en dun zijn zin door te drijven. Ik had me veel te veel in mijn eigen toestand verdiept, anders zouden we zeker wel nader tot elkaar zijn gekomen.... Oh, mijn Rudy. Jane's hoofd bonkte op tafel en ze huil de hartverscheurend. Alle leed brak zich baan en het verlangen naar man en kind werden haar te machtig. Vol medeleven hadden Joyce en Ro land geluisterd. Joyce legde kalmerend een hand op Jane's hoofd. „Is je baby. gestorven?" vroeg ze voorzichtig. Jane hief haar'betraand gezichtje op. Er brak een klein glimlachje door haar verdriet heen. Haar ogen keken met een innig verlangen in de verte, terwijl ze zei. „Nee, nee, gelukkig niet. Integen deel, de kleine Walter is één brokje ge zondheid, met stevige beentjes en grap pig mollige knuistjesHijhij begon al te lachentoen ik hem voor het laatst zag". Dan verstrakte haar gezicht weer. „Ik werd voor de harde keuze gesteld, om met, of zonder kind te vertrekken. Ik was niet in staat om hem een behoorlijk onderkomen te geven, noch om hem bij mij te houden. Zij boden aan om voor mijn kind te zorgen. De kleine Walter heeft het goed. De Bennickhoff's zorgen voor hem, als voor een eigen kind. Zelfs OUWE SUNDERKLAAS OOSTEREND DROEVIGE VERTONING Waren reeds vorig jaar, bij gebrek aan lokaliteit, de spelers al tot een minimum beperkt, dit jaar waren het maar enkele spelers, die de traditie hoog hielden. Behoudens enkele nozems, welke wij zagen is het wel leuk te vermelden dat de reddingboot aanwezig was, oftewel: De Reddingboot present, ondanks de vuurpijl van Oosterend present".. Verder waren er enkele kleine Sunderklazen en een lange sinjeur. Hiermee waren wij uitgekeken. Een bedroevend resultaat voor Oosterend, dat toch heus wel feest kan vieren. Misschien dat deze traditie het komen de jaar met een kleine injectie weer wat leven ingeblazen kan worden? INGEZONDEN T.E.S.O.-CH AUFFEURS Diegenen onder U, die een dagblad van 26 november j.l. gelezen hebben, zagen ongetwijfeld tot hun genoegen, dat aan de uitreiking van de legpenning, ver bonden aan een landelijke wedstrijd: „Veilig rijden voor beroepschauffeurs" de juiste aandacht is besteed. Zij, die alleen het zeven regels tellende berichtje in de Texelse Courant van 28 november lazen, zullen wel even vreemd hebben opgekeken. Kon er niet wat meer aandacht besteed worden aan dit feit? De „Texelaar" is toch een plaatselijk blad? Ik weet wel, er gebeuren in de wereld belangrijker zaken, maar daar rept de T.C. niet over. Dan zou trouwens het intieme van deze krant verloren gaan. Maar in een tijd, waarin het verkeer langs de weg angstwekkend druk is, mag het toch wel behoorlijk vermeld worden, als er op ons eiland meerdere chauffeurs zijn, die in een landelijke wedstrijd, uitgeschreven door het Ver bond van Veilig Verkeer, als eersten uit de bus komen. Dat is een prestatie. In de winter is het niet zo moeilijk om schadevrij te rijden (als de wegen ten minste niet zo glad zijn als in de afge lopen week), maar in de zomer is dat anders. Niet alleen is het rijden op Texel met al zijn vele vreemdelingen moeilij ker, maar ook aan de overkant rijdt haast dagelijks de TESO-bus naar Am sterdam, Den Haag, 's-Hertogenbosch enz. En dan alle schoolreisjes. Rijden met een bus vol kinderen, die een of meer dagen uit zijn, eist van een chauffeur veel. Om dan gedurende een periode van tien jaren geen enkel ongeluk te veroor zaken, is geen sinecure. De TESO kan trots zijn op zulke per soneelsleden. Welk een besparing op de schaderekening van deze onderneming! Moge de inhoud van het geschenk onder couvert naar verhouding hiervan zijn geweest! Er gebeuren dagelijks verkeersonge vallen. Volgens de heer H Escabache, hoofd van de propaganda- en filmdienst van het Verbond voor Veilig Verkeer, zou een stad als Den Helder in één dag van de helft van haar bevolking beroofd zijn, als alle ongevallen in deze stad zouden plaatsvinden. De andere helft zou dan in Parkzicht en St. Lidwina Ziekenhuis liggen met verwondingen. Ontstellende cijfers! Is het niet de moeite van vermelden v/aard, als burgemeester C. de Koning kan constateren, dat Texel op het gebied van Veilig Verkeer ver boven het ge middelde cijfer in Nederland staat? Ik had verwacht, dat de Texelse Cou rant nog nader op dit gebeuren zou te rugkomen. Ruimtegebrek kon immers oorzaak zijn van dit kleine bericht? Met mij zullen er velen zijn, die de chaufeurs hun insigne, diploma en leg penning van harte gunnen. En we hopen dat alle chauffeurs de woorden van chauffeur J Bruin zullen gestand doen: „Doorgaan op deze manier en op deze wijze medewerken aan de veiligheid langs de weg". W. Albers. Wij begrijpen, geachte inzender, dat het U heeft bevreemd, dat de „Texelaar" over dit plaatselijk gebeuren niet meer heeft vermeld. Het heeft de redactie be vreemd, dat niet één van de betreffende instanties ons op de hoogte heeft gesteld van genoemd feit. Ten tweede: Ook wij hopen dat het geschenk onder couvert naar verhouding is geweest. Red. voor zijn toekomst zijn al maatregelen getroffen. Hij kan later de studie kiezen, waarvoor hij aanleg heeft. Dit is meer, dan ik hem ooit geven kan. Wanneer ik hem nu zou opeisen, zou hij veel te kort komen. Ik zou hem de hele dag in vreemde omgeving moeten plaatsen en pas 's avonds mee kunnen nemen naar enze eigen kamers, terwijl hij nu al twee grote kamers voor zich zelf alleen heeft. Hij krijgt een opvoeding als een prinsje. Daarvoor moet ik een offer brengen en tijdelijk afstand van hem doen. Nu be grijp ik, dat Bennickhoff wenst, dat deze tijdelijke toestand voor altijd zal blijven. Onzin, om te denken, dat ik die knagen de pijn in mijn hart voorgoed zou kun nen onderdrukkenMaar zelfs, nu ik zekerheid heb, dat dit hele spel als inzet mijn kind heeft, dan nog zie ik geen kans, om mijn baby uit zijn vertrouwde omgeving weg te halen. En Iris.... ja Iris.... Hier ligt de oplossing van het raadsel, waarom ik nooit gezellige vriendschappelijke brieven van haar kreeg. Nooit regelrecht antwoord op mijn vragen omtrent de kleine Walter. De laatste tijd kwam er zelfs helemaal geen brief meer van haar. Bennickhoff schreef ook steeds beknopter en zakelijker. Hij wilde natuurlijk de band zo vlug moge lijk verbreken...." Opgewonden spronk Jane op. „Ik denk clat Iris niets van deze intrige weet. nee, beslist nietZij zou nooit zo hardvochtig kunnen zijn. Dat is uitslui tend het werk van hem geweest. Hij heeft haar, om welke reden dan ook, het kind willen opdringen. Ik weet, dat ze naar kinderen verlangde, maar dit. PLATTELANDSJONGEREN ZOEKEN NIEUWE WEGEN! Dit is de titel van een vierweekse cur sus voor plattelandsjongeren, meisjes zowel als jongens, die op 11 januari 1960 op een tweetal volkshogescholen in Ne derland (in Bakkeveen en Bergen N.H) zal beginnen. Deze titel is inderdaad niet voor niets gekozen: onze jonge plattelanders zullen nieuwe wegen moeten zoeken, wanneer zij in de toekomst economisch en maat schappelijk mee willen komen met an dere bevolkingsgroepen en met het bui tenland. De overheid heeft voor de toekomst van het platteland een open oog, dat bleek nog onlangs op het congres dat het Kon. Ned. Landbouw Comité te Emmel- oord hield, waar mejuffrouw Klompè, als minister van Maatschappelijk Werk de plattelandsbevolking aanspoorde met elkaar de opbouw van een gezonde plat telandssamenleving ter hand te nemen. Juist om de jongeren van nü in staat te stellen straks zich als plattelandsbe volking zelfstandig en in gelijkwaardig heid te handhaven en te ontwikkelen, or ganiseren de volkshogescholen deze cursus. Het komt er immers op aan dat de jonge mensen zelf gaan meedenken en meepraten en zich thuis zullen voelen in deze dynamische wereld. Stellig zullen zij zich daarop ten volle kunnen voorbe reiden in deze cursussen, waarvoor de laatste jaren ook grote belangstelling heeft bestaan. ZDH-NIEUWS Het eerste speelt zondag thuis tegen Vesdo 2, aanvang 1.30 uur. Het tweede gaat naar Watervogels 4. STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Publikatie van reeds vastgestelde data van uitvoeringen, vergaderingen en bijeenkomsten. December; Zondag 20, Den Burg, betrouwbaarheids- rit MAB-club. Maandag 21, De Cocksdorp, Advents- avond Plattelandsvrouwen. Dinsdag 22: Den Burg, R.-K. vrouwen bond afd. Gilde. Wo. 23: Den Burg, Kerstbridgedrive. Woensdag 23, Oudeschild, diavertoning voor bejaardensociëteit. Woensdag 23, De Koog, verkeerscursus Zondag 27, Den Burg, Oudejaarsrit MAB-club. Maandag 28: De Waal Filmavond J. P. Strijbos over Finland Dinsdag 29: De Koog, Filmavond J. P. Strijbos over Finland. Woensdag 30: De Cocksdorp. Filmavond J. P. Strijbos over Finland Januari 1960: Woensdag 6, Den Burg, bridgedrive Woensdag 6, Den Burg, Kerstavond KAV Woensdag 6, Oudeschild, viering 3-jarig bestaan bejaardensociëteit. Vrijdag 8 Den Burg, revue bootscholieren Vrijdag 8, Den Burg, jaarvergadering MAB-club. Zaterdag 9, Den Burg, revue bootscho lieren; Zaterdag 9: Den Burg, Paardensport avond. Ma. 11, Den Burg, Postzegelruilbeurs Dinsdag 12: Zuid-Eierland, jaarvergade ring Plattelandsvrouwen. Dinsdag 12, Den Burg, lezing voor de LTB en CAV. Dinsdag 19: Den Burg, jaarvergadering Plattelandsvrouwen. Dinsdag 19, Den Burg, Instructieles werkcollectie Inst. voor de Tropen; Dinsdag 19, Den Burg, lezing voor Volksonderwijs. Woensdag 20: Den Burg, R.K. vrouwen- club afd. Gilde. Woensdag 20: De Waal, lezing door de heer Kasberg over Nw. Guinea. Zaterdag 23: Den Burg, de heer Van der Walle voor Nutsdepartement. Zaterdag 23: Den Burg, Revue oudleer- Ungen Landbouwschool. Dinsdag 26, Den Burg, aanvang spel- cursus CJOT. Woensdag 27, Den Burg, Sparavond Donderdag 28, Den Burg, Sparavond Donderdag 28, Oosterend, uitvoering van Excelsior. nee, dat zou haar goedkeuring nooit weg dragen". Met een uitdrukking op haar gezicht, alsof ze in trance was, sprak Jane telkens losse zinnen, die weinig verband met elkaar schenen te hebben. Joyce en Roland lieten haar met rust, omdat ze begrepen, dat dit voor Jane op het ogenblik het beste was. Ze wilden haar echter niet alleen laten, om haar niet plotseling haar verlatenheid nog sterker te doen voelen. Ze waren diep onder de indruk van de menselijke trage die, waarmee ze zo plotseling werden geconfronteerd. In ontzetting had Joyce, als om steun zoekend, de hand van Ro land gegrepen en Roland had haar niet meer losgelaten. Bij alle medelijden, die ze voor Jane voelde, doorstroomde haar ook een warm geluksgevoel. Ze wist dat deze eerste veelbetekenende handdruk het symbool was van een nieuwe, stra lende toekomst. De gedachte, dat ze dit aan Jane had te danken, terwijl deze in een afgrond van ellende vertoefde, deed heel haar hart naar Jane uitgaan. Toen deze dan ook tot de werkelijkheid terugkwam en met ijzeren wilskracht haar leed trachtte meester te worden, ontmoetten haar ogen de warme belang stelling en meelevende blikken van Joyce en Roland. Ze plooide haar mond tot een lach en probeerde opgewekt te zeggen: „Dat is ook wat fraais. Ons fijn diner naar de maan. Kom, laten we verder gaan en nog gebruiken wat eetbaar is. Later zal ik mijn probleem wel oplossen. Komt tijd, komt raad". Nu was het Roland, die de leiding nam. VERLENGING RECLAMETERMIJN AANGENOMEN In aansluiting op het verslag van bloembollencultuur kunnen wij vermel den, dat het voorstel tot verlenging van de reclame termijn voor krokussen inzake aaltjesziek op de algemene vergadering te Haarlem is aangenomen. Er waren 750 stemmen voor en 580 stemmen tegen deze verlenging. Uit het verslag blijkt, dat Texel er niet voor is en graag de oude datum had gehandhaafd. Het ter mijn is nu verlengd tot 15 september. „SCHIPPER NAAST GOD" U hebt waarschijnlijk al veel gehoord over deze film. Misschien kent U het boek. Vrijdag a.s. kunt U de beroemde film zien. Schrikt de plaats van verto ning U af? Het is de gereformeerde kerk aan de Elemert. Kom, kom, zo bekrom pen bent U toch niet? De ruimte leent zich goed voor het geven van een film. U krijgt zelfs nog wat reclame in de pauze! Van tijd tot tijd wordt hier n.l. een film gedraaid in het kader van het jeugdwerk. De prijs schrikt U af? ƒ1,voor oude ren, 0,75 voor mensen onder 20 jaar. Maar het is dan ook een goede film. Niet zo geschikt voor jongere kinderen. U bent welkom vrijdag 18 december om 8 uur. L. TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 14 december 1959- 3 koeien 800950; 1 pink 500; 2 gras kalveren 275300; 4 nuchtere kalveren 6090; 14 lammeren 5065; 1 schaap plm. 85. Vrijdag 29, Oosterend, jubileumuitvoe ring Excelsior. Zaterdag 30, Oosterend, Jubileumuitvoe- ring Excelsior. Zaterdag 30: Den Burg, Revue oudleer- lingen Landbouwschool. Zaterdag 30, Den Burg, Cabaretavond Februari 1960: Dinsdag 2, Den Burg, Spelcursus CJOT. Woensdag 3: Den Burg, uitvoering Jan Visser. Donderdag 4: Den Burg, schoolconcert. 1 Vrijdag 5, Den Burg, Concert Kon. Texels Fanfarekorps. Zaterdag 6, Den Burg, Concert Kon. Texels Fanfarekorps. Dinsdag 9, Den Burg, Spelcursus CJOT. J Zaterdag 13, De Waal, toneeluitvoering Het Amateurtje. Dinsdag 16, Den Burg, Spelcursus CJOT. a Donderdag 18, Den Burg, Revue Dames- v koor en Plattelandsvrouwen t.b.v. Kon. Texels Fanfare. Zaterdag 20, Den Burg, Feestavond d MAB-club. v Zaterdag 20, De Waal, Toneeluitvoering n ,.'t Amateurtje". Maandag 22, Den Burg, Postzegelbeurs Dinsdag 23, Den Burg, Spelcursus CJOT Donderdag 25: Den Burg, Harriet Freezer 1 spreekt voor Nutsdepartement. Zaterdag 27: Den Burg Toneeluitvoering n St. Jan. Sl Maart 1960: ll Zaterdag 5: De Koog, Uitvoering zang ver. Advendo. Donderdag 10: Den Burg, R.K. Vrouwen- n club Afd. Gilde. Zaterdag 19, Den Burg, Familie-avond Texelse Middenstandsvereniging. Zaterdag 26: Oosterend, Dr. Korringa spreekt over „Overbevissing Noordzee". Dinsdag 29, Den Burg, Pantomine-jeugd- 01 theater „Caroussel" voor scholen en w CJOT. Woensdag 30, Den Burg, Pantomine- jeugdtheater voor scholen. Men wordt verzocht wijzigingen en aanvullingen van deze lijst zo spoedig mogelijk door te geven. Dit kan schrifte- C( lijk of telefonisch gebeuren aan de admi- nistrateur van de Stichting cultureel werk Texel, p.a. Raadhuis Den Burg (tel. Den Burg 21). U bewijst er andere ver- enigingen een dienst mee als U Uw data or zo spoedig mogelijk doorgeeft. Voor schriftelijke opgaven zijn koste- loos kaarten verkrijgbaar ten raadhuize. Zl: Wilt U bij het bepalen van een datum voor een bepaalde activiteit zoveel moge lijk rekening houden met de andere ac- tiviteiten. Hierdoor wordt onderling con- currentie van verschillende verenigingen voorkomen. la „Hoor eens hier Jane", zei hij. We kun nen natuurlijk rustig verder eten, maai c je moet ons zoveel mogelijk over alles in- 2l' lichten. Misschien dat we je kunnen Pl helpen". se Een warme vreugde steeg in Jane om hoog. Hoe wreed het leven ook voor haar 11 was geweest, ze had hier toch weer twee °r oprechte vrienden gevonden. Mochten haar ogen haar niet bedriegen, dan had den Joyce en Roland bij haar het grote geluk ontdekt. Dan verspreidde ze tocl c niet alleen ongeluk om zich heen. Haai 00 taak was dan wel heel anders verlopen, _e dan ze had verwacht, maar er was nu iets moois uit gegroeid. Plotseling school haar de felle woordenwisseling van Ro e land en Vorens weer te binnen. „Ze{ m< Roland", begon ze verschrikt. „Je zul toch niet je betrekking verliezen dooi deze scène? Ik zal trachten de hele ge schiedenis aan Vorens te verklaren. He aê zou mij erg bezwaren, als je hier schad< scl van zou ondervinden." „Deze avond kan voor mij nooit na kl1 delig eindigen", zei Roland met een po j*u ging tot schertsen, terwijl hij de blozend br Joyce diep in de ogen keek. „Nee Jane op dit punt kun je gerust zijn. Ik wee |6 niet waar mijn ogen zaten, maar nu zij! l,le ze in ieder geval open gegaan. Hoe gel 0a het misschien in je oren klinkt, maa 3a vanavond heb ik voor het eerst Joye er gezien en ik ben van plan haar nooi go: meer uit het oog te verliezen". Diep glansden de ogen van Joyce, maa ve: ze hield haar vreugde in bedwang, omda haar geluk zo dicht bij het leed van Jan< Ha was begonnen. Je: (Wordt vervolgd) "e;

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4