Cjrocn 'ZwartsJexels in het harL, Neig Verzoek rioolzuiveringsinstallatie door Gedep. Staten afgewezen DAM PO „Het geld boo nipje" in Raad in beroep Den H aaj£ verdwenen bij de Kroon verkouden Overtollig maagzuur kunt U blussen. Met een paar Rennles. VVV Texel nam afscheid van voorzitter Begin 1960 met een schone lei! ZATERDAG 19 DECEMBER 1959 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7414 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdag» Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart -f 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. Dinsdagmiddag is de raad, voor de laatste maal dit jaar, bijeen geweest. Uitgezonderd de heer Van der Kooi, was de vroedschap volledig, en heeft zich o.m. bezig gehouden met een reeks van benoemingen, die traditioneel op de laatste vergadering worden behandeld. In de vorige vergadering werd de be noeming van enkele leden van de plaat selijke commissie van toezicht op de RHBS aangehouden. In de vergadering van dinsdag kwam men tot overeenstem ming en werden de candidaten: J. R. van Wijland, kapelaan J. C. Suidgeest en ds. H. van Bilderbeek benoemd. In het bestuur van de Sociale Dienst onzer gemeente werden gekozen de heren C. de Jong, W. H. Bakker cn A. Boon. Het bestuur van het Algemeen Wees huis ondergaat geen wijziging: herkozen werden de heren G. Bakker Pzn., Jac. Hin Jaczn. en mevrouw A. de Vries- Steutel. Als afgevaardigde naar de in 1960 te houden algemene vergadering van de N.V. Texelsche Electriciteits Maatschap pij zal de heer J. Daalder fungeren. Tot bestuursleden van de Stichting Nijverheidsonderwijs voor meisjes op Texel werden benoemd: mevr. J. M. A. C. Swarthof-Voortvelt, mevr. M. Kikkert- Lap, mevr. J. Koning-Bruin, mevr. F. de Wijn-Jonker en mevr. A. de Vries-Steu- tel, terwijl burgemeester C. de Koning als gedelegeerde van de raad is toege voegd. De heer Th. R. Hin had gemeend als bestuurslid van de Stichting tot bevor dering van het land- en tuinbouwonder- wijs te moeten bedanken; dit in verband met vele werkzaamheden. De voorzitter dankte hem voor het vele werk hieraan verbonden en hoopte toch, dat de heer Hin dergelijke besluiten niet al te veel zou toepassen. In zijn plaats werd be roemd de heer F. L. de Grave, die nu met de heren A. Dros Bzn. en D. W. Keij- ser, De Westen, in genoemd bestuur zit ting zal nemen. In vaste dienst tot onderwijzeres aan de o.l. school te De Koog werd benoemd mej. J. Faber. Waterzuivering Er was van GS een schrijven gekomen, dat plaatsing van een rioolzuiverings installatie, gezien de financiële positie onzer gemeente, onverantwoord moest worden geacht. Deze rioolzuiveringsinstallatie was door de raad op de urgentielijst geplaatst en men had op verwezenlijking binnen korte termijn gerekend. De raad was het met deze afwijzing (en zeer terecht) niet eens. Wat gaat het ons kosten, aldus de heer Smit, als er geen installatie komt. De riolen zullen verstopt raken en de kosten die dan zullen komen zijn minstens even onverantwoord De heer Keijser vond het eveneens zeer betreurenswaardig, dat het weer de zuiveringsinstallatie is waar men mee blijft sukkelen. De talloze klachten van de boeren, zo sprak de heer Hin, worden steeds erger. Het gaat zo niet langer. Unaniem besloot de raad dit niet zon der meer te aanvaarden en een protest te laten horen tegen deze afwijzing. Wethouder Roeper is van mening, dat ook de Polderbesturen dit niet langer zullen accepteren en wijst er op dat het nu niet alleen meer gaat om de gezond heid van het vee, maar ook van de men sen. Alleen al de geur, verspreid door de riolen in Plan-Zuid, wijst er op, dat ver- ndering dringend noodzakelijk is. Geen trottoirs Diverse urgentieverklaringen werden door GS niet urgent genoeg geacht. Zo ook de trottoirs aan de Schoonoordsingel, te Oudeschild en te De Cocksdorp. Zij zullen dus nog niet worden aangelegd Wel is de raad van mening, uitgezonderd de heer Daalder, ook dit als dringend te moeten blijven zien. Beroep bij de Kroon Punt zestien van de te behandelen agenda. „Beroep toekenning oorlogs schade woonhuis burgemeester", werd ten langdurig onderwerp van bespre king. Mevr. Vrijdag-Keijser, WD, was nummer 1 die hierover iets naar voren bracht. ,In de notulen van de vergadering van 16 juli 1958 kunt U lezen, hoe onze frac tie toen betoogd heeft, dat zij liever zag, óat er nieuw gebouwd werd en een huis aan het areaal werd toegevoegd, dan dat er voor 40.000,aan een oud huis werd gerestaureerd. De heer Hin verweet mij toen mijn verkeerde zienswijze, de Gemeente ging geen 40.000,besteden, maar in Den Haag hing die som aan een boom alleen bestemd voor aankoop en restauratie van deze woning. Hij kon dus de Gemeente feliciteren met een prima ambtswoning van slechts 25.000,De heer Roeper dikte dit toen zelfs nog aan door te zeg gen, dat de nieuwbouwpogingen bij G.S. steeds mislukt zijn. Meerdere raadsleden konden slecht in een dergelijke schade vergoedingsregeling geloven, maar na verzekering van alle experts en inge wijden, dat dit geval zo lag en Texel gek zou zijn, dit anders niet te innen bedrag zijn neus te laten voorbijgaan, kon de raad moeilijk anders dan „accep teren". Dit is wel een andere redactie dan hier in No. 16 van de agenda, warain B W schrijven, dat „de Raad 37.000,be schikbaar stelde" en verder dat „slechts inleidende besprekingen de verwachting van een gunstige uitslag wettigden". Uit deze uitslag blijkt, aldus mevr. Vrijdag, nu nl. dat er helemaal geen boom met 37.000,in Den Haag klaar stond, maar een gangbare boom met ku bieke meters en dat B W. nu i.p.v. 51.000,als ze voor 65.000,nieuw gebouwd hadden, 12.700,hebben ge kregen voor de 65.000,die ze aan een oud gebouw hebben verbouwd, en dat ze i.p.v. 45,per m3 nu 11,per m3 hebben gekregen, maar dat dit uit hun eigen redenering voor de hand ligt. Waar ze zelf stellen het volledig aantal m3 te hebben gekregen, waarop ze recht hadden, terwijl de m3-prijs door hen nog extra verlaagd werd door het opschroe ven van de grondprijs, die verder niets met de geleden oorlogsschade te maken heeft. Ik maak me dan ook over het voorgestelde „beroep" geen enkele illusie. De minister heeft volkomen ingehaakt bij de berekening van B W en gaf inte grale vergoeding van alle m3, die verlo ren gegaan waren en van dezelfde kwa liteit. Een groot probleem lijkt mij de financiaring van deze ongedekte restau ratie, want die restauratieboom in Den Haag is nu omgehakt. De enige manier om die 1100 m3 te redden is: zet er 4 nieuwe gemeente woningen voor en aanvaardt' de hele restauratiestrop". B. en W. zijn van mening, dat het juist is beroep aan te tekenen tegen een door de minister van Financiën vastgestelde beschikking, omdat: 1. vergoeding oorlogsschade zo dient te worden vastgesteld als bij nieuwbouw het geval is en, indien dit niet bereikbaar is, zó dat zowel aankoop als restauratie kosten worden vergoed; 2. aanspraak bestaat op vergoeding van meerdere grondkosten; 3 aanwending van het aantal resterende kubieke meters inhoud van de verwoeste schoolwoning t.b.v. het onderhavige per ceel redelijk is, en 4. de aftrek van 25% wegens „nieuw voor oud" achterwege behoort te blijven. „Het verloop van deze zaak" aldus de voorzitter, „spijt ons zeer, daar destijds in alle redelijkheid werd aangenomen en o.i. volkomen verantwoord, dat ten minste het geraamde bedrag ad ƒ37.305,als schadevergoeding zou worden ontvangen. Dat wij hierin niet lichtvaardig te werk zijn gegaan, blijkt uit meergenoemd voorontwerp van een beschikking van plm. 51.000,Wij zijn nu de dupe doordat twee instanties verschillen van opvatting". De heer Van der Vis haalt ook enkele woorden aan, die hij gesproken heeft tij dens de vergadering van vorig jaar. „Er is toen gezegd „waarschijnlijk"; ik heb toen gezegd moeten wij daar geen „on waarschijnlijk van maken". Wethouder Roeper vindt het jammer, dat het zo loopt maar is er van overtuigd, dat de ambtswoning de gemeente geen geld kost. „Als wij niet in beroep gaan", aldus de heer Roeper, „erkennen wij een fout en die hebben wij persé niet ge maakt". Burgemeester De Koning onderstreept deze woorden en blijft er bij dat de minister in deze een fout heeft gemaakt. Het is normaal", aldus de voorzitter, „dat betrokken instanties, en dat zijn wij dus, van tevoren van een voorlopig be sluit op de hoogte worden gesteld en dat is niet gebeurd. En ons werd geen tijd gegeven ons hierover te beraden". De heer Wassenaar: ,,Ook GS heeft dit indertijd goedgekeurd" De heer Daalder is van mening, dat er een te grote dosis vertrouwen is bij onze instanties ten opzichte van belangrijke besluiten. „Wij zijn ingegaan op een zwe vende zaak en moeten in het vervolg slechts op zekerheden varen". Burgemeester De Koning stelt voor het besluit bij Hare Majesteit beroep in te stellen tegen genoemde beschikking van de Minister van Financiën en te verzoe ken het bedrag van de schadevergoeding te herzien en vast te stellen op een zo hoog mogelijk bedrag. Al is het ten dele met een bezwaard WIE WON DE PRIJS? Er zijn nog steeds enkele prijzen van de Bliksemloterij, gehouden voor de drumband van het Texelse Fanfare, niet afgehaald. Het zijn de nummers: 678 oen zak kolen; 1042 autoped en 5857 ge- bakstel. TREKKERSKERN BIJEEN Vanavond komt in het Dorpshuis de Texelse trekkerskern bijeen. Gezien het programma belooft het een gezellige avond te worden. Besloten werd om om de veertien dagen bijeen te komen. Het ledenaantal is inmiddels al weer geste gen. Ook de verdere plannen zullen wor den besproken. ,,'T AMATEURTJE" De Waalder toneelvereniging ,,'t Ama teurtje" zal op 13 en 20 februari 1960 wederom voor het voetlicht treden in het Waalder dorpshuis „De Wielewaal". Ditmaal zal worden opgevoerd „Maaike", een toneelspel in drie bedrijven door Rosita Peters. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER VAN LOON (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 23 december consultatiebureau TOT DRIE UUR Woensdag 23 december a.s. worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht tot DRIE uur. hart, gaat de raad met dit besluit akkoord. De 46e wijziging van de gemeentebe groting 1959: Raming achterstallige in komsten en uitgaven gewone dienst en raming nadelig slot gewone dienst van het vorige dienstjaar en bijdragen van de kapitaalsdienst tot voorlopige dekking van het netto nadelig saldo van de ge wone dienst van het vorig dienstjaar 45.000,wordt aanvaard. Zo ook de 47e wijziging: Intrekking raming bouw hoof denkamer o.l. school Oudeschild 4000,Met de vier volgende begro tingswijzigingen gaat de raad eveneens akkoord 2.300.000,— In de gemeentebegroting van 1960 komt een zesde wijziging voor; daar wordt een bedrag geplaatst van 2.300.000,voor de aanleg van de zgn. Pontweg door de P.H. Polder naar de nieuwe havenplaats het Horntje. Tevens wordt begroot 30.000,kos ten consolidatie Ned. Herv. kerk Oude schild. Lagere Technische School In een vorig nummer hebben wij ver meld, dat er een Stichting Lagere Tech nische School Texel gevormd was. Officieel is deze Stichting bij notariële akte 19 oktober j.l. opgericht en op 5 december j.l. door de Minister van Justitie in het Openbaar Centraal Stich- tingsregister ingeschreven. De aanwezige raadsleden hebben zich met het streven van deze Stichting akkoord verklaard. Rondvraag De rondvraag bracht niet veel ter tafel. De heer Westdorp wilde graag iets vernemen over het onderzoek, dat in Oosterend was gehouden door deskundi gen op verkeersgebied. Er worden in Oosterend wel bepaalde maatregelen getroffen, maar hoe die pre cies zullen zijn is nog niet bekend. Gezien de portemonnee zullen ze zo een voudig mogelijk worden uitgevoerd. Een volgende verkeersvraag werd ge steld door de heer Van Schoonhoven. Hij zag gaarne dat de onbekende toerist niet via een omweg De Koog moest bereiken. Toegezegd werd dit met de ANWB op te nemen. Mevrouw Koning-Bruin springt in de bres voor gymvereniging Den Hoorn. Deze bloeiende vereniging zit wat betreft een oefenlokaal nog steeds op de wip. Is er geen mogelijkheid dat ze gebruik mogen maken van het lokaal in de kleu terschool. Of dat zij de toestellen kunnen gebruiken of huren? Het lokaal, aldus de voorzitter, mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden dan voor het kleuteronderwijs. Een verzoek van genoemde vereniging is echter nog nooit tot B. en W. gericht. Hierna sluit burgemeester De Koning deze raadsvergadering met een dank woord voor de prettige besprekingen in het afgelopen jaar. In een hand-omdraaien. 'n Ideale remedie - en afdoende. Altijd - overal kunt U Rennies nemen. Onop vallend. Zonder water of wat ook. Ge woon laten smelten op de tong, opgelost in Uw eigen speeksel, vinden de werk zame bestanddelen hun weg naar de vuurhaard. En blussen die on-mid-del- lijk. 'n Wonder dat U zelf kunt onder vinden. Tijdens de algemene ledenvergadering van de V.V.V. „Texel" namen bestuur en leden afscheid van de scheidende directeur, de heer J. C. Quinten van de voorzitter. Hier overhandigt de secretaris, de heer P. Beemsterboer, een stel elektrische dekens aan de heer J. C. Rab. ZAAKUITBREIDING Het is vandaag precies vier jaar gele den, dat de fa. Lunter in de Warmoes- straat te Den Burg haar winkelpand in gebruik heeft genomen. Gezien de adver tentie in dit nummer heeft het pand thans een uitbreiding ondergaan. Er is 150 m2 toonruimte bijgekomen, waarin hoofdzakelijk de woninginrich ting is ondergebracht. Wij komen in ons volgend nummer hier nog even op terug. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 11 tot en met 17 december 1959 Geboren: Franciscus Johannes, zv Ludwig M. Kellner en Gerberdina C. Zijm; Barend, zv. Douwe Medema en Willemina M. Druif, Henk, zv. Maarten Broekman en Johanna J. van Exel. Overleden: Simon Hin, oud 78 jaar, wednr. van M. Witte; Catharina Maria Witte, oud 74 jaar; Arie Buijs, oud 63 jaar, echtgen. van Leentje Groet; Marten van de Zwaag, oud 81 jaar, wednr. G. Boonstra. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 19 december Den Burg, Dorpshuis, Bijeenkomst trek kerskern NJHC. Den Burg, „Texel", bindingsavond reser- vepersoneel Rijkspolitie. Zondag 20 december Den Burg, Centraal Bureau, 2 uur, Start betrouwbaarheidsrit MAB-club. Maandag 21 december Den Burg, Dorpshuis, kerstbijeenkomst bejaardensociëteit. Den Burg, „Texel", Oprichtingsvergade ring Ver Vrienden Texels Museum. De Cocksdorp, De Hoop, Adventsavond Plattelandsvrouwen De Cocksdorp-Eier- land. Dinsdag 22 december Den Burg, Landbouwschool, bijeenkomst Ver. oudleerlingen LHS en LBHHS, o.m. lezing met film over Joego-Slavië. Den Burg, De Zwaan, R.K. Vrouwen bond afd. Gilde. Woensdag 23 december Den Burg, „Texel", kerstbridgedrive. Den Burg, Eben Haëzer, kerstinstuif. De Koog, De Toekomst, Cursusavond Veilig Verkeer. Oudeschild, Bejaardensociëteit, mevr. Tiessen-Spaans vertoont dia's. TER HERINNERING Wilt U Uw relaties in deze tijd een groet sturen, denkt U dan nog eens aan de keur van smaakvolle kaarten, ook luchtpost, te verkrijgen ten postkantore. U steunt daarmee tevens de levensom standigheden der duizenden gehandicapte kinderen in ons land. Het Comité voor Kinderpostzegels. KERSTINSTUIF PROTESTANTSE JONGEREN Woensdag wordt er weer een Kerst- instuif gehouden. Gezien het succes van vorig jaar was dit zeker te verwachten. De jongeren zullen met elkaar het programma verzorgen. De avond wordt besloten met een gezamenlijke maaltijd. (Zie ook advertentie). TEXEL BOEKTE SUCCES Het hoofdbestuur van de Koninklijke Algemene vereniging Bloembollencultuur had in de op maandag gehouden verga dering een voorstel ingediend om de re clametermijn voor crocussen tot 15 sep tember te verlengen. De afdeling Texel was het daar niet mee eens en diende een voorstel in om de beslissing een jaar uit te stellen, teneinde deze belangrijke aangelegenheid nader te onderzoeken. DIT voorstel werd aangenomen met 758 stemmen voor en 484 tegen. (Dit in tegenstelling met een berichtje in ons nummer van woensdag Red.) OVERDENKING: DONKERE DAGEN VOOR KERSTMIS Zo noemen wij de dagen van de maand december, die aan het Kerstfeest vooraf gaan. Het is dan donker in de natuur. Er 2ijn korte dagen en lange nachten en onder die korte dagen zijn er, waarin het licht het bijna niet kan winnen van de duisternis. Zulke dagen zijn er ook in ander opzicht in ons leven, dagen, waarin er zeer veel schaduwen vallen, tot in ons hart toe Schaduwen van ziekte en dood, van erg veel verdriet en teleurstelling. Voor die ouders in Gemert, die op één dag hun vijf kinderen verloren, is het wel bijzonder donker geworden, raadsel achtig donker. Ik hoor in hen een schreeuw om licht, en uit zovele geteis terde mensenharten. Uit de diepten roep ik tot U, o Here. Toch behoeven we als christenen nooit te wanhopen. Als we straks het Kerstfeest vieren, dan doen we dat op het moment, dat het licht in de natuur het wint van de duis ternis. De dagen lengen weer en de nachten worden korter. Op zichzelf beschouwd zit daarin geen greintje troost Arm is dan ook de mens, die leeft bij de eeuwige kringloop van de natuur en de geschiedenis, bij het da capo van een cyclisch wereldbeeld. Weet U, wanneer U daar alleen boven uit komt, en boven de schaduwen daar van? Wanneer U rekening gaat houden met het Kerstgebeuren in de komst van Jezus Christus tot deze wereld. Dan blijft U niet de tragische mens vol wee moed. Maar dan wordt U via de schuldige mens de verloste mens vol hoop en uit zicht op een blij-eindend slot. Het is dan zo: „Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen, niet overweldigd" (Johannes 1 5). Daar is een strijd aan de gang tussen het rijk van het Licht en het rijk der duisternis door het genadig ingrijpen van God in onze geschiedenis. Maar in deze worsteling zal de duisternis van de zon denacht en -macht het licht van Gods genadeheerschappij in Jezus Christus riet overmogen En de komst van het Licht der wereld in Bethlehem is voor ens het onomstotelijk bewijs in de zekere garantie daarvan. De grote strijd is prin- cipiëel beslist ten gunste van het rijk des Lichts en in het nadeel van het rijk der duisternis. Laten we dit vaste punt in het leven opzoeken! Het is Jezus, alleen Jezus, wéér God en v/éar mens. Dan komen we werkelijk boven de tijd en zijn schaduwen van zonde en dood uit. God heeft inderdaad v/at nieuws in Hem gemaakt. Daar is uit 's werelds duist're wolken, Een licht der lichten opgegaan. Komt tot zijn schijnsel, alle volken, En gij, mijn ziele, bid het aan. F. J. S. Betaal uw rekeningen vóór 31 december. Uw Tixelse leveranciers KERSTMIDDAG VOOR DE COCKSDORPER BEJAARDEN Dinsdag 22 december a.s. zullen de Plattelandsvrouwen afd. De Cocksdorp- Eierland een kerstmiddag verzorgen in Hotel „De Hoop" voor de bejaarden. Niet alleen voor de leden van de bejaarden sociëteit, maar ook voor alle andere be jaarden, die hier interesse voor hebben. De toegang is gratis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1