kerst artikelen FRANS ZEGEL Duivekaters Kerstbomen en kerststukjes Kortenhoeve Vacht pantoffels Mantje's Schoenhandel onder no 500 van die aardap pels een zak normale rijgbott. met vacht voering Mantje's Schoenhandel stukken beter Jan de Waal WITTE'S BAZAR, Weverstraat 36 een fruitmand of schaal Dokter Elias afwezig In een maand tijd Firma Frans Zegel Kzn Neem voorde komende Feestdagen wat extra fruit in huis Fa Gebr. van Etten ATTENTIE Barna sokken Dirk Witte Te koop woonhuis Stallingruimte braadkuiken 1 blik appelmoes E. GROOT, Fan Nemco warm gevoerd Mantje's Schoenhandel Taxi nodig Kerst-instuif T exels BioscoopTheater Telefoon 27 Calypso-Joe Het gebeurde op klaarlichte dag Uw keus bij Geus Wacht niet te lang D. Visser, Hogerstraat 16 Staatsbosbeheer FIRMA OUDESCHILD-TEL 419 DEN BURG-TEL 566 Ophaaldienst eieren Speciale Kerst verkoop Feestelijke kleding voor feestelyke dagen Damesmode Moerbeek Kerststukjes en -materiaal Bloemenhuis »De lris« Heeft u plannen voor aanleg of uitbreiding van Uw waterleiding. SIJBR. VAN DER VIS Zn. OUWE SUNDERKLAASFEEST TE DE COCKSDORP Zaterdagavond heeft De Cocksdorp ouderwets Ouwe Sunderklaas gevierd met enkele rake stunts. Met Oude Sun derklaas is véél geoorloofd! Al direct om 8 uur maakten we kennis met een per soon, die een groot bord torste, waarop een hotel stond met als opschrift: Voor de gasten staat de vlag heel hoog. Maar voor SVC en de Soos staat hij droog. Blijk baar een protest tegen een hoteleigenaar, die meer weet te verdienen aan de gasten dan aan de dorpsgemeenschap. Wat later stonden we voor een gezelschap zigeu ners, die angstaanjagende toekomstvoor spellingen ten beste gaven. Dan maken we kennis met de groep „Cocksdorp wil een eigen badmeester". Het spel en uit beelding was voortreffelijk. Datzelfde geldt voor „een eigen kleuterschool", want ook dat was goed verzorgd. Even denken we dat er een ongeluk is gebeurd, want we zien een verpleegster. Maar dat valt mee. Haar activiteit is bedoeld voor „vier maal Z.N."; de collectebus rammelt en ze gaat weer verder. Zo passeren ver schillende voorstellingen de revue. Het is ruim elf uur als de laatsten Hotel ,,De Hoop" opzoeken Daar wordt het feest voortgezet tot diep in de nacht. De uitslag was als volgt: Enkelingen: 1. Vier maal Z.N.; 2. De man met het bord; Paren: 1. Pipo de clown; 2. Strandsou- venirs; Groepen: 1. De eigen badmeester; 2. De kleuterschool; 3. de zigeuners; 4. ,,de truffels". TEXELSE BOYS-NIEUWS Programma: Tex. Boys 1 is vrij; Wa tervogels 3-Tex. Boys 2 aanvang 2 uur. Vertrek 10.30 uur van postkantoor. De junioren zijn vrij. Tex. Boys b-Texel a, aanvang 1.45 uur; Tex. Boys a-De Koog a, aanvang 3 uur. In verband met de kerstdagen worden de deelnemers aan de toto verzocht hun formulier uiterlijk dinsdagavond 22 dec. bij mej. L. v. Sambeek in te leveren. Ook de toto van 3 januari moet reeds dinsdag 29 december worden ingeleverd! S.V.O.-NIEUWS Programma: Kreileroord 1-Oosterend 1 en Helder 6-Oosterend 2. Vertrek boot van 11 uur. Maandagavond hebben we weer onze contactavond in de oude o.l. school. We hebben nu 2 avonden dezelfde gezichten gezien. Laten we afspreken dat a.s. maandag alle leden en zo mogelijk ook donateurs komen. Het zijn leuke en leer zame avonden. Heeft iemand een leuk idee, wat we op een avond kunnen gaan doen, kom er mee voor de dag. Tot maandag dus. Gezien de kerstdagen wordt de pool deze en volgende week dinsdagavond door Piet opgehaald S.V. DE KOOG Het programma voor dit weekend: Tex. Boys a-De Koog a, 15 uur; Wierin- gerwaard 2-De Koog 1, 2 uur; HRC 7- De Koog 2, 2 uur. Zend vroegtijdig Uw advertenties in! TEXELAARTJES Wij geven de hoogste prijs voor lompen, ijzer en metalen. A. v.d. Vis, Wilh.laan 17, tel. 256 Ook dit jaar weer jonge haantjes voor de kerstda gen W. C. Veeger. Wes- termient B 142a, Den Burg tel. 493 - Puikbeste aardappelen, 16 ct. per kg. M. H. Bak ker, Helios Te k een Bungartz Vlees machine, 5 pk twee tact motor in zeer goede staat. M. Huisman De Veen B 15 Tel. 203 Goed tehuis gezoch t voor boxer. W i tte's Bazar Koop voor de kerst een mooie plaat v.d. Zingende zusjes, Paul de Vries, e a Depot, Gasthuis straat 24, Den Burg Te k. gevr. „Ariel" 1000 c.c. 4 cylinder. L. P. Graaf, Wilhelminalaan 108 Te k door omstandigheden ge heel nieuwe wintermantel, biauw-grijs, mt 42 f 50,- Adres bur. van dit blad Te k 1 op kalven staande 2-j. koe. A. v. Lenten, P. H. polder Tel. 239, Den Hoorn Goed tehuis ge zocht voor hondje 10 wk. oud. Hogerstraat 16 Door Gods goedheid wer den wij verblijd met de ge boorte van onze zoon en broertje Barend BART|E W. Medema-Druif D. Medema Jantine Hoekstr. 36, Oosterend Texel, 16 december 1959 Nico Hendrikx en Irene Brugmans geven U hierbij kennis van hun voorgenomen huwelijk waarvan de inzegening zal plaats vinden op woensdag 30 december a.s. in de pa rochiekerk van de H. |o- annes de Doper te Den Burg, v.m. 10.30 uur, waar na tot hun intentie een H. Mis zal warden opgedragen Spoorenstraat 3, Maastricht De Zes 8, Den Burg, Texel Texel, december 1959 Receptie op de trouwdag van 4-5 uur, De Zes 8 RUILVERKAVELING OOSTEREND Het ligt in de bedoeling op woensdag 23 december van half twee tot half vier weer zitting te houden in het Gebouw voor Chr. Belangen te Oosterend. Laten zij, die bepaalde moeilijkheden hebben of wensen naar voren willen brengen zich op deze zitting vervoegen. C. v. Gr. JUBILEUM BIJ GEMEENSCHAPPELIJKE POLDERS Naar wij vernemen zal het deze week 35 jaar geleden zijn, dat de heer A. Ellen, Buurtje, Oudeschild, in dienst kwam van de Gemeenschappelijke Polders. IJSCLUB OUDESCHILD Op de vergadering van IJsclub Oude schild werd besloten om zaterdag (van daag) diverse werkzaamheden te verrich ten. Iedereen is welkom Zoveel mogelijk schop en kruiwagens meebrengen. Het bestuur hoopt, dat velen van de partij zullen zijn, want vele handen maken licht werk. SPORTNIEUWS S.V.C. Programma: SVC 1-Geel Zwart 2, aan vang half twee; WGW 4-SVC 2, aanvang 2 uur. Vertrek gewone tijd. S.V. TEXEL 4e kl. A. KNVB: LSW-BKC; De Fores- ters-Helder, Hollandia T.-Vios, Schagen- USVU, Texel-Limmen. Afd. N.H.: Succes 3-Texel 2, adsp. Tex. Boys b-Texel PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 9.30 uur Ds. Van Reijendam De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Collecte kerkeraadskas Maandag 21 dec., 8 uur, Kerstwijdings- dienst. Kerkbus rijdt. Den Hoorn 10.00-10.45 uur gewone dienst en 10.45-11 15 Heilig Avondmaal. Ds. Wolfensberger. De Koog 10 uur Ds. Waardenburg De Waal 19.30 uur Ds. Waardenburg Coll. Fonds noodlijd. kerken en pers. Oosterend 10 uur Herv.-Doopsgez. kerk dienst in N.H. kerk. Voorgangers: ds. Van Bilderbeek en ds. Khjnsma. Coll Oecum. Raad van Kerken in Nederland Na de dienst verkiezing van Herv. kerkeraadsleden. Oudeschild 11 uur Ds. Van Reijendam 's avonds half 8 Kerstwijdingsavond m.m.v. het dameskoor uit Den Burg o.l.v. de heer J. Visser en mevr. Beum- kes-Breen, viool. GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 3 uur Ds. De Lange Oosterend 10 en 3 uur Ds. J. v.d. Horst GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis, Burgwal Den Burg 10.15 en 15.30 uur Dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Oosterend 10 uur samen met de Herv in de Herv. kerk. Voorgangers: Ds. Van Bilderbeek en Ds. Khjnsma. De Waal 11.15 uur Ds. Van Bilderbeek Den Burg 19,30 uur Ds. Van Bilderbeek Kerstvoorbereiding. Oudeschild: auto's rijden naar Den Burg. Dinsdag 22 december om 8 uur in Den Burg Adventsavond van alle Doopsgez. Zusterkringen. Op ie Kerstdag hopen on ze geliefde ouders J. C. Keesom B. Keesom-Karsten hun ]2'/2 jarig huwelijks feest te vieren. Harry, Jan en André Molenstraat 62 Mijn lieve opa en oma W. de Wit en M. de Wit-Romkes hopen zondag 20 decem ber de dag te herdenken dat ze 25 jaar lief en leed gedeeld hebben. Dat er nog vele jaren bij mogen komen is de wens van hun kleindochter Carla De Ruyterstraat 28, Oudeschild Het behaagde de Here, na een langdurig gedul dig gedragen lijden, van ons weg te nemen, on ze lieve vader, groot- en overgrootvader Marten J. v. d. Zwaag vanaf 24 april 1949 weduwnaar van Geertje Boonstra in de gezegende ouder dom van ruim 81 jaar Ik weet dat mijn ver losser leeft. Haarlem J. v. d. Zwaag I. v. d. Zwaag- Posthumes Sydney R. v. d. Zwaag E. v. d. Zwaag- v. d. Meulen Akkerwoude T. Teitsma- v. d. Zwaag Teitsma Den Burg S. v. d. Zwaag M. v. d Zwaag- Mulder Klein- en achterklein kinderen Kogerstraat 52, Den Burg, Texel, 16 december 1959 De begrafenis is bepaald op zaterdag 19 decem ber (heden) 's namid dags 2 uur vanuit huize „Irene" Weer voorradig Bakkerij Carel Schulte Bij inschrijving te koop een prima woonhuis met ruim erl. de Ruyterstr. 138, leeg te aanvaarden Inlichtingen en inschrijfbil- jetten bij A. Backer, Loods- singel 7, Oudeschild, telef. Den Burg 373 voor 2 ja nuari I960 Gunning voor behouden. Te bezichtigen hedenmiddag van 15-16 uur en verder na afspraak. bij Bloemenmagazijn De week van 7 tot 12 dec. gelden de no. I, 11,21 enz. Telefonisch aangesloten F. J, Halsema Gerritsland B 170 Neem voor uw gemak Ze zijn toch zo best Maas' Groentenhandel Den Burg Oudeschild Voor de heren ONTWIKKELEN AFDRUKKEN bij ons nog steeds F0T0BEDRIJF Weverstr. 51, Den Burg Zie onze kerst-etalage Kerststallen vanaf f 4,50 Kerstgroepen vanaf f 6,25 Onbreekbaar Italiaans f27,25 Voor de Kerstdagen Wij zijn ruim gesorteerd. Bezorging door geheel Nederland. Fa Wed. G. v. d. Vis en Zn. van 22 december na het spreekuur tot 5 januari. Apotheek op werkdagen geopend van 9 - 12 uur Waarnemend praktijk Dr v Loon en Dr Schalkwijk wordt de leg bepaald. Gebruik daarom BENEGAS infrarood straling voor uw kuikens Heerlijke sinaasappelen 7—12—18 voor I,— Pitloze |affa manderijnen 10—16 voor I,— Grote citroenen 8 voor 1,— Leer nu grape fruit eten ex'ra grote 4 voor 1,— Fijne noten een delicatesse per pondspak 1,15 Kastanjes om te poffen per 500 gram 0,55 Alle soorten fijne handappelen, ook nog steeds cox's oranje Voor zondag mooi witlof per kg 0,90 Kogelharde spruiten 1,5 kg voor 1,— Kom kijken in de winkel en maandag op de markt Wegens ziekte komt Jan de Visman de eerste weken niet op de markt Texel. De Slaoliebonnen blijven geldig Zodra weermogelijk komen wij weer. Jan de Visman In verband met de as feestdagen wordt de route van woendag op donderdag gevent en de route van donderdag op woensdag Maas' Groentenhandel Den Burg Oudeschild Keuze uit Sema 198,— Zanker 206,- A E.G. 215, Erres 238, Miele 216, Miele 260,- Scharpf 226,50 AEG 269,- Acme 290,— Hoover 360,— Vraagt nu demonstratie. heerlijk warm in uw laarzen verkrijgbaar bij Telefoon 224 met schuur en een stukje grond in Den Burg Brieven onder no 23 aan bureau van dit blad voor personenauto gevr te Den Burg Adres te bevragen bureau Texelse Courant Bestel nu reeds een voor de a.s. feestdagen Wij leveren daarbij van 75 voor 50 ct Molenstraat 15, tel. 347 in de maten 20 tot 24, 3 kleuren, half hoog, echter Slechts f 8,95 Ook in de maten 25 tot 37. Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit Tel. 608 Den Burg Tel 757 Schagen Jongeren van Den Burg en omgeving houdt woensdagavond 23 december 1959 vrij voor bijwo ning van de georganiseerd door de protestantse jongerenorgani saties van Den Burg. Aanvang 8 uur in Eben Haëzer, Julianastraat Den Burg Het programma omvat: muziek, zang, voordracht en gezamenlijke maaltijd. Toegang vrij voor jongeren van 16 tot 35 jaar Verzuimt deze avond niet. Zaterdag 8 uur Zondagmiddag 4 uur De eerste grote Calypso film met het wereldberoemde Calypso-rythme Een lawine var. klank en rhytme Een dynamische film met een carnaval van Calypso-melodieën. TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. Zondag en maandag 8 uur Een Zwitserse film over de strijd van de politie tegen de gesel van het zedenmis drijf. Heinz Rlrhmann, Michel Simon en Gert Fröbe in Een ongewoon boeiende film met een pakkende climax. Zeiden zult u een filmwerk hebben gezien waarin een precair onderwerp zo fijnge voelig wordt behandeld. TOEGANG BOVEN 18 JAAR. Kaarsen 20 stuks 19 c Kaarsenstandaard II ballen met piek I,- met kaars 15 c Kerstlopers 19 c 12 kaarsknijpers servetten p pakje 30 c met lekbakje 39 c Tafellakens grote mt 37 c Grote blokkaars 150 c Druppelvangers Electr. verlichting per pakje 25 st 60 c vanaf 390 c Sterretjes 2 pakjes 15 c Gotische kaarsen 2 st. 23 c Bij aankoop van f I,— kerstartikelen 1 pakje sterretjes cadeau Voor al uw kerstversiering Weverstraat 55 Telefoon 348 KOOPT 0P DE MARKT Uitslag marktreclame actie 14 dec. Ie prijs een zuive. wollen Noorse trui J. Visser, Wilhelminalaan, Den Burg 2e paar dames of herenpantoffels Du Porto, Polderweg 21, De Waal 3e pak gerookte paling Maandag 21 dec grote reclame-actie voor Kerstmis le prijs weer een Noorse wollen trui een paar prima leren damespantoffels een kist heerlijke appelen een grote Ficus kamerplant Koopt allen op de markt, doet mee met onze reclame-actie. Gratis bonnen bij de deelnemers P Vroegop, schoenen, laarzen, leren kleding SI. Nota, textiel, dekens, wol D, Raven, groenten en fruit De Smulpot patat, worst, croquetten F. Halsema, bollen, heesters, planten Gebr. van Etten groenten en fruit Koopt op de markt Gratis bonnen. Zegt het voort met uw bestelling voor de kerstdagen Runderrollade 3,10 per 500 gram Varkens 3,— Paarden 2,20 rosbief 2.20 biefstuk 2,75 En vleeswarenreclame voor de kerstdagen 100 gram ham 100 gram hamkaas 100 gram paardenrookvlees samen voor f 1,50 Publieke verkoping contant in hotel De Toekomst te De Koog (Texel) op dinsdag 22 december 1959 aanvangende 13 uur. Verkocht zullen worden plm 200 PERCELEN HOUT, bestaande uit lichte sitkaslieten loofhoutslieten loofhout-brandhout Het hout ligt op de Westermient langs „De oude Kooi", „Het lange stuk", „Botgras" en op de „Gor tersmient". Op 18 en 19 dec. zullen de percelen worden aange wezen door de bosbouwkundig hoofdambtenaar of diens plaatsvervanger. Het tijdstip van vertrek ter aanwijzing is bepaald op 14,00 uur van het Wester slag nabij de Fonteinsnol. faFRANS ZEGEL"' Ruime keuze if versiering •K kaarsen elektrische verlichting papieren klokken if corsage's -k tafelversiering Kijk eerst bij ons, voor u ergens anders koopt I Door de Kerstdagen worden de eieren volgende week vroeger afgehaald. Maandagroute maandag en dinsdagmorgen Dinsdag: dinsdagmiddag en De Koog WoensdagGerritsland, De Westen, Den Hoorn, Oudeschild Donderdag vrijdag en zaterdag Coöp P T V. Texel Zie onze aparte collectie japonnen in elke prijsklasse Vanaf heden hebben wij een pracht collectie Ook levering van adventskransen. Zie onze etalage. Binnenburg 12 Wij helpen u vlot aan alle soorten sanitair, boilers, geysers, vaste- en handflouches, douchecabines. De Koog Telefoon 279

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2