Cjrocn Twartsjexels in het harL, ZIJN LEEUWEN HEREN Huid genezing Wegens inventarisatie TEXTIELHUIS ZEGEL Wordt «oor fit nn lijf en leden, bevriid van Uw Thematiek. WOENSDAG 23 DECEMBER 1959 74e JAARGANG No. 7415 TEXELSE®COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart -f 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Catholic Mission Usa, december 1959 Geachte Heer Redacteur, Neen? Ja? Sommige wel, andere niet? In New York vertrouwde me eens een kranten-redacteur toe. dat zijn ergste hoofdpijn bestond in genoeg sprekende, schreeuwende, lokkende, aangrijpende en mee-sleurende koppen" te vinden om boven zijn artikelen te drukken. Op mijn kop" is geen copy-right, dus grabbel maar raak, heren redacteurs! Om mijn vraag te beantwoorden: zijn leeuwen heren?, zou ik zeggen; aangaan de leeuwen behoort een ieder zijn eigen oordeel te vellen Misschien dat u een opinie kunt vormen na het volgende te hebben gelezen. (Ofschoon dergelijke in cidenten niet alledaags zijn, is dit werke lijk gebeurd). Rondom het plantages-district in de vlakte beneden de stad Moshi (60 km. van Usa) besloten 14 leeuwen persoonlijk een kijkje te gaan nemen naar wat een blanke zoal kookt voor z'n diner. Toen het gezelschap voor een open deur aan kwam, bleek de heer des huizes afwezig le zijn, maar zijn vrouw en drie kinderen ;aten aan tafel. De grootste onder de leeuwen wandelde naar binnen, al snui vend naar de geuren van de opgediende maaltijd. Daarna, zijn kop buigend als om te zeggen: excuseer sivouplè, blies hij langzaam de aftocht en trok zich met z'n makker weer terug in het kreupel hout. Mijn commentaar is enkel: zou de vrouw des huizes, na van de schrik te zijn bekomen, zich niet diep beledigd hebben gevoeld, daar de Koning der die ren haar kooksel blijkbaar te min had geschat, als 't ware had gewogen en te licht bevonden? Nu is het niet mijn bedoeling U een sterk verhaal op te dissen of zo iets van geloof-het-of-niet". Ik wil alleen maar memoreren een grote on-affe nieuwbouw (slaapzaal, eetzaal, werkplaatsen) gesitu eerd in Usa - Tanganyika. Hoe is het mogelijk dat je, duizenden km's van el kaar weg, toch samen zo'n ding kunt af-maken! Verleden jaar kwam bij mijn buren een jonge gast uit U.S.A (God's eigen land), om hier wat rond te kijken. Op één van zijn rondritjes ontmoette hij een an dere automobilist in moeilijkheden staande aan de kant van de weg. Hij stopte prompt, en als een gentleman pro beerde hij de man te helpen. Hij schroef de los en vast en al die tijd, een ietsje van de de weg verwijderd, daar loerde naar hem een leeuw. Pas toen Simba zijn commentaar op het gepruts uitbrulde, voelde onze gast dat het ditmaal geen 1 V.-show gold. Dwars over de weg schoot hij in zijn auto en ik kan blijde getuigen, dat hij tot op vandaag nog in Huid heid-Huidgezondheid Puistjes verdrogen door Purol poeder CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN MOEDERS OPGELET! GEEN CONSULTATIEBUREU In verband met ziekte van de dokter wordt er deze week geen consultatie bureau gehouden. UITSLAG VERLOTING S.V.C. De uitslag van de verloting op Ouwe Sunderklaas is als volgt: 808 geel; 649 geel; 744 oranje; 351 oranje; 105 oranje en verder geel de nummers: 153, 692, 225, 662 en 321. De prijzen kun nen afgehaald worden bij Cor de Waard. POLITIEMANNEN BIJEEN Zaterdagavond waren in hotel „De Lindeboom-Texel" de Texelse politie mannen bijeen. Nu eens als macht zonder wapens en niet gekleed in het bekende |uniform. Deze bindingsavond werd geopend door adjudant Gulmans, die een bijzon der woord van welkom sprak tot Burge meester De Koning en de beide wethou ders met hun eega's. Tot hen niet alleen, haar ook tot de heren Ottenbros en Waterdrinker van de reserve-rijkspolitie. De reserve-politie zien wij niet alle da gen in touw, en dat is maar gelukkig ook, aldus de heer Gulmans. „Maar wij Pijn toch blij, dat er ook op Texel 12 hannen zijn die ons in tijden van nood killen bijstaan. En daarom is het prettig Hat wij vanavond hier eens anders dan knders bijeen zijn. Wij leren elkaar op Peze avond kennen als burgers van een Remeensohap". I De heer J. Ottenbros, Alkmaar, vond het eveneens een genoegen, dat reserve- hn beroepspolitie bijeen waren. „Deze tijd k niet minder gevaarlijk dan voorheen, bl hoop ik toch dat wij elkaar nooit nodig pullen hebben". De zo langzamerhand op Texel beken- Be filmoperateur, de heer C. P. Laan, rertoonde hierna diverse rolprenten. I Tussen de bedrijven door zorgde het bchtpaar Craanen voor de gezellige noot. Pat dit hun best is toevertrouwd, is ook feze avond gebleken. Tot na midder nacht bleef het gezelschap is de beste Itemming bijeen. het land der levenden is en ik zelfs perio diek nog een volle handdruk van hem krijg, figuurlijk. Geachte Lezers: elk uwer is welkom in Usa, maar ik kan geen ontmoeting ga randeren met een gentleman-leeuw Daar ik door de kortheid der dagen vóór de Kerst toch niemand meer kan verwach ten, wens ik U allen bij deze van harte een Zal^g Kerstfeest en alleszins geze gend Nieuw Jaar! Zijn leeuwen heren? Mogelijk hebt U uw opinie nu gevormd. Wat mij betreft, ik geef er de voorkeur aan mijn nieuwe werkplaats eerst af te bouwen, alvorens neer te gaan zitten om mijn oordeel te vellen. Pater M. J. Witte ONTWIKKELINGSAVOND IN DEN HOORN Hedenavond zal de heer J. P. Strijbos in De Waldhoorn zijn prachtige kleuren film vertonen. Deze film, met een speel- duur van 2l/t uur, werd door de heer Strijbos gemaakt tijdens zijn zwerf tochten door Finland. Een film, die U zeker niet mag missen, aanvang 8 uur AGROBOUW HEEFT VOORDELEN Vrijdagavond sprak Ir. Van Bentum in de landbouwschool over agrobouw, het bouwen van een boerderij, die afwijkt van de traditionele bouw. Zes architecten en één landbouwkun dig ingenieur hebben samen ontwc-^'-" gemaakt voor nieuw te bouwen boerc.e- rijen. Hierbij was het uitgangspunt de ?- lie van het gebouw. Omdat de werk zaamheden in de loop der tijden en vooral de laatste tijd grote veranderin gen hebben ondergaan, dienen de gebou wen ook hieraan te worden aangepast. Een boerderij is pas dan verantwoord als hij winst opbrengt. We moeten blijven streven naar verlagen van de bouw kosten. Omdat de arbeid zeer duur is en in de naaste toekomst hoogstwaarschijnlijk nog duurder zal worden, dient mechanisatie zoveel mogelijk toegepast te worden. Daarom moet het voer zo dicht mogelijk bij de kop van de dieren en de mestvaalt zo dicht mogelijk bij de staart te worden gebracht Drempels dienen te verdwijnen. Gebouwen dienen niet, zoals het L.E.I. doet, in 100 jaar te worden afgeschreven, maar in 35 jaar. De fiscus staat toe in 50 jaar. Een boerderij dient flexibel te zijn. Dat wil zeggen, men moet zonder veel l moeite kunnen vergroten of verkleinen met een bepaald onderdeel en in de tweede plaats, men moet gemakkelijk van soort kunnen veranderen. Is er bij voorbeeld veel vraag naar varkensvlees, dan moet men gemakkelijk varkenshok ken kunnen plaatsen in delen waar men eerder rundvee stalde en omgekeerd moet men van de ruimte waar varkens gehouden werden gemakkelijk een melk- stal kunnen maken. Ir. Van Bentum lichtte zijn lezing toe aan de hand van dia's. Van de gelegen heid tot het xstellen werd druk gebruik gemaakt.. Het was een goed geslaagde avond. RUILVERKAVELING OOSTEREND De werkzaamheden voor de Ruilverka veling in de omgeving van Oosterend vinden regelmatig voortgang. Het ziet er raar uit, dat alle landgebruikers in deze omgeving volgend voorjaar hun nieuwe kavels in gebruik kunnen nemen. Uiter aard hangt er nog heel veel af van het verloop van de weersomstandigheden. De Plaatselijke Commissie stelt alles in^ het werk om vooral de kavels met zwaar dere grond zo spoedig mogelijk klaar te krijgen, omdat dit nodig is met het oog op het doorvriezen van de grond. Het blijkt de laatste maanden weer zeer duidelijk, dat uitvoering van werk zaamheden op zware grond tijdens de wintermaanden veel bezwaren heeft. Het tempo van het werk ligt veel lager, ter wijl ook de structuur van de grond veel meer te lijden heeft. Vooral ook met het oog op zo snel mogelijke afwerking van de ruilverkaveling wordt door de Plaat selijke Commissie daarom overwogen de werkzaamheden voor het kavelwerk ook in de zomer voort te zetten Weliswaar zal dit soms betekenen, dat schadever goeding moet worden gegeven voor oogstderving, maar de Commissie is van mening, dat de voordelen door een goed kopere uitvoering groter zijn. BUURTVERENIGING WEVERSTRAAT Op dinsdag 29 december zal de heer André Hin in Hotel Texel voor de buurt genoten het een en ander vertellen over zijn reis naar Lapland en Zweden, toe gelicht met kleurendia's. Dit belooft een mooie avond te worden. AFSCHEID MAATSCHAPPELIJK WERKSTER Tijdens de receptie ter gelegenheid van 'het huwelijk van zuster J. C. Snijder, maatschappelijk werkster onzer ge meente, hebben burgemeester C. de Ko ning, de beide wethouders, de heren Roeper en Hin, en de ambtenaren van het gemeentehuis, afscheid van deze ac tieve ambtenares genomen. Ook het be stuur en de ambtenaren van de Sociale Dienst waren aanwezig. Verder namen nog tal van besturen en vrienden af scheid van haar. Vrijdagmorgen werd het huwelijk van mej. Snijder en de heer Verveen door burgemeester De Koning gesloten. En uit de wooiden van de burgemeester konden wij opmaken, dat er door de actieve maatschappelijk werkster heel wat tot stand was gekomen tot heil van de Texelse gemeenschap. ,,'N ZOMERZOTHEID" Ook de bootscholieren willen hun steentje bijdragen tot hulp aan de vluch telingen. Op 8 en 9 januari zullen zij in De Oranjeboom" voor het voetlicht brengen het blijspel ,,'n Zomerzotheid". Een spel in drie bedrijven naar de gelijknamige roman van Cissy van Marx- veldt. Ongetwijfeld zullen de scholieren weer veel belangstelling verkrijgen. En gezien het doel waarvoor zij werken is dit zeker verdiend. De avonden worden besloten met een gezellig bal. ZDH-NIEUWS Het eerste elftal won met 31 van Vesdo 2, dat met 9 spelers opkwam, maar Vesdo heeft de huid heel duur verkocht. Wij kwamen met de rust op een 20- voorsprong met de harde wind meegehad le hebben. Na de rust werd door beide ploegen nog eenmaal gedoelpunt. Het tweede speelde te Den Helder te gen Watervogels 4, een aardige wedstrijd, en verloor met 31. Het komend weekend alles vrij. SCHAAKNIEUWS Uitslag 14e ronde; J. Hooijberg-Jn. Vlaming 1/tVz P. Eelman-H. Rugenbrink 10 C. Schulte-A. Keizer afgebr. Jn. Vlaming-J. L. Veldhuis 10 C. Joustia-A. Keizer VzVz is onze zaak in D n Burg tussen kerst en nieuwjaar gesloten Wilt u daaraan denken bij het doen van uw inkopen Door een bloedzuiverende knar met Krnschen Salts. Kruschen's aansporende werking op Uw bloedzuiverende organen geeft deze weer jeugdige kracht. Uw bloed gaat weer sneller stromen; pijnverwekkende onzuiverheden kunnen zich niet meer vastzetten en zo verdwijnt de oorzaak van die slopende pijn. U moet niet wach ten U moet vandaag met Kruschen be ginnen en zo Uw Rheumatische pijnen uitbannen - radicaal! INTERESSANTE LEZING VOOR HET NUT Dr. D. van der Meulen heeft donder dagavond voor de leden van het Nut een interessante lezing gehouden. Zijn onderwerp was: „Israël gezien vanuit Arabisch land". Dat de Staat Israël niet zonder leed en strijd is gesticht, is deze avond nog eens duidelijk geworden. De heer Van der Meulen heeft als Nederlands gezant in Saoedie-Arabië net Heilige land dikwijls bezocht. Hij noemde de staat Israël dan ook een der grootste problemen van deze tijd Spreker begon zijn verhaal vanuit de tent van de aartsvader Abraham. In zijn tent werd geboren Ismaël, die later met zijn moeder de woestijn in werd ge zonden. Nu is die woestijn niet iets waar je zo zonder meer doorheen kan wan delen. De tweede zoon van Abraham, Isaak, werd later geboren en ging het land noordwaarts in, waar overvloed was. Toen is de strijd begonnen en die strijd is nog niet ten einde. De heer Van der Meulen vertelde van de verschrikkelijke tonelen, die zich heb ben afgespeeld in de dertiger jaren. Dui zenden en nog eens duizenden joden zijn toen gevlucht uit Duitsland naar Israël. Nog steeds leven duizenden daar in vluchtelingenkampen, met alle narigheid daaraan verbonden. Na de tweede wereldoorlog heeft En geland zich teruggetrokken en is er oor log ontstaan tussen Arabieren en Joden. Deze volken haten elkaar en zullen blij ven strijden. Maar dank zij de Verenigde Naties is de nieuwe Staat Israël ontstaan en wordt door de Verenigde Naties ge tracht de vrede te bewaren. Aan de hand van dia's besloot de heer Van der Meulen zijn betoog. De voorzitter van het Nutsdepartemeni Texel, de heer Wieringa, was zeker de tolk van de aanwezigen, toen hij de heer Van der Meulen dank bracht voor deze lezing. In zijn openingswoord vertelde de voorzitter, dat de fusie met de Filmkring Texel tot stand is gekomen en met deze fusie heeft het Nut de verplichting op zich genomen om ook enige filmavonden te verzorgen. Het Nutsdepartement op ons eiland telt thans 400 leden. VERGADERING IJSCLUB OUDESCHILD De vergadering van IJsclub Oude- sohild was maar zeer matig bezocht; er waren buiten het bestuur slechts 7 leden. Na de opening door de voorz., de heer P. Bremer, werden de notulen gelezen en zonder opmerkingen goedgekeurd. De penningmeester had niet gek ge boerd; er was 405,43 in kas, maar dat was voor een deel te danken aan het feit, dat er geen ijs gweest is en de uitgaven dus laag waren Maar thans staat de Vereniging voor een grote uitgaaf, nl. de aankoop van de (sterk vergrote ijs baan), die tot nu toe werd gehuurd. De eigenaar, de heer A. Bruin, wilde de grond voor een billijke prijs afstaan. Het was echter noodzakelijk, dat de vereni ging rechtspersoonlijkheid verkreeg. Met de bijkomende kosten bedraagt een en ander 1200,Besloten werd om te trachten een renteloze lening te plaatsen, groot ƒ1000,in stukjes van 5,zo dat een ieder in de gelegenheid is aan de lening deel te nemen. Elk jaar zal zoveel mogelijk van de lening worden afgelost. Het bestuur hoopt dat velen één of meer bijdragen van 5,zullen nemen. Spoedige opgaaf aan het bestuur, ev. tel. 415. Er is ook aan de ruilverkaveling nog een bedrag te betalen van ƒ340,maar daar kan 30 jaar over gedaan worden. De contributie werd weer gesteld op 1,25; na 1 januari 2,50. In tegenstel ling tot andere jaren zullen niet-leden zich persoonlijk bij het bestuur moeten vervoegen om zich als lid op te geven. Ze worden niet meer opgezocht. Voorts werd besloten het land en het plaatsen van een ïjstent bij inschrijving te verhuren. Ter vergadering werd al een behoorlijke pacht voor het land geboden Om het bezoek aan de algemene ver gadering wat groter te maken zal het bestuur trachten de volgende bijeenkom sten op de één of andere manier aan trekkelijker te maken. Bij de bestuursverkiezing werd het ge hele bestuur herkozen. Het bestaat uit de heren P. Bremer, voorzitter, J. Bruin, secretaris, J. Schraag, penningmeester, W. Vlas en J. Klomp. Meegedeeld werd nog dat de mogelijk heid was onderzocht om de baan met zoet water te vullen. Dit kost echter 0,33 per m3 en zou op ongeveer ƒ200, komen, wat niet verantwoord is, gezien de grote uitgaven, die noodzakelijk moe ten worden gedaan. FILMNIEUWS: De komende feestdagen draait er in Texels Bioscooptheater een uitgebreid filmprogramma. WIEN, DU STADT MEINER TRftUME" „Wien, Wien, nur du allein, du solist cie Stadt meiner Traume sein.. Een film, die eindigt met een pianoconcert, gespeeld in de stad van melodiën en dromen. „DE LEEUWENDODERS" Een spannende avonturenfilm in het land van Tarzan met Johnny Sheffield, Morris Ankrum e.a. „MOEDER WAT EEN KLAP" Een film met Stan Laurel en Oliver Hardy. Het slot is dat we Stan en Laurel zien zitten op wrakstukken in het mid den van de oceaan, zij kijken vol belang stelling naar de vissen in hun omgeving. „OPERATIE AMSTERDAM" Operatie Amsterdam vertelt een oor logsepisode, die zich destijds onder onze ogen heeft afgespeeld zonder dat wij het wisten. Twee Nederlanders en een En gelse majoor moesten in Amsterdam de hele voorraad industriediamanten voor Hitiers neus wegkapen. OVERDENKING: KERSTMANNETJE OF KERSTKIND? Ja, waar gaat het eigenlijk om met het kerstfeest? Van over de grenzen komt hier langzamerhand ook al het kerst mannetje in gebruik. Dat is dan zoiets als een herhaling van Sinterklaas. Bij allebei gaat het er om, dat ze wat geven, dat ze cadeautjes brengen. En dat willen we wel. Je kunt er desnoods Sinterklaas voor afschaffen. Dat alles heeft met kerstfeest niets te maken, leest u er Lukas 2 maar op na. Daar komt geen kerstmannetje in voor. Maar dan het Kerstkind? Dat is toch wel wat anders. Daarover schrijft Lukas 2 dan toch wel. Dat is waar, maar toch moeten we ook hier voorzichtig zijn. Want er wordt aan de herders in het veld niet verteld, dat er een kind gebo ren is. Dat zou hen ook helemaal niet interesseren; er worden zoveel kinderen geboren! De herders hadden meer belang bij hun schapen en hun lammeren. Kerst mis zegt ons maar niet dat er een kind geboren is. Zeker er is een kind geboren, van dit kind wordt gezegd, dat het de Heiland der wereld is. We kunnen wel een feest gaan maken met het kerstkindje als middelpunt. Maar dat is allemaal zinloos als we niet weten wie en wat dit kerstkind is. Dat is namelijk de Heiland der wereld. Dat wil zeggen: God brengt door dit kind heil aan de wereld. Wij aanbidden en vereren in dit kind Gods liefde aan de wereld bewezen. Heil, dat is in de eerste plaats: bevrij ding, redding Hij maakt ons vrij van de duistere machten, die het leven en de wereld zo donker maken. En in de tweede plaats is heil: een an dere toestand, een toestand van heil, van blijdschap. Hij geeft ons een ander leven en een andere wereld. Daarom gaat het niét om een kerst mannetje of een kerstkindje, maar om het Kind, dat de Heiland der wereld is. Dat mag en moet de inhoud zijn van onze kerstvreugde. v. R DOKTERSDIENST DEN BURG Beide kerstdagen DOKTER VAN LOON Zondag 27 december DOKTER SCHALKWIJK DE TEXELSE COURANT EN DE FEESTDAGEN Aanstaande zaterdag, 2e Kerst dag, zal onze courant uiteraard niet verschijnen. De daarop volgende woensdag vult U eveneens de Texelaar niet in de bus vinden: dat nummer verschuift naar donderdag 31 de cember, dus op Oudejaarsdag Hte nummer van 2 januari komt te vervallen. Advertenties voor het Oude- jaarsnummer kunnen uiterlijk tot dinsdagmiddag 4 uur bij ons wor den opgegeven. Directie Texelse Courant filtert de heerlijks te Koffie FA. FRANS ZEGEL KZ J. P. STRIJBOS TE DE WAAL Op maandag 28 december zal de heer J P. Strijbos in het Dorpshuis „De Wie lewaal" te De Waal wederom een avond verzorgen. Hij vertelt van zijn laatste reis naar Finland en zal de toeschouwers weer laten genieten van zijn opgenomen kleurenfilms. Een ieder, die deze avon turier reeds eerder aanhoorde, zal onge twijfeld ook deze gelegenheid niet voor bij laten gaan. In verband met de grote belangstel ling, die we voor deze avond verwachten, raden we iedereen aan, vooral op tijd aanwezig te zijn. De zaal kan slechts een beperkt aantal toehoorders bevatten! 1 DENK OM HET GEVOGELTE Kogers, hebt U nog oud brood? Breng het dan zo spoedig mogelijk bij de heer P. Eelman, de Brink. Hij zorgt dan dat dit brood te bestemder plaatse komt, n.l. bij de levende have in de Brink. De zwa nen en eenden hebben honger, zo erg zelfs, dat ze het dorp intrekken om voed sel te zoeken. Dat moet toch niet nodig zijn. Hebt U niets over, och koop dan eens een bruin broodje extra. Als alle inwoners dat doen, lijden de vogels geen gebrek. HOBBYCLUB DE WAAL HELPT ANDEREN! De damesafdeling van de Waalder hobbyclub heeft de afgelopen week hard gewerkt voor hun bijdrage aan Vluchte lingenhulp.. In verband met Kerstmis werden kerststukjes gemaakt, welke ter verkoop in De Waal werden aangeboden. De meisjes zaagden van triplex sterren, welke met een kaars, dennegroen, hulst en Fins rendiermos en bronsverf werden opgemaakt. Een aardig geheel. Ook wer den pitrieten matjes en dito bekertjes als uitgangspunt gebruikt. Tijdens de laatste werkavond klonk slechts één verzuchting: „Waren we er maar eerder aan begonnen, dan waren er nog meer gereedgekomen". Menigeen in De Waal zal met Kerst mis deze kaars ontsteken, terwijl in een hoek van de kamer een kerstboom zijn blijde licht uitstraalt. Helaas zijn er velen op de wereld, die geen Kerstmis kunnen vieren in een eigen thuis. Zij verkeren in droevige en ellendige omstandigheden. Omstandighe den, die dringend om hulp vragen. Mocht U nog op generlei wijze finan- ciëel bijgedragen hebben (het is haast niet mogelijk, gezien de vele acties, die reeds op touw zijn gezet) stort dan alsnog uw bijdrage op de Coöp. Boerenleenbank le Den Burg. Ieder bedrag is van harte v/elkom. U helpt er Uw medemens mee! Zijn de laatste weken van een jaar geen mooie tijd om een ander te helpen?

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1