E ONZE KERSTPUZZEL K?™ WjÜ- gesloten P. Bosma Fa. van der Meer- Langeveld 2 vaste arbeider- tractor- chauffeurs een vaste knecht Met drie zondagen voor de boeg is er wel even gelegenheid om de puzzel te maken. Wij wensen U veel succes. De eerste prijs, zal bestaan uit het boek „Texel, het Vogeleiland" van J. Drijver; 2de prijs: Boeken- bon ter waarde van 10,3de prijs: Boekenbon ter waarde van 7,50. U kunt de puzzel inleveren tot en met 2 januari 1960. De winnaars zullen worden bekend gemaakt in het nummer van 6 januari a.s. HORIZONTAAL: 1 ouderloos kind; 5en zijn twee bekende plaatsen in Palestina (ook het voegwoord invullen), 22. vogel; 26. zijtak van de Seine; 28. schitterend; 29. orgeldraaier, 30 ge laatsschildering van Talschaarwerk enz. voor een toneelrol, 31. bos samengebonden graanhalmen, 33. achtgeven; 35. zegelring; 36. ruiker; 37. maan stand; 39. Europeaan; 41. grompot; 42. redactie (afk.)44 keur; 45. nuk, 46. herkauwer; 47. drink gerei,; 49. faam; 51. vrouwelijke titel; 52. mecha nisch mens; 54. windrichting; 55. lichaamsdeel; 56. stuk hout; 57. vogel; 59. deel van plant, 61 mo ment; 63 likeur (z.n.); 65. smook; 66. houding; 67. wondvocht; 69 natuur; 71. het telkens kermen; 72. vrucht; 73. kleur; 74. weekdier; 76. bladader; 78 lidwoord; 79. ter plaatse (afk.), 80. leger; 81. plaats in Afrika; 82. mop; 84. nadeel; 86. soort verlichting; 87. schijf; 88 pers. voorn.woord; 89. gravin van Holland; 91. metselspecie; 93. munststuk, 94. vreemde munt; 95. disselraam; 97. titel van Japanse keizer; 99 taille; 100. titel; 101. verboden parkeren (afk.); 103. plaats in Drente, 104. bijwoord; 105. zangstem, 106. drinkschaal; 108. meel met melk of water; 109. namelijk (afk.), 110. mestvocht, 111. loven; 113. Non Liquet (afk.); 114. schaaldier, 115. overeenkomst tussen West-Europcse landen (afk.); 116 bouwland; 118 vrouw van Abraham; 119. bijbelse figuur; 120. benedenwindse zijde; 122 gast; 125. koud; 126. voorzetsel; 127. moerassig land; 129. spijker; 131. reeds; 132. meervoud (afk.), 133 rivier in Frankrijk; 134. ongestoord. 136. zoete half vloei bare stof; 137. opstootje; 138. roemen, 140. gemeen: 142. rekel, 143. voorvoegsel; 144. moment, 145 soort broodjes; 155. geruime tijd durende. 157. twee windrichtingen (afk.); 158. dans. 159. eelt achtige uitwas; 160. eerste toon der diatonische toonladder; 161. voorvoegsel; 162. levenslust; 164. week, zacht; 166. bijenhouder; 168. strandwachter; 169. aarzelend; 171. Godin der tweedracht; 173.- vrucht; 175. uitgesmolten stukje vet; 176. ar; 177 vlug-, 178. schoon; 180. plaats in Rusland; 182. tijdelijk gebruik, 183. huisdier; 184. een gewas; 185. karaat (afk.); 186. nimmer; 188 getijde; 190. telwoord; 192. paardje; 193. boom; 194 watertje; 195. dood; 197. kloosterlinge; 198. stekel- dier; 200. plooi, kneep; 202. bergruimte; 203. slim; 204. bureau; 206. grasrijk; 208. water in Noordholland; 210. rund; 212. gespleten bovenlip; 214. de voet zetten op; 216. gard; 218. schotel of kom; 219. Z prov. in Palestina; 220. ontkenning. VERTICAAL: 2. ambtshalve (afk.); 3. nauw; 4. snavel; 6. reeds; 7. dorpel; 8. het zij zo; 9. kerkelijke ceremonie; 10. ingang; 11. meit, 12. bezittelijk voorn. woord; 13. verlaagde toon; 14. jongst leden (afk.); 15. vordering; 16. vorm v.h werkwoord reiken; 17. dringend; 18. nerf; 19. water in Noordbrabant, 20. stuk hout; 21. voegwoord; 22. klap; 23. vogel; 24. ter gedachtenis (afk.); 27. loven; 30 smaak; 32. planten aan de oppervlakte van stilstaande wateren, 34. deel van een koeienmaag; 36. zin; 38. zijde; 40. hof feest; 42. schudglas voor olie en azijn; 43. staatseigendom; 45 plaats in Overijsel; 46. vruchtbare plek; 48. klap, 50. hemel lichaam; 52. al; 53. kweeksel; 55. voedsel; 56. salaris; 58. dierenhuid; 60. slijk; 62. bijvoorbeeld (afk.); 64. de onbekende (afk.); 65. netjes; 66. kliekje; 68. slagnet van gespannen snaren in ronde beugel met handvat; 70. vlug; 72. via; 73. beval ligheid; 75. vrouwelijke titel; 77 noot; 80. uitroep; 81. voorheen; 83 denkbeel dig; 85. bijwoord, 87. vreemde munt; 88. kansovereenkomst; 90. slotwoord; 92. kerstboomversiering; 93. boomvrucht; 94. soort slot; 96. plaats in Noordbrabant; 98. hitje; 100. infectieziekte; 102 gelijke nis; 105. keet; 107. jongensnaam; 110. bijl; 112. duin; 117. strak op een punt kijken; 120. disselboom; 123. insecteneter, 124. redactie (afk 127. fop; 128. god van de liefde; 130. veel eer; 133. kenteken; 135. riool, open goot; 136. bij elkaar; 139. voegwoord; 141. reeds; 144. voedsel tot zich nemen; 145. oprolbaar zonnescherm, 146. recht stuk water; 147. Frans voeg woord; 148. scherp kijken; 149. procf- gewicht; 150. vrouw uit de boerenstand; 151. niet beschaafd; 152. noot; 153. plaats in Gelderland; 154. wrede keizer; 156. ingewand van vis; 158. Duits kaartspel; 159. pastorie; 163. heester; 163. haat; 167. rivier in Limburg; 168. handvol; 169. kracht in eenheid (afk.); 170. dat is (afk.); 172. teken; 174. wars van laagheid; 176 vloeibare kost, 177. riem, reep, koord; 179. staat (M.A.L.); 181. ongevuld; 184. roofdier; 185 schiereiland in Azië; 187. familielid; 189. werktuig om te vegen; 191. omlaag; 194. hap; 195. godin van kunst en wetenschap; 196. muziekteken; 198 delfstof; 199. meisjesnaam; 201. schaakstuk; 203. plant, 2041 geneeskrach tige bronwateren; 205 dril; 206. godin der aarde; 207. meisjesnaam; 209. ont kenning; 211. voorzetsel; 212. uitroep; 213. onmeetbaar getal; 214. dierengeluid; 215. nikkel (afk.); 217. lidwoord. Op verticaal 1, 116, 25 en 121 leest U onze wens! FOTOCLUB „DE KIEKENDIEF" Woensdag in plaats van donderdag kwam de club weer bij elkaar in het Dorpshuis. Daar de heer v.d. Snoek nog steeds aan het bed gekluisterd is, nam mevr. Tiessen zijn functie als voorzitter waar en opende de bijeenkomst. De notu len werden onveranderd goedgekeurd. Sinds kort is de Texelse fotoclub aange sloten bij de Nederlandse bond van ama- leurfotoclubs en hierdoor wordt het o.a mogelijk camera's en accessoires geza menlijk te verzekeren. Deze avond zou de inzending voor het wedstrijdje „Herfst" worden besproken. Dat was gauw ge beurd, want het aantal ingekomen foto's was deze keer bijzonder klein, terwijl ook het peil van de opnamen weinig respect afdwong, behalve dan die ene, heel goede plaat van de heer P. Witte. Daarna liet André Hin een serie dia's zien van Zweden, schitterend van kleur. BINNEN ENKELE JAREN NIEUW MUSEUM? Maandagavond werd in Hotel „De Lindeboom-Texel" de oprichtingsverga dering gehouden van een nieuwe vereni ging: „Vrienden van Texels Museum". In zijn openingswoord sprak de heer E. Noordijk woorden van dank tot de con servator van het museum, de heer G. de Haan. De iheer De Haan werkt de laatste jaren onder zeer moeilijke omstandighe- oen. Het gebouw is te klein en werd door de voorzitter genoemd „een bouw val". Het museum heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als een prachtig streek museum. Tal van leerlingen van diverse scholen komen regelmatig het museum bezoeken. Het huidige gebouw zal binnen enkele jaren van de huidige standplaats moeten verdwijnen, omdat uitbreiding daar niet toelaatbaar is. Een nieuw terrein is toe gewezen aan het eind van de Ploeglan- derweg. Tevens zal dan een plantentuin worden aangelegd. De enige oplossing is dan ook het bouwen van een nieuw een voudig museum, dat meer mogelijkheden biedt dan het gebouw dat thans in ge bruik is.Er zijn bij het Rijk reeds in lichtingen gevraagd over een subsidie of een bijdrage in de Stichtingskosten van de nieuwbouw. Maar ook Texel zelf zal wat moeten presteren. Gezien de belang stelling voor deze bijeenkomst zal dat zeker lukken. 38 personen gaven zich reeds op als lid of donateur. Eerste gift Een gift van zeventig gulden werd ont vangen van de Zwitserse toerist, de heer W. Wernli. De heer Wernli komt reeds enige jaren naar Texel als liefhebber van de natuur. Toen hij van de plannen hoor de bood hij spontaan deze gift aan. Het bestuur van de nieuwe vereniging bestaat uit: mevr. M. C. E. C. Smeur en de heren H. Wuis, J. Nap, M. Mantje en notaris J. R. van Wijland. Als propagandiste voor deze vereni ging werd benoemd mevr. Kremers- Dijksen, die zal trachten zoveel mogelijk leden te winnen. Wij twijfelen er niet aan of dit zal zeker lukken, want wat zou Texel zijn zonder een „Texels Museum?" EIGEN GEBOUW OUDESCHILD IN ANDERE HANDEN Maandagavond is het Eigen Gebouw te Oudeschild overgegaan in andere handen. Het zal eigendom worden van een te stichten Dorpshuiscommissie. In deze commissie zijn diverse groeperingen ver tegenwoordigd. ADVENTSAVOND PLATTELANDSVROUWEN De Cocksdorp De Plattelandsvrou wen,afd. De Cocksdorp-Eierland hielden maandagavond 21 december hun advents- svond in Hotel De Hoop, waar het er, mede door smaakvolle kerstversiering en kaarsverlichting, heel gezellig uitzag. De opkomst der dames was zeer goed. Door eigen krachten werd deze sfeervolle avond verzorgd. Een koortje zong twee kerstliederen; er was declamatie, samen zang en tot slot werd een kerstspelletje opgevoerd. Het was een goede avond. Door de grote belangstelling die hier voor bestond, kwam nog weer eens naar voren, dat onze afd. Plattelandsvrouwen hier in een grote behoefte voorziet. IJSCLUB DEN BURG VERGADERDE De vergadering van IJsclub Den Burg werd zeer matig bezocht; buiten het be stuur waren er slechts 3 leden opge komen. Na de opening door de voorzitter, werd het financieel verslag voorgelezen en goedgekeurd; ook de notulen werden goedgekeurd. De contributie bleef zoals vorig jaar. Voorts mogen de scholieren 's middags gratis schaatsen, doch 's avonds, of tegen lidmaatschap of tegen gewone betaling. Met de wens, dat het een prachtig ijs seizoen mocht worden, sloot de voorzitter deze vergadering TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 21 december 1959: 5 biggen 4050; 1 fokkalf 100; 12 nuch tere kalveren 70100; 4 koeien 700950. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 23 december Den Burg, Eben Haëzer, kerstinstuif. De Koog, De Toekomst, Cursusavond Veilig Verkeer. Oudeschild, Bejaardensociëteit, mevr. Tiessen-Spaans vertoont dia's. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Donderdag 24 december 1959 Den Hoorn 20.00 uur kerstnachtdienst Collecte voor „Kerk en Wereld" De Koog 23.00 uur Ds. Klijnsma Kerstnaohtdienst De Waal 23.00 uur Ds. Waardenburg Kerstnaohtdienst Eerste Kerstdag HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam Collecte voor Kerk en Wereld Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Zuid-Eierland, Bethel, half 5, kerstfeest voor de Zondagsschool. De Koog 10.30 uur Ds. Waardenburg m.m.v. kerkkoor, coll. Kerk en Wereld De Waal 15.30 uur Zondagsschoolfeest Oosterend half 10 Ds Klijnsma FILMMIDDAG JEHOVAH'S GETUIGEN De afdeling Texel van Jehovah's ge tuigen beleggen a s, zaterdag 26 decem ber in het Dorpshuis te Den Burg een bijeenkomst, alwaar een kleurenfilm wordt vertoond. Deze behandelt voorna melijk de Internationale „Goddelijke Wil vergadering" te New York, welke vorig jaar plaats vond. De openbare toespraak werd toen bijgewoond door meer dan 250.000 toehoorders. Men beschrijft deze film als bezielend en leerzaam. De aan vang is half 3, de toegang gratis en er wordt geen collecte gehouden. 's middags half 3 Kerstsamenkomst in Oost. half 4 Zondagsschoolkerstfeest Oudeschild 11 uur Ds. Klijnsma GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 uur Ds. De Lange 3 uur Kerstfeest (iedereen is welkom) Oosterend 10 uur Ds. Scholten 3 uur Kerstfeestviering DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. van Bilderbeek Oosterend 11.15 uur Ds. van Bilderbeek Den Burg 4 uur Kerstfeest Zondagsschool De Koog 19.30 uur Ds van Bilderbeek Oudeschild: auto's rijden naar Den Burg Tweede Kerstdag Den Burg 10 uur Gemeenschappelijke kerstzangdienst uitg. van de drie Protes tantse kerken. Medewerking van het da meskoor o.l.v. de heer J. Visser, n.m. 4.30 uur kerstfeest van de Zon dagsschool De Koog 15 30 uur Zondagsschoolfeest De Waal 10 uur Ds. Waardenburg collecte „Kerk en Wereld" Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma, Jeugd dienst. Een kwartier voor de dienst zingen we kerstliederen. 's avonds 8 uur Herv.-Geref. kerst samenkomst in de Herv kerk. Oudeschild half 4 Zondagsschoolkerst feest. GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 uur Gezamenlijke zang- dienst in de Hervormde kerk Oosterend 10 uur Jeugddienst n.m. 8 uur Gezamenlijke zangdienst in de Hervormde kerk DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Hoorn 10 uur Ds. van Bilderbeek Oosterend 7 u. Kerstfeest Zondagsschool Zondag 27 december 1959 HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Soesan Coll. Fonds Noodlijd. Kerken en Pers. Den Hoorn 10 uur Ds. Waardenburg De Cocksdorp 10 uur Ds. Klijnsma Na de dienst verkiezing De Koog 10 uur Ds. Wolfensberger De Waal 19.30 uur Ds. Wolfensberger Oosterend 10 uur Ds. van Reijendam Oudeschild 11 uur Eerw. heer Veldhuis Maandcoll. kerkvoogdij GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 3 uur Ds. De Lange Oosterend 10 en 3 uur Ds. Scholten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis, Burgwal Den Burg 10.15 en 15.30 uur Dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. van Bilderbeek HUURVERLAGING Van huurverlaging is de laatste tijd geen sprake geweest. Worden diverse huishuren verhoogd, de bewoners van Jan Dirksoord hebben echter het verheu gende bericht gehad dat hun huishuur per 1 januari wordt verlaagd. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 18 tot en met 21 december 1959 Geboren: Jan, zv. Jan van Maldegem en Gerritdina J Boesveld; RobeHus Clemens Wilhelmus, zv. Joannes F. Ri- teco en Theodora Th. Barhorst; Cornelis Henricus, zv. Johannes M. J. Rutten en Agatha C. Veeger. OLIEBOLLENACTIE TEN BEHOEVE VAN HET WERELDVLUCHTELINGEN- JAAR 1959-1960 Terwijl U waarschijnlijk druk bezig bent met de kip, gans of rollade vragen wij reeds nu uw aandacht voor de Oliebollen, dit bij uitstek nationale oudejaars-produkt. U bent er waarschijn lijk allen dol op, maar het bereiden geeft wel een enorme rompslomp. Al het werk verbonden aan het klaarmaken van deze lekkernij kunt U echter vermijden, want het Vluchtelingencomité Texel gaat op Oudejaarsdag oliebollen verkopen. Uiter aard van prima kwaliteit. In de dorpen Den Burg, Den Hoorn, De Koog, Oudeschild en Oosterend zullen leden van de verschillende vrouwenver enigingen zich met het bakken verdien stelijk maken. Een kleine 500 pond meel en een 100 pond krenten en rozijnen staan met de overige ingrediënten klaar om tot oliebollen verwerkt te worden. In Den Burg heeft het Comité voor deze dag de beschikking gekregen over de ongebruikte bakkerij van de heer Witte in de Weverstraat, die dus deze dag als centrum van de actie zal fun geren. In Den Burg is enige assistentie van de bakkersploeg nog wel welkom. Op gaven hiervoor worden gaarne ingewacht door mevr. A. de Koning-van Ramshorst. Ook voor de bezorging van de vooruit- bestelde oliebollen is assistentie van harte welkom. De vrouwenorganisaties zullen er ook hun medewerking aan geven: in 't begin van de volgende week bestellingen op te nemen. De verkoopprijs van de oliebollen zal voor het gehele eiland 10 voor 1, bedragen. Het dorp De Waal zal naar alle waarschijnlijkheid vanuit Den Burg wor den bediend. De opbrengst van deze aktie is bedoeld als sluitsteen van de inzameling ten be hoeve van de vluchtelingen. Door Uw toedoen zal het mogelijk zijn volgend jaar de vluchtelingenkampen definitief te sluiten en alle bewoners dezer kampen een menswaardig bestaan te bieden. STROPER GEPAKT In de Koger duinen was een stroper bezig zijn kerstbout te schaken. Hij was daar niet erg gelukkig mee. Voorzien van lichtbak en hond was hij aan het werk getogen. De hond werd in beslag genomen en op transport gesteld naar Alkmaar. Vermoedelijk zal het dier Texel nooit meer zien. Ook het materiaal van de stroper werd in verzekerde be waring gesteld. Geen kerstbout dus, maar binnenkort een tractatie van de rechter. Hiermede geven wij kennis dat in het St. Liawina ziekenhuis te Den Helder, na een kortstondige ziekte is overleden, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden, onze geliefde broer, zwager en oom Thomas du Porto in de ouderdom van 67 jaar Namens de familie C. Goeman Texel, 20 december 1959 „Concordia". Spang W 20 De H. Mis van Requiem zal aan God worden opgedragen op don derdag 24 december v m 10 uur in de parochiekerk van de H Joan nes de Doper, waarna de begrafe nis op het R.K - kerkhof alhier i Enige kennisgeving voor Texel. Geboren Jan Johannis zoon van zoon van Jan van Maldegem Joh v. Maldegem en en 1 1 G J v. Maldegem H v Maldegem Boesveld Broekman Madura, De Cocksdorp Jachtlust, Elerland 18 dec 1959 21 dec. 1959 TEXELAARTJES Wij geven de hoogste prijs voor lompen, ijzer en metalen. A. v.d. Vis, Wilh.laan 17, tel. 256 Ook dit jaar weer jonge haantjes voor de kerstda gen W C Veeger. Wes- termient B 142a, Den Burg tel 493 - Te k gevr Ariel 1000 c.c. 4 cylinder. L. P Graaf, Wilhelminalaan 108 Hooi te k. A Langeveld, Pijpersdijk Te k 2 kui- kalveren van bekende af stamming. A. Garritsen, Marthahoeve Verloren in Den Burg witte wollen sjaal. Gaarne terug D Dros Kogerstraat 35 Te k. beste biggen. G. Witte, De Nes Te k. 2 jonge drachtige zeugen G C. Bak ker, 't Noorden, tel 254 Oosterend Te k. prima mest, potstal er. breimach. Passap, als nieuw Koger straat 118 Wie heeft te k of ter dekking beschik baar een Hollander ram Winkelman, Oosterend God zegende ons huwelijk met de geboorte van een zoon en broertje, die bij het H Doopsel de namen ontving Cornelis Henricus Wij noemen hem Cor J. M J Rutten A. C Rutten-Veeger Edo Texel, 21 december 1959 „De Eendracht" A. BREMER wenst alle familie, vrien den en kennissen prettige kerstdagen en een gelukkig 1960. Eden Roi hotel Durban 27 dec. verloven zich Gretha Dijt 9 Pnncestreet Moe en Wim Detering Ferny-Creek, Australia Voor de vele blijken van belangstelling welke wij bij ons huwelijk hebben on dervonden zeggen wij u, ook namens wederzijdse ouders, hartelijk dank. N J. de Wit J, J C. de Wit-Moonen De Cocksdorp, Texel december 1959 Hoeve Breda, Postweg E 77 Voor uw medeleven, be toond bij de ziekte en het overlijden van onze lieve vader, behuwd, groot- en overgrootvader de heer P. BUIS betuigen wij onze harte lijke dank Namens de familie: J. BUIS Voor de blijken van be langstelling bij ons huwe lijk ondervonden zeggen wij onze hartelijke dank. M. Langeveld R. Langeveld-Boon Pijpersdijk K 61 De Koog Neem voor uw voordeel en gemak, van die aardappelen een zak prima prima Maas' Groentenhandel Den Burg - Oudeschild Donderdagmiddag 5 u. tot maandagmorgen 11 uur Voor de feestdagen. Verse champignons Verse ananas Geschoonde spruiten Zeldzame sortering ver pakt fruit Honing zoete sinaasappe len zonder pit van 6 t.m. 20 voor f 1,— 15 lekkere manderijnen voor f I,— Grote sortering noten, vijgen, dadels en kastanjes Den Burg De Koog GEVRAAGD: moeten verder alle werk verstaan, ook melken. Dienstwoningen metelektr. licht en water beschikbaar Aanmelden bij Th. v. d. Laan, Hoeve „Zeeburg" De Cocksdorp Gevraagd per 20 mrt. '60 Woning is beschikbaar. S. Keyser Jbzn. Hoogeberg B 28

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2