ATLANTA- t. GROOT KERSTBAL flitsfoto's Langeveld de Rooij BOOTREVUE 1960 'n Zomerzotheid" Beuvings Kijk Grijp Doorschrijf -boekhouding Gelukkig Kerstfeest 25 voor f2,00 concierge en pensionhoudster ledenvergadering woonruimte in Den Burg? stukken beter Jan de Waal J. A. STAAL M. C. Visser L. M. Beekman D. van Peursem woonhuis met schuur woonhuis te De Koog H. H. Bloem bollenkwekers waterfitter- elektricien flinke jongen sorteermachine Kerst-instuif M. A.B. club TEXELo Oudejaarspuzzeirit op 27 december 1959 Wegens inventarisatie Kerst en Nieuwjaar gesloten Firma J. M. MOERBEEK Donderdagmorgen starten wij met WETSTEEN »'t Fruithuis» SNEL INZICHT TIJDWINST -X- -X- Langeveld De Rooij N.V. 2e kerstdag in Casino Heden de gehele dag geopend Fa GEBR. VAN ETTEN 2e kerstdag The Musical Players GEEN Techn. bureau Jan Agter, tel. 46 Maak met kerst op hoog peil Cursus tot opleiding voor het diploma stuurman zeevisvaart Bent U bang voor BRANDGEVAAR ELECTROHUIS BAKKER Kerst- en nieuwjaarskaarten Langeveld De Rooij N.V. DUIVEKATERS CAREL SCHULTE brood en banket Nutsziektekostenverzekering ziekenhuiskosten Z.B. Texels BioscoopTheater Telefoon 27 „Wien du stadt meiner Traume" De leeuwendoders Moeder, wat een klap Operatie Amsterdam Vmlmmüi ess emus Fa FRANS ZEGEL Kz. niet gebakken en geventwordt CREMATIE Zeker niet. Uw wijnkelder is bij de slijter. Koopt daarom voor de a s. feesdagen de wijn bij de vakman KOORN'S wijnhandel Th. A. Siersma Onze speciale KERSTREKLAME Vital de sinaasappel mandarijnen 15 f I, Bananen per kg 86 ct Verse ananas per St. f 2,40 Verder zijn we ruim ge sorteerd in alle soorten NOTEN - HANDAPPEI.S HANDPEREN FaWed.G.v.d.VisenZn De Herv. Gem. Oosterend vraagt echtpaar (bij voor keur N.H.) voor de functie van Administratieve kennis strekt tot aanbeveling. Brieven te richten aan Tromp, Hoekstraat 6 Voor de feestdagen witlof, spruiten, diepvriesgroenten, sinaasappeler, mandarijnen, mooie bananen, noten, kastanjes, beste sinaasappelen in diverse prijzen Maas' Groentenhandel Den Burg - Oudeschild Holl. Mij. van Land bouw afd. Texel woensdagmorgen 30 dec. aanvang 11 uur in hotel „Texel" 1.30 uur vergadering met plaatselijke comm. voor ruilverkaveling. Nadere mededelingen convocatie Wie helpt een bejaard echtpaar per half januari 1960 aan Brieven onder no 26 aan bureau Texelse Courant ONTWIKKELEN AFDRUKKEN bij ons nog steeds F0T0BEDRIJF Weverstr. 51, Den Burg Zie onze kerst-etalage neuroloog te Den Helder geen spreekuur 28 - 30 en 3! december kinderarts tot II januari GEEN SPREEKUUR internist tussen kerstmis en nieuwjaar GEEN SPREEKUUR psychiater afwezig van 25 december tot 3 januari Te koop aangeboden omgeving De Koog en 7>/2 ha. land Brieven onder no. 25 aan bureau Texelse Courant Te koop gevraagd Brieven onder no. 24 aan bureau Texelse Couran Namens de keuringsdienst wordt u vriendelijk ver zocht de aangifteformu lieren nog voor 1 januari I960 op sturen naar de rayon-controleur. Bij voorbaat hartelijk dank A. Lagerveld Postweg E60c, Texel Gevraagd een Dros' Smederij Eierland C42, Texel Gevraagd een 15-17 jaar Aanmelden bij Zuivelfabriek Eendracht Sociale werkplaats Burgwal 20. Den Burg, telefoon 99 wegens vakantie gesloten van 25 december tot en met 3 januari I960 Te koop een gebruikte met of zonder zeefplaten. M Bakker, „Astrid", Gasthuiss:raat, Den Burg HINDERWET Burgemeester en wethouders van Texel brengen ter openbare kennis, dat zij bij hun beschikking van 30 oktober 1959 nr. 8372, ingevolge de hinder wet vergunning hebben verleend aan S. Langeveld, Stenenplaats 2 te Den Burg, tot het oprichten van een patates-frites bakkerij in het perceel, plaatse lijk gemerkt Dorpsstraat nr. 14 De Koog, kada straal bekend, gemeente Texel, sectie H nr. 2559 Texel, 9 december 1959. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, C. de Koning. De secretaris, P. Beemsterboer. HINDERWET Ter inzage legging verzoek om vergunning Burgemeester en wethouders van Texel brengen ter openbare kennis, dat ter secretarie dier ge meente ter inzage ligt een van de vereiste bijlagen voorzien verzoek om vergunning ingevolge de hinderwet, van de Benzine en Petroleum Maat schappij N.V. te Amsterdam tot het uitbreiden van de benzinebewaarplaats door bijplaatsing van drie 12.000 liter tanks voor benzine, autodieselolie en tractorpetroleum en drie tanks voor petroleum op het perceel plaatselijk gemerkt Waalderstraat 34, kadastraal bekend gemeente Texel, sectie D, 3727. En van de Centrale Coöperatie L.T.B., afd. Texel, te Den Burg tot het uitbreiden van de graanbewerkingsinrichting door bijplaatsing van 6 electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 17 PK, in het perceel plaatselijk gemerkt Nieuwe weg 283, kadastraal bekend gemeente Texel, sectie D, nr. 3611. Voor een ieder bestaat gelegenheid schriftelijk bezwaren in te brengen bij het gemeentebestuur tot uiterlijk 27 december 1959. Voorts heeft ieder de gelegenheid in persoon of bij gemachtigde mondeling bezwaren in te brengen in een openbare zitting ten gemeentehuize op maandag 4 januari 1960, resp. te 10 en 11 uur. Zij, die niet in persoon of bij gemachtigde op bovenbedoelde zitting zijn verschenen, zijn niet gerechtigd tot beroep. Degenen echter, die tijdig schriftelijke bezwaren hebben ingebracht en niet op de zitting zijn verschenen, zijn wel tot beroep gerechtigd, indien zij niet woonachtig zijn in een gemeente, waar ingevolge artikel 9, lid 1, onder b: of lid 3, der hinderwet, openbare kennisgeving moet geschieden. Texel, 17 december 1959. Burgemeester en wethouders voornoemd, fri' De burgemeester, C. de Koning. ,lDe secretaris, P. Beemsterboer. Jongeren van Den Burg en omgeving houdt woensdagavond 23 december 1959 vrij voor bijwo ning van de georganiseerd door de protestantse jongerenorgam saties van Den Burg. Aanvang 8 uur in Eben Haëzer, Julianastraat Den Burg Het programma omvat: muziek, zang, voordracht en gezamenlijke maaltijd. Toegang vrij voor jongeren van 16 tot 35 jaar Verzuimt deze avond niet. Start 2 uur Centr. bureau Inschr. vanaf half 2 Uitreiking prijzen nachtrit en gezelligheidsrit Kooi. Huldiging kampioenen 1959 zijn onze zaken tussen Wij wensen u prettige feestdagen toe Sinaasappelen vanaf 10 tot 20 voor een gulden Mandarijnen dr beste merken 14 voor een gulden Jonathan met rode wang 80 ct per kilo Vraag niet hoe het kan maar profiteer er van. Groente is niel duur, witlof zelfs spotgoedkoop Verder vindt u sla. andijvie enz Kom zelf even kijken Kastanjes 55 ct 500 gram Noten 1,30 500 gram Verder alle soorten diepvriesgroente en fruit Fruitbakjes vanaf 3, - Gratis bezorgd Weverstraat Tel. 192 Bevordert Bezorgt u in uw eigen zaak Bezie NU de vele mogelijkheden Wij kunnen u over alle details inlichten en voor een groot deel uit voorraad leveren, Gaarne tot uw dienst Parkstraat 10 Telef. II Den Burg In de week van 4 tot 9 januari I960 wordt de contributie van de vrijwillige ver zekering verhoogd van 1,90 op 2,00 De contributie van de bejaardenverzekering van 0,82 op 0,92 van 1,64 op 1,84 De contributie van het aanvullingsfonds van 0,12 op 0,15. De verzekerden van het aanvullingsfonds zijn door deze verhoging ook lid van „Het Witte Kruis", zodat daarvoor geen afzonderlijke kwi tantie aangeboden wordt. Het Bestuur Voor extra mooi kerstfruit moet u in de Kogerstraat zijn. 10 en 16 extra fijne mandarijnen f 1,18, 10, 7, navelsinaasappels f 1,—. Prachtige Jonathans 5 kg 1,10. Extra mooie Golden Delicious, Cox's Oranje, Goudreinette en Lombart Caville tegen redelijke prijzen. Volop witlof, spruiten en roodkokende stoof peren Fijne walnoten per zak 1,15. Kastanjes om te poffen per zak f 0,65 Ook cocosnoten aanwezig Den Burg Tel 608 Schagen Tel 775 Gezellig dansen in De Oranjeboom HET,,IDEAAL' VOOR ELKE HUISVROUW IS 'N WASMACHINE VAN Reeds een goede wasmachine vanaf f149, met 1 jaar garantie wij werken ze graag voor u af. ontwikkel- en afdrukwerk U bent aan het goede adres bij Parkstraat, Den Burg DEN HELDER Belangstellenden vot r bovenvermelde cursus, welke vermoedelijk binnenkort zal aanvangen, dienen zich BINNEN F.EN WEEK na het verschijnen van dit blad aan te melden bij de directeur van de zeevaartschool te Den Helder, Ankerpark 27. Op 8 en 9 januari in 0e Oranjeboom De bootscholieren voeren dan op 33 Kaarten verkrijgbaar bij de bootscholieren Koopt U dan elektrische KERSTBOOMVERLICHTING. Het is werkelijk niet duur. U kunt rustig even uw kinderen bij de versiering alleen laten en u heeft net zo lang gezellige sfeer verlichting als u zelf wilt. Wij hebben in voorraad witte lampjes in kaarsmodel en gekleurde lampjes in de vorm van denappeltjes. Witte serie van 12 lampjes 7,25 en 9,25 Witte serie var 16 lampjes 10,95 16,95 en 22,50 Gekleurde serie van 16 lampjes 6,25 13,25 en 15, Bekijkt u onze etalage eens. ze zijn er weer Het heerlijke luxe brood dat zolang mals blijft, en dat we alleen omstreeks Kerst en nieuwjaar bakken Voortreffelijk zijn ook onze roomboterkoekjes Tel 32 Den Burg. U belt en wij bezorgen Voor personen die ouder zijn dan 66 jaar en nog niet voor verzekerd zijn, bestaat de gelegenheid tot 31 januari I960 dit te doen. Na dien da'um is alleen acceptatie mogelijk tof een leeftijd van 61 jaar. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van de NUTSSPAARBANK, Binnenburg 9 te Den Buig, Texel tel. 620. Speciale aanbieding voor de feestdagen I ties advocaat C.P. extra zacht 4,25 daarbij gratis een fles Risso ter waarde van 1.10 DRANKENPAKKET. Bij aankoop van 1 fles Marcando 2,98 1 fles advocaat 3,25 I pot kersen op sap 1,75 I blik aardbeien 0,75 1 Frankf knakworst 1,07 Samen 9 80 Daarbij 1 fles Dorado limonade gratis en bovendien nog 50 spaarzcgels. 1 kg prima tarwebloem 44 de beste kwaliteit 250 gr krenten 43 en 250 gr rozijnen 43 samen 130 en nog 15 zegels Bicro Nassi croquetten 7 st in blik 115 en 6 zegels Piek Ups Unox per blik 119 met 15 zegels Toast ovaal of vierkant per pak 32 met 4 zegels Victrix kerstpudding 200 gr met vruchten en suiker en garnering 73 ct en 10 zegels Voor de jeugd schuimkransjes 37 ct 150 gram 3 zware Venz repen voor 28 ct Bij aankoop van 250 gr. choc hagel a 80 ct prima kerstcake met vruchten 97 Zie de etalages Wij zijn ruim gesorteerd, ook in koekjes van roomboter. Verder wensen wij prettige feestdagen Vrijdag le kerstdag 4 en 8 uur Hans Holt, Erika Remberg, Adrian Hoven in Een moderne film naar het hart van een ieder, die jong is of nog graag jong wil zijn TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN Zaterdagmiddag 2e kerstdag 4 uur lohnny Sheffield in Een spannend avontuur in het land van Tarzan. Hij weigerde zijn vrienden uit te leveren aan de blanken, die gekomen wa ren om leeuwen te vangen TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN Zondagmiddag 4 uur brengen wij de twee dolste dwazen van het witte doek, Stan Laurel en Oliver Ha'dy in Een feestelijke vakantiefilm, waarvan u met volle teugen zult genieten TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. Zondag en maandag 8 uur brengen wij de film, die in Nederland weid opgenomen Operatie Amsterdam vertelt een oorlogs episode die zich destijds onder onze ogen heeft afgespeeld zonder dat wij het wisten Slechts 14 uur hadden zij om deze gevaar lijke opdracht in Amsterdam uit te voeren De vijand was overal Niemand kon men vertrouwen TOEGANG BOVEN 14 JAAR. VLEK VRIJ DOOR EN DOOR Met kerst een verloving Geef GERO Den Burg - Oudeschild De Texelse bakkers delen hierbij mee dat er de a.s. feestdagen KOOPT OP DE MARKT Uitslag maiktreclame actie 21 dec. le prijs een zuivei wollen Noorse trui M Bakker, Kogerstraat 81 2e een paar prima leren damespantoffels IJ. Wille, Kogerstraat 6 3e een kist heerlijke appelen Jonker, Den Hoorn 102 4e een grote Ficus kamerplant A M van Wessem, Parkstraat 24 Maandag 28 dec weer reclame-actie le prijs 2 sluks flanellen 2 persoons lakens 2e 1 paar heren of damesschoenen 3e I kist pracht handappelen Koopt allen op de markt, doet mee met onze reclame-actie. Gratis bonnen bij de deelnemers P Vroegop, schoenen, laarzen, leren kleding SI. Nota, textiel, dekens, wol D. Raven, groenten en fruit De Smulpot patat, worst, croquetten F. Halsema, bollen, heesters, planten Gebr van Etten groenten en fruit Koopt op de markt. Gratis bonnen. Zegt het voort Wij als bonafide markthandelaren bedanken het publiek voor het in ons gestelde vertrouwen in 1959 en bieden u prettige kerstdagen en onze beste wen sen voor 1960. heidens onchristelijk In Engeland en Skandinavië ondervindt de crematiegedachte alle steun van de protestantse kerken. In Nederland wordt crematie bevorderd door de VERENIGING VOOR FACULTATIEVE CREMATIE Riouwstraat 186 - 's-Gravenhage. Ruim 110 000 leden zijn toegetreden. Het lidmaatschap is f 2,- per jaar. Vraagt ons gratis inllchtingenblad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3