'W BABYDERM de Voofogeschh&iten Babyverzorging „Zij kochten mijn kind" ZAKENNIEUWS: UITBREIDING WINKELPAND FA. LUNTER Het zal waarschijnlijk het diepste pand zijn op ons eiland, het heropende bedrijf van de fa. Lunter te Den Burg. Zaterdagmorgen vond de officiële ope ning plaats. De zaak in de Warmoes straat is nu 40 meter diep. 150 vierkante meter toonruimte is er bijgekomen. Ruim 50 jaar geleden is de heer Visser, de filiaalhouder, op Texel begonnen. Iedere dag trok hij op zijn fiets Texel rond. En uit dit doorzettingsvermogen is het „reisbedrijf" ook winkelbedrijf ge worden. De heer Lunter, directeur, sprak van de grote ondernemingsgeest van het ge zin Visser. „Het is door Uw werklust, dat wij thans, na vier jaar, al weer moesten uitbreiden". Het is een keurig geheel geworden. Laagbouw, voorzien van grote lichtkap- pen. In deze kappen is geen glas ge bruikt, maar bolstaand plastic. In de nieuwe toonzaal stonden keurige ledikanten, voorzien van de nieuwste bedden. Alles gericht op een toeloop van het toerisme. Midden in de zaal een grote vlonder met keurige karpetten en kleed jes. Langs de kanten de rollen linoleum, zeil, balatum en alles wat aan vloerbe dekking door koning klant wordt ge wenst. De kapokmatrassen zijn van eigen fa brikaat en volgens de heer Visser gaat er nog steeds niets boven kapok. Een aparte afdeling voor herenwerkkleding sluit het geheel keurig af. Ook de damesafdeling heeft nu meer ruimte gekregen, en het is r:iet onwaarschijnlijk dat op het gebied van damesconfectie nog een uitbreiding volgt. Onder de aanwezigen zagen wij Pas toor Persoon en Kapelaan Suidgeest. Het werk werd aangenomen door de fa. Duin en uitgevoerd door de heer Veenbaas, Verstegen, loodgieter; fa. Z. Graaf, schilderwerk; Electrohuis Bakker, verlichting. De verwarming werd aange legd door de fa. De Graaf Schoorl. Ook wij wensen de firma Lunter van harte succes met deze aanwinst. DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 18 en december 1959: W A. v. Zeijlen-C. Dijker 02 J. Hooijberg-S. v. Heerwaarden 20 S. Ros-C. Meedendorp 02 A. v.d Slikke-C. P. Burger 20 R. Zijm-C. v. Heerwaarden 02 C. v.d. Werf-Jac. v. Heerwaarden 02 Jas Vinke-P. Bruijn 02 D. v.d. Werf-S. Bakker 11 Jo Schoo-A. Vinke 1—1 A. de Haan-C. Vinke, 20 J. A. v. Enst-F. v. Sambeek 20 Texel 1-Damlust 1; C. Dijker-P. Beers 11 C Meedendorp-J. Zijp 11 S v Heerwaarden-Joh. de Wit 20 S. Ros-Th. de Haas 11 J. Hooijberg-J. v. Straaten 02 P. Bruijn-A. Beemsterboer 02 S. v. Heerwaarden Jzn-N. Jol 11 A. v.d. Slikke2—0 A. Vinke-Jac. Kramer 11 Jo Schoo-D. Hoogeboom 11 10—10 Texel 2-Damlust 2; Jac. v. Heerwaarden-P. v.d. Molen 11 R. Zijm-P. Balder 11 J. J. de Beurs-C. v. Schuffelen 11 C. P. Burger-C. J. Cools 11 S. Bakker-A. Goudsbloem 20 D. vd. Werf-D. Wiedijk 2—0 C. v.d. Werf-A. v.d. Welle 20 Jb. Koorn-P. Potters 02 C. Vinke-A. Zuidscharwoude 02 F. v Sambeek-H. Overtoom 11 11—9 Damlust 1 kwam met negen man. Deze twee punten voorsprong bleken nodig om een gelijk spel te behalen. Texel 2 deed het beter en over het ge heel genomen is er prettig en sportief gedamd en werden er weinig werkelijke blunders gemaakt. Deze week dammen we op donderdag. Texel 1 en 2 moeten zaterdag 2 januari naar Andijk. Laten we ons hier allen goed rekenschap van geven. Dit is de enige keer dat we met twee tientallen uit moeten en is het wel zaak niet onnodig afbericht te doen. Wij staan op de drempel van het kerst feest. Dat moet even een adempauze zijn; een pauze na talloze vergaderingen, reek sen besprekingen en veel gepieker over wat kan en wat niet kan. Eén van de waardevolle zijden van het kerstfeest is dat het ons een ogenblik dwingt tot rust, tot een beetje overden king, en dat het ons de betrekkelijkheid van alle inspanningen voor ogen stelt. Het is hier niet de plaats om diep op dergelijke wat filosofische zaken in te gaan. Laten wij elkaar een goede Kerst wensen, laten wij elkaar mogelijke on aangenaamheden vergeven, laten wij ho pen dat wij voor het komende jaar als steeds de goede vriendschap weer zullen weten te vinden om gezamenlijk te wer ken in ons aller belang.. Via de V.V.V. heeft de afdeling De Koog een beroep gedaan op de P.T.T. om bet afhalen van poststukken op zaterdag mogelijk te maken De P.T.T. heeft ge antwoord (en dit antwoord is ook voor de andere dorpen van belang): 1. Mede in verband met de daaraan ver bonden consequenties ten aanzien van postinrichtingen in andere (seizoen-) plaatsen ontmoet het overwegend be zwaar op het poststation te De Koog op zaterdag gelegenheid te geven tot het af halen van poststukken. 2. Dagbladen kunnen echter, overeen komstig de algemeen geldende regeling, door belanghebbenden op zaterdag op be doeld poststation worden afgehaald van 18.00 tot 18.15 uur (in het badseizoen van 18.30 tot 18.45 uur). Voor de goede orde zij meegedeeld, dat bet V.V.V.-bureau in Den Burg zaterdag 2 januari gesloten zal zijn. Tot slot een stukje, dat de V.V.V.- ieden moeten zien als een klemmend beroep. Dat beroep is: zet van nu af aan geen stap meer buiten de deur alvorens U Uw edvertentieformulier hebt ingestuurd Ook zij die reeds vaste adverteerder zijn vragen wij dit te doen. Maak het ons niet moeilijker dan nodig is. Ongeveer 500 formulieren zijn ver stuurd aan leden, van wie verwacht mag worden dat een advertentie waardevol voor hen kan zijn. Wie nog even over de advertentie wil praten is van harte welkom bij collega Dekker in zijn kantoortje in Den Burg. Hoe eerder wij de krant kunnen afwer ken, des te sneller kunnen wij de toe komstige gast op zijn informatie ant woorden. Zet er haast achter. U bespaart de werkers van de V.V.V. een boel energieverspilling. V.V.V.-Texel. VERGADERING STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Het „Centraal bestuur" van de „Stich ting cultureel werk Texel" heeft in zijn op 15 december j.l. gehouden vergadering besloten tot de instelling van een „Akkommodatie-commissie". Deze com missie krijgt tot taak de verschillende aanvragen om medewerking tot stichting van bepaalde akkommodaties te onder roeken; de stichting van bepaalde ak kommodaties te stimuleren en te onder steunen. Tot leden werden benoemd de heren Jac. van Wolferen, Den Hoorn, Jac. Visman, Oosterend, kapelaan J. H. M. Koopman en B. Kleinhuis, terwijl voorts de heer J. Veldstra als adviserend lid van de commissie zal worden aangezocht In dezelfde vergadering werd de be groting van de Stichting en die van de muziekschool voor het jaar 1960 vast gesteld. Voorts kwam de viering van de bevrij dingsdag 1960 aan de orde. Over dit punt zal op 18 januari a.s. opnieuw worden vergaderd. Comolete Babvderm-Sat mat Dokt«r*ba«k an - Complete Babyderm-Sêt met Doktaraboak en voor navulling der Set: Poeder-Zalf-Olle-Zeep BETROUWBAARHEIDSRIT MAB-CLUB Deze uitgeschreven rit is een groot succes geworden. 57 rijders hadden inge schreven, waarvan er 3 niet waren ge komen. De meeste rijders waren van de vaste wal. Uit alle streken waren ze ge komen om deze rit mee te rijden. In hotel „Havenzicht" te Oudeschild kwamen ze bijeen en daar was ook de keuring, die door de heren J. Boekei en C. Zegel prima werd verzorgd. Op de Laagwaal- derweg was de start. De AWZ uit Zaan dam was met een geluidswagen aanwezig en deze firma had het parcours prima uitgezet. Van Oudeschild ging het al gauw door enkele oude weggetjes door Spang, op het gemaal in Waalenburg af, w^ar men onder de Noorderdijk bij de Goede Verwachting uitkwam Hierna kris kras over het eiland. Het was een pracht zoals je ze door de modder zag gaan. De uitslag zou bekend gemaakt worden in Hotel „De Lindeboom-Texel", waar de rijders een heerlijk bord snert werd aangeboden. Dit werd zeer gewaar deerd. Achter het hotel was gelegenheid om de moters schoon te spuiten. In de rekenkamer was men druk in de weer en om plm. 5 uur kon de voorzitter de officieuse uitslag bekendmaken, na de sportcommissie, controleurs, de AWZ, kortom allen, die medegewerkt hebben aan deze rit, hartelijk dank te hebben gebracht. De MAB-club Texel kan met genoegen terugzien op deze sportdag. 27 december houden wij onze Oude- iaarsrit, waarna de prijzen worden uitge reikt van de Nachtrit en de gezelligheids- rit van de heer Kooi. Tevens zal op deze middag de huldiging plaats vinden van de Kampioenen 1959. Het bestuur ver wacht een grote deelname. (Zie adv.) WIMPELUITREIKING TE BRESKENS Traditiegetrouw zal ook deze winter een ontspanningsavond voor de vissers worden georganiseerd, en wel op 29 en 30 januari aanstaande in het „Casino" te Breskens. In verband echter met het feit, dat het deze winter een lustrum-viering betreft, daar de haringvisserij reeds voor het 15e seizoen vanuit Breskens uitgeoefend wordt, en de beschikbaar gestelde wim pels voor de 5e achtereenvolgende maal zullen worden uitgereikt, zal de vrijdag avond om deze redenen geheel in het teken staan van dit voor Breskens zo belangrijke feit. De Texelse visser W. v.d. Vis wist al 3 maal in successie op de begeerde wimpel beslag te leggen. Door bemiddeling van de Edelachtbare heer burgemeester J. A. Eekhout zal deze wimpeluitreiking, behoudens onvoorzie ne omstandigheden, verricht worden dooi de Hoogedelgestrenge heer Mr. A. F. C. de Casembroot, Commissaris der Konin gin in de Provincie Zeeland Verder zal deze avond worden bijge woond door tal van vooraanstaande per sonen uit de Nederlandse visserij wereld, terwijl voorts door de Edelachtbare heer J. M. A. C. van Dongen, burgemeester van Aardenhout en lid van de Tweede Kamer, een lezing zal worden gehouden over de door hem meegemaakte beroem de Noordpoolexpeditie. De muzikale omlijsting van deze avond zal worden verzorgd door de bekende accordeonvereniging „Flandria" uit IJzendijke. Op zaterdag 30 januari zal een programma worden gebracht door de cabaretgroep „Klaver Vijf" uit Rosen- daal. Deze avonden zullen uitsluitend toe gankelijk zijn voor genodigden, daar de plaatsruimte in het „Casino" beperkt is. VERTROKKEN PERSONEN Anthonius Leijen, van H 55, naar Am sterdam, Molukkenstr. 205 III; Kitty Sieverding, van Julianastr. 8, Oosterend, naar Wieringen, Laan BI van Treslong 29; Jacobus H. Th. Huijerman en Wilhel mus J. Wolsink, van H 131 naar Den Hel der, Buitenhaven 5; Tom van Boven, van het Buurtje 13 naar Leiden, Lombokstr. 2; Wieske Haisma, van Ruijslaan 4 naar Franeker, Groenmarkt 5. TEXELSE BOYS-NIEUWS De wedstrijd van Boys 2 werd afgelast. Adsp. a speelde thuis tegen De Koog a. In een spannende match werden de pun ten broederlijk gedeeld, n.l. 11 Boys b moest in Texel a met 81 hun meerdere erkennen In verband met het 40-uren-gebed is er dit weekend voor ons geen programma vastgesteld FEUILLETON: door HANOL SPOOR. 27. Roland zwaaide luchtig met zijn hand „Die geschiedenis met Vorens is helemaal niet belangrijk. Ik loop al jarenlang rond met het plan, om zelf een zaak te be ginnen. Uit sleur kom je er niet toe, om de eerste stap te wagen. Sinds vanavond voel ik me sterk en tot grote daden in staat, tenminste, als mijn zojuist gevon den compagnon niet uit wraak voor een veel te lange miskenning, mij in de steek laat". Als antwoord schonk Joyce hem een bedeesde glimlach, die haar allerliefst stond. Even was er een stilte, waarbij Joyce en Roland hun omgeving vergaten. Jane voelde een steek door haar hart gaan, omdat ze hier een duidelijk spiegel beeld zag, van het geluk dat zij had ver loren. Het volgende ogenblik keken haar vrienden schuldbewust op, maar Jane lachte hen dapper toe. „Laat ik jullie fe liciteren", zei ze hartelijk. „Wees zuinig en voorzichtig met je liefde, want die kan sterk zijn en tegelijk zo teer en bros" Terwijl Jane zich van haar eigen toe komst nog geen duidelijk beeld kon vor men, moedigde ze haar gasten aan, om er nu reeds over te praten hoe hun kansen stonden voor een eigen bedrijf. Ze wer den alle drie enthousiast bij de bespre kingen. Roland beloofde Jane, dat ze bij LEKKERNIJEN VOOR DE DECEMBERMAAND December is de maand van de gezellige huise lijke feestjes. Een goede voorbereiding is zeker noodzakelijk op het ter rein van de kokerij. Om U hierbij te helpen geven wij enkele recepten. Als de hoeveelheid van een ingrediënt in lepels of kopjes is aangegeven, zijn afge streken lepels of kopjes bedoeld. Het voorlichtingsbureau voor de voe ding meldt: Wanneer u met de feestdagen een dineetje geeft, moet u er even om den ken, dat een koud voorgerecht (slaatje, halve grapefruit, toost met paling of sardines) steeds vóór de soep wordt op gediend. Wilt u een warm gerechtje vooraf geven, b v. een pasteitje of kroket, dan komt dit na de soep. De ragout-sterren, waarvan we u het recept geven, kunt u aan de warme maaltijd geven of als extra hapje bij de koffietafel. Ragout-sterren (4 stuks) 150 gram kalfspoelet of 350 gram kippepoelet met been, zout (een stukje ui), foelie, tijm, 30 gram (3 eetlepels) bo ter of margarine, 30 gram (5 eetlepels) bloem, een halve appel, 1 theelepel kerriepoeder (peper of nootmuskaat, pe terselie), 4 sneetjes brood. Het vlees opzetten met zoveel kokend water, dat het net onderstaat. Zout, ui en krulden toevoegen en het vlees zacht jes gaarkoken, kalfsvlees in ongeveer a a/a uur, kippepoelet in ongeveer lVs a 2 uur. De bouillon zeven, het vlees klein snijden. De boter of margarine smelten, de kerrie toevoegen en er even in bakken. De bloem erdoor roeren en bij scheutjes tegelijk, onder steeds roeren, de bouillon toevoegen. Pas opnieuw bouillon toevoegen, wanneer de vorige hoeveelheid aan de kook is gekomen Het vlees door de saus mengen en deze desgewenst op smaak afmaken met pe per of nootmuskaat De ragout nog een kwartiertje zachtjes verwarmen. Dc ap pel schoonmaken en in kleine stukjes snijden. De appelstukjes door het vlees mengsel roeren. De sneetjes brood ster vormig uitsteken met een koeksteker of borstplaatvorm of om een ster van kar ton uitsnijden Het brood in de koeke- pan bruin bakken of vlak voor het ge bruik aan weerszijden roosteren. (Zeer fijn gesneden peterselie door de ragout mengen en) de ragout over de brood sterren verdelen. Ananas-roompudding (8 personen) Een blikje ananas van ongeveer 225 gram, 12 gram (6 blaadjes) gelatine, l/* liter slagroom, 3 eiwitten, ongeveer 50 gram (5 eetlepels) suiker, citroensap, 50 gram rode geconfijte kersjes. De puddingvorm zeer dun invetten met olie en omgekeerd wegzetten. De gelatine een kwartiertje weken m ruim koud water. De ananas laten uit lekken Het ananassap aan de kook bren gen. De gelatine uitknijpen en van het vuur af in het sap oplossen. De suiker eveneens erdoor roeren tot hij geheel op gelost is. De vloeistof laten afkoelen. De room en de eiwitten stijf kloppen. De ananas en de geconfijte vruchtjes op enkele na klein snijden. Wanneer het vruchtesap drillig begint te worden, dit sap, het grootste deel van de room, de eiwitten, ananas en gesneden geconfijte vruchtjes door elkaar scheppen, zodat de stukjes fruit er gelijkmatig in verdeeld zijn De puddingmassa op smaak afma ken met citroensap. De puddingmassa in de vorm overdoen De pudding keren wanneer hij geheel stijf is en garneren met de achtergehouden stijfgeslagen room en geconfijte vruchtjes. Desgewenst waaierwafeltje erbij geveli. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 27 december op om 8.48 uur en gaat onder om 16.34 uur. Maan: 23 dec. L.K.; 29 dec. N.M. Hoog water ter rede van Oudeschild 23 dec. 0 33 en 13.19; 24 dec. 1.22 en 14.16; 25 dec. 2.35 en 15.32; 26 dec. 4 02 en 16.59; 27 dec. 5.29 en 18.17; 28 dec. 6.45 en 19.24. 29 dec. 7.46 en 20.20; 30 dec. 8 40 en 21.12; 31 dec 9.28 en 22.02. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. hen een plaatsje voor haar zouden vrij houden, waardoor zij en haar zoontje bij elkaar konden blijven. Hoewel Jane wist, dat dit toekomstnvuziek was, deed het haar goed, dat haar vrienden zich om haar bezorgd maakten Ze begreep wel, dat ze heel gauw al naar nieuwe wegen zou moeten zoeken. De strijd om haar kind Het werd de volgende dag een hele sensatie voor het personeel in Vorens kapsalon, dat Jane weer net zo plotse ling vertrok, als ze destijds gekomen was. Van Joyce en Roland nam ze heel har telijk afscheid. Door haar vertrek onder vond ze, dat ze ook bij de anderen vriendschappelijke gevoelens had opge wekt. Vorens liet zich in het geheel niet zien en ze verlangde ook geen moment naar zijn aanwezigheid. Een rusteloze nacht vol droevige gedachten en einde loos gepieker, lag achter haar. Ze was lot de slotsom gekomen, dat ze met zelf beklag niet verder kwam Ze mocht ook niet alleen aan zichzelf denken. Ze had een zoon en bij al haar toekomstplannen moest ze een plaatsje voor hem inruimen. Allerminst had ze het plan, om de Ben- r.ickhoff's in het bezit van haar baby te laten... tenminste.... Op dat punt stokten haar gedachten. Was ze egoïstisch, als ze haar zoon op eiste? Zou menig moeder niet verheugd zijn als haar zoon zo'n gouden toekomst tegemoet ging, als haar kleine Walter bij de Bennickhoff's? Zou Iris zich aan haar kind hebben gehecht, of zou het allemaal achteraf tegenvallen? Het was duidelijk dat Bennickhoff kostte wat het kostte een kind wilde SPORTNIEUWS S.V.C. Zondag speelde het eerste thuis tegen Geel Zwart 2. Voor de rust speelde SVC met de wind in de rug en wist door Frans een 10 voorsprong te nemen. Na rust kwamen beide doelen in gevaar, maar het duurde toch plm. 20 minuten voor Geel Zwart gelijk kon maken. Maar S. neemt opnieuw de leiding door Jn. Saai; 21. Nadat Jan Piet enkele zeer moeilijke ballen prima heeft gestopt, moet hij enkele minuten voor het einde de bal uit het net halen. Geel Zwart be haalde onverwachts nog een gelijk spel. Het 2de werd afgelast. Voor de kerstdagen en zondag 27 dec. zijn beide elftallen vrij. S.V. TEXEL Toto-nieuws: Aan onze totodeelnemers delen we mede, dat in verband met de a.s. feest dagen de formulieren toto 106 heden avond moeten zijn ingeleverd; worden eventueel opgehaald. Wilt U daaraan medewerken? Ook voor volgende week, toto 107, zullen de formulieren woens dagavond 30 dec. moeten worden ingele verd (eventueel opgehaald). Bij voorbaat onze dank. Uitslagen van zondag: 4e kl. KNVB: LSW-BKC 1—1; de Foresters-H elder 21; Hollandia T.-Vios afgelast; Scha- gen-USVU 31; Texel-Limmen 12. Afd. N.H.: Succes 3-Texel 2, gestaakt met stand 00 door slecht weer en terrein. Adsp.: Tex. Boys b-Texel 08. Het was enorm slecht weer, storm en regen, gladde bal en idem terrein. Het is dan meestal de gelukkigste wint. Texel kreeg eerst de storm en regen mee. Dui delijk was het reeds direct aan te zien, dat Limmen haar huid zo duur mogelijk zou verkopen. Reeds na 5 min. profi teerden ze van le ver opdringen. Een pass door het midden, een snelle speler er achteraan, Bertus liep even voor tijd uit en kreeg geen kans meer: 01 dus. Texel traohttte de achterstand in te lopen, maar L. verdedigde met man en macht en de Texel-aanval maar door borduren op hetzelfde thema- eerst de man een paar maa! omspelen, en dan was het hele doelgebied bezet. Enkele minu ten voor de rust gelukte het ons na enig geschermutsel gelijk te maken. Wel zette Texel er na de rust een flink ttmpo in, maar er werd te veel gepeu terd. Max kogelde hoog over en Niek z'n zuivere kopbal werd nog juist van de doellijn gegrist. Als Limmen plotseling over links uitviel, stonden Dick en Bob vlak bij elkaar. Dick raakte de bal half en deze draaide door de wind naar de rechtsbinnen, die plotseling vrij voor Bertus kwam en Limmen de leiding her gaf. In het laatste kwartier kwam Bob meer mee naar voren en zaten er nog v/el kansen in, maar het ging niet; het bleef 12, jammer. We missen nu toch v/el een speler in de aanval, die z'n voor hoede dirigeren kan. Scheidsrechter Vis ser leidde weer uitstekend. Het 2de maakte een vergeefse reis. Wel werd er nog een poos gespeeld, maar het terrein was een en al modder, waardoor de scheidsrechter en spelers het wijze besluit namen met verder te spelen. Zo zijn we dan weer een jaartje verder gekomen en als we in het kort terug blikken, mogen we tevreden zijn. Ons le besloot de vorige comp. met een 4de plaats, nadat ze de eerste helft met maar weinig punten hadden afgewerkt. Het 2de, dat dank zij de medewerking van Gerrit en Henk voor degradatie werd behoed, staat nog aan de kop van haar afdeling, een uitzonderlijke presta tie. Ook de junioren deden het tot nu roe goed, al lieten ze de laatste keer een steek vallen. De adspiranten zouden we wat sterker wensen. Onze handbal heeft ook pirma gewerkt en we mogen er ons over verheugen, dat we zoveel aan de jeugd kunnen bieden. Ook en zeer belangrijk waren de toto deelnemers, die elke week weer hun kans wagen en daarmede onze vereniging in staat stellen dit werk op de juiste ver houding te kunnen voortzetten. Zo met elkaar mogen v/e tevreden zijn en zeg ik U allen gaarne dank. Moge ik dan van deze gelegenheid ge bruik maken om bestuur, leden, junioren, adspiranten en afd. handbal, maar ook al onze belangstellenden en toto-mede werkers en -spelers een heel gezellig en vrolijk kerstfeest toe te wensen. hebben, maar ze begreep nog steeds niet waarom dat nu juist haar kind moest zijn. Iris verlangde ook naar een kind, dat wist ze, maar ze had nooit toespelin gen gemaakt op het bezit van haar baby. Wel leek ze er rekening mee te houden dat de kleine Walter zou blijven. Hield ze daarom h<far en haar kind zo angst vallig uit elkaar? Was ze bang dat er te- teel moederbinding zou ontstaan? Dus Bennickhoff wilde de baby en Iris ook, maar beiden op een andere manier. Waarin het verschil lag kon Jane met de beste wil van de wereld niet verklaren. Een feit was, dat het hun gelukt was, om haar van haar kind te scheiden. Met evenveel zekerheid voelde Jane, dat ze niet in die scheiding zou berusten. Wat nu gedaan, om bij haar kind te ko men, zonder hem daar dadelijk nadeel door te berokkenen? Ze moest goed be seffen, dat ze nu zonder middelen van bestaan was, dus ze moest ook naar werk uitkijken. Terwijl de trein Jane steeds dichter bij haar oude woonplaats bracht, ont wierp ze plan na plan om bij aankomst evenwel nog altijd geen vast uitgestip peld programma te hebben. Hoewel ze besloten was een ver door gevoerde zuinigheid te betrachten, nood zaakten haar zware koffers haar, om een taxi aan te roepen Wat weemoedig keek ze even later haar kamers rond. Vergeleken bij alles, wat haar de laatste tijd als verblijf had gediend, waren ze werkelijk wat prutse- rig, maar hoe oneindig dierbaar en eigen was dit. En wat een herinneringen aan gelukkige dagen riepen de eenvoudige meubeltjes bij haar op. Verschrikt bedacht ze, dat het nieuwe kwartaal al enige tijd was ingegaan en dat ze dus eerst een flink bedrag aan geld zou moeten neertellen, om zich weer een tijdje van haar kamers te verzekeren. Het verwonderde haar nu, dat de kamer verhuurster daar niet dadelijk over was begonnen. De eigenares snoof luidruchtig, toen Jane haar over de geldelijke aangelegen heden aansprak. „De kamers en het on derhoud daarvan waren voor een heel jaar voldaan", zei ze met nadruk. Ze voegde ironisch hieraan toe. „Waar schijnlijk zult u het beste weten wie de milde gever hiervan is". Ze keek Jane met hooghartige min achting aan en draaide zich om. Halver wege scheen ze zich te bedenken en zei scherp. „Ik hoop dat u hier niet tëveel bezoekers zult krijgen, anders moet Lk toch de kamers opzeggen. Wij staan hier op onze reputatie". Jane's ogen vlamden. Juist wilde ze woedend uitvallen, toen ze bedacht dat ze beter geen woordenwisseling kon uit lokken. Ze zou immers niet weten waar ze met haar eigendommen moest blijven. Ze kleurde van boosheid. Waarom dach ten de mensen ook altijd eerst het slecht ste van hun naasten? Wat wilde Bennickhoff met deze beta ling te kennen geven? Was het een stille wenk om in haar eigen woning te blijven en zich niet meer te laten zien? Hij wist beslist dat ze vroeg of laat achter de waarheid zou komen, maar zijn plannen waren er natuurlijk op gebaseerd, dat het verlangen naar haar kind intussen tot een minimum beperkt zou zijn. Nu zou ze hem eens tonen, hoe hij kon falen Zijn weldaden zou ze ook niet meer aan vaarden. Alles zou ze opschrijven en te zijner tijd terug betalen. Na even nagedacht te hebben kon ze de verleiding niet weerstaan om Iris te bellen. Haar hart klopte haar in de keel, toen ze de stem van Kitty herkende. Jane maakte zich bekend en onmiddellijk kreeg Kitty's stem een ijzige klank. „Nee", zei ze kort. „Mevrouw kan u niet ontvangen, ze is zwak en verdraagt geen opwinding'. „Waarom zou ze zich zenuwachtig ma ken, als ik kom?" drong Jane aan. „Waarom?" echode Kitty. „U vraagt waarom U hebt mevrouw en de baby verlaten en nooit meer iets van u laten horen. daarom". Jane snakte naar adem. „Maar ik heb wel geschreven, enige keren per week". „Zo", zei Kitty droog. „Daar hebben we dan niets van gemerkt". Klik.... de haak aan de andere kant werd opgehangen Jane leunde tegen de wand. Een doffe woede maakte zich van haar meester. Nu had Bennickhoff haar ginds al verdacht gemaakt en nu was ze in Iris ogen ook al een ontaarde moeder, die zonder verder bericht haar kind in de steek liet. Hij had natuurlijk zijn per soneel omgekocht, om haar brieven ach ter te houden. Vandaar eerst die vreemde brieven van Iris, die helemaal geen ant woorden waren op haar dringende vra gen naar de baby. Later kwam er niets meer. Iris meende zeker dat ze haar kind allang was vergeten. (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4