Cjroen '2warL-Jexels in het harL, Bij de jaarwisseling Bouw Lagere Landbouwschool voltooid Kampioenen 1959 Meester Laan kan nu in alle rust bet onderwijs verder uitbouwen DONDERDAG 31 DECEMBER 1959 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7416 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Het was in een vorige beschouwing dat naar voren werd gebracht dat na een periode van activiteit het wel eens nodig is te komen tot een zekere consolidatie, tot een adempauze, om dan na de nodige bezinning weer over te gaan tot her nieuwde werkzaamheid en nieuwe ex pansie. Zeker heb ik daarbij niet beoogd een pleidooi te houden voor de apathie waarin, naar het uiterlijk, de gemeente is verzeild geraakt, voor het als 't ware voortvegeteren van het gemeentelijk bestel. Zo somber als nu, was ik toen ook zeer bepaald niet, met betrekking tot de mogelijkheden van gemeentelijke werk zaamheid tot heil van ons eiland en zijn bewoners. Bestuurden en bestuurders hebben bei den de neiging om wel in de eerste plaats te zien naar dat wat duidelijk zichtbaar in hun gemeente tot stand komt. Zoeken wij naar het spectaculaire dan is er eigenlijk maar één duidelijk voorbeeld aan te halen. Dat ligt dan in het gereed komen van de bochtafsnijdingen in het kader van en tezamen met de ruilverka- •eling. Een belangrijke zaak; te meer nog omdat daarmede de dringende noodzaak, de onafwendbaarheid van verdergaande wegverbeteringen op Texel, duidelijk naar voren komt. Maar dan, daarnaast, is er maar heel weinig concreets, althans in de aangege ven zin, te tonen. Zeker Oosterend kreeg de lang verwachte kleuterschool en de uitbreidingen van landbouwschool en landbouwhuishoudschool kwamen tot stand. Maar een nieuwe school in Mid- den-Eierland is er nog steeds niet al hebben wij dan de gerechtvaardigde hoop dat met de bouw begin 1960 zal worden begonnen een nieuwe school voor het u.l.o.-onderwijs behoort voor i960 wel tot illusies; door wisselend re geringsstandpunt zijn wij nog steeds niet uit de misère van huize Irene vandaan peraakt. Het dringend om oplossing vra gend probleem van riolering en zuivering is nauwelijks een stap verder gekomen. Het plan voor de zuivering van Den Burg lijkt in de ijskast te zijn terecht gekomen. Wel zeer duidelijk blijkt hier de on juistheid van het standpunt dat zelfs de meest dringende voorzieningen slechts kunnen worden gerealiseerd wanneer de financiële positie van de gemeente dit toelaat. Resultaat is dat in de ene ge meente nijpende kwesties niet kunnen worden opgelost, terwijl in een andere gemeente zaken worden geëntameerd, die in die ene gemeente geheel tot de luxe sfeer worden gerekend. Dat het ge meentebestuur tezamen met de polder besturen alles zal doen wat mogelijk is om iets te bereiken, ligt wel voor de hand. Somber waren mijn opmerkingen eind vorig jaar met betrekking tot de woning bouw. Er is geen reden om het nu anders te stellen. Wat 7 woningwetwoningen, nu in aanbouw voor de leniging van de wo ningnood betekenen, weet ieder die geen vreemde is op Texel. Niets of vrijwel niets. Is er dan tegenover dit alles in de [emeentelijke of semi-gemeentelijke sfeer niets dat tot enige vreugde kan stemmen? Gelukkig nog wel. In de onderwijssector wordt stadig voortgegaan met de verbetering van ons onderwijsgebouw. De muziekschool had m 1958 een goede start, ernstige pogin gen worden aangewend om in De Cocks- dorp tot de stichting van een kleuter school te komen. De vestiging van een lagere technische school, waartoe nu ern stige pogingen worden aangewend, be hoort tot de stellig aanwezige mogelijk heden. En de voorbereidingen voor de u.l.o. gaan natuurlijk door. Een ernstige tegenslag was het beëin digen van de schooltandartsendienst. De kortelings weer op gang gekomen bespre kingen mogen wellicht enige hoop doen koesteren voor herstel. Ook op het gebied van de volksgezond heid wordt rustig voortgewerkt. Zo zijn plannen voor een zuivering in Ooster end gereed. Eveneens ligt er een plan oor een nieuw slachthuis klaar. Nadere besprekingen zullen duidelijk moeten maken of e.e.a. financieel bereikbaar is. De Sociale Dienst leed met het over lijden van mijn vriend Westdorp een zeer ernstig verlies. Op zijn verdienste voor de gemeenschap heb ik elders ge wezen. Moge Texel deze man, die meer was dan een uitstekend ambtenaar, die was, iemand die weldeed zonder zich zelf te ontzien, nimmer vergeten. Zuster Snijder, die zich in weinig jaren een uitstekende naam verwierf, vertrok van ons eiland. Ook haar zijn wij voor de juiste uitoefening van haar moeilijke taak veel dank verschuldigd. De Dienst en de werkzaamheden brei den zich uit. De beschuttende werkplaats heeft haar plaats in de samenleving inge nomen. Ook de gemeentelijke sociale werkvoorziening is niet meer weg te denken. Plannen om te komen tot een stichting Burgemeester C. de Koning bejaardenzorg zijn in een ver gevorderd stadium. Laten wij hopen dat de verbouwing van Irene nu eindelijk zijn beslag zal krijgen. Ik zou niet graag nalaten te wijzen op het verheugend succes dat de vluchtelin- genactie 1959-1960 op Texel heeft gehad. Het doet goed te zien dat de Texelaren op zo overtuigende wijze van hun begrip en medeleven met de vluchtelingen de den blijken en ook ongetwijfeld nog ver der zullen doen bij de afronding van deze actie. In cultureel opzicht werd langs de ge trokken banen voortgewerkt. Zonder enige twijfel zullen de nieuwe stichting cultureel werk, de kunstkring, de dorps huizen, de dorpscommissies ook Den Burg kreeg een dorpscommissie nog vele moeilijkheden hebben te overwin nen, maar er is alle reden om hoopvol gestemd te zijn. Zo krijgt de gedachte aan een dorpshuis in Oosterend en in Oudeschild steeds vastere vorm. En de bejaardensociëteiten floreren. Met betrekking tot een bescheiden restauratie van de Hervormde kerk in Oudeschild hebben wij eindelijk goede hoop. Van ganser harte spreken wij de wens uit dat hiermede een eerste stap wordt gezet op de weg naar reconstructie van het enigszins mismoedig geworden Oudeschild. Hiervoor werd gesproken over het ge reedkomen van het project „bochtafsnij dingen". Nauw verband houdt hiermede de nieuwe Pontweg, die, nu op de Rijks begroting 1960 gelden zijn uitgetrokken voor de haven aan het Horntje, zeer spoedig gereed zal moeten komen, wil men althans in staat zijn de stoot van vreemdelingen, die in 1961 door provi sorische voorzieningen aan het Horntje moet worden opgevangen, op behoorlijke wijze over het eiland veerspreiden. De verwachting, dat Rijk, Provincie en Ge meente gezamenlijk dit nieuwe plan zul len realiseren heeft zeker grond. In economisch opzicht had onze ge meente een vreemd jaar. Niet uitschie tend maar normaal was het met de Noordzeevisserij. Langzaam maar zeker wordt deze visserij voor het wel en wee van ons eiland steeds belangrijker. Wel zeer uiteenlopend waren echter de resultaten in de landbouw en veeteelt enerzijds en van het vreemdelingenver keer aan de andere kant. In dit seizoen werden wat dit laatste betreft wel alle records verbroken. Het laat zich verder niet aanzien, dat de stij gende lijn een andere koers zou krijgen. Hiermede wordt het vreemdelingenver keer een welvaartsbron van steeds toe nemende betekenis voor onze gemeen schap. Terloops zij hierbij opgemerkt, dat niet alleen de gemeenteraad maar ook andere instanties, als b.v. de commissie voor de gemeentelijke plannen hiermede terdege rekening zullen moeten houden. Men zal tijdig moeten inzien, dat niet alleen land- schaps- en natuurbeschermend moet worden opgetreden, maar ook moet wor den gezien vanuit economische behoefte, waarbij altijd in het oog zal moeten wor den gehouden, dat in ons aan recreatie gebied zo arme land optimale oppervlak ten hiervoor beschikbaar moeten komen, zolang althans in andere opzichten geen te grote schade wordt veroorzaakt. Het is niet juist te veronderstellen dat wij, om het onmiddellijk voordeel van de dubbeltjes ons mooie eiland zouden wil len opofferen, maar het is ook niet juist te verwachten dat de overigens zeer reële waarde van een plant of een vogel zou bepalen hoe het bestel van een zich ontwikkelend gebied zou moeten zijn. Wat dan wel juist is, is dat een ge meenteraad, zich bewust van taak en functie, zelf bepaalt hoe het evenwicht moet worden gevonden. En wanneer het evenwicht gevonden is, dan lijkt dit juist, dat controlerende instanties, wetende hoe pro en contra zijn overwogen, zich niet eens opnieuw stellen tot een overwegen van dezelfde overwegingen. Na deze de lezer voelt het uit enige verontwaardiging voortspruitende uitweiding, terugkerend tot de economie van ons eiland en wel tot de landbouw en veeteelt, moet dan worden gesteld dat 1959 te dien aanzien wel zeer zwaar is geweest. Een droogte als die van dit jaar hebben weinig Texelse boeren ge kend de lammerenprijzen waren een trieste barometer, en die had een zeer ongunstige stand. In de landbouw leek eerst alles te mislukken, maar uiteinde lijk viel het nog iets mee. Dat echter landbouw en veeteelt in de nabije toe komst nog zware lasten zullen hebben te dragen door dit muslukte jongste verle den staat voor mij wel vast. Daartegen over staat dan deze overtuiging dat de agrarische sector in het algemeen en die op Texel in het bijzonder over de taaie veerkracht beschikt die nodig is om zware tegenslagen als die van nu te weerstaan. In mijn vorige jaarbeschouwing ein digde ik met deze zin: „Van brood alleen kan men niet leven". Het gevoel bekruipt mij te zijn tekort geschoten nu niet in soortgelijke trant wordt geëindigd. Hoewel, het morali seren ook kan gaan vervelen. Wanneer ik echter met mijn ervaring en weten van nu mij zou moeten zetten aan mijn eerste beschouwing in de Texelse Courant, zou ik stellig als per manent motto van het jaarlijks overzicht de geciteerde zin voeren. Niet genoeg im mers kan er op worden gewezen dat in een maatschappij, die zo lang er op ge richt is geweest een optimum aan mate riële behoeften te bevredigen, geestelijke waarden dreigen teloor te gaan. Mijn van harte gemeende wens dat het Texel en de Texelaren in 1960 goed moge gaan, sluit dus toch aan op mijn beschouwing van het vorige jaar. Moge het ons gegeven zijn het juiste evenwicht tussen materiële welvaart en geestelijk leven te vinden dat nodig is voor een waarlijk welzijn. C. DE KONING. ELKE OLIEBOL DIE U EET, VERZACHT HET VLUCHTELINGEN- LEED! Vandaag wordt er met man en macht oliebollen gebakken. De huismoeders ko men er dit jaar gemakkelijk af. Voor de actie Vluchtelingenjaar worden duizen den oliebollen gebakken. Op alle dorpen zijn actieve dames druk in de weer om alle bestellingen op tijd de deur uit te krijgen. In Den Burg is men vannacht om 2 uur begonnen in de bakkerij van de heer Witte in de Weverstraat. Hulp gevraagd Maar er is nog meer hulp nodig. Als U dit leest en U heeft een uurtje over, ga dan direct naar genoemde bakkerij en steek met de overige dames de handen uit de mouwen om de actie volledig te doen slagen. Ook op de jongeren wordt een drin gend beroep gedaan om bestellingen weg te brengen. Wij weten zeker dat deze oproep niet tevergeefs zal zijn en dat alle werkzaamheden aan deze arbeid verbon den, vlot zal kunnen worden uitgevoerd. De bakkerij is bereikbaar via de Burg wal. Vooral tijdens de morgenuren is men om hulp verlegen. Vergeet niet: Elke oliebol, die U eet, verzacht het vluchtelingenleed! ACTIE VLUCHTELINGENJAAR '59-'60 Stand vorige verantwoording ƒ2554,96 Collecten t.g.v. Ouwe Sunderklaas: kinderen H., Den Hoorn 24,79 kinderen B, Oudeschild f 10,97 NN 31,02 mevr. H., Den Burg 17,38 Gift DG zusterkring Eierland 10 Collecte Plattelandsvrouwen Eierland 32, Extra contributie-afdracht Ned. Herv. Jeugdraad 2, Giften A. M. en H. V. 20,— Stand per heden ƒ2703,12 BENOEMD Mej. T. Blom, administratrice bij de PTT, is met ingang van een nader te be palen datum benoemd als schrijver bij de sociale dienst. TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 28 december 1959: 20 biggen en schrammen 80120; 1 koe 800; 2 rammen 80120; 10 nuchtere kal veren 6090. ONZE KERSTPUZZEL De oplossing van de kerstpuzzel in ons vorig nummer kan worden ingezonden tot en met zaterdag 2 januari. In ons vol gend nummer worden de winnaars van de boekenbonnen bekend gemaakt. Het landbouwonderwijs op Texel on dervindt steeds stijgende belangstelling. Werd in 1952 in het schoolgebouw ge start, vorige week was het definitief vol tooid. Tijdens een oudermiddag vond de officiële uitgebruikneming plaats. Het onderwijs op deze school krijgt steeds meer facetten. Voorheen werd al leen aan de eerste klas twee dagen per week onderwijs gegeven. De overige klassen kwamen slechts een dag per week naar school. Thans beslaat het les rooster bijna de gehele week. Meerdere klassen zijn tegelijk aanwezig. Uitbreiding kon dan ook niet uitblij ven. Er werden twee lokalen bijgebouwd. Vorige week werd de voltooide school 1 officiëel door de districtsinspecteur, de heer I. J. Schroevers, in gebruik gesteld. De heer Jurr. Beumkes, voorzitter van het schoolbestuur, mocht bij deze gele genheid diverse instanties welkom heten. Het verheugde hem, dat ook ouders op het middaguur in de gelegenheid waren aanwezig te zijn. „Wij zijn er trots op", aldus de heer Beumkes, „dat onze school nu geheel gereed is. De uitbreiding, die onze school ondergaan heeft was nodig, omdat ook het landbouwonderwijs met zijn tijd mee dient te gaan. Werd er vroeger alleen maar over de koeien en het land gesproken, thans krijgen onze zoons ook ander onderwijs. Onze jongens moeten normaal mee kunnen doen in het burgerleven". De heer C. P. Laan, het hoofd der school, was minder tevreden over de voi- deringen der leerlingen. Men moest dit niet zien als een blijvend iets, maar van tijdelijke aard. Door de verbouwing was de aandacht van de leerlingen niet altijd bij de les. Ook de wijziging van leer krachten heeft meestal nadelige gevol gen. Maar de samenwerking tussen de huidige leerkrachten en leerlingen is prima en wij hopen dan ook dat alle paasrapporten weer in orde zullen zijn Na de thee werd het woord gegeven aan de heer Schroevers. De heer Schroevers „gunde Texel de voortvarendheid, want door de werklust van bestuur en leerkrachten is het U gelukt deze school te krijgen zoals U hem graag wilde hebben. Niet iedere school heeft de beschikking over zo'n prachtig gebouw". Spreker gaf een uitgebreid betoog over het moderne landbouwonderwijs. De boe ren vinden het misschien niet altijd even prettig dat hun zoons zoveel uren per week naar school moeten. Vooral in de drukke tijd is dit wel eens moeilijk te aanvaarden. Maar er is nu eenmaal een wet die eisen stelt. En wij mogen dank baar zijn dat ook onze jongeren een der gelijke ontwikkeling in het onderwijs mogen beleven. Het landbouwonderwijs past zich steeds meer aan aan de praktijk. Werd ei vroeger alleen in de klas onderwijs gegeven, nu komt het voor dat de leraar met zijn leerlingen naar een boerderij trekt en daar ook ziet hoe de koe ge bouwd is en hoe een voederbalans opge maakt moet worden. Dit zijn dingen die boerenzoons nodig hebben. Dat daarnaast ook aandacht aan mu ziek etc. wordt besteed is enkel maar voordeel. Een boerenzoon hoeft niet ach tergesteld te worden bij een leerling van een andere school. „Dit alles is nog niet het belangrijkste", zo ging de heer Schroevers verder, „maar U, leerkrach ten en ouders, moet de jeugd leren aan pakken. De schoolmeester van vroeger had het stukken gemakkelijker, de jeugd werd gedwongen te gehoorzamen. Die dwang was wel eens te veel. Wij geloven, dat deze jeugd in deze wereld andere dingen moet presteren dan wij ouderen. De expressie, de vrije leer, is van groot belang. Wij hebben geleerd, dat de jeugd meer kan dan vroeger werd geleerd. En dan zijn rapportcijfers niet van het groot ste belang; neen, dan gaat het er om of de jongeren weten aan te pakken. De leerkrachten moeten de problemen waar de jeugd mee bezig is bij de kop pakken en van „luisteronderwijs" overgaan op Duen-onderwijs". Ik vind het een feest voor het eiland, dat de boerenjongens dit kan worden aangeboden, en ik hoop dat U naar genoegen zult werken". De heer Aalderen, onderwijzer aan de school, gaf hierna een muziekles. Deze les werd door ouders en belangstellenden met aandacht gevolgd. Tot slot van deze bijeenkomst werd het gebouw bezichtigd. Een gebouw, waar heel Texel trots op kan zijn! BEJAARDEN VAN DEN HOORN EN OMGEVING De eerstvolgende „soos" zal zijn op donderdag 7 januari, aanvang half drie in „De Waldhoorn". HONDENTENTOONSTELLING TE ALKMAAR Op de clubmatch in het „Wapen van Heemskerk" behaalde de spaniel van de heer P. Blankenvoort, Boogerd, voor de beste spaniel een zilveren medaille. De Saluki van de heer Heimans, Molen straat, werd op 7 na beste in de kam pioensklasse. Van de Whippets van de heer J. Veltkamp werd Bambi op 3 na beste in de kampioensklasse. De zoon van Bambi „Bruintje van Texels strand" werd beste whippet, beste windhond en op 2 na beste hond van de hele tentoon stelling. Huldiging der kampioenen: van links naar rechts ziet U: de heren C. P. Moojen, voorzitter M.A.B.-club, C. Dros Bzn., trialkampioen, A. Keizer, brom fietskampioen, M. Kortenhoeven, motorkampioen en A. v. Liere, autokampioen. Traditiegetrouw heeft de M.A.B.club haar jaarlijkse Oudejaarsrit gehouden. Het was jammer, dat het weer j.l. zondag niet meewerkte. De heren O. J. Agter en A. van Liere hadden een heel mooi puz zelritje in elkaar gezet. Het was helemaal niet moeilijk, maar ja opletten dat moet je nu eenmaal met een puzzel. Na afloop was het weer echt gezellig in Hotel „De Lindeboom-Texel", waar de rit nog weer werd besproken. Om plm. 5 uur kon de voorzitter, de heer C. P. Moojen, de uitslag bekend maken. Hij dankte allen, die hadden mee gewerkt deze rit te doen slagen. Auto's, 23 deelnemers: 1. W. Mets Czn., 6 str.; 2. D. Zuidewind, 6 str.; 3. J. Dek ker, 8 str.; 4. A. Brans, 9 str.; 5. T. v.d. Heerik, 10 str.; 6. C. P. Moojen, 10 str.; 7. C. de Wit, 11 str. Brommers, 8 deelnemers: 1. A. Keizer, 12 str.; 2. W Poede, 15 str.; 3. A. Douma, 16 str. Motoren, 7 deelnemers: 1. S. de Porto, 8 str.; 2. R. de Vries, 9 str., 3. P. Kuiter, 13 str. Hierna reikte de voorzitter de prijzen uit van de twee vorige ritten, waarop de huldiging plaatsvond van de Kampioenen 1959. De heren A. van Liere in de auto-, M. Kortenhoeven in de motoren- en A. Keizer in de bromfietsklasse en C. Dros Bzn. als trialkampioen. De voorzitter feliciteerde genoemde heren met het behaalde kampioenschap en reikte aan hen de wisselbekers uit. Zij kregen een vaantje als blijvende herin nering. Verder deelde hij mede, dat de jaar vergadering 8 januari wordt gehouden en wekte de leden op deze te bezoeken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1