Tel machine Prijs f135, Het „Eigen Gebouw" te Oudeschild wordt Dorpshuis De nieuwste »REGINA« Oudeschild Eind december zijn diverse vergaderingen gehouden in ver band met de voorgenomen verkoop van het Eigen Gebouw. In een bijeenkomst, waarop o.a. aan wezig waren: burgemeester De Koning, de heren Oskam en Witte van de Stich ting Cultureel Werk, vertegenwoordigers van de diverse stromingen en van de Oudeschilder verenigingen (Klem Toneel, Havenkanters, Klaverjasclub) en de Dorpscommissie, werd de kwestie uit voerig besproken. Van de zijde van het Eigen Gebouw werd betoogd, dat de meeste activiteiten van de Moderne Ar beidersbeweging aan Den Burg plaats vinden, zodat er geen reden is om een exploitatie van een gebouw te Oude schild nog langer voort te zetten. Aan de andere kant zal het een ieder duidelijk zijn, dat als voor Oudeschild het gebouw verloren gaat, dit de doodsteek betekent voor diverse verenigingen. De vakbonds afdelingen, die een vertegenwoordiger in het bestuur hebben, hebben dit ook zo aangevoeld en zijn er mee akkoord ge gaan, dat het gebouw gratis zal worden aangeboden aan een Stichting Dorpshuis. Er zal alleen als voorwaarde gesteld worden, dat het gebouw weer aan de oorspronkelijke eigenaars terugvalt, als het niet meer aan de bestemming zou beantwoorden. Er waren nogal wat bedenkingen tegen de overname, o.a. van de Katholieken, die zelf al tamelijk zware financiële offers moeten brengen voor hun Paro chiehuis. Ook de Hervormden hadden be zwaren in verband met de komende restauratie van de Hervormde kerk, die zwaar op de Hervormde Gemeente zal drukken. De penningmeester merkte op, dat de exploitatie, vooral na de oorlog, steeds sluitend is geweest, dus dat dit van Oudeschild geen offers vraagt. Anderzijds werd echter nog gewezen op de grote moeite, die het de Hoornder gemeenschap kostte om de 7000,op te brengen, dat als het aandeel van Den Hoorn in het Dorpshuis was vastgesteld en dat daar niet licht overheen gepraat moest worden. Burgemeester De Koning was met die moeilijkheden aan Den Hoorn, die echter binnenkort wel opgelost zouden zijn, op de hoogte. Maar te Oudeschild lag de situatie heel anders. Hier werd gratis een gebouw aangeboden, dat op een be paald bedrag zou worden getaxeerd. Dit gebouw was dan het aandeel van de Oudeschilder gemeenschap in de kosten van het te stichten dorpshuis. Dit kon zijn een gemoderniseerd Eigen Gebouw of een nieuw gebouw. Rijk, Provincie en Gemeente dragen dan ook een deel bij en mocht er dan nog een deel ongedekt zijn, dan kan dit door een lening, die in 30 jaar afgelost moet worden, opgevan gen worden. Daar Texel met 2 dorps huizen al een zeer gunstige positie in neemt, kan verdere subsidiëring van dorpshuizen nog wel enige jaren op zich laten wachten. Op het aanbod van de Vereniging Eigen Gebouw moet echter voor 1 jan. a.s. worden beslist. Het is voor Oude schild echter een unieke kans en ik raad U met klem aan deze kans niet voorbij te laten gaan. Neem desnoods voorlopig de exploitatie over, maar vorm direct een stichting en vraag subsidie aan. Er rezen nog wel enkele vragen, o.a. of in een dorpshuis verlof B. zou worden toegestaan en of er schoolgymnastiek zou kunnen plaatsvinden in een zaal, waar ook werd vergaderd. De heer Oskam zei, dat dit in enkele gevallen inderdaad was toegestaan en dat dit dus hier ook mo gelijk moest zijn. De heer J. D. Koning, voorzitter van ae dorpscommissie stelde tenslotte voor een beslissing te nemen. De aanwezigen voelden allen in principe voor het stich ten van een dorpshuis, maar wilden toch eerst ruggespraak houden met hun be sturen alvorens een definitieve beslissing te nemen. In aansluiting hierop kwamen de diverse stromingen en de besturen van de Verenigingen opnieuw bijeen. Nadat de heer J. D. Koning nog eens had uit eengezet, dat het een dorpsbelang was, dat er aan Oudeschild een gebouw bleef bestaan, waar vergaderd kon worden, be vrijdingsfeest en Ouwe Sunderklaas ge vierd etc., werd besloten een Stichting Dorpshuis te vormen en daarop de Kon goedkeuring te vragen. Er zullen in het TEXELSE BOYS-NIEUWS Dit weekend speelt alleen adsp. b tegen De Koog a, zaterdagmiddag om 3.00 uur op het Boysveld. De overige elftallen zijn vrij. Alle adspiranten en welpen worden zaterdag op het Boys-veld verwacht. Nemen jullie je contributiekaart en de contributie meteen even mee, jongens. De vastgestelde contactavond voor maandag a.s. is in verband met de film een week uitgesteld. Deze film was n.l. maandag niet beschikbaar. Dus Boys, houdt maandag 11 januari a.s. vrij. Het bestuur wenst alle leden een zalig nieuwjaar. PLATTELANDSVROUWEN BIJEEN In de in kerststemming gebrachte zaal van Hotel „De Lindeboom-Texel" werd 18 december de Adventsavond gehouden van de afd. Texel van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. 140 dames waren opgekomen om deze avond samen te vieren. Het programma werd verzorgd door mevr. Wegener-Sleeswijk uit Den Haag met kerstproza en -poëzie, afgewis seld door muziek van de dames De Lugt, Beumkes en mej. Dijt. Ook het dames koor, onder leiding van de heer J. Visser, verleende haar medewerking en zong zeer mooi enige kerstliederen De avond werd begonnen en besloten met samenzang. bestuur 2 Doopsgezinden, 2 Hervormden, 2 Rooms-Katholieken en 3 buitenkerke lijken zitting nemen, waarbij zal worden getracht zoveel mogelijk ook de vereni gingen te doen vertegenwoordigen. Per 1 januari 1960 zal de exploitatie door de te vormen stichting Dorpshuis worden overgenomen. Voor eerste aanloop werd een renteloos voorschot toegezegd, terwijl de Klaver jasclub een drive ten bate van de stich ting toezegde. Ook de Havenkanters zullen een avond voor het goede doel geven. Het gunstigste tijdstip van een bazar zal nader worden bekeken. De mogelijkheid van het uitgeven van ren teloze aandelen werd aan het nieuwe bestuur overgelaten, maar ten zeerste ó-anbevolen. De vergadering vond het wenselijk, dat er een aparte dorpscommissie zou blijven bestaan, die immers andere taken heeft te behartigen. Wel zou men het op prijs stellen als een lid van de dorps commissie ook in de Stichting zou zijn vertegenwoordigd, waardoor het grootst mogelijke contact zou kunnen worden onderhouden. Het bestuur van de te vormen Stich ting Dorpshuis is als volgt samengesteld: voorzitter J. D. Koning; 2e voorzitter H. Bekker, secr. J. Th. Boom, 2e secr. Fr. Zegel J. Jzn., penn. mej. T. Blom, 2e penn. A. Backer en leden: J. L. Koop man, mevr. Haaker, W. Vlas en R. Visser. Het bestuur besloot meteen een oproep te plaatsen voor een concierge. Er zal zo spoedig mogelijk Kon. goedkeuring op de statuten worden gevraagd. S.V. TEXEL Bericht voor junioren, adspiranten en welpen. In voorbereiding is een toernooi op zaterdag 2 januari a.s. Er komen 3 leeftijdsgroepen van 15 en 16, van 13 en 14 en van 10 tot 12 jaar. Zie voor plaats en tijd in het kastje en waarschuw alle jongens. Niemand mag ontbreken. Er wordt in sporttenue met gym schoenen gespeeld. Tot zaterdag dan. De wedstrijd HRC b-Texel jun. wordt niet 10 jan., maar a.s. zondag 3 januari gespeeld. PECH VOOR DE POLITIEMAN De heer O., rijkspolitie te Den Burg, greep dezer dagen mis en raak. Voorzien van een kerstboom was hij op weg naar zijn woning in de Kogerstraat. Onderweg zag hij enkele overtreders. Kwiek zijn boom van de fiets en achter de boosdoe ners aan. Na een verbaal te hebben uit gereikt keerde hij naar zijn boompje terug. Maar.die was verdwenen. Mis schien dat hij enige dagen daarna als ge vonden voorwerp is aangegeven7 JAN STRIJBOS SPRAK IN „DE WALDHOORN" Woensdagavond, 23 december, was de grote zaal van het dorpshuis behoorlijk gevuld; geen wonder, want een goede be kende van Den Hoorn, Jan Strijbos, zou spreken en een kleurenfilm draaien over Fins en Noors Lapland. Het werd een prachtige avond niet alleen voor de vele minnaars van vogel tjes want een schat van gegevens, bij zonderheden en anecdotes lardeerden het boeiend betoog van de spreker. Wij hopen, dat de heer Strijbos een groot gehoor zal hebben in de andere dorpen. Dat zijn spreker en film dubbel en dwars waard. VOOR DE VIJFDE MAAL? In ons vorig nummer hebben wij iets vermeld over de wimpeluitreiking te Breskens. Wij schreven, dat de Texelse kotters deze voor de derde maal in beslag namen. Dit is echter reeds viermaal ge weest. En het ziet er naar uit dat de TX 32 en TX 2, resp. van de heren G. Vla ming en W. van der Vis het dit jaar voor de vijfde maal zullen bolwerken de be geerde wimpel te veroveren. In het begin van de week hadden zij nog een behoor lijke voorsprong. DE STEM DES VOLKS Volgende week worden de repitities hervat en zal het nodig zijn geregeld op te komen, willen we met succes kunnen cptreden. Laten we dus het nieuwe jaar met de beste voornemens beginnen. Een goede gelegenheid om nu als lid toe te treden. Repetities elke woensdag om 8 uur in het Dorpshuis. Elke oliebol, die U eet, verzacht het Vluchtclingenleed! BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 22 tot en met 29 december 1959 Geboren: Johannis, zv. Johannes van Maldegem en Hendrika Broekman: Yolande Margaretha, dv. Johan W. B. v.d. Meer en Betsy E. Langeveld; Gerrit, x.v. Cornelis Vlaming en Arina de Bloois; Biem, zv. Jan v.d. Vis en Aafje v.d. Vis; Renze Dirk, zv. Renze D. Rozeboom en Johanna Rieswijk. Getrouwd: Leonardus G. A. Schrader en Johanna M. Witte; Cornelis Gieles en Anna H. Idema. Overleden: IJsbrand Witte, oud 63 jaar, echtgen. van E. M. Bakker. PRETTIGE KERSTDAGEN IN HET RUSTHUIS In het Gollards Rustoord zijn de beide kerstdagen niet zonder meer gepasseerd. Om 5 uur 's morgens werden de bewo ners verrast met thee en tractatie en werden er kerstliederen gezongen. Ook aan tafel heerste een gezellige sfeer en de dis was rijk voorzien. De heer Van Enst overhandigde de directrice en de zuster een prachtige plant. De heer Boogaard was de tolk van de bejaarden toen hij dank bracht voor al het gebodene. „RIJKE OOGST" Uit het leven van een meteropnemer Deze maand is de meteropnemer van het PWN druk in de weer om zijn jaar lijkse ronde af te sluiten. Zo was hij een dezer dagen in Oudeschild. Nu is het daar geen pretje, want de putten staan bijna allemaal vol water. Maar tot het gereedschap van de meteropnemer be hoort ook een emmer en daarmee haalt hij de putten leeg. Maar behalve water vond hij deze week ook eens wat anders. Geen goud of juwelen, maar een hele stapel mest. De bewoner had zijn put toegedekt met deze afvalstof voor de vorst. Verbaasd was de vrouw des huizes toen er werd gevraagd of ze zo goed wilde zijn dit te verwijderen. „Maar man, we hebben het er juist zo vast inge stampt!" Waarschijnlijk hadden deze bewoners nooit de folder van het PWN gelezen die huis aan huis op ons eiland is verspreid. Daar staat onder andere in: „Breng geen afvalstoffen in de put aan". Een oud kleed of jutezak is voldoende voor de vorst. JAN P. STRIJBOS TE DE KOOG Dinsdagavond verzorgde de heer Jan Strijbos een avond voor de Oranjevereni ging. „De Kleine Vermaning" was geheel gevuld, toen mevr. Zwan als waarne mend voorzitster deze avond opende. De heer Strijbos nam ons mee op zijn tocht door Finland. Na een inleiding ver toonde hij ons een drietal films, waarin voornamelijk de plantengroei en de vo gelwereld naar voren werden gebracht. Prachtig waren de opnamen en de aan wezigen hebben zeer genoten. Het is een goede keus van het Bestuur der Oranje vereniging geweest om de heer Strijbos uit te nodigen en zeker voor herhaling vatbaar. GIFTEN WITTE KRUIS Den Hoorn: fam. L. 10, Den Burg: T. 2,50; H. 5,—; S. 2,50; H. 1,50; S. 1,50; P. 2,50; W. 2,50; S. 2,50; Z. 2,50. Eierland: v. W. 2,50; H. 2,50. De Waal: H. 2,50; R. 2,50 Oudeschild: V. 2,50; E 2,50. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Vrijdag 1 januari Oosterend, Geb Chr. Belangen, Toneel uitvoering t.b.v. jubileumfonds Fanfare korps Excelsior. Woensdag 6 januari Den Burg, „Texel", bridge-drive Den Burg, De Zwaan, Kerstavond KAV. Oudeschild, R.-K. Bondshuis, Viering 3-jarig bestaan bejaardensociëteit Oude schild. Vrijdag 8 januari Den Burg. „Texel", jaarvergadering MAB-club. Den Burg, Oranjeboom, Opvoering boot revue t.b.v. Vluchtelingenjaar '59-'60 Den Burg, „Texel", vergadering Het Witte Kruis. Zaterdag 9 januari Den Burg, „Texel", Paardensportavond Den Burg, Oranjeboom, Opvoering boot revue t.b.v. Vluchtelingenjaar '59-'60. OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN VOOR ONGESCHOOLDEN TOT METAAL BEWERKER Op verzoek van het plaatselijk Ar beidsbureau vestigen wij de aandacht op de mogelijkheid voor ongeschoolden (in de leeftijd van 20 - plm. 35 jaar) tot het volgen van een opleiding in de bedrijfs- school van een zeer modern ingerichte gereedschapsmachinefabriek te Vlaardin- gen, tot metaalbewerker. Voorwaarden voor toelating zijn: Ge woon lager onderwijs. Militaire dienst plicht vervuld hebbend. Goed gezond. Geen gebreken. Gunstig arbeidsverleden. Bereid zich aan een psychologisch onder zoek te onderwerpen. De loon- en andere arbeidsvoorwaar den zijn zeer gunstig. Vanaf 25 jaar geldt het maximum loon. Tijdens de opleiding bedraagt dit 81,De duur van de op leiding varieert van ongeveer 4 mnd. (o.a. fraiser) tot ongeveer 8 mnd. (machi nemonteur). Het beroep waarvoor oplei ding geschied wordt grotendeels bepaald door het psychologisch onderzoek. Aan gehuwden wordt een kostgeldver goeding betaald tot een maximum van 32,50 p.w., terwijl de vooruitzichten op een woning in Vlaardingen vrij gunstig zijn. Voor gehuwden bestaat bovendien de mogelijkheid van een „long weekend". Gegadigden kunnen zich voor nadere inlichtingen en eventuele sollicitatie wenden tot bovengenoemd bureau. Z.D.H.-NIEUWS Ook voor het komend weekend zijn alle elftallen vrij. En zo zijn we weer aan het einde van 1959 en staat weer een nieuw jaar voor de deur. Als we een terugblik slaan op het afgelopen jaar, dan zien we dat het eerste elftal de vorige comp. op de derde plaats eindigde. Het tweede elftal deed het niet gek, terwijl de adsp. het slecht deden. En al is het nog vroeg, toch nadert het einde van de competitie al voor het eerste en tweede. Beide elftallen moeten nog 4 wedstrijden spelen. Het eerste staat boven aan in gelijk aantal verliespunten met Callantsoog. Het tweede doet het minder. De training wordt slecht bezocht. We hebben een prima trainer in de heer Ineke. Waar blijven die mensen toch die wel de gelegenheid hebben om te komen. De adspiranten doen het op het ogen blik goed en zitten in de kopgroep. De gymafdeling draait prima. De rin gen zijn nu geplaatst en we hopen, dat we in 1960 er in slagen nog enkele attri buten aan te schaffen. In februari krijgen we onze jaarlijkse uitvoering. Ik eindig met alle leiders, leden en donateurs een voorspoedig 1960 toe te wensen. INGEKOMEN PERSONEN Maria C. Broekman, van Amstelveen, Pr. Margrietlaan 16 naar W 3; Cornelis S. de Wit, van Den Helder, Eemstr. 34 naar De Ruyterstr. 28; Wijbren Boersma, van Amsterdam, Jac. van Lennepkade 390 naar Vogelmient 23; Abraham dt Smit, van Den Helder, Goudsbloemstr. 14 naar O 152a; Klaas van der Kooij (en gezin) van Amsterdam, Legmeerplein 29 II naar C 102a; Hiltje Rus (ev. Van Tatenhove) van St. Maarten, B 136 naar K 84b. VERTROKKEN PERSONEN Gerrit P. v.d. Struijs, van R. P. Keijser- straat 12 naar Bilthoven, Bilderdijklaan 15; Johan B. H. Doldersum, van H 131 naar Hellevoetsluis, Industriehaven 10; Bernard A. CoUou, van B 27a naar Rot terdam, Hulkstr. 18c; Trijntje Eelman, van W 45 naar St. Pancras, Bovenweg 164; Christiaan Barhorst, van Barendsz- straat 12 naar Haarlem, Rollandstr. 29. LIEP GOED AF In de polder Het Noorden ontstond maandagavond een botsing tussen een auto en een bietenwagen. De familie P. v.d. Vis-van Houte was op weg naar Oosterend toen een onverlichte bietenwa- gen van het land kwam De auto kwam in de sloot terecht, de inzittenden kwa men met de schrik vrij. De bestuurder van de trekker, de heer T. Wuis, kwam er eveneens zonder kleerscheuren af. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN Oudejaarsavond HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 20.00 uur Ds. Van Reijendam Oudejaarsavondcollecte De Cocksdorp 19.30 uur Ds. Soesan Oudejaarsavondcollecte Den Hoorn 20.00 uur Ds. Wolfensberger Oudejaarsavondcollecte De Koog 20.30 uur Ds. Waardenburg Oudejaarsavondcollecte De Waal 19.00 uur Ds. Waardenburg Oudejaarsavondcollecte Oosterend 19.30 uur Ds. Klijnsma Extra collecte voor de kerkvoogdij Oudeschild 21.00 uur Ds. Klijnsma Oudejaarsavondcollecte GEREFORMEERDE KERK Den Burg 20.00 uur Ds. De Lange Oosterend 19.30 uur Ds. Scholten DOOPSGEZINDE GEMEENTE Oosterend 18.45 uur Ds. Van Bilderbeek Den Burg 20.00 uur Ds. Van Bilderbeek Oudeschild: auto's rijden naar Den Burg Nieuwjaarsdag HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger met aansluitend kopje koffie in „Ons Huis". De Koog 10.30 uur Nieuwjaarsbegroeting in het Jeugdhuis. De Waal 11.30 uur Nieuwjaarsbegroeting in de Doopsgez. consistorie. Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma Collecte voor het Fonds noodlijdende kerken en personen. Oudeschild 11 uur Nieuwjaarsbegroeting GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 uur Ds. De Lange Oosterend 10 uur Ds. Scholten Zondag 3 januari 1960 HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam De Cocksdorp 9.30 uur Ds. Soesan Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger Bevestiging van ambtsdragers De Koog 19.00 uur Ds. Waardenburg De Waal 10 uur Ds. Waardenburg Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma Maandcollecte v.d. kerkeraadskas Oudeschild 11 uur Ds. Soesan GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 3 uur Ds. Scholten Oosterend 10 en 3 uur Ds. De Lange GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis, Burgwal Den Burg 10.15 en 15.30 uur Dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. van Bilderbeek voor de kleine zakenman LANGEVELD DE ROOIJ N.V. TEXELAARTJES Wij geven de hoogste prijs voor lompen, ijzer en metalen. A. v.d. Vis, Wilh.laan 17, tel. 256 Puikbeste aardappelen, 16 ct. per kg. M. H. Bak ker, Helios Voor al Uw textiel. Zware krimpvrije overall waarde 14.95 nu 11.95; wollen garens te kust en te keur, vanaf ƒ1,25 per knot; Draion camisoles, vervangt zuiver wol, vanaf 3,95. Interlock hemden en lange onderbroeken, j waarde 5,95 nu 3,95 Sj. Nota. Maandags op de I markt Passagebureau Velthuys Den Helder, houdt maan dags van 10.30 tot 1 uur zitting in Hotel Texel. Emigratie. Passages naar Afrika, Australië, Ame rika. Canada enz. Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzeke ring. Vraag prijsopgave V.T.B.. Den Burg, tel. 85 Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Te k. grote partij board, sloophout en diversen. Tegen concurr. prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn, Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur, tel. 1369 Wij passen en leveren af bij U thuis en komen elke week op Texel. Model- kleermakerij Carel Schmidt, Boomkampstr., tel. 3615, Alkmaar P. C. Kaan, Ruyghweg 10 Den Helder, voor emi- j gratieverpakkingen naar alle delen der wereld. Zendt ons bericht en wij komen U thuis bezoeken. Te k. Ford Anglia '56 Zeer mooi i.pr.st. Monteur H. Knol. Huisje „Klaas Tot" p a. J. Zwan terrein Hoog Koog Verl vorige week, gaande van Den Burg naar O'end, bruinieren wanten, gaarne terug. Kees Eelman Hoekstraat 1 c. Telef 239, Oosterend Te k. z.g.a n. kinderwagen. Schilderend 109, Tel 229 Den Burg Koperen Doofpot te k. ge vraagd Kooiman, Graven- str. 19, Den Burg Aan geboden door het Witte Kruis een Davo-oliekachel te bez. in het Magazijn van het Wijkgebouw te Den Burg - P. Koorn Tzn. N Koorn-Kramer g n Wij wensen al onze fam., vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar J. J. Schaatsenberg M. Schaatsenberg- Barhorst en kinderen De Cocksdorp C 113, Texel G Koorn De Dennen g n Familie, vrienden begunsti gers, gelukkig nieuwjaar W. de Boer j de Boer-van Boven Oudeschild, Texel Fam. S. v. d. Vis, De Koog wenst famvrienden en bekenden 'n gezegend 1960 Jac J Zegel D J. Zegel-Bas Schilderend 114 g n Loodgietersbedrijf Verstegen en Co wenst alle klanten een voorspoedig 1960 Garage v. d Slikke wenst U een voorspoedig 1960 lam. A A Smidt Familie G. de Wit Smederij Den Hoorn g n M. Koorn T. Koorn-Kok g n W 66 J. A. Barhorst Aannemer grondwerken Beatrixlaan 40, Telel. 181 wenst allen een gelukkig nieuwjaar. Onze geachte clientele vrienden en familie wensen wij een gelukkig nieuwjaar B. F. Paagman en echtgen. en kinderen Smederij Eierland Zalig en voorspoedig I960 aan fam en bekenden Kees Witte Joh.zn c o Mr. D Hirth „Glen Cairn" Werneth Victoria Australia P. Bremer M E. Bremer-Kooimau Oudeschild 8 Gelukkig nieuwjaar M. Heerschap g Wij wensen U allen een voorspoedig 1960 Jan, Annie en Nellie Klomp Wij wensen familie, vrien den en bekenden een voorspoedig 1960 T. Huisman-Kuiper Jan Dirksoord 27 Sigarenmagazijn en Assurantiekantoor W. Vlas g n Ik wens U allen weer 't beste Ik heb 't reuze naar de zin Die van mij praten, of met mij praten wil Ik woon Loodssingel 30 Ouweskil Max Rijk A. Slegh M. Slegh-Dekker g n Den Hoorn Wij wensen alle Texelaars een gelukkig nieuwjaar. Fam. F. Stark, Oosterend G. Geense T. E. Gecnse-Krijnen g n Een gelukkig 1960 wensen J Druif en L. Druif-Griffioen aan familie en kennissen. 12 Clarendon, Herghts, Georginia, Transvaal, Z. Afrika S Heerschap Warmoesstraat g n A. P. C. Koopman J Koopman-Boon g n P. Kikkert R. Kikkert Kos K. Kos g n De Cocksdorp 93 Aan lam en kennissen een zalig nieuwjaar fam. Witte, Driehuizen Fam. Beemsterboer Keesomlaan 16, Den Burg P Wij wensen U allen een voorspoedig I960 M. Moojen M. Moojen-Wetsteen Sig. magazijn „Centrum" Stenenplaats 10 Fam vrienden bekenden en begunstigers een gelukkig nieuwjaar Melkhandel Lips Aan vrienden en bekenden onze beste wensen voor hel nieuwe jaar. V.W. verhuur Geus Emmalaan 3 Transportbedrijf |ac. v. Lenten en zoon Zuid Eierland g n Jan van Lenten echtgenote en kinderen Gueenspark (W.A.) Wharfstreet Australië g n G. J Witte J. Witte-Blom PostwegC 22 De Cocksdorp g n Café-restaurant De Slufter wenst ieder mens warmte, vrede en geluk en een voorspoedig I960 Wij wensen familie, vrien den en bekenden een ge lukkig nieuwjaar ook de Texelse vrienden in Bres kens veel geluk W. C. Daalder A. Daalder-Zutphen en Fenny

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2