1959 behoort tot het verleden AMMéI TWEEDE BLAD TEXELSE COURANT DONDERDAG 31 DECEMBER 1959 JUBILEA NIEUWE VERENIGINGEN or hetm Begin jp ge- geno- aan TOERISME Een vertrouwd i dat dit jaar vo< laatst te zien is. 1960 zal het ni< PTT-gebouw in bruik worden men. De CBTB. Christelijke Boeren- en Tuindersbond, bestond 24 november 25 jaar. In eigen kring werd dit jubileum gevierd. Hier zien wij het huidige bestuur achter de groene tatel. Van links naar rechts de heren: S. Lap Dzn., Jb. Bas, N. Eelman, P. Vlaming en Fl. Stark. 2 jan. De heer N. Huisman 25 jaar aan de Hervormde Zondagsschool te Den Burg verbonden. 11 jan. O.l. school Oosterend bestaat 75 jaar. 22 jan. De heer Jac. Koning, 40 jaar bij de Esso Nederland N.V., onderscheiden met zilveren ere-medaille, behorende bij de orde van Oranje-Nassau. De jubilaris bovendien verrast met het gouden in signe van de Esso met de drie briljanten en de legpenning van Mij. van Nijverheid en Handel. 3 febr. De Texelse postzegelbeurs be staat tien jaar. 7 febr. De Stem des Volks viert 10- jarig bestaan. 18 febr. Doopsgezinde zusterkring De Koog bestaat 25 jaar. 28 febr. De heer K. Timmer, „Padang", 25 jaar werkzaam bij selectiebedrijf C. J. de Lugt. 25 maart. Echtpaar J. C. Roeper en C. Roeper-Keijser, Weverstraat 96, Den Burg, 50 jaar getrouwd. 25 maart. De heer C. Slag 25 jaar werkzaam bij de Nederlandse Luchtvaart Maart. De heer KI. Gieles 35 jaar werkzaam bij de N.V. Rab, de heer G. Smit 30 jaar. 16 april. De heer H. A. Witte, Koger- weg, 25 jaar werkzaam op het bloembol- lenbedrijf van de heer J. List. April. De heer J. Witte, Voorzorg, Waalenburg, 50 jaar veehouder. April. De heer M. Bakker, Den Burg, 40 jaar werkzaam bij fam. Dros, smederij Eierland. 3 mei. Warenhuis ,,'t Centrum", De Koog bestaat 25 jaar. 16 mei. De heer D. Hemelrijk 40 jaar werkzaam bij de goederenhandel Ph. Vlessing. Hij wordt onderscheiden met ere-medaille in zilver. 19 mei. De heer H. Keesom 65 jaar veehandelaar; de heer P. v.d. Krocht be zoekt al 60 jaar onze markt. Beiden door gemeentebestuur verrast met kist sigaren 30 mei. Groentehandel W. Maas bestaat 50 jaar. 23 sept. 25-jarig bestaan vereniging van Oud-leerlingen op succesvolle wijze gevierd. 18 nov. De heer J. C. Bakker, Oude- schild, veertig jaar in dienst bij bakkerij Dros, Koninklijk onderscheiden. 21 nov. De heer A. de Wilt speelt 150e toneelstuk bij UDI. P.T.T. 2 febr. De heer J. Huisman 25 jaar in vaste dienst bij de P.T.T. 8 mei. De heer C. Eelman, De Waal, 40 jaar bij de PTT. 1 mei. Mej. C. M. Riteco 121/* jaar werkzaam bij de telefoondienst. ZIJ DIE HEENGINGEN 17 jan. De heer Tj. Alderlieste, voor zitter plaatselijke commissie reddingmij., op 74-jarige leeftijd overleden. 23 febr. De heer W. Diiker, Oudeschild, overleden in de ouderdom van 92 jaar. 2 maart. Juul Timmer, lid van de to neelvereniging „Sint Jan" op 48-jarige leeftijd overleden. Juul was een der succesvolste acteurs van ons eiland. 1 maart. Mevr. G. Timmer-Burger ge durende 18 jaar kosteres bij de Doops gezinde gemeente te Oosterend, overle den in de ouderdom van 64 jaar. 22 maart. De heer J. J. Westdorp Sr., cud-raadslid, op 66-jarige leeftijd over leden. 24 maart. Dr. O. Norel, 1912-1916 te Den Burg Hervormd predikant, overle den in de ouderdom van 76 jaar. 9 april. Mevr. de wed. G. Dekker-Ko ning op 93-jarige leeftijd overleden. 12 juni. De heer P. Zijm naar laatste rustplaats gedragen. 29 aug. De heer A. Broekman op 67- jange leeftijd overleden. De heer Broek man is 32 jaar werkzaam geweest als Ontvanger bij de Gemeente Texel. 8 dec. N. de Graaf, erelid S.V. Texel, overleden. ONDERWIJS 19 jan. Aanvang der lessen van de Muziekschool. 29 jan. De heer C. Rijf, Den Helder, be noemd tot directeur-leerkracht voor het muziekonderwijs op Texel. Jan. Zeven Texelse schilders volgen cursus in volkshogeschool te Meridon, Frankrijk. Het gebouw wordt door hen geschilderd. 18 maart. Aanbesteding uitbreiding landbouwschool. (H. Veenema, Den Burg, 48.649,—). 1 april. De heer Alb. Vlas benoemd tot hoofd der o.l.s. te Dedemsvaart. April. De heer G. Visser benoemd tot concierge aan de ulo April. De heer J. Visser, muziekleraar clhier, ingeschreven in het Nederlandse toonkunstenaarsregister. April. De heer J. C. Smit doet met gunstig gevolg doctoraal examen wiskunde. Mei. Mej. W. Keijser Sd., legt met gun stig gevolg doctoraal examen af in de rechtsgeleerdheid. 21 mei. Ds. A. W. Kok opent kleuter school „De Robbedoes" te Oosterend. 5 dec. Texelse onderwijskrachten bren gen „Rover Boebas en de bosgeest". 22 dec. Landbouwschool thans geheel voltooid en officieel in gebruik genomen. vee. Dronken schapen op Texelse wei. 10 okt. Hulp voor de zwaarst door de droogte getroffen Texelse veehouders- bedrijven. 24 okt. Vijfmiljoenste schaap op Leidse markt aangevoerd. VERENIGINGSLEVEN Febr. De Koog lost haar dorpscom missie op in de bestaande Oranjever. Febr.-maart. Gezamenlijke midden standsverenigingen organiseren cursus verkoopkunde, waarvoor grote belang stelling bestaat. Leider de heer Frank A. Bibo. 21 april. Middenstandsdag op Texel. 7 mei. Kon. Texels Fanfare behaalt lste prijs in ere-afdeling; D.E.K. 1ste prijs in Uitmuntendheid. 26 mei. Stichting Cultureel werk Texel neemt taak over van de Culturele Raad. 30 mei. Rotaryclub Texel ontvangt het charter en is daardoor opgenomen in de Rotary International. 8 dec. M. Goënga wint Fiat 500 als hoofd prijs Burger Winkeliersactie. Febr. Resultatenrekening V.V.V. Texel eindigt met eindcijfer, groot ƒ41.162,66. Febr. Op vergadering V.V.V. Texel wordt medegedeeld, dat de toeristen- stroom sinds 1954 is verdubbeld. 19 febr. De heren A- Slegh en D. C. Drijver gehuldigd voor verdiensten op V.V.V.-terrein. Beiden ontvangen de leg penning der ANVV. Febr. Krant meldt, dat de nieuwe jeugdherberg op de Hogeberg ƒ160.000, zal kosten. Febr. Bouw van een nieuwe jeugdher berg op de Hogeberg opgedragen aan de fa. v.h. J. Koorn Mzn. April. Bouw r.-k. jeugdherberg opge dragen aan de heer C. H. F. Duin. Mei. Familie C. Kooiman, Graven straat, Den Burg, plaatst tiental bad hokjes aan het Hoornder strand. 12 juni. Het gebouw van het Sociaal Toerisme in gebruik genomen. 1 juli. Eerste trekker in R.K. Jeugd herberg. 5 juli. De heer J. Eelman opent pavil joen aan de Krim. 15 juli. „De Eyercoogh", r.-k. jeugd herberg te Den Burg door Mgr. Doode- waard ingewijd. 18 juli. Mevr. Kuip-Hoogenbosch opent kampeerterrein „Om de Noord". 29 juli. De heer C. H. Fortgens uit 165 sollicitanten tot directeur V.V.V. Texel benoemd. Als opvolger van de heer J. C. Quint werd de heer C. H. Fortgens benoemd tot directeur der V.V.V. Texel. 12 aug. 100.000ste overnachting op kampeerterrein Kogerstrand. 20 aug. De 2000ste bezoeker beklimt de toren van Den Hoorn. 9 sept. 25.000ste bezoeker Texels Museum. 7 okt. Verschenen rapport „De Wad deneilanden". 14 okt. De heer J. Nauta is druk bezig met nieuwe smalfilm over Texel. 17 okt. Pension Tatenhove onderhands verkocht aan de heer Eijselaar, Kampen. 28 okt. Eerste aanvraag bij de VVV Texel voor seizoen 1960. 14 nov. Pension Erica, De Koog, ver kocht aan de heer Nic. Rijk. 16 dec. V.V.V. Texel neemt afscheid van de heren Rab en Quint. 16 dec. V.V.V. Texel wil obligatielening sluiten van 100.000, ONGEVALLEN EN BRANDEN De nieuwbouw de Waalderwe> voltooid. De aannemers zijn nenshuis druk i weer. De heren tecten Peters en lots, zien weer object op Texel reed komen. LANDBOUW EN VEETEELT Jan. Uit het rapport over de werkge legenheid in de landbouw blijkt, dat tot 1967 375 - 400 arbeiders elders werk zullen moeten zoeken. Deze arbeiders zullen voor het overgrote deel uit de agrarische sector komen. 25 febr. Voorlichtingswoning fam. Van Groningen geopend. Mei-juni: lammerenmarkten: le markt 1600 lammeren 4763 2e markt 3500 lammeren 4062 3e markt 3100 lammeren 4560 4e markt 1850 lammeren 3267 5e markt 1400 lammeren 3248 6e markt 1050 lammeren 3252 10 juni. De Texelse landbouw kampt met ernstige droogte. 5 aug. Gedeputeerde Staten trekken 10.000,uit voor diepploegproef op Texel. 9 sept. Einde van de diepploeg werk zaamheden. 9 sept. Ram van de heer C. J. Comman deur werd kampioen van de fokveedag. 3 okt. Vreemde ziekte onder het rund- Veie gevaarlijke bochten zijn het afge lopen jaar opgeruimd. Dorpen zijn dichter bij elkaar gekomen. Tuinwallen zijn ver dwenen maar ook weer herrezen. Boerderij „Tienhoven" nog in volle glo rie. Met deze brand ging een van Texels oudste boerderijen verloren. 21 nov. Eerste autobotsing op nieuwe Pontweg. De heer van der Meer kwam er zelf gunstig onder vandaan, zijn auto werd zwaar beschadigd. 8 januari staken verschillende ama teurfotografen hun koppen bij elkaar, om lot oprichting te komen van een Texelse fotoclub. Met achttien leden werd ge start, nu zijn het er 31. Elke veertien dagen komt men tezamen in het dorps huis. Hier wordt dan eikaars werk be kritiseerd en soms slaat men ter plaatse daadwerkelijk aan het fotograferen. Door deze samenwerking stijgt het peil van de opnamen aanmerkelijk. vluchtelingenhulp 8 jan. Fotoclub „De Kiekendief" opge richt. 8 jan. Leden van Rotary-club geïnstal leerd. 28 jan. Dorpshuis „De Waldhoorn" te Den Hoorn officieel geopend. 4 febr. Besloten werd tot stichting van een Coöp. Aardappelbewaarplaats. 5 sept. Den Burg is een Schaakclub rijker. 10 okt. Den Hoorn, eerste bijeenkomst van bepaardensociëteit in De Waldhoorn. 28 nov. Texelse Trekkerskring opge richt. 21 dec. Oprichting van „Vereniging Vrienden Texels Museum". 18 maart. Hoeve „Madura", Eierland, voor 5de maal (sinds 1920) door vuur ge teisterd. 11 nov. Boerderij Tienhoven tot de grond toe afgebrand. De politie heeft ook het afgelopen jaar weer druk werk gehad om het toe nemende verkeer in goede banen te houden. SCHEEPVAART EN VISSERIJ Ds. Van Bilderbeek en de heren Zegel zijn druk in de weer om kleding voor de Algerijnse vluchtelingen voor verzen ding gereed te maken. POLITIEZAKEN 17 okt. Diefstal van gouden ringen uit woning te De Koog. 28 okt. Inbraak bij de heer B. Kuiper te De Waal. 14 nov. Dieven te De Koog op heter daad betrapt. 20 maart. De 31-jarige M. J. Bakker, Spang, komt om door ongeluk met paard en wagen. 28 maart. Woning van de heer Purmer, Knobbebuurt, Den Hoorn, door felle brand gedeeltelijk verwoest. 14 april. Twee militairen van de Mok komen om bij ongeluk met truck op de weg door de duinen naar het kamp. 15 juni. Hoeve Breda door brand ge teisterd. Schade 60.000, 14 juli. Brand in de schuur oij de familie Schuil aan de Julianastraat te Den Burg. 24 juli. Duinbrand achter Loodsmans duin. 6 aug. Vlieger M. de Geus maakt nood landing. 17 aug. Vlieger De Geus d:oor propel lerbreuk met Harvard bij Den Helder in zee gestort. 17 okt. Ernstig auto-ongeluk in de dennen. Jeep van de Mok uit de bocht gevolgen. Eén zwaargewonde. 28 okt. Twee Texelaars van wisse dood gered. De heer en mevrouw Daalder, De Cocksdorp, rijden het Noordhollands Kanaal in. POLDERS EN WATERSCHAPPEN 7 febr. De krant meldt, dat de oude dijk van polder Waalenburg door Staats bosbeheer beplant zal worden; t.z.t. zal cok een toeristisch rijwielpad langs die dijk worden aangelegd. April. P.H. Polder en Het Noorden zijn verkaveld. 7 juli. De heer A. de Visser tot Heem raad van de P.H. Polder benoemd. Jan. De TX 88 loopt bij zware mist ten zuiden van Texel aan de grond. Een vaartuig van de waterpolitie brengt de Texelaar vlot. 13 febr. (Vrijdag de dertiende) raakt de HD 95 van schipper A. Tot ten oosten van De Cocksdorp aan de grond. De „Prins Hendrik" brengt 't vaartuig vlot. Febr. De schippers van de TX 2 en de TX 32 veroveren voor de 4de maal de wimpel (grootste aanvoer te Breskens) Mei. Mistsirene wordt vervangen door nautofoon. 23 juli. „Guurtje Jacoba" van de N.V. J. C. Rab in de haven van Oudeschild. 30 sept. De Texel 37 en 38 hebben haai van 5 meter aan de lijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3