Zomer 1959 een zeer goede propagandist VANDAAG Tijdens de algemene vergadering van V.V.V. Texel heeft de heer J. C. Quint het jaarverslag uitgebracht. Jaarverslag boekjaar 1 nov. 1958-31 okt. 1959 Een terugblik op het afgelopen jaar wordt volledig beheerst door het wel zeer zonnige aspekt van de zomer 1959. De uitzonderlijk mooie en langdurige zomer heeft ditmaal de pessimisten, vol gens wie een zon-vakantie alleen nog maar ten Zuiden van de Alpen te genie ten zou zijn, in het ongelijk gesteld. De hardnekkige optimisten, die ondanks de veelal teleurstellende ervaringen van de laatste jaren het toch nog wel eens wil den proberen met een vakantie aan de Hollandse kust, hebben hun optimisme volop beloond gezien. Niet alleen deze vakantiegangers maar ook de onderscheidene exploitanten in de badplaatsen kunnen met veel voldoening op het seizoen terugzien. Ook op Texel kan men, naar onze mening, alleen maar tevreden zijn. Want de stroom van gasten is groter geweest dan ooit tevoren. Dit geldt zowel voor het aantal dagbezoekers ofschoon het dagbezoek in het totale toeristische beeld nog altijd een onderge schikte functie vervult als voor dat van de logeergasten. Bovendien is de ge middelde verblijfsduur van de logeergas ten langer geweest dan in voorgaande jaren, hetgeen zich gemakkelijk verkla ren laat door de omstandigheid, dat het aanhoudende zomerse weer velen ver lokte tot een verlenging van het verblijf op ons eiland. In voorgaande jaren ge beurde het niet zelden, dat de weersom standigheden noopten tot een vroegtijdig vertrek. Cijfers hebben altijd slechts een be trekkelijke waarde maar als gesteld wordt dat het aantal overnachtingen ten opzichte van het topjaar 1958, toen het plm. 600.000 bedroeg, voorzichtig ge raamd met 20°/o is toegenomen, dan illu streert dit voldoende de omvang die het toerisme in het afgelopen seizoen op ons eiland heeft aangenomen alsook de van jaar tot jaar toenemende economische betekenis van het vreemdelingenverkeer voor Texel. Steeds meer kampeerders De toename van het aantal overnach tingen heeft zich het sterkste afgetekend in de kampeersector. Dit is begrijpelijk, omdat de kampeerterreinen wat hun op namecapaciteit betreft uiteraard een gro tere elasticiteit hebben dan de hotels, pensions, zomerhuisjes en andere logies- vormen. Het kan niet ontkend worden, dat in de topweken aan die elasticiteit op sommige terreinen wel eens tè hoge eisen gesteld werden, resp. moesten worden. Dat dan de sanitaire voorzieningen wel eens tekort moeten schieten is te begrijpen maar vanzelfsprekend minder gewenst. Een andere consequentie van een overbe zetting der terreinen is, dat het zo nood zakelijke toezicht, gezien de mentaliteit van sommige kampeerders, in ernstige mate bemoeilijkt wordt. Omdat verwacht mag worden, gezien de sterke ontwikkeling van het sociaal toerisme, dat de druk op de kampeerter reinen in de komende jaren zeker niet minder zal worden, kan gesproken wor den van een zich ontwikkelend kampcer- „probleem". Dit vraagt tijdige en doel treffende maatregelen, met name ten aanzien van het •'toezicht, teneinde te voorkomen dat zich ook hier excessen gaan voordoen zoals, blijkens ervaringen van de ANWB, in het afgelopen seizoen op kampeerterreinen elders aan de kust het geval is geweest. In dit verband valt ie bedenken, dat ook de zgn. nozems en Halbstarken niet onkundig zijn gebleven van het feit, dat Texel ideale kampeer- mogelijkheden biedt. Dépendanccwee Gevallen van overbezetting gedurende het hoogseizoen hebben zich ook voorge daan in sommige pensions. Dat deze aan hun eigen opnamecapaciteit uitbreiding trachten te geven door het aantrekken van dépendances, is op zichzelf zeker niet uw rekeningen betalen Dan begint u 1960 goed I Uw Texelse leveranciers. SHERLOCK SPEURZIN 51. „Puf, puf, dat was op het nippertje. Nu heb ik je toch lelijke dikkerd!" Langzaam trok Sherry zich aan het anker omhoog.nog even en de cock pit was bereikt. Maar zover liet de slimme bandieten aanvoerder het niet komen. Hij was niet voor niets Bennie Walrus, hij was geen kind en zijn plan was al gemaakt. Nog even en Sherry had de staart van het vliegtuig bereikt, maar toen „Wat krijg ik nu weer aan mijn pijp hangen", mompelde Sherry. „Hé, een parachute! Bennie zit in angst, wil zeker ontsnappen, zullen we eens zien!" verwerpelijk. Te veroordelen is het ech ter als ten aanzien zowel van de kwanti teit als van de kwaliteit der dépendances niet een maatstaf wordt aangelegd, die behalve met het eigen belang vooral ook rekening houdt met de belangen en de rechten van de gast. Wij hebben ons niet aan de indruk kunnen onttrekken, dat sommige ondernemers in deze de eigen belangen aanmerkelijk zwaarder hebben laten wegen dan die van de gasten, klaar blijkelijk niet beseffend dat zij daardoor niet slechts hun eigen naam in discrediet brengen doch evenzeer de goede naam naam van Texel. Vakantiespreiding laat nog veel te wensen Als wij hier enkele malen gesproken hebben van overbezetting, dan ontkomen wij met aan de opmerking, dat ten aan zien van de vakantiespreiding nog altijd vele en gerechtvaardige wensen onver vuld zijn gebleven. Geconstateerd mag worden, dat die spreiding dit jaar wat meer effect gesorteerd heeft dan in voor gaande jaren maar dat was toch in de eerste plaats wel een gevolg van de ver voeging der schoolvakanties in Rijn- land-Westfalen, het gebied dat wederom een zeer groot aandeel gehad heeft in de massale toeristenstroom. Belangrijk was deze vervoeging bij onze Oosterburen vooral omdat zij leidde tot een uitsteken de bczettting van de eerste helft van juli, de periode die in andere jaren vooral in de hotels en pensions vaak maar matig bezet was. Druppel dreigt emmer te doen overlopen Overigens was het wederom de tweede helft van juli (met name de bouwvak- week van 18 - 25 juli) en in iets mindere mate de eerste helft van augustus, waar in zich duidelijk de topdrukte aftekende. In zoverre was er dan ook geen nieuws onder de zon van 1959. De overstelpende drukte in die weinige weken leidde niet slechts tot een zware, vaak té zware be lasting van de logiesbedrijven, zij stelde daarnaast zodanige eisen aan het ver- voersapparaat van de TESO vooral wat het autovervoer betreft en aan de oelasting van het wegen- en stratennet, om slechts enkele voorbeelden te noe men, dat het vaak verwonderlijk mocht heten, dat die drukte niet ontaardde in een chaos. Desondanks blijft er onder deze omstandigheden de dreiging bestaan van de druppel, die te eniger tijd de emmer zal doen overlopen. Deze dreiging, hier maar ook elders langs de kust, kan naar onze mening slechts worden weg genomen door een ver doorgevoerde vakantiespreiding die, inplaats van 4 a 5 weken zoals thans, tenminste 8 a 10 weken zou dienen te omvatten. Het probleem signaleren is eenvoudi ger dan het op te lossen. Wij vragen ons af of een oplossing op den duur wel mo gelijk zal blijken zónder een wettelijk voorgeschreven spreiding der schoolva kanties. Alle activiteiten en initiatieven van de Commissie Vakantiespreiding ten spijt, moet n.l. geconstateerd worden dat langs de weg van vrijwilligheid, afgezien van incidentele resultaten, het doel wel altijd onbereikbaar zal blijven. Volksverhuizingen op zaterdag Naar onze mening zou ook aandacht gewijd moeten worden aan de wenselijk heid van een spreiding der aan- en af voeren van de vakantiegangers over alle dagen van de week. De massale volks verhuizingen die vrijwel uitsluitend op de zaterdagen plaats vinden, betekenen vaak een krachtproef voor de zenuwen var het boot- en buspersoneel maar ook van de passagiers. De gasten zouden, mede ten genoege van zichzelf, aan een verlichting van deze „zaterdagse druk" kunnen meewerken door op een andere dag op reis te gaan, maar er zou dan evenzeer medewerking moeten komen van de logiesverstrekkers, die o.i. wel eens al te krampachtig vasthouden aan de traditie van het reserveren van zater dag-tot-zaterdag Overige wensen In het bovenstaande signaleerden wij enige van de voornaamste knelpunten, waarmee wij in het afgelopen seizoen werden geconfronteerd. Volledig zijn wij daarmee geenszins geweest. Er zou nog herinnerd kunnen worden aan het euvel der bromfietsvandalen en andere lawaai makers. Betreurd moet worden, dat het klaar blijkelijk nog niet mogelijk geweest is, tegen deze rustverstoorders die zo me nige vakantiegangers (en eilandbewoners tegen zich in het harnas jagen, de maatregelen te nemen die hen zou kun nen genezen van de waan, dat op Texel de vrijheid geen grenzen kent. Eveneens moet betreurd worden, dat bij het sterk toenemende aantal toeristen de zaalac commodatie nog altijd ontoereikend is, in De Koog zelfs geheel ontbreekt. Zonnige zomers hebben we niet altijd en juist als die verstek laten gaan kan het gebrek aan een behoorlijke zaal, resp. recreatie- gelegenheid, zich pijnlijk doen gevoelen. De massa wil nu eenmaal graag „gere- creëerd" worden, vooral bij slecht weer. Het zomerprogramma Het zomerprogramma, dat ook dit jaar weer veel zorg vergde, moest onder drang van de omstandigheden breken met een jarenlange traditie: de wekelijk se toneeluitvoeringen, verzorgd door de plaatselijke verenigingen, kwamen te vervallen. Wij hebben dit betreurd, zo goed als ook een kern van getrouwe gas ten dit betreurd heeft. Wij mochten evenwel onze ogen niet sluiten voor het feit, dat de belangstelling voor de uit voeringen tanende was en de kosten voor de verenigingen steeds hoger werden. Een woord van dank en oprechte waar dering jegens de toneelverenigingen en hun leden, die zich vele seizoenen grote opofferingen hebben willen getroosten om de vakantiegangers deze avonden van ontspanning te kunnen bieden, mag in cit verslag niet ontbreken. De smaak van het vakantiepubliek, waarin de jongere generatie de laatste jaren rijkelijk vertegenwoordigd is, is steeds meer gaan neigen naar dansavon den en licht amusement. De bal cham- pêtre-avonden, in samenwerking met de Winkeliersvereniging Den Burg georga niseerd in de Wezentuin, leverden daar van het bewijs en genoten een enthou siaste belangstelling. Groot was die be langstelling ook voor de vier concerten in het lichte genre, die wij in het „Park" organiseerden. Wij willen dit overzicht besluiten met de reeds ter Waddenconferentie uitge sproken conclusie, n.l.: dat het seizoen lang en goed was, goed voor de gasten, goed voor de bedrijven en dat de zomer 1959 de best denkbare, tevens de goed koopste propaganda geweest is voor het volgende seizoen, een propaganda, die haar uitwerking niet zal missen. Er is daarom alle aanleiding om 1960 met op timisme tegemoet te zien. J. C. Quint, oud-directeur. NIEUWE SNIJMACHINE De firma Wetsteen, groentehandel te Den Burg, bezit thans de nieuwste snij machine voor alle soorten groenten. Een prachtige aanwinst voor de zakenman. FILMNIEUWS Zaterdagavond en zondagmiddag: „EEN HEL OP ZEE" Texels Bioscooptheater begint het nieuwe jaar haar programma met een groot drama der menselijke emoties. Dit tegen een achtergrond van moderne wondermachines en verwoestend vuur. Duizend man op één schipelk met Lijn eigen probleem en hebbelijkheden. En dan breekt de hel los! Zondag- en maandagavond: „ALLE SCHIJNWERPERS AAN" Met deze film wordt een nieuwe ronde ingeluid, dus „Alle schijnwerpers aan" Bruisende humor. Zonnige romantiek. Ruimtevaart visioenen. Negerkraalntme. Waterballetten. Veel vrolijke muziek en natuurlijk Marika Rökk. Onze prognose voor deze film is niet moeilijk: Marika zegeviert over de hele linie! Nederlands nieuws O.a. De eerste ïjspret van deze winter. Het Noorden bond de schaatsen onder; Oude olie-molen weer in bedrijf, geslaag de restauratie in Roderwolde; Oplei- dings-instituut voor sportleidsters in Arnhem; Automobilisten leren slippen in Amsterdam; Gerucht om nieuwe straal jagers, Defensie moet een dure keus maken. Wereldnieuws O.a.: Twee nieuwe atoomcentrales in Europa, West-Duitse leger oefent met Amerikaanse raketten; Het aapje Sam keert uit de ruimte terug; Europese kwart-finale voetbal Frankrijk-Oosten rijk 52; Schoonheidsinstituut voor mannen in Tokio. INGEKOMEN PERSONEN Adam de Jong, van IJmuiden, de Ruy- terstraat 71 naar Peperstr. 25; Jan Zoe telief, van Rotterdam, Doggerstraat 7 c naar Parkstraat 32; Cornelia E. Pons, van Hilversum, Alb. Perkstr. 12 naar Schil derend 128; Louis van Hoorn, van Eind hoven, Botenlaan 6, naar De Cocksdorp 79; Cornelis van Trigt, van 's-Graven- hage, 2e de Riemerstr. 148 naar Wilhel- minalaan 41; Annigje' Rietveld, van Ter schelling, Westerdam 23 naar De Cocks dorp 117; Nellie de Jong, van Enkhuizen, Vijzelstr. 62 naar Parkstr. 22; Cornelis H. Zanen, van Ammerstol, Lekdijk 118 naar Bungalowterrein Hoog Koog; Martha van der Molen, van Heemstede, Achterweg 5, naar Hallerweg 2; Johanna J. C. Moonen (ev. De Wit) van Eindhoven, Blaarthem- seweg 114 naar E 77; Pieter W. Mol (en gezin) van St. Maarten, Salonwagen, Norg 274 naar Hollewal, Salonwagen Norg 274. DOKTERSDIENST DEN BURG Vrijdag 1 januari 1960 DOKTER SCHALKWIJK Zondag 3 januari 1960 DOKTER VAN LOON (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) KERKERAADSVERKIEZING Tot leden van de kerkeraad der Neder lands Hervormde Gemeente te Den Burg zijn benoemd, de heren M. Bakker en G. Schenk tot Ouderling; de heer G. Bak ker, diaken, en de heer H. de Boer, ouderling-kerkvoogd. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 1 jan. op om 8.49 uur en gaat onder om 16.38 uur; 3 jan. op om 8.49 uur en onder om 16.41 uur. Maan; 5 jan. E.K.; 13 jan. V.M. Hoog water ter rede van Oudeschild' 1 jan. 10.11 en 22.47; 2 jan 10.52 en 23.27; S jan. 11.28 en 4 jan. 0.06 en 12.01; 5 jan. 0,37 en 12.31; 6 jan. 1.06 en 13.09; 7 jan. 1.52 en 14.09; 8 jan. 2.56 en 15.21; 9 jan. 4.10 en 16.36. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 26 december 1959 Gevonden te Den Burg: grijs kinder wantje met groen en oranje strepen; ca puchon (blauw met teddy); grijze hand schoen met rode strepen; paar bruinle- deren motorwanten; donkergrijze wollen das met lichte strepen, paar zwartlede ren motorwanten; bos sleutels; beige handschoen; streng bloedkoralen; bruine lederen portemonnee met ruim 1 gulden en een Duitse munt; paar bruinachtige lederen motorhandschoenen; kinderwind scherm voor fiets of brommer; linker zwartlederen motorwant; muntbiljet van 2,50; gehaakt kleedje. Verloren te Den Burg: herenbril met donkerbruin montuur; autosleuteltjes; bruinlederen aktentas; donkerblauwe kinderwant; gouden damesarmband; blauw kinderwantje met wit gebreide figuurtjes; lichtbruine lederen dames handschoen (met donkerbruine lederen riemen doorvlochten); witte wollen sjaal; regenbroek; wollen muts, das en wanten van een kind; blauwe ijsmuts; bril met geel montuur; pakje inh. een poppen- jurk; donkergroene damestas met ge vlochten draagriem met o.a. nagelétui, pepermunt, kammetje enz.; paar zwart lederen motorwanten. Gevonden te De Koog: 2 gulden, 1 kwartje, 2 dubbeltje en een cent. Verloren te De Koog: hegschaar. Het bureau der rijkspolitie te Den Burg is hiervoor geopend op werkdagen van 16.00 tot 18 00 uur. S.V. TEXEL Na deze stormachtige kersttijd gaan we ons richten op de komende feestdagen, waarin we het oude jaar uitluiden en het nieuwe tegemoet gaan. Aan alle leden dus hierbij onze aller beste wensen. Als we allen ons geheel inzetten om onze club te versterken, steeds actief te blijven en bedenken dat we alles gezamenlijk moeten uitvoeren, daarbij rekenende dat wij allemaal de taak hebben de jeugd mee te helpen op bouwen, dan kunnen we vol vertrouwen 1960 tegemoet treden. Deze zondag was het een inhaaldag en stond alleen Vios-de Foresters (uitslag 42) vermeld. Programma voor zondag 3 jan. 1960: 4e kl. A. KNVB: De Foresters-RKAFC Hollandia T.-BKC; Schagen-Helder; Texel-Vios; Limmen-USVU. Texel 2, junioren en adspiranten weer vrij. Volgende week beginnen ook deze elftallen weer. KERSTAVOND OUDLEERLINGEN LANDBOUW- EN LANDBOUYVHUIS- HOUDSCHOOL Dinsdag 22 december hielden de oud leerlingen van Landbouw- en Landbouw- huishoudschool hun kerstavond. Ondanks het slechte weer was er nog grote be langstelling. Mej. Ria Bakker opende deze avond en heette ons allen hartelijk welkom. Daarna hield de heer J. C. Bruin een inleiding over de film, die hij ons vertoonde. De heer Bruin maakte een reis door Duitsland, Oostenrijk en Joego slavië, het doel van zijn reis. In de film ziet men het armelijke Joego-Slavië en het rijke Holland. Wat een groot verschil! De heer Bruin vertelde ons o.a. het ver schil in verdienste. Daar komt een ar beider aan het eind van de dag met ƒ2, thuis; hier met plm. ƒ11,Jong en oud werken aan de opbouw van hun land. Studenten, meisjes en jongens van plm. 15 jaar en ouder werken aan ont ginning. En met een rol pepermunt springt een kind een gat in de lucht. Wij zouden gewoon beleefd „dank U wel" zeggen. De heer A. Hin bedankte de heer Bruin voor deze mooie interessante film. Hierna werd er pauze gehouden met chocolademelk en koek. Na de pauze vertelde de heer C. P. Laan een sober kerstverhaal. De heer A. Hin sloot deze avond. B. d. R. PENSIONBEDRIJF VERKOCHT Pension „Bosrand" te De Koog is on derhands verkocht aan de heer B. Boks te Den Burg. ACTIE „WILDE GANZEN" Tijdens het Zondagsschoolkerstfeest ln de Ned. Hervormde kerk te Den Burg werd gecollecteerd voor de landelijke actie „Wilde Ganzen". Ouders en kinde ren brachten een bedrag van 50, bijeen. „EEN TERUGBLIK" De 14e boottocht van het Rode Kruis- hospitaalschip „Henri Dunant" werd ge houden met patiënten uit de kring Noord-Holland in de week van 7 t.m. 12 september. De inscheping van alle patiënten ge schiedde te Zaandam voor half elf. Door de vlotte hulp van Rode Kruis-vrijwilli- gers ging het aan boord brengen van de 38 dames- en 32 herenpatiënten zeer vlot, zodat reeds om 11.15 uur de trossen wer den losgegooid. Via de Zaan, het Noordzeekanaal met de Hembrug naar Amsterdam. Langs het C.S. en de kade van de KNSM, door de Oranjesluizen langs Pampus het IJsel- meer op. Onderweg was veel bedrijvig- hied voor de nieuwe polderaanleg. Om 5.30 uur werd afgemeerd in Kampen, waar de verdere avond werd opgevrolijkt door een groep Staphorsters met muziek, dans en krentemik. De volgende dag weer terug het IJssemeer op. Het plan om via de IJssel te varen werd opgege ven wegens te lage waterstand. Door het Amsterdam-Rijnkanaal via Utrecht naar Wijk bij Duurstede. Na de Bernhard- sluizen in Tiel gepasseerd te zijn, wordt ligplaats gekozen voor de nacht, 's Avonds bezoek van afd. Zaltbommel met gezelligheid, bloemen en fruit. Woens dags waren we van Tiel langs St. An- dries, Lith, Megen, Grave en Gennep naar Arcen. 's Avonds weer bezoek van afd. Arcen met overvloedige tractaties en veel gezelligheid. Donderdag van Arcen door het Maasdal via Maas-Waal kanaal naar de Waal.. Onderweg zien we i a. Tiel en slot Loevesteijn, waarna we cm 6 uur afmeren in Gorinchem. Vrijdag van Gorinchem via Sliedrecht, Dordrecht, Zwijndrecht, 's-Gravendeel, Spijkenisse. Langs de Raffinaderijen Pernis, werf Verolme, opslagplaats Shell naar Schiedam. Verder door de havens met zijn vele grote schepen, o.a. „Karei Doorman" en de „Maasdam", langs de Euromast naar Alblasserdam, Bolnes, Lekkerkerk, Schoonhoven naar Vrees wijk, waar weer de nacht wordt doorge bracht. 's Avonds muziek op de kade met vele tractaties. De laatste dag van Vrees wijk langs Jutphaas, Maarssen en Am sterdam weer naar Zaandam. Om twaalf uur afmeren en dan staan de helpers en helpsters van de afdelingen al weer klaar om hun patiënten in ont vangst te nemen en weer thuis te bren gen. Helaas is de reis weer voorbij. Voor hen allen betekende deze reis het er weer eens uit zijn. De meesten waren al jaren aan het bed gekluisterd. Wat heb ben ze niet genoten, liggend op ons mooie schip. Uitkijken over een zonovergoten wereld en liefderijk verpleegd door vrij willigers uit Noordholland. Laten we ook straks, wanneer in het voorjaar het Rode Kruis weer aanklopt om een bijdrage bedenken, dat deze zie- kentochten een van de vele daden van naastenliefde zijn van ons Nederlandse Rode Kruis. VOOR DE LAATSTE DAG Het Voorlichtingsbureau voor de voeding meldt: Hartige soesjes (ongeveer 30 stuks) Deze kunnen in frituurvet of in de oven worden gebakken; de in vet ge bakken soesjes zijn het smakelijkst en het meest croquant. 25 gram (21/* eetlepel) boter of marga rine, 1 dl. water, 50 gram (5 eetlepels) bloem, 2 eieren, 50 gram oude geraspte kaas, 50 gram magere ham, zout, peper. Het water met zout en de boter of margarine aan de kook brengen. Alle bloem meens toevoegen en roeren tot een gladde massa is verkregen. Meteen van het vuur af en één voor één de eieren door de deegbal roeren. Het tweede ei pas toevoegen wanneer het eerste geheel in het deeg is opgenomen. De ham fijn- snijden en met de kaas door het deeg roeren. Voor het bakken in frituurvet of olie: Kort voor het gebruik het vet of de olie warm maar niet heet laten worden. Het deeg bij lepeltjes tegelijk in het vet laten glijden en de soesjes lichtbruin bakken. De soesjes uit het vet nemen en laten uitdruipen. De soesjes bij voorkeur warm opdienen. Voor het bakken in de oven: Het deeg met behulp van twee thee- iepels op een ingevet bakblik leggen met een paar cm. tussenruimte. De soesjes in een matig warme oven (150° C) licht bruin en gaar bakken. De eerste vijf minuten de overdeur niet openen. De soesjes even later afkoelen alvorens zê uit de oven te nemen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4