„Zij kochten mijn kind" Toneelzaal H.B.S. in gebruik genomen FEUILLETON: door HANOL SPOOR. 28. Iris meende zeker dat ze haar kind al lang was vergeten. Woedend draaide ze het nummer van zijn kantoor. Nu was het Vera's stem, die haar kortaf ant woord gaf. Ze verbeet haar ergernis en vroeg naar Bennickhoff. „Is voor U niet te spreken", zei Vera en weer klikte het toestel. Jane voelde een brok in haar keel ko men. Ze stampte met haar voet. Nee, ze mocht niet huilen. Ze had zich stellig voorgenomen niet aan huilbuien en zwaarmoedige gedachten toe te geven. Vechten zou ze, tot het bittere einde. Vechten, met als inzet, haar kind. Urenlang zat ze thuis plannen uit te broeden. Alle ideeën liepen min of meer schipbreuk op gebrek aan geld. En haar zoon mocht niets te kort komen. Toch wilde ze hem zien, dat was voor een moe der toch niet teveel gevraagd. Als ze aan de deur belde, werd ze waarschijnlijk af gescheept met een of andere uitvlucht. Bennickhoff zou het personeel wel de nodige consignes hebben gegeven. Die vernedering wenste ze niet te ondergaan. Als ze eens een valse naam opgaf? Er waren zoveel bedienden, het was hele maal niet zeker, dat een van hen haar zou herkennen. Wanneer ze Iris zou ont moeten, kon ze gelijk vertellen, welk een schurkenstreek haar man had uitgehaald Maar nee, Iris mocht zich niet op winden en ze hield zoveel van haar man, dat het haar oneindig verdriet zou doen, ongeacht nog de kans, dat Iris haar niet eens zou geloven. Hoe dan ook, alle ver wikkelingen zouden een onaangenaam verloop hebben, zowel voor haar, als voor de Bennickhoff's. Zij zouden nog meer op hun qui-vive zijn en haar geen gelegenheid meer geven, om haar kind te zien. Plotseling kreeg Jane een limineus idee. Ze kleedde zich zo eenvoudig moge lijk en stapte naar het arbeidsbureu. Aan de ambtenares achter het loket vroeg ze naar een vakante plaats in de huishou ding, liefst in de buurt van de Parklaan. Er bleken veel vakante plaats te zijn. De vinger van de dame gleed langs de namen. Brandsma, Bennickhoff, Beukels Jane dacht dat haar hart stil stond. „Bennickhoff zei U? vroeg ze adem loos. De vrouw keek Jane opmerkzaam aan. „Ik kan U geen adressen verstrek ken, als U geen getuigschriften heeft", zei ze. „Die heb ik wel", zei Jane haastig. Morgen kunnen ze hier zijn". „Goed, daar reken ik dan op. Ik zal alles noteren, komt u morgen dan maar terug". Jane draalde. Ze had toch de naam Bennickhoff goed verstaan, dacht ze. Morgen zou die plaats toevallig aan een ander meisje gegeven kunnen worden. Een plaatsje, zo dicht bij haar kind, was meer dan ze had durven hopen. „Zou ik vast de adressen niet kunnen Krijgen, dan kan ik nu met de mensen gaan spreken", zei ze dringend. Weer werden de ogen tegenover haar doordringend in de hare geboord. De uitslag van het vooronderzoek scheen gunstig uit te vallen, want de vrouw schreef zonder verder commentaar de adressen voor haar over. Jane kon wel juichen. Na vriendelijke dankwoorden verdween ze ijlings. De dame mocht eens spijt krijgen. Wat nu verder gedaan? Nu niet door overhaas ting de boel gaan bederven. Het aanmel den van lager personeel gebeurde bij de Bennickhoff's aan de zij-ingang van het huis. Daar was juffrouw Verhagen met haar scherpe ogen en even scherpe tong, maar met een groot hart, die de beslis singen en de verantwoording van dit per soneel onder haar.beheer had. Juffrouw Verhagen had haar slechts zelden en dan nog heel vluchtig in het huis van Ben nickhoff gezien. Toch moest ze alle kans op ontdekking vermijden. Opgewonden hep ze een onaanzienlijk kapperszaakje binnen en verzocht aan de bediende haar lange haren zeer kort te knippen. Haar hoop, dat dit zonder bezwaar zou ge schieden ging niet in vervulling. De be diende bezwoer haar, om dit mooie haar niet aan een gril op te offeren. De glans en de kleur was uniek. Zelfs de patroon werd erbij gehaald, die ook al in gewee klaag uitbarstte. Maar Jane was vastbe sloten en zo viel onder dure protesten de ene glanzende lok na de andere op de stoffige vloer. Later pakte de bediende de langste lokken liefderijk bij elkaar en vroeg aan Jane, of ze er prijs op stelde ze mee te nemen. Met de schrik op haar gezicht, om haar veranderd uiterlijk, dankte Jane vriendelijk en verdween \lug uit de zaak. Zo, nu nog even haar make-up iets veranderen, schoenen met lage hakken aan en dan kijken of ze bij juffrouw Verhagen een gunstig onthaal kon vinden. Ze beschouwde het als een vingerwij zing dat juist nu bij de Bennickhoff's een huishoudelijke hulp werd gevraagd. Zij. putte daaruit de moed, om op een goede uitslag te durven hopen. Telefonisch zou ze Roland om een getuigschrift verzoe ken en daarbij vertellen waarvoor zij ze nodig had. Dan kon hij bij de opstelling daarvan er enigszins rekening mee hou den. Terwille van haar moest hij geen na druk leggen op het soort werk, dat zij had gedaan Eerlijkheid en netheid wa ren hoofdzaak, verder moest juffrouw Verhagen maar afwachten, of ze tot volle tevredenheid de huishoudelijke gaven zou bezitten, die nodig waren. Als ze het goed had begrepen, dan ging het om het allernederigste baantje in de huishou ding, namelijk keukenhulp. Doch dat strookte geheel met haar plannen. Hoe lager in rang, hoe minder notitie men van haar zou nemen. Bovendien zou er aan haar huishoudkunde minder hoge eisen gesteld worden. Ondanks al die moedgevende overwe gingen was het toch een heel timide en beverige Jane, die aan de zijdeur van het grote landhuis, waar de Bennickhoff's woonden, op de bel drukte. Het was al een geruststelling dat een haar onbekend meisje de deur opende en haar in de gang liet wachten. Heel bescheiden bleef Jane bij de deur staan. Heel haar houding en optreden probeerde zij aan te passen, bij haar nieuw gekozen beroep. Voetstappen naderden. Het geluid van elke stap, was als een pijnlijke slag op de strak gespannen zenuwen van Jane. Ze perste haar lippen op elkaar, om het trillen tegen te gaan. Juffrouw Verhagen bleef staan en bood evenmin aan Jane een zitplaats aan. Toch wist Jane dat naast de gang de zitkamer van juffrouw Verhagen was en ze bestierf het bijna van angst, dat de plaats al bezet was, of dat zij haar niet geschikt achtte, anders had ze haar toch wel kunnen uitnodigen, om binnen alles te bespreken. Er gebeurde niets van dit alles. De scherpe blik waarop Jane zich had voor bereid, nam haar van boven tot onder op. Het onderzoek scheen bevredigend uit te vallen, al toonde even het fronsen van haar voorhoofd, toen haar ogen zich op Jane's gelaat vestigde, dat ze poogde zich iets te herinneren. „Jane Fanger", zei ze langzaam, toen Jane zich onder haar meisjesnaam be kend maakte Ze informeerde verder naar getuigschriften en Jane gaf het adres op van Vorens kapsalon. „Verder alleen maar kantoorervaring", zei Jane met onzekere stem. „Ja, zoiets verwachtte ik al", zei juf frouw Verhagen. „Dat type ken ik. Op eens komt er een vriendje en dan vinden ae meisjes het nuttig em nog vlug iets van de huishouding te leren. Meestal ontbreekt het niet aan goede wil, maar het ongewone werk vermoeit gauw". „Ik ben ijzersterk", zei Jane vlug. (Wordt vervolgd) PERSONALIA KERKELIJK LEVEN 31 jan. De heer H. J. Thomassen, sinds 1903 smid te De Cocksdorp, draagt zijn bedrijf over aan de heer C. de Waard. Zijn cliëntèle verraste hem met een televisietoestel. 19 febr. Echtpaar Schaatsenberg- Schaap 50 jaar getrouwd. 1 april. mevr. T. Flens-Keijser, Alk maar, oud-Texelse, viert haar 96ste ver jaardag. 17 april. Texels oudste tweeling, de heren C. en J. Kuip, De Koog - Den Burg, vieren hun 80ste verjaardag. 27 mei. Echtpaar C. Boot-Mantje, De Waal, 50 jaar getrouwd. 17 juni. Het echtpaar A. de Ridder-P. de Ridder-van der Vliet 55 jaar getrouwd 1 juli. De heer Jan de Waal neemt af scheid van de Texelaar. 8 juli. Het echtpaar A. Lap-G. Lap- Kok, Den Hoorn, 50 jaar getrouwd. 6 aug. De heer P. B. Riteco 40 jaar bij het onderwijs. 26 sept. Zuster C. A. Bottema gaat per l november het eiland verlaten. 3 okt. Afscheid van de heer J. Dekker, opzichter gemeentewerken. Okt. De heer J. Stevens benoemd tot maatschappelijk werker te Sneek. 28 nov. De heer C. de Graaf neemt afscheid van de CW. Tijdens de algemene ledenvergade ring van V.V.V. Texel werd de heer J. R. van Wijland als bestuurslid gekozen. Kort na de vergadering heeft het be stuur notaris Van Wijland tot voorzitter benoemd. N.V. T.E.S.O. 18 maart. TESO meldt winst van 135.208,—. Maart. De Dageraad uitgerust met zwaardere schroef. 10 april. Pres.-Comm. TESO: in 1962 't Horntje, anders nog een schip met zij lading (voor Oudeschild). 28 april. Deskundigen op nautisch ter rein confereren met TESO inzake toe komstige ponthaven aan Texels zuidkust. 26 sept. TESO vervoerde in de maan den juni, juli en augustus 25.757 perso nenauto's. 32.892 personen meer vervoerd in de zomermaanden dan vorig jaar. 14 nov. De nieuwe ziekenauto gearri veerd. 25 nov. Voorwaarts en De Dageraad met elkaar in botsing door mist. 28 nov. Texelse chauffeurs ontvangen legpenning. 9 dec. Verbinding met de vastewal door lage waterstand gestagneerd. SPORT 15 febr. „Bambi" van de heer J. Velt- kamp, Den Burg, kampioen op de Whip- petclubwedstrijd te Utrecht. 1 maart. E. Breeuwer biljartkampioen. 12 april. „Bambi" van de heer J. Velt- kamp kampioen op de hondententoon stelling te Amsterdam. 16 aug. Belladonna thans definitief Nederlands kampioen. Deze prachtige hond is het eigendom van de heer Heij- mans, Den Burg. 16 sept. Kees Vlaming wielerkampioen van Texel. 11 nov. A. van Liere kampioen van Texel in de autoklasse. Jan. De heer R. v.d. Vis neemt na 40 jaar afscheid als organist bij de Her vormde Gemeente van Oosterend. 8 febr. Organist A. Timmer, Oosterend, wordt opgevolgd door mej Marianne Visman. 26 febr. Ds. Tr. van der Zwaag treedt in het huwelijk met de heer Joh. C. Blanksma. Doopsgezind Texel overlaadt haar met geschenken en blijken van ge negenheid. 5 april. Ds. Tr. v.d. Zwaag neemt af scheid van Oosterend. 23 mei. A. Timmer te Haarlem door mgr. Huibers tot priester gewijd; glorie volle ontvangst op Texel. 5 juli. Hervormde kerk De Koog houdt Duitse kerkdienst. 28 okt. Hervormde kerkvoogdij Den Hoorn ontvangt antieke tafel als ge schenk. 7 nov. Dr. Alb. Vis, Beverwijk, 40 jaar predikant. 28 nov. De heer P. Boom 60 jaar lid van R.K. Kerkkoor Oudeschild. GEMEENTEWEZEN Jan. Texel heeft een beschuttende werkplaats. Febr. Gedeputeerden delen mee, de pontweg Horntje-Den Burg op het pro vinciale wegenplan te plaatsen. 24 febr. De raad besluit diverse ge meentelijke belastingen te verhogen „Ter beperking begrotingstekort". Febr. Felle gemeentelijke reactie op kritiek van Gedeputeerde Staten inzake de ingezonden begroting. Febr. Te Den Burg worden de oude brandputten gedempt. Texel heeft im mers volop water beschikbaar door het PWN-bedrijf! 30 april. Burgemeester C. de Koning benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau; de heer H. Leber en ad judant J. Gulmans onderscheiden met de gouden ere-medaille. 26 mei. Burgemeester De Koning deelt mevr. B. Luberti-van Bergen mede, dat de raad besloten heeft haar de legpen ning in zilver van de gemeente Texel toe te kennen. Mei. Gedeputeerde Staten verlenen toestemmming tot uitbreiding Huize Irene. 27 - 29 mei. Gemeenteraad maakt reis naar België. Hoofddoel bezoek aan kam- peercentra. 15 mei. Ideeënbus gemeente Texel; ook de bevolking wordt in de gelegenheid ge steld ideeën daarin te deponeren. 20 aug. De heer P. Beemsterboer 12Vt jaar gemeentesecretaris. 2 sept. Begroting 1960 van gemeente Texel: Tekort ƒ301.856,—. 16 sept. Kortste raadsvergadering van het jaar. In 9 minuten agenda afge handeld. 19 sept. Prinsjesdag. Tweeëneenhalf miljoen voor pontverbinding Texel. 19 sept. Zuster J. C. Snijder, maat schappelijk werkster gemeente Texel vraagt per 1 januari ontslag. Zij zal wor den opgevolgd door Mej. A. Haasnoot. 6 okt. Begin bevolkingsonderzoek op T.B.C. 15 dec. De raad bijeen: Raad gaat ac- coord met Stichting Lagere Technische school Texel. ALLERLEI I jan. De Texelse arbeidsreserve omvat 175 man. II febr. bericht de krant, dat in Waal enburg reeds jonge eenden zijn waarge nomen. 24 febr. Dorpscommissie Den Burg be noemd. Febr. Aanvoer materiaal voor strand- hoofden. 28 febr. meldt de krant, dat het Zoö logisch Station Den Helder naar het Horntje zal worden overgeplaatst. 13 maart. De heer J. Roeper Czn., Waalderstraat, Den Burg, viert zijn 90ste verjaardag. 18 maart wordt op de jaarvergadering medegedeeld, dat bij de Coöp. Boeren leenbank Texel gedeponeerde spaargel den stegen tot een totaal bedrag van 6,5 miljoen. 19 maart. Maarten Roeper, Duinweg, Den Burg, vindt eerste drie kievits eieren. 4 april meldt de krant de vondst van scherven uit de vroege middeleeuwen. 24 maart. Jeugd actief bij boomplantdag te De Koog. TNO (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) de heer P. Wensvoort op Texel, speciaal voor dit onderzoek. De heer Wensfoort, die we op de foto aan het werk zien, gebruikt hiertoe het laboratorium van de vétérinair-hygië- nische dienst aan de Hallerweg. Deze plaats is zeer geschikt, omdat regelmatig dood materiaal wordt aangevoerd, dat dan kan worden onderzocht. De heer Wensvoort onderhoudt een nauwe sa menwerking met de veeartsen op het eiland, terwijl ook de diverse schapen- houders hem hun bevindingen meedelen. Op deze wijze zullen de ziekten worden geïnventariseerd en misschien zal het in de toekomst mogelijk zijn afwijkingen te voorkomen, hetgeen ongetwijfeld de schapenstand op ons eiland ten goede zal komen. Schapen: dronken April. De heer D. Keijser H. J.zn., Den Burg, slaagt aan rijksuniversiteit (docto raal examen diergeneeskunde). April. Staatsbosbeheer begint met her schepping van het Turfveld in een re creatieterrein. 8 mei. In Den Hoorn worden twee ooievaarsnesten gebouwd, maar de in de omgeving vertoevende vogels maken er geen gebruik van. 24 juni. Honderden jonge sterns kwa men op de Schorren door verdrinken om het leven. 25 juni. Eerste Bal-champêtre op Texel 28 juni. De vuurtoren door de bliksem getroffen. 9 juli. De heer Donker, De Koog, haalt met ploegen een brandbom boven de grond. 6 juli. Eerste vergadering Stichting Cultureel werk Texel. 10 juli. De heer Beuving opent zelfbe dieningszaak te Den Burg. 10 juli. De eerste DAF-personenauto op Texel gearriveerd. 13 aug. Groot feest in Oosterend onder het motto „Oosterend Present". 29 aug. De Texelaar meldt namen van nog in leven zijnde Georgiers. 5 sept. De Koog streeft naar eigen muzieknis. 12 sept. Pieren zullen Texels Westkust beschermen. 19 sept. Circus Mexico komt drie dagen naar Texel. 23 sept. Actiecomité Oosterend Present draagt 1250,voor muzieknis Ooster end over. 17 okt. Enkele inwoners van Texel ont vangen samen een bedrag van 10 000, voor de slapende rentekaart. 24 okt. Nieuwe tank voor TEM in aanbouw. 31 okt. Opening nieuwe kantoor van Nutsspaarbank aan de Binnenburg. 31 okt. De heer Sj. Hoekstra te Lop- persum tot kassier van Boerenleenbank benoemd 31 nov. Stand voor kinderpostzegelver koop in het postkantoor ten bate van asthma-paviljoen 2 dec. Nieuw contact met Georgiërs via radio Moskou. 5 dec. Nieuwe Boerenleenbank wordt In januari aanbesteed. Dinsdagavond 22 december brachten wij een bezoek aan het gymnastieklokaal van de RHBS. Wij gingen echter niet een of andere sportdemonstratie bezoeken, maareen toneelvoorstelling. Het gymlokaal is n.l. tevens als toneelzaal in gericht. Een toneelzaal, welke o.a. hét bestuur der leerlingenvereniging ter be schikking staat, die er deze avond voor Het H.B.S.-gymlokaal voor de eerste maal gebruikt als toneelzaal het eerst gebruik van maakte. Het is werkelijk een pracht ruimte! De kurk- rubbervloer welke berekend is alleen door blote voeten te worden betreden, moet voor een dergelijke gelegenheid be schermd worden door een enorm zeil. doek. Roken kan in deze zaal niet wor den toegestaan. Dit werkt, samen met een uitstekende verwarming, een zeer aangename atmosfeer in de hand. Het to neel ziet er zeer aantrekkelijk uit: gele gordijnen, blauwe coulissen. Keurig! Nico van Heeringen, voorzitter van de leer lingenvereniging opende deze avond en liep alle ouders, leraren en leerlingen een hartelijk welkom toe. Dan kwam de heer Ben Aerden op de planken. In z'n eentje wist hij het verhaal voor te dragen van de Spaanse kapitein, die in de burger oorlog gewond raakt en liefderijk wordt opgenomen in het huis van twee oude dames Tijdens de pauze hadden de aanwezi gen de gelegenheid de school te bezich tigen, waarbij vooral het tekenlokaal waar de leerlingen hun artistieke presta ties hadden uitgestald terecht veel be langstelling trok. Dat de HBS een teken- Ieraar van klasse heeft weten aan te trekken, bleek wel uit de produkten die op de tafeltjes lagen uitgespreid. Vooral de lijncomposities op zwart fond trokken zeer de aandacht. Na het laatste bedrijf van het „een- manstoneel" dankte de heer v.d. Eyck, directeur der HBS, de heer Aerden en komplimenteerde hem met zijn optreden. Hij stelde vast, dat de leerlingenvereni ging 'n bijzonder gelukkige keus had ge daan door de heer Aerden uit te nodigen. Proefondervindelijk was nu vastgesteld, dat deze ruimte zich uitstekend voor evenementen als deze leent. De leerlin gen werden dan ook aangespoord, de zaal netjes te houden en daardoor mogelijk te maken dat deze voorstellingen ook in de toekomst mogelijk blijven. SCHAPENONDERZOEK 1959 De heer P. Wensfoort in actie Tijdens het afgelopen jaar is weer in tensief gewerkt om een inzicht te krijgen in de verschillende ziekteverschijnselen, welke zich bij de schapen in Nederland voordoen. In augustus 1957 plaatste het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 6