Groen 'fmirL-Jéxels in het harL, FRAUDE ONTDEKT 1959 was ook voor de „Stichting Sociaal Toerisme" zeer gunstig Op het Kogerstrand steeg het aantal Duitse overnachtingen in juli tot bijna 20.000 Voorzitster gehuldigd Diefstal van benzine al enige jaren ZATERDAG 9 JANUARI 1960. TEXELSE 74e JAARGANG No. 7418 COURANT Uitgcxv# N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm De omstandigheden zijn voor het kam peren in het afgelopen seizoen wel uiter mate gunstig geweest, in die zin, dat het weer zich vrijwel ononderbroken goed heeft gehouden en dat geen zomerstor- imen als spelbreker optraden. Een en an der weerspiegelde zich in het aantal aan gekomen gasten en geboekte overnach tingen. In totaal ontvingen wij in het afge lopen seizoen: 12714 kampeergasten, te genover 9911 in het vorige jaar. Het aan tal overnachtingen liep op van totaal 112.417 in 1958 tot 140.720 in 1959. Ook dit jaar was het wederom „Koger strand", dat verreweg de grootste toe name vertoonde; het aantal aangekomen personen steeg daar met 1956 en het aantal overnachtingen met rond 30.000! Het samendringen in de juli-maand maakt wel zeer duidelijk, dat de vakan tiespreiding hoe dankbaar men ook kan zijn, dat er althans een begin is ge maakt nog slechts gedeeltelijk effect heeft gesorteerd en dat het treffen van een regeling met onze oosterburen bijna even belangrijk is als de interne regeling van dit vraagstuk. Op „Kogerstrand" steeg het aantal Duitse overnachtingen in juli van krap 4000 in 1958 tot bijna 20.000 in 1959! Kunnen wij enerzijds ingenomen zijn met de voortdurende groei van onze be drijven, anderzijds is er zeker aanleiding de verdere ontwikkeling nauwkeurig in het oog te houden en ongewenste grote concentraties te vermijden. Niet kan worden gezegd, dat in het afgelopen sei zoen reeds bepaalde grenzen zijn over schreden, maar „Kogerstrand" had in de )juli-maand toch wel zowat het stadium van „vol zijn" bereikt. Bezettingscijfers en andere statistische gegevens: „Loodsmansduin" De verhuur van bunkerwoningen, ste nen huisjes en houten huisjes bleef iets achter bij de begroting. Geboekt werden 309 verhuurweken, tegen begroot 313 en 293 weken in het vorige jaar. Gespecifi ceerd zijn de cijfers als volgt: Gemiddelde verhuurtijd in weken: Woonbunkers: 4 10-persoons 9 4 6-persoons lOVt 12 4-persoons lOVt Stenen huisjes: 4 6-persoons ll1/» 4 4-persoons 133/4 'Houten huisjes: 11 6-persoons 10 Tenten De totale inkomsten uit tentenverhuur op „Loodsmansduin" en „Kogerstrand" tezamen steeg van ƒ2131,75 in 1958 tot f 2642,30 in 1959. De gemiddelde verhuurtijden waren: 1 10-persoons 4 weken 19 6-persoons 5 weken 13 4-persoons 7.7 weken 1 3-persoons 3 weken 7 2-persoons 3.4 weken Het ligt in de bedoeling in de toekomst uitsluitend 4- en 6-persoons tenten te gebruiken. Kampeerauto's/caravans 690 overnachtingen, tegen 491 in 1958 en 322 in 1957. Al zijn de totaalcijfers nog vrij bescheiden, een groei is toch onmiskenbaar aanwezig. „Kogerstrand" Het overzicht van aangekomen perso nen en geboekte overnachtingen spreekt "uidelijke taal. Het aantal aangekomen •ersonen steeg met bijna 2000 tot 9618 bn het aantal overnachtingen nam met rond 30.000 toe tot 115.027. Voor de Ne derlanders nam het aantal gasten toe met rond 500 (tot 6422) en het aantal overnachtingen met ca. 14.000 (tot 81.567) Opmerkelijk is de grote toename van bet aantal Duitsers, dat bijna verdubbelde (van 1605 tot 3148); hun aantal overnach tingen steeg van 17.388 in 1958 tot 33.121 in 1959. Zoals reeds vermeld, steeg in juli het aantal geboekte overnachtingen voor Duitsers tot het vijfvoudige van vorig jaar! Specificatie van resp. aangekomen personen en geboekte overnachtingen: „Kogerstrand": Nederlanders: april/mei: 520 2376; juni: 560 4957; juli 3123 46.611; augustus: 2067 26.472; september: 152 1151. Totaal: 6422 81.567. Duitsers: april/mei: 74 295; juni 304 3560; juli: 1973 19.586; augustus: 780 9452; september: 17 228; Totaal: 3148 33.121. „Loodsmansduin": Nederlanders: april/mei: 125 594; juni: 264 2535; juli: 1090 10.937; augustus: 700 7900; september: 21 69. Totaal: 2200 22.035. Duitsers: april/mei: 21 114; juni: 70 814; juli 177 2004; augustus 47 524. Totaal 315 3456. Help U zelf Bn Uw tafelburen uit de (zuur)brand. Houd altijd Rennies bij de hand Dan kan overtollig maagzuur U niet deren. Die één of twee tabletten doven Uw pijn bij voorbaat, als er eens iets verkeerd valt. Gemakkelijk in te nemen die Rennies - onopvallend - één voor één hygiënisch verpakt. En nog lekker van smaak bovendien NIEUWE CURSUS SPORT EN SPEL Centraal Jeugdoverleg Texel start op c'insdag 26 januari a.s. met een tweede cursus sport en spel. Dit maal wordt deze gehouden in de gymnastiekzaal van de RHBS. Evenals vorig jaar zal ook nu de - ir0 heer H. Overstegen als docent optreden. Jan De cursus duurt vijf avonden en wordt steeds op dinsdag gehouden. Het aan- 1 °Pvangsuur van de eerste les is gesteld op rader i uur> misschien dat de volgende avonden 'hjve om 8.30 uur starten. d ha Het programma zal bestaan uit in- 1 Kh5^ruc**e voor bewegingsspel voor diverse ebbe leeftijden. Verder zullen diverse variaties n waDp Spejen WOrden behandeld. Deci el 5 lemers worden in sportcostuum ver- ?n, dl\vacht en het dragen van gymschoenen is regehgewenst. ar 2C Inschrijving tot deze cursus is mogelijk mogetot 20 januari bij de heer G. A. Oskam, t haaj>.ai raadhuis Den Burg, die ook gaarne alle verdere inlichtingen verstrekt. >lgd) ZONDAGSSCHOOLKINDEREN VAN TEXEL BIJEEN Zondagmiddag, 17 januari a.s., zullen de kinderen van de Hervormde Zondags scholen van het eiland bijeenkomen in de Waalder kerk. Er wordt in dit prach tige kerkgebouw een zendingsmiddag verzorgd door de familie De Graaff van Den Helder. Het vervoer vanaf de dorpen naar De Waal zal geschieden per bus van de N.V. TESO. Deze bijeenkomst zal beginnen om half drie. Gezien het programma, dat de familie De Graaff reeds in meerdere plaatsen heeft gebracht, zal het zeker een prettige middag voor de jeugd worden. FORUMAVOND TE DE COCKSDORP Op woensdag 13 januari a.s. zal de dorpscommissie van De Cocksdorp we derom een forumavond organiseren, Evenals de vorige keer zal het forum gevormd worden door de voorzitters van de raadsfracties. De avond zal gehouden worden in Hotel „De Hoop", aanvang 8 uur. De toegang is gratis. Ongetwijfeld zullen er in De Cocks dorp en omgeving velen zijn, die graag eens de mening van het forum zullen horen over allerlei kwesties. Gezien het grote succes van de vorige keer, verwacht de dorpscommissie dan ook wel belangstelling voor deze avond. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 9 januari Den Burg, „Texel", Paardensportavond Den Burg, Oranjeboom, Opvoering boot revue t.b.v. Vluchtelingenjaar '59-'60. Maandag 11 januari Den Burg, De Graaf, Postzegelruilbeurs. Den Burg, De Zwaan, Contactavond Sportver. Texelse Boys Dinsdag 12 januari Den Burg, Hotel Texel, Lezing voor LTB en CAV over kunstmest (ENCK). Den Burg, De Graaf, Federatieledenver gadering P. v.d. A. Woensdag 13 januari De Cocksdorp, De Hoop, Forumavond fractievoorzitters gemeenteraad voor dorpscommissie. Vrijdag 15 januari De Cocksdorp, De Hoop, Bejaardenavond Comité De Cocksdorp-Eierland. De Koog, De Toekomst, Bindingsavond Ver. Veilig Verkeer. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 10 jan. op om 8.46 uur en gaat onder om 16.50 uur; 13 jan. op om 8.44 uur en onder om 16.54 uur. Maan: 13 jan. V.M.; 21 jan. L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: jan. 4.10 en 16.36; 10 jan. 5.19 en 17.44; 11 jan. 6.21 en 18.43; 12 jan. 7.14 en 19 32; 13 jan. 8.03 en 20.16; 14 jan. 8.48 en 20.58; 15 jan. 9.28 en 21.35; 16 jan. 10.09 en 22.11. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. ERNSTIG ONGELUK Mevrouw J. de Vries-de Jong, Noord- kaap, Oudeschild, kwam woensdag wel zeer ernstig te vallen op het rijwielpad naar Den Burg. Zij kwam in botsing met een aanhangwagentje, dat aan de kant geparkeerd stond. Mevrouw De Vries iep verschillende hoofdwonden en een hersenschudding op en moest worden op genomen in 'n ziekenhuis te Den Helder. AANRIJDING MET BROMFIETS De heer Gerard Visman, Oudeschild, was woensdagmorgen op weg naar zijn werk te Den Burg toen hij in de om geving van de Wasserij aan de Schilder- weg in botsing kwam met een wielrijder. De heer Visman raakte de achterkant van het rijwiel en kwam te vallen. Hoe het een en ander is ontstaan is nog in onderzoek. Gerard werd met enkele hoofdwonden naar huis vervoerd. KIND ONDER DRIEWIELDE KAR De 5-jarige Virginia van der Ster, Hallerweg, Den Burg, was op weg naar school. Onderweg stopte een voerman met een met mest geladen driewielde kar, die haar een lift gaf. Bij school ge komen stapte zij van de wagen; zij kwam daarbij te struikelen. De alweer rijdende kar reed over haar beentje. Gelukkig was de wagen van luchtbanden voorzien. Dokter Elias constateerde dat het been tje niet gebroken was. Enkele schaaf wonden werden door de arts verzorgd. Later in school is het meisje toch door haar voetje gezakt en naar huis gebracht. RUIT STUK GESCHOTEN Bij de in aanbouw zijnde woningen op het Schilderend te Den Burg werd een dezer dagen een ruit stuk geschoten. In de woning werd een bukskogeltje gevonden. Vermoedelijk is de jager op klein wild uitgeweest. Wie de jager is, dat is voor de politie (nog) een vraag. WOENSDAG GEEN CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Men deelt ons mede, dat er woensdag 13 januari a.s. geen consultatiebureau wordt gehouden. EXPOSITIE IN DE JAC. P. THIJSSESCHOOL Evenals in 1954 zal ook nu op ons eiland een expositie worden gehouden door het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Nu zal een collectie worden ge toond, betrekking hebbende op land, volk, bestaansmiddelen, cultuur enz. van Nieuw-Guinea. Leerlingen vanaf de vijfde klas der lagere school worden door de Stichting Cultureel Werk Texel in de gelegenheid gesteld deze interessante expositie te bezoeken. Leerlingen van de scholen te De Cocksdorp en Midden-Eierland zullen gratis per bus worden vervoerd. De officiële opening is gesteld op dins dag 19 januari, n m. 4 uur. INVOER VAN VEE In de maand december 1959 werd de volgende hoeveelheid dieren op ons eiland ingevoerd: 20 koeien, 7 pinken, 5 graskalveren, 22 nuchtere kalveren, 4 zeugen, 1 ram, 1 bok, 1 varken en 14 biggen. Tijdens de contactavond van leer krachten en bestuur van de Landbouw- huishoudschool alhier, die woensdag avond plaats vond, werd de voorzitster gehuldigd. Mevrouw F. de Wijn-Jonker was namelijk 12Vz jaar voorzitster van het Landbouwhuishoudschool-bestuur. Wethouder Hin overhandigde haar een passend geschenk en tevens een bouquet bloemen. De heer Noordijk, die zitting had voor de Hollandse Maatschappij van Land bouw, eindigde zijn bestuursfunctie. Ook de heer Noordijk werd met een geschenk verrast. In de plaats van de heer Noor dijk is de heer Van Beek, Eierland, be roemd. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 30 december 1959 tot 7 januari 1960 Geboren: Jan, zv. Harry Ellen en Cor nelia Brouwer; Cornelia Maria Theresia, dv. Jacob C. Bakker en Anna C. J. Veeger; Jacobus Jozef, zv. Jacobus Koomen en Neeltje de Haan. Ondertrouwd: Adrianus Barhorst en Greta A. C. Verseput. Overleden: Pieter Jan Dijt, oud 74 jr., echtgen. van K. Witte; Gerrit Duinker, oud 80 jr., wednr. van M. Drijver; Sipke Gerrits Smidt, oud 93 jr., wednr. van N. Bloem. INGEKOMEN PERSONEN Johannes K. Pol (en gezin) van Mun- nekenzijl, Kerkstr. 9 naar O 157; Cornelis Captein (en gezin) van 's-Gravenhage, Columbusstr. 280 naar Salonwagen aan de Hollewal; Lena Zutphen, van Haar lem, Olieslagerslaan 5 naar K 49; Anne- lize van Egmond, van Alkmaar, Kenne- merstraatweg 2 naar Wilhelminalaan 10. VERTROKKEN PERSONEN Johannes Stoelwinder (en gezin) van E 126 naar Vegelinsoord, Zwarteweg 26; Denis Sneep (en gezin) van Hoekstr. 38 naar Wittewierum, Bloemhofweg 6. Beatrix Schaatsenberg, van C 113 naar Gouda, Nieuwemarkt 21; Dora M. Drij ver, van Den Hoorn 82 naar Rotterdam Harddraversstr. 70; Louisa M. M. Buis man, van Wilhelminalaan 84 naar Arn hem, Roosendaalsestr. 471; Gerrie F. Collou, van B 27a, naar Rotterdam, Schiedamsevest 180; Jacob Kortenhoeven (en gezin) van Schilderend 13, naar Vleuten-De Meern, Utrechtseweg 38; Roelfina P. E. Lap, van Parkstraat 5 naar Harlingen, Ernst Casimirstr. 10 II; Liekele Bijlsma, van De Waal 69 naar Nieuwer-Amstel, Amsteldijk N 39. S.V. DE KOOG Uitslag: Tex. Boys b-De Koog a 010 Het programma voor dit weekend is als volgt: Oosterend a-De Koog a, 3 uur; De Koog 1-Kaagvogels 3, 1,30 uur. De Koog a gaat dus op bezoek bij Oos terend, hetgeen betekent dat er flink ge speeld zal moeten worden. Jongens doe jullie best hoor en hou de puntjes binnen. De Koog 1 moet zeer zeker de puntjes binnen kunnen halen. Jullie hebben een lange rustperiode achter de rug, dus het kan nu wel weer. Het ligt in de bedoeling om binnenkort de jaarlijkse ledenvergadering te houden. De leden krijgen persoonlijk bericht. OVERDENKING: LAAT ONS MAAR SCHUIVEN! Het leven heeft, rond Oud en Nieuw, iets van een kruipende rups. Om verder te kunnen komen moet 't rupsenlijf zich eerst naar voren samentrekken, zich a.h.w. ophopen in een gestuite beweging, om dan weer spankracht vooruit te heb ben. Maar terwijl de rups telkens zo even op de plaats blijft, gaat de beweging on afgebroken door. Het Oudejaar houdt mensen even op de plaats, terwijl de levensbeweging doorgaat en nu zijn we allen alweer een eindje op - weg in het nieuwe jaar: het Jaar Onzes Heren 1960. Straks hopen we weer, met Oudejaar een ruk gedaan te hebben en even op de plaats te blijven om in te houden voor de volgende schuif. En hoeveel verder zijn we dan gekomen? Want Oudejaar was ook altijd verantwoorden. Trouwens misschien ook komt er geen volgend Oudejaar meer voor ons en zullen we al eerder ons verantwoorden moeten. Niet alleen omdat we onze jaren zoetjes aan gehad hebben, of omdat we het leven niet zolang meer in staat zul len zijn te volbrengen, niet vanwege acute bedreigingen, die boven dit jaar zouden hangen of omdat we naargeestige pessimisten zijn, als we dit schrijven, maar gewoon omdat we ernstig rekening houden met de waarschuwing van de Bijbel, dat „die dag zal komen als een dief in de nacht". Daarom rekenen we voor een nieuw jaar vooruit met de ver antwoording, die ons ervoor wacht, en dat is normaal zakelijk, d.w.z. reëel. Nu geloven we, naar het leven ons ge leerd heeft, niet dat iemand bij „opening der levensboeken" ooit zal blijken zich als goed, rechtvaardig mens te kunnen verantwoorden. Het is jammer en nood lottig dom, als iemand dat wel van zich zelf denkt. Daarom zal er verontschul diging nodig zijn. Adam en Eva in het paradijs zochten die ook toen God hen ter verantwoording riep: „zij heeft het gedaan! De slang heeft het gedaan!" Zulke excuses hielpen hen noch ons. Het juiste, het geldige excuus, dat ieder mens zal behoeven, dat zal de ware verlossing, redding van de mens zijn, als hij eens helemaal alleen rekenschap moet geven. Bestaat dat? Kan een mens zich dan nog verschuilen achter een ander, zeggen: „Bevel is bevel", „Ik dacht. Waarachtig. Als die mens geleefd heeft niet in eigen naam, maar in de naam van een ander, voor wiens verantwoording dat is, aan wie de mens zijn leven ter beschikking gesteld heeft, 100°/o. En als die ander, niet is een ander mens als hij of een ideaal of een bezigheid, maar Jezus Christus. Laten we met het oog daarop denken aan Coloss. 3 17, als we de nieuwe „schuif" doen: „En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!" Dat kon ons ook leren, dat het leven in Zijn naam in Zijn jaar 1960 van het bidden daarbij meer verwacht het dan ken dan het naar voren brengen van de wensen voor dit jaar. En staat niet op alles in deze wereld al de naam des Heren? WAA. Het was half december van het vorig jaar dat ontdekt werd dat er benzine was verdwenen van het Vliegveld Vlijt. Hier is de particuliere Haagse firma Aero Ypenburg gestationeerd. Deze on derneming vliegt regelmatig met haar toestellen boven de stelling Den Helder met doelzakken voor artillerie-oefenin gen. De Dienst Luchtvaart van de Rijks politie is thans met een diepgaand onder zoek bezig. Dinsdagmiddag is één der manschap pen in arrest gesteld. Diverse personen zijn reeds als getuigen verhoord en het staat nu wel vast, dat althans een deel van de verdwenen vliegtuigbenzine on rechtmatig werd gebruikt door particu lieren. Twee vliegers van genoemde maatschappij zijn geschorst en er zullen waarschijnlijk nog arrestaties volgen. Na het onderzoek is gebleken, dat het personeel van de vliegbasis Texel mal versaties heeft gepleegd met de benzine verantwoording. Uit twee particuliere auto's van de vliegers zijn benzinemon sters genomen. Het is nog op geen stukken na te zeg gen hoeveel benzine er is verdwenen, want 't is niet onwaarschijnlijk, dat deze fraude al enkele jaren aan de gang is. Donderdagmorgen vertoefde de heer S. nog tussen de vier bijzondere muren in ons politiebureau te Den Burg. Het is begrijpelijk, dat het nog geruime tijd zal duren voordat deze fraude geheel is afgewerkt. Inmiddels doen wilde geruchten de ronde over ons eiland. Als wij op deze berichtgeving in ons vorig nummer wa ren ingegaan waren er zéker verkeerde namen genoemd. jGiM&ïA Er is nu andere belanq- stelling op ons anders zo rustiq geleqen vlieq- veld Vlijt ■H

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1