B' Ook Texel profiteert van Economische opgang lE Jaarverslag Economisch-Technologische Dienst In het jaarverslag over het tijdvak 1 september 1958 - 31 augustus 1959 van de Economisch-Technologische Dienst voor Noordholland wordt ook de naam Texel meermalen genoemd. Deze dienst, die tot taak heeft de werkgelegenheid, zowel op het gebied van de mjverheid, de landbouw en de visserij, in de provincie Noordholland te stimuleren door het geven van adviezen en het instellen van onderzoekingen op economisch-technologisch gebied, zowel ten behoeve van particuliere onderne mingen als van gemeenten, de provincie, het Rijk en hun organen, heeft een gun stig jaar afgesloten. Wij lezen o.a. dat de teruggang in de economische bedrijvingheid, die in het vorige verslagjaar geconstateerd kon worden, sedert het voorjaar van dit ka lenderjaar plaats heeft gemaakt voor een opgang, die zich op sommige plaatsen manifesteerde in een tekort aan arbeids krachten, waar nog betrekkelijk kort te voren werkloosheid heerste. Genoemde commissie behandelde de aanvraag van de Rijkslandbouwconsulent te Schagen voor een bijdrage van 10.000,in de kosten van proefnemin gen met diepploegen van ongeveer 10 ha. op Texel. Wij weten dat deze werkzaam heden inmiddels zijn geschied. Land- en tuinbouw De zomer van 1959 moet tot de uit zonderlijk droge zomers gerekend wor den. Deze droogte is echter voor land- en tuinbouw in Noordholland niet zo scha delijk geweest als voor vele andere delen van ons land. Op de lichte en zeer zware gronden in de provincie, met name ook op Texel, heeft de droogte toch wel scha- e.e en soms ernstige schade veroorzaakt. Over het algemeen heeft het echter de akkerbouw voor wat betreft de granen, geprofiteerd van de droogte; de aard appeloogst zal echter kleiner zijn dan normaal. Op de veehouderij-bedrijven is de hooioogst goed geweest, op enkele be drijven heeft echter de droogte bijvoeren van het vee in de weide noodzakelijk ge maakt. De prijzen van zuivelprodukten, in het bijzonder van boter, hebben zich goed gehouden, waarvan indirect ook de veehouders voordeel hebben gehad. Vreemdelingenverkeer Het bezoek van buitenlanders aan ons land nam in 1959 sterk toe. Voor het ge- GERAAMDE RUILVERKAVELINGS- KOSTEN VERDUBBELD (Ingezonden) Dit onderwerp werd op de laatste ver gadering van de Holl. Mij. van Land bouw, afd. Texel, behandeld, door vice- voorzitter, Jac. Roeper Johzn. Zonder voorafgaand contact met de boeren, is dit in zijn werk gegaan. Toen ik in het begin eens een gesprek met de heer Jac. Roeper Johzn. had, en hier op zinspeelde, zei Roeper mij, dat zou misdadig wezen, gaat het boven de geraamde kosten, dan moet dit eerst be handeld worden. Kan U dit nog herinne ren, en dit verantwoorden? Waarom niet eerst de belanghebbenden er bij gehaald om te overleggen. Het behoeft dus niet aanvaard te worden. Alles wordt nu af gewimpeld op het jonge boerenvolk. Geen toekomst boerenzoons, maar op brengen! Ophouden met verdere werk zaamheden, eerst met de Ruilverkave lingscommissie overleggen. Holl. Mij. van Landbouw, afd. Texel, kerkgenootschap pen, geestelijke leiders, eigenaars, toe komstige boerenzoons, laat Uw stem klin ken, komt op, het is geen moraliteit. A. Keijser. NIEUWE REGELING ZIEKENVERVOER Met ingang van 1 januari j.l. is een nieuwe regeling van kracht inzake de vergoeding voor de kosten van zie- kenvervoer. De desbetreffende beschik king is reeds in de Staatscourant gepubli ceerd en de ziekenfondsen zouden reeds door de Ziekenfondsraad zijn ingelicht, ware het niet dat de Raad nog wil over wegen of het in de beschikking gebruikte begrip „woning" al dan niet ruim moet worden genomen. De belangrijkste wijziging, die de nieuwe regeling brengt, is het vervallen van het sinds jaren bestaande verschil in bijbetaling voor vervoer per personen auto en per ziekenauto. De bijbetaling is nu voor beide soorten van vervoer be paald op 1,80 per rit, met dien ver stande dat bij vervoer van meer dan één patiënt in dezelfde auto iedere verzeker de een evenredig deel van dit bedrag voor zijn rekening neemt. De verzekerde, die in een tijdvak van 30 dagen voor zich en zijn gezin meer dan 10,heeft bijbetaald, kan ook in gevolge de nieuwe regeling het bedrag boven 10,van zijn ziekenfonds terug ontvangen, echter alleen, indien het te rug te ontvangen bedrag niet minder is dan 0,50. Deze restitutie is eveneens mogelijk voor vervoer in verband met de langdurige behandeling voor en na de zelfde aandoening. Vergoeding van reiskosten (trein, bus) wordt mogelijk gemaakt voor nagenoeg dezelfde gevallen als waarin een verze kerde voor rekening van het ziekenfonds per auto kan worden vervoerd. Het eigen risico van de verzekerde is thans be paald op 5,per periode van 30 dagen of per periode van langdurige behande ling voor dezelfde aandoening. hele land bedroeg de stijging volgens ge gevens van het C.B.S. 17,1%. In de Noordhollandse Noordzeebadplaatsen nam het aantal overnachtingen van bui tenlanders in hotels toe met 26,7%. Adviezen aan ambtelijke instanties Aan het gemeentebestuur van Texel werd gerapporteerd over de te verwach ten werkgelegenheid in de komende ja ren in de landbouw in de gemeente. Daarbij werd tevens overgelegd een door de Provinciale Planologische Dienst ten behoeve van de Dienst samengestelde nota over de ontwikkeling in de land bouw op Texel. Het fonds van de Economisch- Technologische Dienst Er werd één krediet tot een bedrag van 10.000,uit het fonds verstrekt. Het werd verleend aan een bedrijf dat zich in het bijzonder toelegt op de revisie van grote werktuigmachines. Met deze kre dietverlening wordt beoogd zowel de werkgelegenheid in het bedrijf te ver groten, als het verkrijgen van besparin gen op de kosten van aanschaf van nieu we, meestal dure, uit het buitenland in te voeren, machines. Er is een groot te kort aan inrichtingen waar deze machi nes vakkundig kunnen worden gerevi seerd. ER STAAT WEER HEEL WAT TE GEBEUREN Het komende voorjaar brengt tal van nieuwe aanwinsten op ons eiland. Di verse personen en instellingen zullen tot bouw of verbouw van panden overgaan. Stichting Vakantie Verblijven Amster dam 28 kampeerhuisjes aan de Everste- koog; D. Smit, H 99, bouw woonhuis aan de Rozendijk; C. Eelman, Witte Kruis- laan 15, bouw woonhuis aan de Prof. Keesomlaan; G. J. van de Berg, verande ring voorgevel woonhuis te Oudeschild; mevrouw A. Peeters-Peeters, Koger- straat 40, bouw woonhuis aan de Burger- houtstraat; S. Keijser, Hollewal, gaat een boerderij vernieuwen; P. Roeper, B 126, bouw kippenhok; W. Dalmeijer, De Koog, bouw woonhuis aan het Mienterglop; S. Nota, De Cocksdorp 5, zal zijn café gaan veranderen; J. Kooger, Harkebuurt, zal een kippenhok bouwen. KLAVERJASCLUB DE GRAAF Halve competitiestand, na 56 partijen: Resp. punten en marsen: v.d. Hoort-v.d. Molen 90.319 24 Dit koppel kwam in het bezit van de wisselbeker. Zuidewind-Kiewiet 89.050 27 Stobbe-Hartog 89.018 21 Borgman-v. Heerwaarden 87.641 24 Huisman-Bakker 87.560 25 Snoek-Beuving 86.112 24 Echtpaar Bruin 85.462 22 Huisman-Bagge 84.968 25 J. Prins-mevr. v.d. Kooij 82.519 18 Barhorst-Kiewiet 80.803 16 v.d. Slikke-Meedendorp 79.503 13 Kramer-Witte 75.792 16 TUINBOUWTEELTRECHT De Voedselcommissaris voor Noord- en Zuidholland maakt namens het Produkt- sohap voor Groenten en Fruit bekend, dat voor het teeltjaar 1960 wederom bij zonder tuinbouwteeltrecht zal worden uitgegeven voor spruitkool, rode peen be stemd voor veevoeder en vroege aard appelen met of zonder nacultuur van spruitkool, bonen, bloemkool of groene- kool. Bijzonder teeltrecht voor spruitkool zal uitsluitend worden verleend aan bedrijfs- genoten A en bijzonder teeltrecht voor vroege aardappelen met nacultuur aan bedrijfsgenoten A met een bedrijfsopper- vlakte van ten hoogste 5 ha. Degenen, die in het bezit zijn van ge woon tuinbouwteeltrecht voor vroege aardappelen zonder nacultuur (groep 6) en in verband met de bepalingen van de Wet Bestrijding Aardappelmoeheid dit teeltrecht niet of slechts gedeeltelijk kunnen benutten, kunnen desgewenst een aanvraag tot toewijzing van bijzonder teeltrecht voor groente indienen. Aanvragen tot toewijzing van bijzon der teeltrecht als hiervoor aangegeven kunnen tot 1 maart 1960 worden inge diend bij de plaatselijke bureauhouders. Bij de bureauhouders kunnen tot 1 februari 1960 tevens aanvragen worden ingediend tot toewijzing van nieuw teelt- ïecht en aanvragen overschrijving van teeltrecht tot en met 29 februari 1960. VEEHOUDERS OPGELET Veehouders willen wij er op wijzen, dat met ingang van dit weekend er ook een zondagsdienst is voor de veearts. Morgen kunt U voor eventuele ziekte gevallen de heer J. Dorrestijn, telefoon 578 bellen. VOORLICHTINGSAVOND De Koninklijke Algemene Vereniging van Bloembollencultuur, afdeling Texel, organiseert woensdag a.s. een voorlich tingsavond. Twee belangrijke onderwer pen staan op het programma, nl. „Hoe be schadiging van bollen te voorkomen" en ,.De Euromarkt en de mogelijke gevolgen voor het vak". Gezien de vele bollenbedrijven op ons eiland zal er zeker belangstelling zijn voor deze lezingen. (Zie ook adv.) VOOR FLINKE ZELFSTANDIGE JONGE BOEREN EEN UNIEKE KANS!! Negen maanden naar Canada Het leven geeft voor ieder nieuwe kansen en andere mogelijkheden. Twin tig jaar geleden heeft niemand durven dromen van de mogelijkheid dat er nog eens een tijd zou komen, waarin de ver ste afstanden zouden verdwijnen. Wie durfde toen denken aan jonge boeren, die „even" negen maanden naar Canada gaan cm daarna toegerust met een nieuw stuk levenservaring naar huis terug te keren? Vandaag kan dit. Het is mogelijk voor ieder, die zich daarvoor wil inspannen. Er is een unieke kans om niet alleen Canada, een land met ruimte en toe komst te leren kennen, maar tevens om zichzelf een groot stuk levenservaring eigen te maken. Ervaring van twee jaar Er is nu met dit plan een ervaring van twee jaar. Zowel voor ons hier in Ne derland als voor hen, die de regeling in Canada helpen uitvoeren. Zowel in 1957 als in 1958 zijn er een flinke groep jonge boeren naar Canada gegaan. Zij hebben daar negen maanden of langer op een of meer bedrijven gewerkt en in deze pe riode voldoende verdiend om alle onkos ten te kunnen betalen en eveneens een aardig zakgeld te sparen, dat gebruikt kan worden om iets meer van land en volk te leren kennen. Inhoud van het plan Doel van dit plan is, waaraan zowel de Nederlandse als Canadese regering volle medewerking verlenen, om jonge boeren uit Nederland in nauw contact te bren gen met land en volk, maar vooral ook met het plattelandsleven in Canada. Op deze wijze komt er in ons land een be tere kijk op de omstandigheden en mo gelijkheden in Canada. Zij die terug ko men kunnen er zelf over vertellen en dat is beter dan brieven of verhalen in de krant. Zij, die aan dit plan deelnemen gaan als bezoekers naar Canada met een ver gunning om er te werken. Een speciale vergunning dus. In de negen maanden (kan verlengd worden tot 18 maanden) is men verplicht op een boerdeij te werken en nadien terug te keren naar Nederland. Men verdient een behoorlijk loon, dat ruim voldoende is om alle onkosten van reizen enz. terug te verdienen. Voor wie? Dit plan is voor twee groepen van jon geren, n.l.: a. voor hen, die wel eens iets meer van de Canadese landbouw, de taal en de cultuur willen weten en die daarna in Nederland wensen te blijven. b. voor hen, die er over denken om in de toekomst te gaan emigreren. Zij kunnen door deelname zonder enige risico eerst zelf gaan kijken en hun mening vormen. Voorwaarden van deelname Zij die wensen deel te nemen, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen, a. Het boerenwerk goed verstaan en be reid en in staat om in Canada op een bedrijf te werken; t Voldoende persoonlijkheid om zelf standig op eigen benen te staan en in een Canadees gezin te worden opgenomen, c. Kennis van de Engelse taal, hoe meer kennis van de taal hoe beter het gaat. d. Bij voorkeur ongehuwd en in de leef tijd van plm. 19 tot plm. 30 jaar. Voor militaire dienst kan uitstel worden ver kregen. Plaatsing in Canada De bedrijven waarop de jongens ge plaatst worden zijn vooraf uitgezocht door vertegenwoordigers van de verschil lende kerkelijke organen in Canada. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de deel nemers en hun vakbekwaamheid. Men kan dan ook vragen om plaatsing op een bepaald type bedrijf en ook voor een be paalde provincie in Canada. Het is de wens van de Canadese rege ring, dat er een goede spreiding over heel het land is, Er wordt in ieder geval heel veel werk verzet om alles goed te laten verlopen. Verzorging in Nederland De administratieve verzorging in Ne derland is in handen van de 3 Centrale Landbouwjongeren Organisaties, die zo nauwgezet mogelijk aandaoht aan deze belangrijke zaak wijden. NIEUWE „TX 49" GEARRIVEERD Donderdag is de nieuv/e kotter van de heer Vlaming in de haven van Oudeshild gearriveerd. Een rijke aanwinst voor de Texelse kottervloot. STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Publikatie van reeds vastgestelde data van uitvoeringen, vergaderingen en bijeenkomsten. Januari 1960: Maandag 18, De Koog, Ouderavond van de kleuterschool. Maandag 18, Zuid-Eierland, Jaarverg. Plattelandsvrouwen. Dinsdag 19: Den Burg, jaarvergadering Plattelandsvrouwen. Dinsdag 19, Den Burg, Instructieles werkcollectie Inst. voor de Tropen; Dinsdag 19, Den Burg, lezing voor Volksonderwijs. Woensdag 20: Den Burg, R.K. vrouwen- club afd. Gilde. Woensdag 20: De Waal, lezing door de heer Kasberg over Nw. Guinea. Zaterdag 23: Den Burg, Revue oudleer- lingen Landbouwschool. Zaterdag 23: Den Burg, de heer Van der Walle voor Nutsdepartement. Dinsdag 26, Den Burg, aanvang spel- cursus CJOT. Woensdag 27, Den Burg, Sparavond Donderdag 28, Den Burg, Sparavond Donderdag 28, Den Burg, Alg. vergade ring Ver. bedrijfsvoorlichting. Donderdag 28, Oosterend, uitvoering van Excelsior. Vrijdag 29, Oosterend, jubileumuitvoe ring Excelsior. Zaterdag 30, Oosterend, Jubileumuitvoe ring Excelsior. Zaterdag 30: Den Burg, Revue oudleer lingen Landbouwschool. Februari 1960: Dinsdag 2, Den Burg, Spelcursus CJOT. Woensdag 3: Den Burg, uitvoering Jan Visser. Donderdag 4: Den Burg, schoolconcert. Vrijdag 5, Den Burg, Concert Kon. Texels Fanfarekorps. Zaterdag 6, Den Burg, Concert Kon. Texels Fanfarekorps. Dinsdag 9, Den Burg, Spelcursus CJOT. Dinsdag 9, Den Burg, voorlichtingsavond woninginrichting. Zaterdag 13, De Waal, toneeluitvoering Het Amateurtje. Dinsdag 16, Den Burg, Spelcursus CJOT. Donderdag 18, Den Burg, Revue Dames koor en Plattelandsvrouwen t.b.v. Kon. Texels Fanfare. Zaterdag 20, Den Burg, Feestavond MAB-club. Zaterdag 20, De Waal, Toneeluitvoering ,,'t Amateurtje". Maandag 22, Den Burg, Postzegelbeurs Dinsdag 23, Den Burg, Spelcursus CJOT Donderdag 25: Den Burg, Harriet Freezer spreekt voor Nutsdepartement. Vrijdag 26, De Koog, Uitvoering Advendo Zaterdag 27: Den Burg. Toneeluitvoering St. Jan. Zaterdag 27, Den Burg, Wijnfeestavond Hotel Texel. Zaterdag 27, De Koog, Uitvoering van Advendo. Maart 1960: Vrijdag 4, Den Burg, toneelavond HBS. Donderdag 10: Den Burg, R.K. Vrouwen club Afd. Gilde. Zaterdag 19, Den Burg, Familie-avond Texelse Middenstandsvereniging. Zaterdag 26: Oosterend, Dr. Korringa spreekt over „Overbevissing Noordzee". Dinsdag 29, Den Burg, Pantomine-jeugd theater „Caroussel" voor scholen en CJOT. Woensdag 30, Den Burg, Pantomine- jeugdtheater voor scholen. April 1960. Vrijdag 1, De Koog, toneelavond van de Lubertischool. Zaterdag 2, De Koog, toneelavond van de Lubertischool. Maandag 4, Den Burg, Postzegelruilbeurs Woensdag 13, Den Burg, R.K. Vrouwen bond afd. Gilde. Men wordt verzocht wijzigingen en aanvullingen van deze lijst zo spoedig mogelijk door te geven. Dit kan schrifte lijk of telefonisch gebeuren aan de admi nistrateur van de Stichting cultureel werk Texel, p.a. Raadhuis Den Burg (tel. Den Burg 21). U bewijst er andere ver enigingen een dienst mee als U Uw data zo spoedig mogelijk doorgeeft. Voor schriftelijke opgaven zijn koste loos kaarten verkrijgbaar ten raadhuize. Wilt U bij het bepalen van een datum voor een bepaalde activiteit zoveel moge lijk rekening houden met de andere ac tiviteiten. Hierdoor wordt onderling con currentie van verschillende verenigingen voorkomen. S.V. TEXEL Programma voor zondag: 4e kl. KNVB: LSW-de Foresters; RKAFC-Hollandia T., BKC-Schagen, Helder-Texel, Vios- Limmen. Texel 2-Kaagvogels 2. Dat kan zondag een spannende strijd worden. Wel lijkt Helder de laatste paar weken van slag, maar daar mogen we stellig niet op rekenen. De stevige neder laag, die we thuis te slikken kregen zal onze spelers wel moeten inspireren tot het allerbeste wat ze kunnen geven. Het zou prettig zijn hier met een schare supporters heen te gaan. Zo dicht bij kan het voor de meeste liefhebbers geen bezwaar zijn. Texel 2 zal na een rustperiode van vele weken weer eens aantreden. Voor hen die regelmatig getraind hebben zal dit geen bezwaar zijn. Als we er goed op zitten zouden we een kleine overwinning mogen verwachten. Dat dus maar gepro beerd. Zet het nieuwe jaar maar goed in. Junioren, hedenmiddag is D. niet pre sent. Die gaat op reis. Dus slaan we één zaterdagmiddag over. Succes allemaal. SPORTNIEUWS S.V.C. Zondag speelt het eerste thuis tegen BKC, aanvang half twee. Het 2de gaat op bezoek bij ZDH 2, aanvang half twaalf. Vertrek De Cocksdorp half elf. TEXELSE BOYS-NIEUWS Zondag a.s. speelt het eerste thuis tegen Koedijk 1, aanvang 1.30 uur. Boys 2 is vrij. De junioren spelen om 12.00 uur thuis tegen Watervogels jun. In verband met de wedstrijd van Boys 1 duurt deze wedstrijd 2 x 40 min. Zorg er voor op tijd aanwezig te zijn. Boys a speelt vanmiddag om 3 uur tegen Boys b. Tracht het jaar 1960 goed in te zetten. Terreindienst: A. Barhorst, A. Boogaard. Contactavond. De 3de contactavond wordt gehouden op woensdag 13 januari a.s. 's avonds 8 uur in „De Zwaan". Een mooie sportfilm zal er dan worden ver toond en tevens zal de spelregelprijs vraag worden voortgezet. De opkomst op de vorige avonden was prima en wij re kenen ook nu weer op alle senioren en juniorenleden. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam Maandcollecte kerkvoogdij 12 uur Zondagsschool. De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Verkiezing Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger De Koog 19.00 uur Ds. Waardenburg De Waal 9.30 uur Ds. Waardenburg Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma Oudeschild 11 uur Ds. Waardenburg Collecte voor het Fonds noodlijdende kerken en personen. GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 3 uur Ds. De Lange Oosterend 10 en 3 uur Ds. Scholten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis, Burgwal Den Burg 10.15 en 15.30 uur Dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. van Bilderbeek De Waal 11.15 uur Ds. van Bilderbeek Oosterend 19.30 uur Ds. van Bilderbeek Woensdag 13 januari Zusterkring te Oudeschild. Woensdag 13 januari, 7.45 uur, zuster kring te De Waal. TEXELAARTJES Gevraagd nette huis houdster bij heer alleen. Br. onder no. 36 aan bur. v.d. blad Te koop 6 stapelpannen 125,en een NSU kniescherm ƒ25,Br. onder no. 31 bur. v.d. blad Aangeb. z.g.a.n. vierkante ge ëmailleerde Erres was machine met wringer, nieuwprijs ƒ400,nu 270,Jan Agter Plm. 5V2 ha. kuilgras te koop. Keijser, Ruiters- plaats Te koop een graskuil en plm. 2 ton hooi. P. J. Uitgeest, Flora Te koop Simca of Citroen. Bremer, Isola Bella, Duinweg Voor het snoeien van heesters en bessen en kippenmest voor bloemen- en groen- tentuin naar Schilderend 124, tel. 599 Te koop 'n z.g.a.n. zwarte dames japon, m. 48, 1 paar kin derlaarsjes m. 33, 1 paar lage kinderschoenen m. 31, 1 paar hoge heren werkschoenen m. 42, 1 paar zwarte damesschoe nen m. 371/*. Adres te bevr. bur. v.d. blad Wij geven de hoogste prijs voor lompen, ijzer en metalen. A. v.d. Vis, Wilh.laan 17. tel. 256 Voor al Uw textiel. Zware krimpvrije overall waarde 14.95 nu 11.95; wollen garens te kust en te keur, vanaf ƒ1,25 per knot; Draion camisoles, vervangt zuiver wol, vanaf 3,95. Interlock hemden en lange onderbroeken, waarde 5,95 nu 3,95 Sj. Nota. Maandags op de markt Puikbeste aardappelen, 16 ct. per kg. M. H. Bak ker, Helios Te k. grote partij board, sloophout en diversen. Tegen concurr. prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn, Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur, tel. 1369 Passagebureau Velthuys Den Helder, houdt maan dags van 10.30 tot 1 uur zitting in Hotel Texel. Emigratie. Passages naar Afrika, Australië, Ame rika. Canada enz. Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzeke ring. Vraag prijsopgave V.T.B.. Den Burg, tel. 85 Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Hiermede vervullen wij de treurige plicht U ken nis te geven var. het zacht en kalm overlijden van onze lieve vrouw, moeder en dochter Frouwtje Mets, echtgenote van jac. Grisnigt, in de ouderdom van 55 jaar. Jac. Grisnigt lan Wim en Melia Gerda G R Mets-Kikkert Schilderend87 Den Burg Texel, 5 januri 1960 De teraardebestelling vindt plaats op zater dag 9 januari op de Algem. Begraafplaats te Den Burg. Vertek nm 3 uur vanaf Schilderend 87. Met- leedwezen geven wij kennis van het over lijden van onze lieve zuster, behuwd zuster en tante Frouwtje Mets echtgenote van |ac Grisnigt in de leeft, van 55 jaar C. Mets G. J Mets-v. Houte Jn Grisnigt M Grisnigt de Koker E Grisnigt Grisnigt S. Grisnigt-van der Beek A Dijksen-Grisnigt J. Dijksen en kinderen Texel, 5 januari 1960 Heden overleed rustig en kalm onze geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader Sipke Gerrils Smidt Weduwnaar van Neeltje Bloem in de leeftijd van 93 j Y. Boerhorst-Smidt D. Boerhorst Dzn. Amsterdam B. v. Westen-Smidt Q v. Westen A. Smidt Henkes A. Smidt K Smidt M M. V Smidt- von Kiedrowski klein en achter kleinkinderen Huize St. Jan, Den Burg Texel, 5 januari I960 De teraardebestelling zal plaats vinden zater dag 9 januari, des n.m. 2 uur vanuit huize St. Jan, Molenstr. Den Burg de dist

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 2