CAMP HOEKSEMA 4. - tot Ret laatste ei! NU 7 Grijpt uw kans Halve prijzen Lappen, restanten coupons VOER CALVÉ-KWALITEIT ZEER SPECIALE AANBIEDINGEN ,Zij kochten mijn kind' Een goede opfok werkt door H. KUIP Taxi nodig Kees Nuyens maandag op de markt SNEEKES, TEXTIEL LANDB0UWHUISH0UDSCH00L DEN BURG fijne keuken (ook restverwerking) Taxi Garage Reij J. G. Dekker ververij en chem. wasserij GEBR. HOEKSEMA N.V. sinds isse 1 'v Een goed begin voor I960 begint 1960 met verrassende voordelen voor U 9,75 vlot 29,75 49,75 39,75 18,50 6,90 8,95 8,75 17,50 5,90 1,95 4,90 7.90 MUZIEKSCHOOL A.s. zaterdag worden de lessen van de muziekschool hervat. De A-II klassen krijgen nu les op za terdagmiddag (Eierland van 1,30-3 uur in de school in Md.-Eierlandi De Koog, Den Hoorn, De Waal en Oudeschild van 3.30 - 5 uur gecombineerd in de CVO- school te Den Burg) en op maandag middag (de tot dusver gebruikelijke tij den en plaatsen). A.s. zaterdag start tevens de eerste nieuwe A I-klas en wel in de CVO-school van 10.30 - 12 uur. Deze klas telt een 33-tal leerlingen. Een tweede A I-klas zal eerst in februari starten in Oosterend, tenminste als het aantal aanmeldingen voor deze klas nog stijgt. Tot op heden bedraagt het aantal aanmeldingen uit Eierland en Oosterend 14, hetwelk toch wel te laag is om hiervan een klas te formeren, waarmee canons e.d. kunnen worden gezongen. De aanmelding voor deze klas blijft dus nog open. Belang stellende ouders kunnen hierover nadere inlichtingen bekomen bij hun school hoofd, dan wel bij de administrateur van de muziekschool, de heer G. A. Oskam, p.a. raadhuis Den Burg. ZITTING RUILVERKAVELING OOSTEREND De eerstvolgende zittingen van de Ruilverkaveling in het Gebouw voor Chr. Belangen te Oosterend zullen worden ge houden op de woensdagen 13 en 20 januari a.s. van 10.30 tot 12.30 uur. Als er moeilijkheden zijn of men in lichtingen wenst over bepaalde zaken schrome men niet op deze zitting te komen. SCHAAKNIEUWS J. Wieten-J. Doornbos 01 A. Keizer-J. Hoogerheide 10 C. Joustra-J. Wieten 10 N. v Heeringen-H. Rugenbrink 01 A. Terpstra-H. Veldhuis 10 C. Schulte-J. Doornbos 10 J. Wieten-A. Keizer 01 C. Joustra-H. Rugenbrink 10 FEUILLETON: door HANOL SPOOR. 30. De weken vergingen en Jane begon zich veilig en zeker te voelen. Met juf frouw Verhagen kon ze wonderwel over weg en deze stopte haar voortdurend lekkere hapjes toe, omdat ze, zoals ze zei, wel eens een stralende blos op haar wangen wilde zien. Jane zag er wel ge zond uit, maar er ontbrak iets aan, vond ze en dat wilde ze met goede voeding naar voren halen. Jane wist wel dat het de honger van haar hart was, die uit haar ogen sprak, maar ze liet het zo. De hartelijkheid deed haar werkelijk wat opleven. Haar oude vrolijkheid overwon al vele malen haar verdrietige gedachten. Op zulke momenten, wanneer de wereld wat minder donker leek en haar hart overliep van liefde en trots, als ze aan haar kind dacht, was ze menigmaal in de verleiding om juffrouw Verhagen in vertrouwen te nemen De angst dat deze haar op staande voet zou ontslaan, om dat ze haar werkgevers niet wilde be driegen, deed haar dan op het laatste ogenblik weer zwijgen. Aangezien haar bewegingsvrijheid steeds groter werd, had ze toch het ge voel, dat ze haar kind nader kwam. De keren dat ze overhaast de vlucht had moeten nemen, omdat ze de stem van Iris of Kitty herkende, telde ze niet. Tel kens opnieuw trachtte ze weer het huis dieper binnen te dringen, zodat het an dere personeel er enigszins aan gewend raakte, haar op trap of gang te ont moeten Ze was altijd bereid voor ande ren boodschappen in huis over te bren gen of plantjes te verzorgen en allerlei andere kleine diensten te verrichten. Het waren alle zaken, waarbij ze zich tijdig uit de voeten kon maken, maar waardoor ze ook de unieke kans kreeg, heel even in de kinderkamer te kijken. Wanneer ze een ondeelbaar ogenblik de kleine Walter had gezien of gehoord, teerde ze daar weer uren op. ook al was het een enkel kraaiend geluidje geweest, of een mollig handje, dat net even boven het bedje uitzwaaide. Haar moederliefde bleef echter naar meer verlangen. Na het afluisteren van verschillende gesprekken, geloofde ze dat haar kans gekomen was. Eén keer per jaar organiseerde Ben- nickhoff een feestavond voor alle perso neelsleden. Dit werd gevierd in een der grootste en mooiste hotels van de stad en niemand hoefde dan thuis te blijven. Kosten noch moeite werden gespaard, om alle bedienden één avond het gevoel te geven, dat juist zij de koning of de koningin van het feest waren. Het begon met een royale gratificatie voor aan schaffing van uitgaanskleding. Vele auto's werden gehuurd, om iedereen zonder een modderspatje naar het schit terend verlichte hotel te brengen. Een groot diner zou dan bereid ziin en een luisterrijk bal zou het grandioze feest besluiten. Ook het echtpaar Bennickhoff zou aan de algemene feestvreugde deel nemen. Weken van tevoren sprak men over niets anders. Jane's handen trilden, als ze hoorde dat niemand, maar dan ook niemand behoefde thuis te blijven. Niet alleen bedacht ze, dat het voor haar uit gesloten was, om aan het feest deel te nemen, maar het huis zou leeg zijn. behalve, dat er iemand nodig was, om op de kleine Walter te passen. Hoe moest ze zich nu aanbieden als babysit. Als ze zich zonder meer beschik baar stelde, zou Iris er op staan om eerst kennis met haar te maken, dus dat ging niet. Het mooiste zou zijn als er een totaal vreemde oppas kwam en zij, Jane, dan net zou doen alsof ze iedere avond even met de baby bezig was. Na tuurlijk liep ze daarmee de kans, dat er over gesproken zou worden met Iris of Kitty, maar die kans was erg klein, om- DE RADIOPRIJSVRAAG VOOR VEEHOUDERS MET PRACHTIGE PRIJZEN In het kader van de instructieve voor lichting in de radiorubriek van het mi nisterie van landbouw zal vrijdag, 15 januari 1960, over de zender Hilversum 1, van 12.20 - 12.30 uur, de radioprijs- vraag voor veehouders en varkenshou ders worden uitgezonden. In drie vragen komt de voeding van resp. een droogstaande koe, een melk gevende vaars en een koppel biggen aan de orde. Deze vragen zullen zó worden gesteld, dat op elke vraag één kort, goed antwoord mogelijk is. Iedere veehouder (hetgeen dient te blijken uit vermelding van het P.B.H.- nummer op de briefkaart met de oplos sing) kan deelnemen. Van deelneming zijn uitgesloten landbouwvoorlichters, leraren en onderzoekers. Bij meer goede inzendingen beslist het lot. Er zijn zeer aantrekkelijke prijzen be schikbaar gesteld, t.w.: een volbloed kalf, aangeboden door beide Rundveestam boeken; een bedrijfsonderzoek door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek; een Schiedamse stal- ventilator; voor twee prijswinnaars gra tis krachtvoer tot het einde van de stal- periode voor de beste produktiekoe van de stal, beschikbaar gesteld door de Ne derlandse Vereniging van Mengvoeder- fabrikanten; een waardebon ten bedrage v an 125,voor aankoop van veevoe der, uitgeloofd door de Stichting C.L O.- contröle; 35 boekwerken op landbouw gebied, alsmede 10 boekenbonnen a ƒ5, voor aankoop van vakliteratuur. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER ELIAS (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) ZONDAGSDIENST VEEARTSEN J. DORRESTIJN, tel. 578 (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) dat zo'n vreemde de andere dag weer zou vertrekken. Het werd een grote teleurstelling voor Jane, toen ze hoorde dat Iris ook in dit bijzonder geval de kleine niet aan een vreemde toevertrouwde. Ze voelde wel een zekere trots, dat de grote bezorgd heid haar kind betrof, maar het sloeg al haar plannen in duigen. Verdrietig liep ze enige dagen naar een oplossing te zoe ken. Juffrouw Verhagen bleek ten slotte de aangewezen persoon te zijn, om op de grote avond thuis te blijven. Zij had dit zelf aangeboden, omdat ze wist dat haar mevrouw dan met een gerust hart weg zou gaan en ze gunde graag de jongeren hun uitje zoals zij dat noemde. Jane dacht er over, om juffrouw Ver hagen op die avond haar gezelschap op te dringen, maar zou het niet erg vreemd lijken, dat zij niet naar het feest wilde? Welke reden moest ze daarvoor opgeven? Beter was het om niets te zeggen en zo weg te blijven. Het personeel zou haar niet missen. Men mocht verloofden en vrienden meebrengen, dus zou een per soon meer of minder niet opvallen. Ze maakte nu eens dit en dan weer dat plan, maar ze kwam er niet uit. Geen enkele oplossing vond ze aanvaardbaar. Op de dag zelf bleef ze treuzelen. Iedereen was uitgelaten vrolijk. Auto na auto reed de oprijlaan af. Er werd geroepen en ge lachen en men bewonderde eikaars toi letten. Juffrouw Verhagen zag het met een moederlijk oog aan en gaf hier en daar nog wijze raad. Op dat moment miste ze Jane niet, die handenwringend achter het huis stond. Nu ze zo dicht bij de vervulling van haar liefste wens was gekomen en er straks maar één enkele hindernis zou zijn in de vorm van juf frouw Verhagen, was het haar alles waard, om die kans te benutten, maar hoe. „Ik moet mijn lieveling één keer om helzen", snikte ze. „Hoe zou ik uit kun nen gaan, terwijl mijn hart zo zwaar is als een molensteen en alleen vervuld is van verlangen naar mijn kleine lieveling. De laatste wagens reden weg. Vaar welgeroep naar juffrouw Verhagen klonk door de avondlucht. Vreemd stil was het ineens in en rondom het huis: Nu naar boven, dacht Jane, naar de kinderkamer. Maar haar benen trilden en maakten haar machteloos. Reeds kwam juffrouw Verhagen aanlopen. Ze schrok toen ze Jane ontdekte. „Maar kind, de auto's zijn weg. Nu zul je met je toiletje over straat moeten gaan". Jane keek naar haar kleding. Ze had de aangeboden gratificatie zuinig wegge legd en een van de mooie japonnen aan getrokken, die ze nog van zichzelf had. Handig had ze met wat kleine verande ringen er een modern aanzien aan gege ven. Dit was alleen geweest om juffrouw Verhagen zand in de ogen te strooien, want ze had nog geen seconde het voor nemen gehad om het feest mee te maken. „Ik ik.stamelde Jane en brak dan los in een hartverscheurend geschrei. „Kom. kom. kalmeerde juffrouw Verhagen „Ga eens mee naar binnen. Wat ben je toch een nerveus schepseltje. Kom, vertel me maar wat je zo van streek maakt?" Ik kan het niet zeggen o nee ik kan het niet vertellen" snikte Jane onbeheerst. „Neemt u mij alsjeblieft niet kwalijk.... laat mij een poosje bij u blijven?" smeekte ze. „Ja, natuurlijk lieve kind. We gaan het ons echt gezellig maken. Eerst even kij ken, of de kleine Walter is blijven slapen". Jane strekte haar handen naar juffr. Verhagen uit. „Laat mij dat doen.... o, laat mij dat nu doen....?" smeekte ze hartstochtelijk. Juffrouw Verhagen keek Jane heel even strak aan. Jane meende tot haar ontzetting een flits van herkenning in haar ogen te zien, maar dan keek ze plot seling weer heel gewoon en zei kalm: „Nee Jane, je bent nu te opgewonden. Je zou de kleine Walter laten schrikken". (Wordt vervolgd) MODERN ONDERHOUD BAKKERS IJZERHANDEL Zendt vroegtijdig Uw advertenties in! Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit Wollen sporttruien 6,95 Overhemden 6,25 Rokken 5,95 etc etc. Vele koopjes die u niet mag missen. A.s. maandag t.o. de Nutsspaarbank KOOPT OP DE MARKT Uitslag Marktreclame-actie Maandag 4 jan. Iste prijs, 1 noorse wollen trui Kerkhof, Kogerstraat II 2de prijs, 1 paar extra mooie leren pantoffels M. Brugmans, De Zes 8 3de prijs 1 kist heerlijke handappelen Wiering, Zwaanstraat 2 Maandag 11 januari 1960 weer actie Ie prijs 2 stuks flanellen 2 persoons lakens 2e I paar leren pantoffels 3e 1 kist pracht handappelen Koopt op de markt gratis bonnen P. Vroegop, schoenen, laarzen, leren kleding SI. Nota, textiel, dekens, wol D. Raven, groenten en fruit De Smulpot patat, worst, croquetten F. Halsema, bollen, heesters, planten Gebr. van Etten groenten en fruit Tot en met 13 januari 1960 kan aangifte worden gedaan voor een avondcursus Bij de cursus, welke zal aanvangen op woensdag 20 januari as. zijn ook heren toegankelijk. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de direk- trice. Tel 296 Den Burg, Texel Telefoon 333 b.g.g. telefoon 101 Voor een betere PERMANENT slaagt U zeker in Oosterend! Kapper Bakker, Tel. 203 Het ideale corset voor iedere vrouw met de beste pasvorm. Gediplomeerd corsettière Paskamer aanwezig Op verzoek komen wij bij U thuis passen. Alleenverkoop voor Texel REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en. goedkoper! Mevr. A. C. A. Boer, Warmoesstr. 46, Den Burg Volkswagenbusjes te huur voor kleine gezel schappen met en zonder chauffeur. Van Koningsbruggen Loodsgracht 22 Den Helder, tel. 2026 zorgt voor onberispelijke afwerking én STERK VERLAAGDE PRIJZEN CHEMISCH REINIGEN (volgens het allerbeste dry cleaning systeem) Rokken M 75 Japonnen v. a Colberts Toppers Korte jasjes Kostuums/ mantelkostuums Mantels Tweedjassen Winterjassen Regenkleding (incl. waterproof) 75 75 75 IlEEUWARDEN KELDERS 13 tel. 24625-24187 Goederen worden aangenomen door: FA. KLAAS BOON Zn MANUFACTURENHANDEL Den Hoorn FIRMA G A. VAN KLOOSTER DELFIA WEDERVERKOPER BOOTIAAN IA DE KOOG (TEXEL) TEL. 225 EEN GELUKKIG NIEUWJAAR, EN „DE BIJENKORF", UW MODECENTRUM Nu zeer speciale aanbiedingen in alle afdelingen WAT U OOK KOOPT, U KOOPT BESLIST VOORDELIG EN PRIMA KWALITEIT JAPONNEN mooie winterfantasiestoffen NU 27,50 - 19,75 YVEVENIT DEUX-PIECES en japonnen, prachtige kwaliteiten,f Q 7C zeldzaam voordelig. NU 34,75 - 29,50 MOHAIR JAPONNEN moderne langharige stoffen model, NU 39,75 GROTE MATEN JAPONNEN mooie modellen, jeugdig kledend, en 4 O "7C ook voor ouderen, NU 39,75 - 26,50 lfj' WINTERMANTELS prima wollen stoffen, mooie modellen, velours, mohair, ook grote maten^ 29,75 NU 57,50 - 39,75 DIADEEM MANTELS fraaie klassemantels, modelijn '59-'60 ook met edelbont. NU 76,50 - 69,50 TWEEDMANTELS modieuze wintertweeds, wateraf stotend, NU 64,50 - 49,50 POPELINE REGENMANTELS waaronder echte merkmantels, ook 4 A *7C grote maten, NU 34,75 - 24,75 AUTO MONTYCOATS EN ANARAKS zware wollen stoffen, moderne ruit of Uni, of teddy voering. Q 7R NU 39,50 - 24,75 - 19,75 TERLENKA ROKKEN mooi plissé, geruit of effen. Terlenka met wol of rayon. Ook grote maten, Ifi 7R NU 29,75 - 23,50 "Ojf U WOLLEN ROKKEN jersey wevenit, kamgaren, bouclé, barathea of structuur; ook grote maten, Q 7R NU 19,75 - 14,50 DAMETRUITJES EN -VESTEN 100% wol, mooie effen kleuren of strepen, orlon, draion, wevenit, uni of jacquard dessins. Ook grotere maten, 19 QK NU 22,50 - 16,75 SATIN FEUTRE PEIGNOIRS bloemdessins. Satijn met warme flanellen binnenkant, NU FLANELLEN BLOUSES voor dames, warm en prettig in het dragen, NU 11,50 -9,75 MOUSSELINE BLOUSES moderne donkere bloemdessins, NU 11,95 COCKTAILROKKEN zwart, moiré of effen zijde met chiffon randen, NU 16,50 - 13,75 MEISJESMANTELS EN COATS 7/8 of lange mantels, autocoats, prachtig gemaakt, prima stoffen, ook Sturka. IQ yc NU 39,50 - 29,50 - 24,50 l^j' MONTYCOATS voor jongens en meisjes, zware marineduffel, NU 29,75 - 23,90 LODEN MEISJESMANTELS ideaal om door te dragen, regendicht, 14,50 19,75 •licht en toch warm. NU 23,90 MEISJESJURKEN snoezige modellen, leuke stoffen, NU 14,75 - 9,75 MEISJESBLOUSES mooie hoogglanzende popeline of flanellen ruitjes, NU 5,75 - 2,95 MEISJESROKJES leuke ruiten, tinneroy of wevenit, NU 11,50 - 8,90 DAMESPANTALONS wollen stof, koordfluweel, melton, NU 14,50 - 9,75 leuke Ziet de etalages met veel voordelige aanbiedingen Het is maar een weet, dat de Bijenkorf u beter kleedt SPOORSTRAAT HOEK KONINGSTRAAT UW MODECENTRUM DEN HELDER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 4