Cjrocn '2warL-J~exels in het harL, Het voorportaal van Texels toerisme wordt heropend Hoog en droog '17 I LsvHk Open brief aan Jan Witvliet te Oudeschild Kon. Texels Fanfare gaf twee geslaagde uitvoeringen De nieuwe Jeugdherberg Panorama WOENSDAG 10 FEBRUARI 1960 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7427 COU RANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. Abonn-pr. ƒ2,25 p. kwart 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Het zal u niet ontgaan zijn, dat het beeld op de Hoge Berg de laatste jaren nog al enige wijzigingen heeft ondergaan als gevolg van de bouw van de nieuwe jeudgherberg „Panorama". De bouw is thans zover gevorderd, dat deze op 9 april a.s. zal kunnen worden heropend. Stellig is de op 4 juli 1931 geopende vroegere jeugdherberg, destijds gesticht door de N.V. T.E.S.O., voor de ontwikke ling van het toerisme naar Texel van grote betekenis geweest. Velen, die via het jeugdherbergwerk kennismaakten met de schoonheid van Texel, zullen hun ervaringen aan anderen hebben overge dragen en aldus anderen tot een bezoek aan Texel hebben aangespoord en velen ook zullen zelf hun eerste kennismaking met Texel op oudere leeftijd op een an dere wijze hebben hernieuwd. Verwacht mag wel worden, dat van de nieuwe jeugdherberg eenzelfde wisselwerking zal uitgaan, zodat deze inderdaad wel als een voorportaal voor het toerisme naar Texel mag worden gezien. Het is dan ook mede om deze reden, dat het plaatselijk bestuur van „Pano rama" zich voorstelt een eenmalige actie te ontketenen ten behoeve van de aan bieding van een Texels geschenk ter ge legenheid van de heropening dezer jeugdherberg. Hiervoor zal op korte ter mijn uw aller aandacht worden gevraagd. Beoogd wordt de aanbieding van een ge schenk in de vorm van een bescheiden mozaïekversiering in het trappenhuis en een noodzakelijke betegeling van de bin nenplaats, waardoor deze laatste geschikt wordt als speelplaats van de jeugd. Vele oud-bestuursleden van de jeugd herberg hebben zich verenigd in een Comité van aanbeveling, om deze actie te ondersteunen, terwijl de onlangs gevorm de plaatselijke trekkerskern eveneens Beste Jan, Toen ik, druk aan mijn werk in Am sterdam, vanmorgen door je werd opge beld heb ik geen ogenblik na moeten denken om te beseffen wie je eigenlijk was. In de goeie, ouwe tijd, dat ik nog trachtte een eerzaam schoolmeester te zijn en ik, zoals mij was geleerd, jou en andere kinderen trachtte op te voeden tot alle Christelijke en maatschappelijke deugden, waarover de Wet op het Lager Onderwijs het nóg steeds schijnt te heb ben, in die goeie, ouwe tijd stond ik tot jou in een iets nadere relatie dan tot de andere kinderen trachtte op te voeden de Nieuwstraat bij de Binnenburg en ik woonde daar vlak bij. Eerst bij Jane Dros-Donker in de kruidenierswinkel en toen bij mijn vriend Piet de Graaf, die bode was op het Raadhuis. Je was dus min of meer een buurtje van me. Daar kwam nog bij, dat Rijer Pieter Keijser de baas van je Vader was. Jullie woonden met de Keijsers onder één dak. En onder dat dak heb ik ook menig uur doorge bracht. Met Keijser sprak ik over de gemeentepolitiek en met zijn zuster, die, beslist niet oneerbiedig, Tante Griet werd genoemd, ze was een prachtig mens, over Johannes Viator van Van Eeden. Je weet wel, dat men in zijn jonkheid tot veel in staat is Eens was ik in de grote woonkamer bij de Keijsers op bezoek. Tante Griet had de mannen eexi glas wijn geschonken en het gesprek vlotte be9t. Toen kwam je Vader de kamer binnen: een grote, zware man in een geelbruin Manchester pak. Hij groette en gaf zijn baas, die tevens zijn vertrouwde vriend was, een lange lijst op een plankje, waarop kennelijk allerlei artikelen genoteerd stonden van het pakhuis in Oudeschild. In kolommen achter die artikelen stond aangegeven wat er die dag was omgezet. Rijer Keij ser controleerde de lijst en je Vader dronk een glas wijn met ons mee. Ik denk, dat Duif op Terschelling en de West-Aleta, dat legendarische schip, meer van die wijn af wisten. Dikwijls heb ik je Vader bezig gezien bij het pak huis in de Nieuwstraat, maar ook jou heb ik er gadegeslagen. Zo heb ik je leren kennen in de school en op de straat. Natuurlijk is veel van wat ik toen erva ren heb voorgoed onder de drempel van mijn bewustzijn verzonken. Maar het totaalbeeld van Tessels situatie in die jaren is me bijgebleven. Het doet me nog altijd een beetje goed als ik merk, dat het Tessel wél gaat en het doet me óók goed als ik Tesselaars als vrienden be groeten mag. Om op je telefoontje terug te komen: je belde me namens de Kerkeraad van Oudeschild en je deelde me mede, dat de subsidieregelingen voor de restauratie van het oude kerkje in je dorp alle in stanties waren gepasseerd. „Alles is in kannen en kruiken, wij moeten nu zor gen, dat wij óns deel in de kosten van het herstel bijeen brengen". Beste Jan, je ijver en toewijding zijn niet in mijn herinnering verloren gegaan, je telefoontje verraste mij nochtans. En ik kreeg allicht ten onrechte, dit schrijf ik bij voorbaat een voldaan ge voel over me. Zou ik, eens, lang geleden schoolmeester op Tessel, werkelijk som mige kinderen hebben opgevoed tot die Christelijke- en maatschappelijke deug den, waarover ik het hierboven had? Jan, je begrijpt, dat ik lichtelijk met n 'zelf aan het spotten ben! Ik wilde je alleen maar schrijven, dat het mij ver heugt, dat jullie met elkaar willen trach ten je oude en mooie kerkje te restaure ren. Het gebouwtje, dat drie eeuwen lang een klankzaal was voor God's woord, voor vissers, schippers, lieden van de koopvaardij en de oorlogsmarine. Het kerkje, dat onder leiding en door de stuwkracht van meester Veldhuis in de bloeitijd van het Schil werd uitgebreid. Waar vertegenwoordigers van de Am sterdamse admiraliteit onder de preek stoel hebben gezeten en waar versleten zerken nog vele illustere namen dragen. Waar Tromp en De Ruyter in devotie de handen hebben gevouwen en die ter her innering aan uren van bezinning het ge bouwtje met mooie koperen kaarsenkro nen hebben vereerd. Jan, wil deze brief beschouwen als een eerste poging om aan het streven van de Oudeschilders wijdere bekendheid te geven. Ik wens jullie allen, ik wens Tessel, dat dit waarlijk goede voornemen spoedig tot het bijeenbrengen van de restauratiepenningen leiden zal. Ik hoop, dat jullie niet minder goed zullen slagen dan de luitjes van Den Hoorn, die het onder aanvuring van hun voortvarende predikant zo prachtig voor elkaar heb ben gekregen. Ik ben er van overtuigd, dat trouwens velen van Tessel in deze Oude Schild ter- wille zullen zijn. Al was het alleen maar om te tonen, dat er werkelijk, zoals ik onlangs eens geschreven heb, in de hou ding ten opzichte van je dorp iets ver anderd is. Mocht je nog eens een artikel tje van mij nodig hebben, bel me dan maar. Wat mij betreft worcft jullie stre ven spoedig een volledig succes. Met hartelijke groet, je toegenegen, Van der Vli*. Het Koninklijk Texels Fanfarecorps heeft vrijdag- en zaterdagavond haar traditionele winteruitvoeringen gehou den. Onder leiding van directeur, de heer C. Rijf, werd een goed opgebouwd pro gramma ten gehore gebracht. De voorzitter, de heer P. J. Koorn, ver telde in zijn openingswoord, dat er deze avond geen apart programma door de jeugdleden zou worden verzorgd. De jonge garde was opgenomen in het korps en heeft getoond dit waardig te zijn. De avond werd begonnen in samen werking met de drumband. Dank zij de gehouden loterij was het fanfare in staat zes nieuwe trommels aan te schaffen. Mede dank zij deze medewerking van de burgerij is de drumband dan ook stukken vooruit gegaan! Deze vooruitgang hebben wij ook op de gehouden uitvoeringen kunnen constateren. Het muziekprogramma werd ingezet met „Eurovisie" een mars van Holland. Een dame in de zaal hoorden wij mom pelen: „Als ik dit hoor, dan zou ik best mee willen doen". Wij menen dat daar geen enkel bezwaar tegen is. Liefhebbers die actief lid willen worden van het korps kunnen altijd terecht! Als wij van hoogtepunten in het pro gramma moeten spreken is het ongetwij feld het werk van Jack Harvey: „Scenes from the Countryside" geweest. Een nummer, dat in drieën gesplitst moet worden. Het begon vroeg in de morgen met een bekend landelijk lied uit Canada en Groot-Brittanië. Daarna bracht de muziek ons rondom de kerk! Orgelklan ken en gezang waren door haar plechtige eenvoud voor ieder aanvaardbaar. Het slot, een fantasie in dansritme op het lied „The girl I left behind me", werd mede door de bugel-solist, de heer P. J. Koorn, zuiver weergegeven. Een daverend ap plaus was dan ook een welverdiende be loning. Waar wij ook nog iets van willen schrijven is het nummer „My Fair Lady" een selectie uit de Musical Show. De show, die gemaakt is naar motieven van het bekende „Pygmalion". Een stuk van de grote schrijver G. B. Shaw, dat dit seizoen als toneelspel is gebracht door de Toneelvereniging „Sint Jan". De animo voor deze Musical Show is in het buiten land zo groot, dat, zou men deze willen gaan zien, men plaats moet bespreken voor een voorstelling in 1961. Met pittige klanken van „The Gladia tors Farewell" werd het programma be sloten. Dirigent en leden kunnen met vol doening terug zien op deze winteruit voeringen. Dat alle gebrachte nummers bij het publiek in de smaak zijn gevallen werd door een hartelijk applaus steeds bewezen. Na de pauze werd door leden van rede rijkerskamer UDI een vrolijk spel: „On der toezicht van de huisbewaarder" op gevoerd. De medewerkenden hadden, vooral in het tweede bedrijf, de lachlus- tigen op hun hand. Na onze eerste oproep om opgaven voor de bezettingslijst zijn de reacties van onze leden niet van dien aard ge weest, dat duidelijk kan blijken in hoe verre Texel op dit ogenblik reeds bezet is. Wij hebben de indruk dat reeds veel meer verhuurd is dan uit de huidige be- zettingslijst blijkt, hetgeen misleidend kan zijn voor de toekomstige gasten. Hierbij derhalve een tweede dringende oproep ons per ommegaande liefst schriftelijk ter vermijding van misver standen op te geven welke uw bezet ting is. Voor de tweede lijst kunnen wij de opgaven die donderdag 11 februari vóór 16 uur binnen zijn nog verwerken. Voorts ligt het in ons voornemen tegen het einde van deze week de eerste aan- vraaglijst aan alle leden te verzenden. Zij, die zich op de aanvraaglijst wen sen te abonneren dienen het strookje, dat aan de eerste lijst is gehecht, aan de V.V.V. te retourneren. Het abonnements geld bedraagt weer 2,50 voor het sei zoen 1960. Het is verheugend, dat wij van een aantal leden reeds het lidmaatschapsgeld voor 1960 mochten ontvangen. Wij hopen in de loop van deze week alle nota's de deur uit te hebben. Wij willen er hier nogmaals op wijzen, dat het voor een vlot functionneren van de V.V.V. strikt noodzakelijk is dat de lidmaatschapsgelden met spoed worden overgemaakt. De circulaire, die bij de nota's is gevoegd spreekt daaromtrent duidelijke taal. Uit de stapels brieven om inlichtingen, die ons thans bereiken, vraagt er één om vermelding in deze rubriek. Het is een brief uit Tsjechoslowakije, uit de plaats Bojkovice. Het wonderlijke is, dat de brief in perfect Nederlands is gesteld. Wij zijn benieuwd waar de briefschrijver, die meedeelt prettige herinne ringen aan Texel te hebben, nog eens met zijn dochtertje onder dak zal vinden. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag, consultatiebureau Woensdag 10 febr., heden, worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Donderdag 11 februari Den Burg, Dorpshuis, Fotoclub „De Kie kendief". Zaterdag 13 februari De Waal, Dorpshuis De Wielewaal, To neeluitvoering 't Amateurtje met het stuk „Maaike". DOOPSGEZINDE GEMEENTE Donderdag 11 februari zusterkring te De Waal. Hulpeloos ligt hier de kotter HD 79 op het strand bij paal 18. Nog steeds is men er niet in geslaagd het scheepje vlot te krijgen. Met drag line, bulldozer en zand zuiger heeft men een massa zand rond de kot ter weggegraven, waar door deze in een soort kom is komen te liggen. Verschillende malen is gepoogd de kotter vanuit deze kom, via een kanaal in zee te slepen. Het ka naal echter, kan niet vol doende diep uitgegraven worden. Het getij werkt niet mee. Door de Oos tenwind blijft het water peil beneden normaal. De bemanning, die zolang in hotel „Texel" is gehuis vest, wacht dus maar op Westenwind, liefst sa mengaande met spring vloed. zijn medewerking aan deze actie toe zegde. Als voorzitter van het plaatselijk be stuur beveel ik deze actie, die in de periode van 18 t.m. 27 februari a.s. ge houden zal worden, van harte in uw aan dacht aan. De mozaïekversiering zou de verbondenheid van Texel met zijn jeugd herberg wel op bijzondere wijze kunnen symboliseren, terwijl de betegeling van de binnenplaats toch ook wel allen moet kunnen aanspreken, waar deze hierdoor tot een beschutte speelplaats wordt. De ideële achtergronden van het jeugdher bergwerk en de veelal te bescheiden beurs van waaruit dit werk voor de jeugd moet worden opgezet lijken mij voldoende bekend, dan dat ik hierop nog uitvoerig zou behoeven in te gaan. De komende actie leid ik gaarne met een zeker optimisme bij u in, omdat enerzijds de sociale doelstellingen van dit speci fieke jeugdwerk vele harten en beurzen zullen openen, terwijl anderzijds een groot deel der Texelaars ook uit zake lijke motieven hun steun aan deze actie niet zal willen onthouden. De voorzitter van het plaatselijk bestuur, burgemeester van Texel, C. DE KONING. PIJL EN BOOG Dat het spelen met pijl en boog ge vaarlijk kan zijn, bleek zaterdagmiddag op De Waal. Een aantal jongens was hiermede aan het schieten. Met grote en kleine exem plaren van dit wapen vermaakte men zich er aanvankelijk mee wie het hoogste kon schieten. Eén der knapen begon dit kennelijk te vervelen en richtte zijn pijl spelenderwijze op één zijner kornuiten. De pijl ging af en trof de 9-jarige Karei Betsema in het gezicht. Gelukkig werden niet de ogen getroffen (blindheid aan een oog, zou ongetwijfeld het gevolg zijn ge weest!) Al kwam de pijl op zijn lippen terecht, het blijkt eens te meer hoe ge vaarlijk dit speelgoed in handen van kin deren is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1