Cjroen 'ZwartsJ~ex els in het harL, De Coöperatievierde 25-jarig jubileum VW-kantoor Den Bur^ door vuur verlamd Bheumatisch? Stram van lijf en leden? Verkouden? DAM De heer H. Wuis ontvangt legpenning A.JN.V.V. De heer D. Dapper door vrieoden gehuldigd ZATIRDA® IT FEBRUARI 1980 TEXELSE 74a JAARGANG No. 7«S COURANT Uitgcnr» N.V. r.h. Lanqeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Poetbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en saterdag» Bank: R'damse Bank, Coöp. Boeren! Bank. Postgiro 652. - Abonnpr. ƒ2,25 p. kwart 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. Als een mens de leeftijd van 25 jaar bereikt, dan pleegt hij nog niet toe te zijn aan bespiegelingen over het verle den, noch aan het memoreren van eigen prestaties. Vooral met het laatste zou hij zich weinig anders dan belachelijk ma ken. Met verenigingen ligt dat heel an ders. Hoe groot is immers niet het aan tal verenigingen dat vol vuur en enthou siasme wordt opgericht, om enkele jaren later geluidloos ter ziele te gaan. Maar kan, in het tegenovergestelde geval, een bescheiden begonnen vereniging zich na 25 jaren presenteren als een krachtige en invloedrijke organisatie, dan is er alle aanleiding het zilver in top te hijsen en eens op feestelijke manier te laten weten dat men er nog is, en hoe! Het begin We slaan de Texelse Courant van 13 februari 1935 op. Een bescheiden bericht vertelt ons het volgende: „Onder de naam van Coöperatieve Aankoopvereniging Texel is in de loop der vorige week deze vereeniging offi ciéél opgericht. In het bestuur werden gekozen de heeren R. W. Stoepker, voorz., A. J. Keijser R. J.zn., secr./pen- ningm., J. Roeper Jac.zn., P. Dros Bzn. en Joh. van Maldegem, comm. De ver eeniging heeft zich aangesloten bij het Centraal Bureau uit het Neder! Land- böuw Comité te Rotterdam en hoopt in het belang van de Texelsche boerenstand werkzaam te zijn". Men begon met 11 leden, zodat bijna de helft zitting had in het bestuur! Op dit moment is het ledental 157 en kan de coöperatie zich eigenaresse noemen van solide bedrijfspanden. Het programma Als een programma 5 sprekers ver meldt, dan zet men zich even schrap. Maar te vervelen behoefden de vele toe hoorders in hotel „Texel" zich geen se conde, het waarlijke enthousiasme van de sprekers was daar borg voor. Voorzitter A. Dros Bzn., begroette in de eerste plaats de vrouwen van de leden. Zo vaak, aldus spreker, moeten de vrouwen hun mannen afstaan voor het vele vergader- werk, dat nu eenmaal aan het vereni gingsleven verbonden is. Op een feest avond zijn daarom de dames dubbel wel kom. Nadat ook burgemeester en me vrouw de Koning en verscheidene over- kantse gasten verwelkomd werden, schetste de heer Dros nog eens in vogel vlucht de wordingsgeschiedenis van de aankoopvereniging, een geschiedenis die de meeste wat oudere Texelaars van nabij bekend is. Burgemeester De Koning herinnerde eraan dat hij bij zijn eerste openbare op treden op Texel verklaarde zeer coöpe ratief gezind te zijn, en hij kon dus de groei en bloei op Texel wat dit betreft met vreugde begroeten. Ook aan het aan tal coöperaties op Texel kon spreker wel zien dat de coöperatieve gedachte op Texel met succes ingang heeft gevonden, in de eerste plaats in de agrarische sec tor. In visserijkringen begint de gedachte veld te winnen, daarentegen is de recrea tiesector daar nog niet aan toe. Spreker zou de Texelaars willen adviseren over al, waar dit mogelijk is, het goede voor beeld te volgen, tot heil van onze ge meente. De heer Mr. B. J. Onderwater, secre taris van het Centraal Bureau Rotter dam, wenste de aankoopvereniging Texel geluk met haar jubileum. ,,U behoeft zich in het landelijke coöp. gezelschap geen jong broekje te voelen, het C.B. zijn ze allemaal even lief" Een plaatselijke coöperatie kan niet werkelijk iels beteke- Woensdagmorgen waren vele bewoners van Den Burg reeds vroeg uit de veren. Om plm. vijf uur werd de brandsirene in werking gesteld: „Brand in het WV- kantoor"! Mevrouw Mosk, die boven het kan toor woont bespeurde in haar slaapver trek sterke rookontwikkeling. In allerijl werd de brandweer op de been geroepen, die in een mum van tijd aanwezig was en de vuurhaard wist te bedwingen met de nevelblusser. Het benedenkantoor, waar de vuur haard zich bleek te bevinden en dat nog maar kort geleden was opgeknapt, is ge heel verwoest. Foldermateriaal, corres pondentie die gereed lag voor verzen ding, kantoormachines, enkele honderden WV-kranten, alles is verloren gegaan. De kantoren van de directeur en de boekhouder, die zich op de bovenverdie ping bevinden, leden echter geen schade Gelukkig bevonden zich in deze afdeling de ledenadministratie en de boekhou ding, zodat op dit punt geen zorgen zijn ontstaan. De schade van de brand wordt ge raamd op 10.000, De politie heeft bevestigd, dat de brand is ontstaan doordat een elektrisch keteltje niet werd uitgeschakeld. nen, als zij niet van onderop is gegroeid, en dat is op Texel wèl het geval. De heer Onderwater bracht onder meer dank aan de heren Meindertsma en Stoepker voor hun voortreffelijk werk. Als stoffelijk blijk van waardering had spreker een fraaie elektrische klok meegenomen. De zeer vitale heer J. Kamp, voorzitter van de ring Amtserdam van het Centraal Bureau zei vervolgens dat het hem zo goed had gedaan hier complimenten te mogen incasseren over het blijkbaar succesvolle werk, dat hij voor de Texelse coöperatie heeft mogen doen. Hij sprak de hoop uit, dat Texel een goede coöpe ratieve toekomst tegemoet mocht gaan en dat hij een volgend jubileum nog zou mogen meemaken, al zou dat voor hem dan niet meer het 100-jarige zijn. Voor zitter Dros verzekerde de heer Kamp dat hij voor een (dan wat bescheidener) her denking van het 30-jarig bestaan van het bestuur stellig een uitnodiging zou ont vangen. Ook de heer Kamp kwam niet met lege handen: een grote asbak en een kist sigaren maakten duidelijk dat hij z'n Texelse vrienden onverminderd een goed hart toedroeg. Tot slot kwam de heer C. Roeper Mzn. namens de gezamenlijke Texelse Coöpe raties zijn goede wensen overbrengen. Ook hij betreurde het helaas veel te vroege verscheiden van mede-oprichter A. J. Keijser, die zo'n grote rol in de aanvang van het Texelse coöperatieve leven heeft gespeeld. Spreker herinnerde zich nog heel goed de herdenking van het 12V«-jarig bestaan van „De Coöperatie". Ook toen was de vereniging al kernge zond, maar had aan vaste bezittingen niets aan te wijzen. En nu zien we die al niet eens meer, rijden eraan voorbij als iets doodgewoons. Namens de acht zus terorganisaties mocht spreker een enve loppe met inhoud overhandigen. De heer Dros constateerde toen dat het officiële gedeelte van de avond afgesloten was en hoopte dat de meer dan 250 gasten verder een prettige avond mochten ge nieten. Wel, daar heeft het in geen enkel opzicht aan ontbroken. Het Langedijker Cabaretgezelschap (zijn het werkelijk amateurs?) kwam met een voor Texel splinternieuw programma, dat een bui tengewoon enthousiast onthaal vond. Het staat wel vast, dat de Langedijkers niet voor de laatste maal op Texel zijn ge weest. En al was het allemaal een lange zit en al kwam je tenslotte tot de conclusie dat hout geen verend materiaal is, het is buiten kijf dat de Coöperatie haar leden een klinkende avond heeft gebo den, die ieder zich als zodanig zal blijven herinneren. In de pauzen zorgden de Rhythmisc'ne Eilanders voor een prettig muziekje. Het lijkt wel of die steeds beter gaan spelen. Ja, dan is nog een compliment op zijn plaats voor de manier waarop directie en personeel van hotel Texel de grote be zoekersinvasie wisten op te vangen en te verwennen. NOG STEEDS MEESTER OP HET GROENE LAKEN Morgen wordt de heer J. Roeper 90 jaar. Hij wordt dan de oudste inwoner van het Gollards Rusthuis. Nog dagelijks kan men de heer Roeper bij het biljart aantreffen. NIEUWE SHOWROOM De N.V. Goerenhandel Ph. Vlessing opent dinsdag 1 maart een showroom van de bekende ligstoelkussens te Groningen. WOENSDAG 2 MAART GEEN CONSULTATIEBUREAU Men deelt ons mede, dat er woensdag 2 maart a.s. geen consultatiebureau wordt gehouden. VERTROKKEN PERSONEN Sijbregje Spruit, van Wilhelminalaan 80 naar Den Helder, Celebesstraat 8; Tine N. Dijker, van O 48 naar Haarlem, Spruittenbosstr. 17; Willem Kalk, van Kogerstraat 80 naar Emmen, Emmer- weg 1. SCHAAKNIEUWS J. Doornbos-J. Wieten 10 J. L. Veldhuis-Jn. Vlaming 10 J. Hooijberg-A. Terpstra 10 A. Keizer-C. Joustra 01 Bloedzuiverende kuur met Kruschen, is ook voor de remedie. U zult verbaasd zijn als U ondervindt wat Kruschen ook voor U kan doen. Be gin liever vandaag dan morgen de bloedzuiverende Kruschen Kuur en al gauw - naarmate Uw bloed vrij komt van wat nu Uw pijnen veroorzaakt, voelt ge U een ander mens worden: Jeugdiger, viof on weer blij UITVOERINGEN S.V. „DE ZWALUW" Den Hoorn Het was niet direct een vlot stuk, waarmee S.V. „De Zwaluw" vrijdag en zaterdag haar jaarlijkse uit voering mee verzorgde. „Een meisje om te stelen", was de titel van het stuk, dat zeer lang was en de schrijver wel iets had kunnen bekorten. De jongelui waar mee de Zwaluw dit jaar ten tonele ver scheen, omdat vele ouderen verstek moesten laten gaan, hebben allemaal uit stekend hun best gedaan. Er waren zelfs vier leden, die voor de eerste maal op de planken kwamen. Met deze onderneming is de Zwaluw wel geslaagd, want aange toond werd, dat verschillende jonge krachten op dreef waren. Beide avonden was de zaal van Loods manswelvaren geheel bezet. In het stuk had Kees Kikkert als David Warren een knoert van een ro! Het be gon allemaal in een volkomen duistere kamer van David, waar werd ingebroken door Penelope Shawn (Jannie Lap), die over een stoel struikelde, waardoor zij werd gesnapt door David en zijn butler Wilkenson (Kees Slegh); Penelope, een dochter van een beruchte inbrekers- familie, werd door de charme van David tot een ander leven gebracht. Het was niet naar de zin van haar vader (Piet van Leeuwen), die in zijn dochter een waardige opvolgster zag. Rechercheur Pidgeon (Edo Spoelstra) had een moei lijke taak om de drie gepleegde inbraken op te lossen. Dit lukte hem niet, want daar waren de Shawns te handig voor. De gestolen sieraden ontdekte hij later in zijn eigen zak; handig door Penelope klaar gespeeld. Penelope, die verliefd was geworden op David, wilde hem in palmen. Een „happy ending" was dan ook uiteindelijk het resultaat van een lange reeks verwikkelingen en compli caties, want David was verloofd met de charmante Helen, een meisje van stand (Riet van Leeuwen). Het was ook naar de zin van oom Sir George Martin (Kees Kok), dat zijn neef David zich met Penelope verloofde. Jannie Bakker speelde de rol van de moeder van David krachten goed op dreef waren. De grime was in goede handen van de heer M. de Hoog, terwijl de heer C. Kok uit de Dennen zijn vertrouwde souf fleurshokje had ingenomen. Meester van Wolferen had de regie in handen. Het was alleen jammer, dat hij zich hiervoor zo laat kon vrij maken wegens de schooluitvoering. Beide avonden werd in de pauze een verloting gehouden, die er voor zorgde, dat ook de financiële kant slaagde. Zo kan S.V. De Zwaluw, die volgend jaar haar 30-jarig bestaan viert, terugzien op een geslaagde uitvoering. BEDRIJF GEVESTIGD Den Burg is weer een taxi-bedrijf rijker geworden. Met ingang van heden kan men voor personenvervoer ook te recht bij de heer R. Kooiman. Zie ook de adv Tijdens de vergadering van „Mooi Texel" in 1934 werd de heer H. Wuis tot bestuurslid gekozen. Nog steeds heeft de heer Wuis zitting in het bestuur van de V.V.V.-afdeling De Koog. In de (ver geelde) Texelaar van 1934 lezen wij: Te plm. kwart over negen sluit de voor! voorzitter onder dankzegging deze voor spoedig verloopen vergadering. Woensdagavond heeft het hoofdbestuur van de V.V.V. een bezoek gebracht aan „Opduin". De eigenaar heeft wel 'n beetje vreemd opgekeken, daar hij niet wist wat de bedoeling was van dit bezoek. Maar de voorz., de heer J. R. v. Wijland, hielp hem spoedig uit de droom. „De heer en mevrouw Wuis", zo sprak de heer Van Wijland, „behoren tot de pioniers in het vreemdelingenwerk. „Opduin" is in de loop der jaren een begrip geworden. Het heeft daarom ook niet veel moeite gekost om toestemming van de ANW te ver krijgen U de legpenning van deze vereni ging te mogen overhandigen". De heer en mevrouw Wuis waren met deze onderscheiding zeer ingenomen. Wij twijfelen er ook niet aan of deze „plak" zal een ereplaats krijgen in hun hotel. Een hotel, waar Koninklijke namen in het gastenboek voorkomen. Namens VW Texel overhandigde de heer Van Wijland een boekwerk aan de heer Wuis en werd diens eega in de bloemetjes gezet. De heer P. Beemsterboer sprak namens de federatie Hollands Noorderkwartier. Ook deze spreker toonde respect voor de wijze waarop de heer Wuis de zaken in VVV-verband de afgelopen 25 jaar heeft behartigd. Met een terugblik in het verleden fe liciteerde de heer Van Tatenhove zijn mede-bestuurslid namens de afdeling De Koog. Met een genoeglijk onderonsje werd deze feestelijke bijeenkomst beëindigd. VERGADERING STICHTING KUNSTKRING TEXEL De belangstelling voor de jaarlijkse bijeenkomst van aangesloten leden van de Stichting Kunstkring Texel was bij zonder klein. Een van de belangrijkste mededelingen van de vice-voorzitter, de heer J. R. van Wijland, was dat concer ten van het Noordhollands Philharmo- nisch Orkest voorlopig niet meer od Texel zullen plaatsvinden. In juni zal nu een concert worden ge geven door de Haerlemse Musyckkamer, waaraan ook medewerking zal verlenen de zangeres Aafje Heynis. De heer H. A. Elias heeft bedankt als voorzitter en in zijn plaats werd be noemd de heer H. Schalkwijk. Het programma voor 1960 ziet er als volgt uit: 28 maart een voorstelling te geven door het Pantomime-theater Jan Bronk; in juni vindt genoemd concert plaats; in september het gezelschap „Toneelspeelkamer" onder regie van Guus Hermes en in oktober het cabaret gezelschap van Alex de Haas. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 19 tot en met 25 februari 1960 Geboren: Regnerus, zv. Bauke E. Vis ser en Reina Bos; Yolanda, dv. Leen- dert I. Daalder en Janke Pranger; Johan- netta Sophia, dv. Aris Troost en Trijntje Koopman; Johan Henk, zv. Cornelis Zui- dema en Iemkje Klinger; Geert, zv. Marius P. Ellen en Annegien Blanke voort. Overleden. Maria Anna Rijk, oud 89 jaar. DE HEER P. KLEVE BILJARTKAMPIOEN IN B.-KLASSE Tijdens de gehouden biljartwedstrijden in de B.-klasse is de here P. Kleve van Oudeschild akmpioen geworden. De vol ledige uitslag is: Resp. gespeeld, gewonnen, gelijk, ver loren, punten, beurten, hoogste 6erie en gemiddelde: P. Kleve 7 6 - 1 678 225 23 3,01 P. Zegers 7 5 - 2 648 230 20 2,82 N. Rijk 7 4 - 3 624 253 21 2,47 D. Koopman 7 3 - 4 611 262 30 2,33 J. de Wit 7 3 - 4 574 269 14 2,13 A. Kuyper 7 3 - 4 637 309 22 2,06 C. Dros 7 2 - 5 560 261 20 2,15 Tj. Huisman 7 2 - 5 584 275 22 2,12 NIEUWE PAARDENSPORT VERENIGING OPGERICHT Dinsdag 23 februari J.l. was een groot aantal paardenliefhebbers uitge nodigd naar hotel „Texel" te komen om daar eens van gedachten te wisselen over het oprichten van een nieuwe paarden sportvereniging. Deze vereniging wordt nodig geacht om de enigszins kwijnende belangstelling voor de paardensport op Texel weer wat op peil te brengen voor namelijk door het invoeren van wat „jong bloed". Ook de jeugd moet enthou siast voor deze sport worden. De actieve stichters van deze nieuwe vereniging zijn de heren: Joh. C. Roeper, P. Hin Dzn., K. du Porto, mevr. F. de Lugt-Parlevliet en mevr. B. Keesom-Karsten. De avond werd aangevangen met het vertonen van een film over de beroemde Lippizaner hengsten. Daarna nam de heer J. Roeper het woord om het doel van de op te richten vereniging duidelijk te maken. Dat hij een enthousiast paardenliefheb ber is, bleek wel uit zijn betoog! Ook de heer Biesheuvel, adviseur van de afde ling Noordholland der V.L.N. meende, dat het nodig was de belangstelling voor het paard wat te activeren. Hoewel heel wat paarden zijn verdrongen door de tractor in het boerenbedrijf, is het toch nog altijd zo, dat er paarden blijven, die voor bepaalde werkzaamheden onont beerlijk zijn: verdwijnen zullen ze dus nooit. In het jaar 1936 waren er in Ne derland ongev. 300.000 paarden. Nu, 1960, zijn er nog 200.000, waaronder 170 000 werkpaarden. Dit is een sterke vermin dering, natuurlijk, maar deze verminde ring is lang niet in verhouding met het gegroeide aantal tractoren. Het paard blijft en dat is verheugend. Met het lid maatschapsgeld van de nieuwe paarden sportvereniging hoopt men o.a. de kosten van een Texels concours-hippique te kunnen bestrijden, terwijl tevens gedacht wordt aan het geven van een startpremie aan ruiters, die meerijden. Dit zal zeker de belangsteling sterk doen toenemen, want men weet vooruit dat een belang rijk deel van de gemaakte onkosten zul len worden vergoed. Op Texel bestaan ook de bekend geworden Waddenruiters. Deze groep is sluimerend, maar zal ook binnenkort weer actief worden. Reeds heeft zich een aantal jongere ruiters bij de heer S. v. Egmond te De Waal opge geven. Laat anderen volgen. De Wad denruiters en de nieuwe paardensport- vereniging zullen als twee zelfstandige verenigingen naast elkaar voortbestaan, maar zullen een nauwe samenwerking met elkaar onderhouden. Overigens sloeg Texel op de diverse evenementen geen kwaad figuur de laatste jaren. In Noord- holland boven Alkmaar staat Wieringen nummer één. Dan volgt Texel I Dat is lang niet onbemoedigend en het vormt dan ook een stimulans om met meer enthousiasme de paardensport er „in" te brengen. Oók bij de jeugd! Wij wensen de nieuwe paardensport- verenlging veel succes. TER OVERDENKING: KLEIN EN GROOT Kleine oorzaken, grote gevolgen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dit zijn twee voorbeelden uit een grote hoeveel heid spreekwoorden en gezegden, die wij in onze taal gebruiken. Wijsheden, die telkens weer in de praktijk bevestigd worden. Wij lezen over ongelukken, over een brand hier of daar. En wanneer dan gelet wordt op het eerste begin of de eerste aanleiding, dan zien wij vaak hoe klein en nietig en bijna te verontacht- zamen de eerste oorzaak was. Bijna te verontachtzamen. Want net die laatste procenten waardering voor het allerkleinste detail, maakt zo veel uit. Hoe krijgen wij waardering, ook voor de laatste procenten, dat allerkleinste detail. Niet door aan een stuk door in het allerkleinste rond te peuteren. Dan richt je je zozeer op het heel kleine, dat het totaalbeeld verloren gaat. Neen, ik meen dat de weg andersom gaat. Hoe beter wij de waarde kennen van het geheel, des te beter zullen wij vanuit de grootheid van het geheel ko men tot een inzicht en waardering voor het kleine en het kleinste. De Kerken over de gehele wereld ma ken zich morgen op om het lijden van Christus te gedenken. De „stille" periode vangt dan aan, die besloten wordt met de onstuimige vreugde van het Paa»- evangelie. Wanneer wij in dit lijden bezig zijn en dan bedenken wat God allemaal geeft ln dit offer van zijn Zoon, dan komen wij tot een juiste waardering wat een mens is, wat leven is en schepping. Maar als wij dan zo, stomverbaasd, leren hoe groots het mensenleven is, dan leren wij ook te letten op die allerklein ste factoren, die afbreuk zouden kunn«n doen aan dat leven. Op het gebied van de verkeersveiligheid, op huishoudelijk gebied; overal waar wij te maken hebben met mensen, hun leven, hun bestaan, hun veiligheid, kunnen wij, geleerd door het kruis op Golgatha, de aandacht op brengen voor het kleine. H. v. B. BONTE AVOND De jongens- en meisjesvereniging van Zuid-Eierland zullen op zaterdag 5 maart een bonte avond verzorgen in de Kapel aldaar. VOOR DE VLUCHTELINGEN Enige dames hebben het initiatief ge nomen om bruikbare kleren te verzame len voor de vluchtelingen. Enkele kisten vol zijn deze week verzonden. Mocht U tijdens de schoonmaak iets tegen komen dat hiervoor in aanmerking komt, geeft U dan even een seintje aan een der on derstaande adressen: mevr. Koorn, Schil derend 115; mej. P. Terpstra, Gasthuis straat; mevr. Van der Molen, de Bocks- berg; mevr. Hoogewoning, Hallerweg. Mocht U een telefoontje gemakkelijker vinden, belt U dan 189 Den Burg. Tijdens de jaarvergadering van de Al gemene Bond van Ambtenaren, die dins dagavond in hotel De Graaf werd ge houden, heeft de heer D. Dapper afscheid genomen als voorzitter. De heer Dapper, die binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, acht de tijd gekomen deze taak over te dragen aan een jongere kracht. Na het officiële gedeelte van de verga dering werd deze actieve voorzitter tos- gesproken door de heer A. J. Eelmin namens de leden. Dat ook mevrouw Dap per in deze lovende woorden werd be trokken was zeker op zijn plaats. Heel wat uurtjes heeft zij haar man afge staan voor het werk, dat hij jaren met liefde heeft gedaan. Namens de afdeling werd de scheiden de voorzitter een bureaulamp aangebo den en ontvnig zijn vrouw een boeket bloemen. Namens het hoofdbestuur sprak de districtsbestuurder, de heer Haay. Ook hij gewaagde van de grote activiteit, die de heer Dapper steeds had ontplooid. Op het kaartje dat aan de bloemen was ge prikt voor mevrouw Dapper was ge schreven: „Voor de vele uren dat Uw man voor ons op stap is geweest". Zelf ontving de heer Dapper een wekker klokje met de mededeling: „Opdat U bij de tijd blijft". Het was in 1926 dat de heer Dapp»r zich op ons eiland vestigde. Reeds toen was hij acht jaar lid van de vakbeweging In al die jaren heeft hij medearbeider» overtuigd dat een vakbeweging onont beerlijk is. En dus ook voor de ambte naar. De heer W. Wassenaar sprak namtns de Texelse Bestuurdersbond. Uit al de gesproken woorden is wel ge bleken dat „onze" (en dat bedoelen wij dan als „Texelaar", want reeds Jaren verzorgt de heer Dapper de sportversli- gen van S.V. Texel voor onze krant red.) Dapper een gezien en gewaardeerd man is geweest en ongetwijfeld ook in de toekomst nog zal blijven. Tijdens de vergadering werd de heer A. J. Huisman tot zijn opvolger als voor zitter van de ABVA benoemd; zelf werd de heer Dapper voorgedragen voor het ere-lidmaatschap.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1