Cjroen <7warts rfexeh in het harL, Heu* Koop nü IVOROL Blijf meester DAM PO Actie-comité zendt brief aan Minister van Verkeer en Waterstaat Uniforme wegwijzers voor de toerist Als er iets verkeerd bij valt - en zuurbrand laait op uit uw maag... lén of twee Btaaies nemen on tile leed is geleden. BABYDERMSuÉ verkouden ZATERDAG 5 MAART 1880 TEXELSE 74« JAARGANG No. 7434 COURAN Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Het was in 1954 toen het actiecomité tot behoud van de haven te Oudeschild zich bij de beslissing van hogerhand neerlegde. Er komt een haven aan het Horntje, het pleit was dus verloren. Nu echter het plan van de haven aan het Horntje weer gewijzigd is, doet het comité opnieuw een beroep op de Minis ter van Verkeer en Waterstaat. Hieronder een afschrift van de brief: Oudeschild, 29 februari 1960 Aan Zijne Excellentie, de Minister van Verkeer en Waterstaat 's-Gravenhage. Excellentie, Nu vrij algemeen bekend is, dat de plannen voor de nieuwe veerhaven aan het Horntje niet aan de eisen voldoen en er weer een nieuw plan gemaakt moet worden, lijkt ons het juiste ogenblik ge komen ons opnieuw tot de betreffende instanties te wenden om opnieuw te pro testeren tegen de uitvoering van dit voor Texel funeste plan. Het is toch wel tekenend, dat men plotseling weer op een ander plan moet overgaan, terwijl de werkzaamheden binnenkort zouden beginnen. Ieder mens maakt wel eens een vergis sing, maar het strekt hem dan tot eer, als hij deze vergissing herstelt, voor de gevolgen onherroepelijk zijn. Het wijzi gen van de plannen duidt er o.i. op, dat men de konsekwenties om een haven te maken op de meest ongunstige plek van Texel, toch nog maar steeds niet zo zon der meer aandurft. De meest ongunstige plek en wel: le. Om vaartechnische redenen, want het varen in herfst en winter zal vanuit deze haven bij stormachtige en zelfs harde Noord-Westen- tot Zuid-Westen wind zeer moeilijk zijn door de hevige deining uit de Noordzee. 2e. Om financiële redenen. De aanleg van de haven zal miljoenen meer kosten dan een betere haven te Oudeschild, ter wijl het onderhoud onvoorstelbaar hoge bedragen zal vorderen. De kosten die nu aan de kustverdediging daar ter plaatse worden besteed, wijzen er reeds op en ook het drama van de Marinehaven aan Den Helder toont aan, dat men met de stromingen vanuit de Noordzee nooit ge noeg rekening kan houden en b.v. moet rekenen op voortdurend baggeren. Om van de aanleg van een kostbare nieuwe weg nog niet te spreken. Het feit, dat de plaats van de haven aan het Horntje al enige malen is gewij zigd en zeer aanzienlijk duurder is be groot dan men aanvankelijk dacht, wijst er eveneens op, dat de tegenstanders van een haven op het Horntje de situatie wel heel goed hadden bekeken toen ze spra ken van miljoenenverkwisting, zonder enig aanwijsbaar voordeel. Want het enige voordeel wat men ten slotte van een haven aan het Horntje kan aanwijzen is de kortere vaartijd. Maar weegt dit op tegen de talloze mil- joenenverslindende nadelen? Vooral daar het verschil in vaartijd vanaf Oudeschild met sterkere motoren een minimum kan worden beperkt. Het blijft een niet te ontkennen feit, dat Oudeschild, centraal gelegen als het is ten opzichte van de bevolkingscentra en de productiegebieden, de aangewezen haven is. Wanneer daarmee dan boven dien ettelijke miljoenen kunnen worden bespaard en de vaarveiligheid verhoogd, lijkt het ons tijd het roer om te gooien, nu het nog niet te laat is. Het is tot nu toe bij plannen gebleven en kosten zijn er practisch nog niet gemaakt. Dus beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Bovendien voldoet de industrie- en vissershaven niet meer aan de eisen en is er nu al dikwijls geen plaats. Dit zal niet verbeteren als straks de veerboten zijn vertrokken, want er komen steeds nieu we vissersschepen bij. Voor jachten is er in het geheel geen plaats, terwijl Texel voor de jachtbezit- ters een zeer grote trekpleister is. Het ligt dus alleszins is de rede, dat een gecombineerde industrie-, vissers- en verkeershaven economisch de beste op lossing zou zijn. Wij hebben twee havens op Texel, ook uit een oogpunt van onderhoud, beheer etc. altijd on-economisch gevonden. Wij dringen er dan ook nogmaals bij Uwe excellentie op aan, de kwestie van de Texelse haven nog eens onder de loupe te nemen en U ernstig af te vragen of Texel met een haven op het Horntje de meest ongunstige plek van het gehele eiland, wel is gebaat en of een uitbrei ding van de haven te Oudeschild, die ♦al rijke miljoenen zal besparen, economisch gezien niet veel logischer en doeltreffen der is, vooral ook daar algemeen bekend is, dat de belanghebbenden, t.w. Texels Dubbele tuben: Voordeliger prijs. Uw tonden vragen het beste Eigen Stoomboot Onderneming zich al tijd tegen het Horntjeplan heeft verzet Het is o.i. beter dat men aan het Horn tje alleen de vlag halfstok hangt, dan dat dit straks door geheel Texel zal worden gedaan, als het riskante plan aan het Horntje zou worden uitgevoerd. Namens het comité tot behoud en ver betering van de veer-, industrie- en vissershaven te Oudeschild, w.g. Jac. Bruin, voorzitter w.g. A. Backer, secretaris. Een afschrift is ook gezonden aan vijf Kamerfracties, Provinciale Staten en Gemeenteraad. VOOR DE RECHTBANK Voor de Alkmaarse Rechtbank ver scheen deze week de heer C. S. te Den Burg. Hij stond terecht in verband met de brand die vorig jaar juli zijn schuur heeft verwoest. In de schuur stond een •petroleumstel naast een motor; waar schijnlijk hebben benzinedampen vlam- gevat. Wegens geconstateerde onacht zaamheid eiste de officier 50,boete. Uitspraak volgt over veertien dagen. KUNNEN DE COÖPERATIES NOG MEEKOMEN? Onder dit motto zullen de Oud-leer lingen van de Landbouwschool dinsdag avond discussiëren. Een rij van deskun digen zal zich op deze avond naar de Landbouwschool spoeden om hierover eens hartig door te nemen wat recht en krom is en wat we met de Coöperatie moeten in de toekomst. Het begint met een inleiding door één van de heren en een aantal pittige vragen zullen aan de discussiegroepen worden voorgelegd, waarop we een antwoord moeten probe ren te geven. Van onze zijde kunnen ook vragen worden gesteld. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 26 februari tot en met 3 maart 1960 Geboren: Johnny Cornells, zv. Cornells J. Ellen en Jacoba G. Mosk; Julianus Maria, zv. Johannes Timmer en Jannetje Smit. Overleden: Lutske Dijkstra (wed. Plug) oud 80 jaar. EXCURSIE NAAR VOORLICHTINGSWONING De plattelandsvrouwen van De Cocks- dorp en omgeving organiseren een ex cursie naar de voorlichtingswoning in de P.H. Polder en de voorbeeldverbouwing te Harkebuurt op woensdag 9 maart a.s. Kosten 1,25. Enkele belangstellenden kunnen zich nog opgeven bij mevrouw Meindertsma, Wageningseweg, of Hotel ,,De Hoop" in De Cocksdorp. De TESO-bus rijdt langs de Postweg naar De Cocksdorp. Vertrek De Cocks dorp 2.30 uur. Verder Koningsweg, Hoofdweg, Vianenweg. WIE MAAKT DE 5.009,— VOL? Volgens de laatste verantwoording in de courant werd voor de actie t.b.v. het Vluchtelingenjaar 1959-'60 op Texel een bedrag bijeen gebracht van 2.788,24 De oliebollenactie leverde een netto-resultaat op van 1.455,76 De revue van de oudleerlingen van de Landbouwschool 242,60 Het toneelstuk van de bootscho- lieren bracht op 298,86 Een ter gelegenheid van de oogstdankdag van de LTB, afd. Texel gehouden actie 205 Gift van B. T. 5, Bruto-resultaat 4.995,46 Hiervan gaan de volgende kosten af: Huis-aan-huis circulaire en reclame 46,89 Nagekomen nota Het Masker 12, Netto-resultaat op heden 4.936,57 Van dit bedrag werd reeds 4.000, afgedragen aan het Landelijk Comité. Wij houden van ronde getallen. Mogen wij daarom vragen: ,,Wie maakt de 5000,— vol?" FILMNIEUWS: Zaterdag-, zondag- en maandagavond: „MOUTARDE VAN SONAANSEE" Deze eerste Nederlandse speelfilm van Toon Hermans is een dwaas-romantische komedie. Hoe kan het anders, in het bad plaatsje Sonaansee wonen wonderlijke mensen. Een dorpje, ontstaan in de dagen van Napoleon. Sonaansee, een plaats waar toeristen zich thuis voelen. Maar niet alleen toeristen, ook is er de grote Knik-Knakworstfabriek die geregeerd wordt door de materialist Braad. Braad wil nog een fabriek bouwen, maar op de plaats waar hij zijn gebouw heeft ge dacht, staat het oude landgoed „Roth- weer". Dit landgoed wordt sinds mensen heugenis bewoond door de familie Moutarde. Het eind is: in plaats van een afscheid van het oude landgoed siert men het interieur met bloemen voor een brui loft. Toon Hermans schrijft zelf: Ik heb niet gestreefd naar het oplos sen van grote psychologische vraagstuk ken, maar me bepaald tot een vriendelijk gegeven en heb naar beste kunnen een en ander getracht uit te werken tot een film die ons zonder veel vraagstukken verstrooid. FANFAREKLAS GESTART Donderdagavond is de heer C. Rijf, muziekleraar, gestart met een fanfare klas. Het doel van de opleiding is het bijbrengen van de voor het spelen in een fanfarekorps noodzakelijk te achten ele mentaire muziekbegrippen. Voorshands zal het onderwijs zich dus op het theore tische vlak begeven, doch naarmate de cursus vordert zal meer onderricht m practische zin worden gegeven. De cursus is in de eerste plaats bedoeld voor de leerlingen van de Texelse korp sen, maar ook oudere leden, die behoefte aan enige bijscholing gevoelen zijn wel kom. Er' gaven zich van het Koninklijk Texels Fanfare en Fanfarecorps D.E.K. reeds 18 leerlingen voor deze cursus op. De lessen vinden plaats in het Fanfare gebouw aan de Witte Kruislaan. ERNSTIG BEDRIJFSONGEVAL Maandag heeft bij de Coöp. Aankoop- vereniging een vrij ernstig bedrijfsonge val plaats gevonden. Bij het laden van een auto in het pakhuis te Den Burg werd de heer G. Reitsma vrij ernstig ge wond toen een partij zakken ging „wer ken". Hij werd naar het ziekenhuis te Den Helder overgebracht. Zijn toestand is nog levensgevaarlijk. Toen het ongeluk gebeurde wisten zijn mede-arbeiders te vluchten, maar de heer Reitsma struikelde over een trans portband en kreeg een zak graan op zijn been. VERTROKKEN PERSONEN Cornells Mooien, van Schoonoordsingel 37 naar Amsterdam, Antillénstr. 9 III; Johannes Kiewiet, van Schilderend 33, naar IJmuiden, Trompstr 6; Joannes A. Smale, van O 151 naar Cothen, Groote Maat 1; Berendina G. van Zadelhoff, van Vogelmient 44 naar Drumpt D 124; Joan W. Rappard, van Beatrixlaan 98 naar Zeist, Prof. Sproncklaan 17; Pieter Th. Boeksma (en gezin) van S 22b naar Sneek, Schwartzenbergstr. 52; Tjitske B. Visser, van W. van Beierenstr. 12 naar Hilversum, Witte Kruislaan 12; Hendrik Zeilstra, van C 117 naar Hagestein, Lek dijk C 63. „VECHTEN EN DIENEN" Een film, vervaardigd naar een scena rio van ds. G. van Veldhuizen Azn. te Rotterdam. „Vechten en Dienen" geeft op boeiende wijze een blik op het werk in de Protes tantse ziekenhuizen en op de arbeid en opleiding van verpleegsters. Zang, muziek en gesproken woord van deze geluidsfilm, alsmede de opnamen van en uit onze Protestantse ziekenhui zen, zullen U niet alleen boeien geduren de de bijna 2 uur, die de film duurt, maar U zeer zeker ook een goede indruk geven van hetgeen er leeft in en om de Protestantse ziekenhuizen. Het is een film met documentaire in slag, die het leven toont in onze zieken huizen, gevat in een omlijsting van het leven van alledag, in en buiten het zie kenhuis. Het verhaal gaat over een meis je, dat in een speeltuin door een ongeval getroffen wordt en in een ziekenhuis wordt opgenomen. Na haar genezing vindt ze de weg naar het ziekenhuis voor de tweede maal, maar nu niet als patient, doch als leerling-verpleegster, om mede te vech ten en te dienen voor de lijdenden. Over al waar deze film werd vertoond toonde het publiek zich ten zeerste voldaan. Een film, die iets te zeggen heeft door haar inhoud, gekoppeld aan een zeer boeiende vorm. Een film, die op zeer indringende wijze besef brengt van een vaak onbe wuste taak en daarom waard is deze te gaan zien. U kunt deze film gaan zien: Maandag 7 maart in de Geref. Kerk te Oosterend; Dinsdag 8 maart in het Dorpshuis te Den Hoorn; Woensdag 9 maart in het Hervormde Jeugdhuis te De Koog; Donderdag 10 maart in de Geref. Kerk te Den Burg; Vrijdag 11 maart in de Herv. kerkzaal te Oudeschild. En dat is dan eigenlijk het hele verhaal - verhaal met een blij slot voor iedere lijder aan brandend maagzuur. Neem óók Rennies. Tienduizenden gingen U voor en zegenen de dag waarop ze Ren nies leerden kennen - en waarderen. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 6 maart op om 7.15 uur en gaat onder om 18.28 uur; 9 maart op om I 7.08 uur en onder om 18.33 uur. Maan: 5 mrt. E.K., 14 mrt. V.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 5 mrt. 8.33 en 21.03; 6 mrt. 9.24 en 22.00; 7 mrt. 10.40 en 23.22; 8 mrt. 12.03 en 9 mrt. 0.49 en 13.22; 10 mrt. 1.50 en 14.21; 11 mrt. 2.43 en 15.10; 12 mrt. 3.24 en 15.49 Aan het strand ongeveer een uur eer- der hoog water. Over de particuliere borden langs de wegen op ons eiland is de afgelopen jaren veel gesproken. Reeds drie jaar geleden zijn enkele betrokkenen bij B. en W. ge weest om hierin een eenheid te bevorde ren. Dat is toen op de lange baan (komt meer voor) geschoven. Maar nu is het zo, dat de machthebbers van Provinciale Waterstaat hier niet lan ger genoegen mee nemen. Begrijpelijk? Misschien wel. Want er staan nog al wat van die (soms ontsierende) exem plaren. Als we richting De Koog nemen, dan zien we de eerste al vrij spoedig op de Kogerweg staan. Borden, die de toe- rist de weg wijzen naar een bedrijf waar ze van harte welkom zijn. j Op deze borden staat niet alleen: Hotel „Kom Binnen", maar ook nog het bed- j denaantal en verdere gemakken die het bedrijf te bieden heeft. Deze borden zijn j blijkbaar een steen des aanstoots gewor- 1 den voor de overheid. Woensdagavond kwamen enkele be- trokkenen bijeen op verzoek van de I V.V.V De heer Fortgens, die tijdens deze bespreking de hamer hanteerde, sprak van legale en illegale borden. Niet alle borden zijn met instemming van hoger hand geplaatst. Om hierin nu verbetering te krijgen, werd voorgesteld over te gaan tot een uniforme bewegwijzering voor de toerist. Dus b.v. op een bepaald punt een paal met daaraan bevestigd diverse kleine bordjes met een enkele naam. Elders in het land wordt dit sys teem tot tevredenheid gevolgd. De aanwezigen gingen hiermee ak koord. Uit deze belanghebbenden werd een tweetal aangezocht om met de direc tie van de V.V.V. een nader plan uit te werken en een verzoek tot plaatsing te richten aan PWS te Haarlem. Reclameborden Het is begrijpelijk, dat ook de reclame borden, die in het landschap zijn ge plaatst ter sprake kwamen. Of deze zul len verdwijnen9 Dit punt werd met een: ,.Niet aan de orde zijnde" door de heer Fortgens afgetikt. Veranderde route Er zal een nieuwe route komen voor het verkeer richting De Koog. Deze zo mer zal een ANWB-bord worden ge plaatst aan het eind van de Kogerweg, nabij de woning van adjudant Gulmans, die de richting naar links aangeeft voor i POEDER-ZALF Voor hel lere Baby-huidje s.v. DE KOOG Programma: Watervogels 3-De Koog 1, 14.00 uur; vertrek boot 11 uur; De Koog 2-Zeemacht 2, 13.30 uur en De Koog a- Tex. Boys a, vanmiddag 16.00 uur. De adsp. krijgen Boys a op bezoek. Een lastige wedstrijd, maar die gewon nen kan worden, als jullie je best maar doen jongens. Het tweede krijgt leider Zeemacht 2 op bezoek. Dit zal wel een te moeilijke op gave worden, maar maak er van, wat er van te maken is, jongens. De uitwed strijd werd indertijd eervol verloren. Toen werd er ook goed gespeeld en vol gehouden tot het eind toe. Verlies de moed niet en vecht voor wat je waard bent. POLIO-INENTINGEN Op maandag 7 maart a.s. van 14.00 tot 17.00 uur zullen in het Wijkgebouw van het Witte Kruis te Den Burg inentingen tegen poliomyelitis plaats vinden. De kinderen, geboren in 1958, alsmede een aantal „inhalers" van de jaarklassen 1950 t/m 1957, die reeds twee injecties hebben ontvangen, zullen dan voor de derde maal worden ingeënt. Aan deze kinderen is een oproeping verzonden, waarop het juiste tijdstip van de inen ting is vermeld. Er zullen geen extra autobussen rijden. Het tijdstip van inenting is echter zó ge kozen, dat van de normale autobusdien sten gebruik kan worden gemaakt. Deze dienstregeling luidt: Van de Cocksdorp (via Vianenweg) 14.20 uur; van Midden-Eierland 14.30 uur; van Oosterend 14.45 uur; van De Waal 14.55 uur; aankomst Den Burg 15.00 uur. Terug uit Den Burg- 15.40 uur (via Oorsprongweg) of 17.45 uur (via Vianen weg). Van De Koog 15.55 uur, van Den Hoorn 16.10 uur. Aankomst te Den Burg 16.35 uur. Terug uit Den Burg: 17.45 uur. Van Oudeschild: 15.05 uur; aankomst Den Burg: 1515 uur. Terug uit Den Burg: 17.00 uur. Verzocht wordt, de oproeping, een be drag van 1,alsmede, voor zover deze indertijd is uitgereikt, de inentingskaart mee te brengen. Voor een vlotte gang van zaken is het zeer gewenst, dat men zich zoveel moge lijk houdt aan het aangegeven tijdstip. Tenslotte wordt er met nadruk op ge wezen, dat alleen de derde injectie wordt toegediend. Kinderen, die nog geen twee injecties hebben ontvangen, komen voor deze inenting dus niet in aanmerking. het verkeer naar De Koog. Dit lijkt ons een vrij gevaarlijk spel. Maar dat zal de praktijk leren. In ieder geval zal er wat betreft de vele borden op en langs de weg verande ring komen. Dit jaar? Nee, dat geloven wij niet! Dit soort bijzonder ingrijpende veranderingen vraagt nu eenmaal jaren van ingespannen overleg. over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten Zij schenken de rust tot herstel WAT Mijn HARPT Maakt isGOED NUTSSPAARBANK IN FEBRUARI Ingelegd 128.925,04; terugbetaald 90.135,47; meer in als terug 38.789,57 Kapitaal inleggers 1.466.352,30. Aantal nieuwe boekjes 18. Totaal aan tal spaarders 1024. Er waren 218 posten van inleg en 148 posten van terugbe taling. NIEUW BOTENHUIS VOOR DE JOAN HODSON Deze zomer hoopt de Noord- en Zuid- hollandse Reddingsmij. met de bouw van een nieuw botenhuis te De Cocksdorp te beginnen. Het ontwerp is van de heer Westerhuis, zoon van een vroegere arts van De Cocksdorp. Het nieuwe gebouw zal op dezelfde plaats verrijzen waar nu het noodverblijf is geplaatst. Behalve de Joan Hodson zal ook de trekker in dit gebouw onderdak vinden. De plaatselijke commissie was zeer in genomen met het ontwerp; na goedkeu ring zal aanbesteding volgen. AANBESTEDING MUZIEKTENT OOSTEREND Het ziet er naar uit dat „Excelsior" deze zomer het koper zal kunnen laten schallen in een eigen muziektent. Dinsdagavond om 8 uur zal de bouw worden aanbesteed ten huize van dokter Renout. R.-K. KERKGEBOUW TE DE KOOG Naar wjj vernemen is de bouw van een seizoenkerk voor de badplaats De Koog in voorbereiding. De R.-K. gasten moeten nu voor het bijwonen van de Missen naar Den Burg. Door deze bouw zal het moge lijk worden dat de duizenden gasten in de nabijheid van De Koog het H. Mis offer bijwonen. Het is niet zeker dat nog dit jaar met de bouw zal worden be gonnen. Tevens ligt het in de bedoeling om ook in De Cocksdorp een bijkerk te bouwen. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) ZONDAGSDIENST OOSTEREND-DE COCKSDORP DOKTER SIEBINGA ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN H. DE BOER (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 9 maart consultatiebureau Woensdag 6 maart a.s. worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht tot vier uur. HANDELSREGISTER Onder wijzigingen lezen wij: P. van Tatenhove, Texel, De Koog, K 58a. Pensionbedr. U. E.: P. van Taten hove. Zaak w.v.d. Fa. Eijgelaar o.n. Pen sion Tatenhove. Venn. D. Eijgelaar, Kam pen, le Ebbingestraat 15, R. Eijgelaar (Bep. Bep.). En onder „nieuwe vermeldingen": Grossiers. J. R. Barends (E), Texel, De Cocksdorp, Kikkertstraat 37. Commissio nair en handelaar in granen, hooi, stro en vlas. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 1 maart 1960 Gevonden te Den Burg: bruine rechter motorwant; 2 kleine sleuteltjes; beige wollen jongenshandschoen; zwartlederen handschoen met stripje; basketball schoen; bruine motorwant; rechter lede ren dameshandschoen; rood plastic bakje met lepel; groene vulpen merk Excelsior; blauwe meisjeswant met witte strepen. Verloren te Den Burg: bruine porte monnee met plm. 6,30; rode autoped; rode kinderportemonnee (lieveheers beestjesmodel). Gevonden te De Cocksdorp: bankbiljet van 10, Het bureau der rijkspolitie te Den Burg is hiervoor geopend op werkdagen van 16.00 tot 18.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1