9 roen /wa in het harL, r* T.E.S.O. boekte over 1959 een winst van f 147.656,12 WOENSDAG 30 MAART 1960 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7441 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm De „Koningin Wilhelmino" in volle zee. Zal deze boot volgend jaar op balans voorkomen? De stemmingen hieiover zijn gunstig. Met een bedrijfswinst van ƒ147.656,12 heeft Texels Eigen Stoomboot Onderne ming weer een prima jaar achter de rug en heeft „onze" boot nog weer beter ge varen dan het vorige jaar. Deze stijging in de winst '(vorig jaar 135.208,29) is ook nu weer gekomen door de vervoers- loename. Die toename is dan ook de stap ge weest om de Koningin Wilhelmina naar Texel te laten komen. Het ziet er naar uit dat deze boot door de N.V. zal worden aangekocht. Verbouwingen zullen nood zakelijk zijn, maar men mag aannemen dat het vervoer dan vlotter zal gaan. De balans van de N.V. zal er dus vol gend jaar weer anders uit zien. Dan zal waarschijnlijk de Koningin Wilhelmina er op voorkomen Gecombineerde balans 1959 ACTIVA: Schepen. m.s. „De Dageraad" m.s. „Dokter Wagemakcr" m.s. „Voorwaarts" m.s. „Zeemeeuw" Terreinen, gebouwen en loketten Bussen en ziekenauto's Overige vaste Activa en Transportmiddelen Voertuigen in bestelling Voorraden materialen en brandstoffen Vorderingen uit hoofde van pers- en goederenvervoer Kas en bankiers Effecten, niet ter beurze genoteerd Vooruitbetaalde Vennoot schapsbelasting Transitorische posten: Vooruitbetaalde assurantie- I' 679.516.75 50.000,— 12.000,— 7.495 123.265.88 88.437,10 18.222,02 117.376 12.621,03 9.055.50 320.697,45 1.200,— 23.550,— 11.648,68 1.094.51 4 420 5.000,— 3 798,69 ƒ1.489.398,61 premie Vooruitbetaalde wegen belasting Voorschotten Voorraad spoorkaartjes Diversen PASSIVA. Kapitaal en reserves: Geplaatst aandelenkapitaal 76.055, Reservefonds 658.706,32 Winst 1959 147.656,12 Hypotheek 470.000, Schuld van voertuigen in bestelling 106.126, Transitorische posten: Onderhoudskosten Interest hypotheek Onafgehaald dividend Diversen 8.000 7.833,33 2.502,95 12.518,89 ƒ1.489.398,61 Verlies- en winstrekening 1959 LASTEN: Lonen en salarissen Sociale lasten Fremie pensioenen Dienstkleding Brandstoffen Materiaal, onderhoud en Survey Algemene onkosten Belastingen Assurantie Interest Drukwerk en kantoorbeh. Verwarming gebouwen Schadeuitkeringen Goederenvervoer Den Burg Afschrijvingen: De Dageraad 97.500, 281.411.13 35.376,88 38 041,19 7.205,67 75.001,87 148.394,54 39 813,29 37.174,07 27.077,87 19.439,11 6.841,42 3.698,97 2.369,97 5.470,25 Dokter Wagemaker Voorwaarts Zeemeeuw Gebouwen en loketten Autobussen en ziekenauto's Overige vaste activa transportmidd. Winst 1959 16.193,82 3.000,— 3.550,— 3.700,— 31.863 10.075- f 165.881,82 147.656,12 ƒ1.040.854,17 BATEN: Pers.- en rijwielenvervoer 629.664,15 Goederenvervoer 368.254,15 Postvervoer 19.000, Dienst Vlieland 11.542,65 Extra' reizen 3.770,25 Spoorkaartjes en rijwiel stalling 1.103,73 Huur 5.619,24 Boekwinst op verkochte autobussen 1.900, ƒ1.040.854,17 Voorgesteld wordt de winst als volgt te verdelen: Vennootschapsbelasting 1959 80.000, Aandeelhouders 6°/o 4.563,30 lantième directie en pers. 7.692,67 Extra afschr. De Dageraad 32.500, Reservefonds 22.900,15 De commissarissen, de heren De Lugt, Noordijk en Bakker staan in gedachten verzonken. Misschien dat ze denkenHadden wij dit maar enkele jaren eer der gedaan?" Autobussen De bussen van de N.V. TESO hebben het afgelopen jaar weer menig kilome tertje gereden. Het aantal personen dat per bus vervoerd werd, bedraagt: Oudeschild: 142.457; De Koog: 91.560; Den Hoorn: 20.756; De Cocksdorp: 49.227; Oosterend: 43.445. Extra ritten: 21.029; rondritten: 941. Het totaal aantal personen dat ver- \oerd werd: 372.996. Bezoek aan Vlieland Het eiland Vlieland is in 1959 door ïuim duizend personen meer bezocht dan in 1958. Het vervoer steeg tot 9 017 per sonen en 376 rijwielen. Vrij vervoer Het vrij vervoer is nog aanzienlijk. In het afgelopen jaar is dit eveneens ge stegen Maakten in 1958 57.926 personen gebruik van gratis vervoer voor bezoek aan school en ziekenhuis, in 1959 waren het 64.994 personen. VERGADERING FEESTCOMMISSIE DE WAAL Op woensdag 23 maart belegde de Waalder feestcommissie een vergadering in het Waalder dorpshuis „De Wiele waal", ter bespreking van de plannen voor de 5-mei-viering. Helaas was het aantal aanwezigen niet groot. Velen heb ben het te druk met de lammeren. Voorzitter Albers besprak in de eerste plaats de Waalder deelname aan de his torische bevrijdingstocht. Met algemene instemming werd besloten daaraan mee te doen. De Waal heeft inmiddels zijn keuze gemaakt uit de Middeleeuwen. Vervolgens werden de plannen voor de feestelijkheden besproken, 's Morgens Hnderspelen voor de lagere schooljeugd, 's middags spelen voor de volwassenen in de Dorpsstraat. Als om plm. 3 uur de bevrijdingsoptocht door het dorp komt, zijn alle dorpelingen aanwezig om een en ander goed in ogenschouw te nemen. Om het geheel nog feestelijker te ma ken, zal aan de Waalder inwoners ver zocht worden hun huisgevels te versie ren. Voor de aardigste versiering wordt een prijs beschikbaar gesteld. Natuurlijk geldt voor die dag ook: alle vlaggen uit! Het avondprogramma leidde tot een hele gedachtenwisseling. De een wil lie ver een bal, de ander een film. Naar aan leiding van deze besprekingen zal de commissie zich nog nader beraden. Na afloop van de besprekingen ging meester over tot het vertonen van enige filmpjes: de Friese Elfstedentocht en een aardig filmpje over de Wieringermeer- polder. I Daarna werd vertoond een filmstrip, bevattende allerlei oude schoolfoto's van de lagere school. De tegenwoordige I ouders staan daar als schoolgaand kind 1 op afgebeeld. Het is werkelijk vermake- lijk te zien hoe men vroeger gekleed 1 ging. De meester in slipjas voor de klas. I Eén der aanwezigen vond, dat er toch maar een zekere sfeer van uitging en dat I de tegenwoordige meesters zich ook maar j weer in streepjesbroek en slipjas moes ten kleden om hunne pupillen de nodige j kennis bij te brengen! Het was reeds over elven toen de heer j Albers deze gezellige vergadering sloot en de wens uitsprak, dat een ieder zijn bijdrage zou leveren voor de bevrijdings feesten, die thans voor de vijftiende maal gevierd zullen worden. T.E.S.O. EN DE SCHOOLJEUGD Elders in dit blad lezen wij de cijfers van het gratis vervoer van de school jeugd. Nu wordt dat straks (als de Konin gin Wilhelmina definitief eigendom is van de TESO) wat moeilijk. Een aparte kajuit voor de scholieren is er niet. Vrijdag wordt, bij wijze van proef een .tocht gemaakt met de scholieren. Lief hebbers, die deze tocht mee willen ma ken kunnen zich om 7 uur 's morgens op het havenplein verzamelen. Een van de patateswagens, die Texel rijk is, zal ook aan boord worden geplaatst. Moge lijk zal ook in de toekomst deze wagen het ontbrekende vaste buffet blijven vervangen. HERV. GEMEENTE OOSTEREND Vanavond om 8 uur samenkomst in Oost. GEWIJZIGDE UREN VOOR HET CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag consultatiebureau Heden, woensdag 30 maart, worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende (gewijzigde) uren: Den Hoorn 1.15 uur, Oosterend 2.00 uur; De Cocksdorp 3,00 uur; De Koog 4.00 uur KLAVERJASSEN Zaterdagavond werd door de klaver- jasclub Den Burg (Dorpshuis) een bezoek gebracht aan de klaverjasclub te Lutje winkel. Er werd aan 7 tafels gespeeld, 4 partijen van 16 spellen, volgens het sys teem, dat zaterdag in „Het Parool" stond Het resultaat was dat Den Burg 42 343 punten en Lutjewinkel 42.223 punten be haalde. Den Burg keerde met een mooie beker huiswaarts. Het was een gezellige sportieve strijd, waarin geen wanklank werd gehoord. Na afloop bleef men nog een uurtje gezellig bijeen. M. PRIMA PRESTATIE De heer C. Dros Bzn., Eierland, be haalde zaterdag j.l. in Apperscha (Fr.) de eerste prijs in de Betrouwbaarheidsrit voor motoren, met 5 strafpunten. Hij kwam uit in de seniorklasse 50 c.c. Het parcours was plm. 100 km. GOED GESLAAGDE MOTORTRIAL De door de M.A.B.-club Texel in sa menwerking met de Motorclub Anna Paulowna gehouden Trial, welke mee telde voor het Ned. Clubkampioenschap, is prima geslaagd. De heer C. Mets en 2ijn medewerkers hadden een parcours uitgezet van 16 km. door bos en duin, waarin elf non-stops. De rijders, welke uit alle delen van Nederland kwamen, I hebben genoten. Het was fris, maar de j rijders hadden daar geen last van. Voor j het publiek was het niet erg aanlokke- lijk; toch zag men bij elke non-stop pu bliek. Daar er 30 rijders hadden inge schreven, werd er om 12 uur gestart voor de proefronde. Daarna moesten er nog 3 ronden gereden worden. De zaak was weer prima georganiseerd. De voorzitter, de heer C de Wit, maakte om plm. kwart over 5, in hotel De Lindeboom-Texel de uitslag bekend In de eerste plaats", aldus de voorzitter, ,-dank aan de heer Mets met zijn staf, Het bestuur van het Vakantiefonds het Rode Kruis, dat vandaag helaas nog handelend moest optreden voor een ge kneusde arm van de heer Van Venroy uit Voorburg, de brandweer, de KNMV, welke was vertegenwoordigd door de heer Majoor, de A.W.Z. voor het uit- pijlen en allen die hebben medegewerkt tot het welslagen van deze sportmiddag. Hier volgt dan de uitslag: Senioren 9 deelnemers: 1. B. de Graaf, Amsterdam, 11 strafpnt 2. H. Vink, Maasland, 16 strafpnt.; 3. G Mouw, Amsterdam, 20 strafpnt. Junioren, 16 deelnemers: 1. W. Tijsen, Amsterdam, 20 strafpnt., 2. P. Borst, Amsterdam, 28 strafpnt., 3 H. de Winter, Zaandam, 34 strafpnt.; 4. W. Scholten, Amsterdam, 34 strafpnt.; 5 G. Stern, Amsterdam, 34 strafpnt. en 6. C. Hollander, Breezand, 34 strafpnt. Nieuwelingen, 5 deelnemers I. A. Strooker, Anna Paulowna, 46 str. Voorzitter feliciteerde de prijswin naars en deelde mede, dat de A.W.Z. nog een beker beschikbaar had gesteld voor de beste in de Juniorenklasse. Dit was de heer Tijsen. Op de haven was het een hele drukte, maar de twee boten konden toch op tijd vertrekken. MEIERBLIS TE DE WAAL De jeugd op De Waal is reeds weken vervuld van één gedachte: de Meierblis. Reeds nu staat een kolossale brandstapel op het Waalenburgerdijkje achter de Bomendijk. Niets is veilig voor de jeugd. Alles wat brandbaar is, wordt meegeno men op de „driewielder kar". Zo wilde men ook een dode boomstam die gemeentewerklieden in het nieuw aan te leggen plantsoen naast het Dorps huis hadden laten staan, meenemen Wat is nu mooier, dan die stam zelf te rooien? Dagenlang hadden de jongens er omheen lopen draaien, om te bekijken hoe dat moest. Een touw, een spa en een bijl bleken daarbij nodig te zijn. Donderdag middag, na schooltijd werd er aan be gonnen. Nu wil het feit echter, dat deze boom stam pal naast een woning staat. De halfsteens muur van de keuken staat over de wortels van de boom heen. Toen de jongens na enige tijd meenden aan omtrekken toe te zijn, werd het touw om de top vastgebonden en onder luid gejoel ging men met alle kracht trekken Er zat beweging in de boom, maar ook in de keukenmuur! Stenen kwamen naar beneden rollen en er ontstonden enige scheuren. Als hazen verdwenen de jongens, bang dat het hele huis zou instorten. De schade bleef gelukkig beperkt tot dat ene muurtje Voor de bewoners is het een last; de „daders" zullen gezamenlijk de nota van reparatie moeten betalen. Zo hoort dat. DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 25 maart: S. v. Heerwaarden-C. Dijker 02 S. v. Heerwaarden Jz.-C. Dijker 11 S. v. Heerwaarden-S. Ros 02 J. Hooijberg-Jac. v. Heerwaarden 11 W. A. v. Zeijlen-R. Zijm 11 S. v. Heerwaarden-Jo Schoo 20 Jo Schoo-P. Bruijn 20 A. de Haan-F v. Sambeek 02 D. v.d. Werf-Jb. Koorn 1—1 C. P Burger-C. Vinke 02 Jn. Stam-J. A. v. Enst 02 Siem bereikte een gelijkwaardige re mise en had in het eindspel zelfs kans op meer. S. Ros won ook nu weer, terwijl Jac. v. Heerwaarden de remisehaven vei lig bereikte, evenals R. Zijm. P. Bruijn zakt de laatste weken wat terug, maar heeft toch nog wel kans zich bij de eer ste tien te scharen. Ook W A. v. Zeijlen moet daar nog iets voor doen. Te veel partijen liet hij onnodig remise lopen. De voormalige C.-klassers vliegen ook dit jaar niet hoog, maar geven toch dik wijls goed partij, wat ook nu aan de uit slagen goed is te zien. HENGELEN. HENGELEN Vanavond kunt U gaan hengelen. Niet in de Rogsloot of in de Mokbaai, maar in „De Oranjeboom". De fa. J. P. Stam (voor een cadeautje groot of klein) ver zorgt er een show van alle materialen voor de hengelsport. Om 8 uur kunnen de liefhebbers terecht. MORGEN, DONDERDAG 31 MAART, NATIONALE INZAMELING I960 VAN HET LEGER DES HEILS OP TEXEL Het Leger des Heils heeft in de nu al weer bijna honderd jaar van zijn bestaan (1865 begon William Booth zijn arbeid in het oosten van Londen) al heel wat grap jes moeten aanhoren en over het alge meen hadden de heilssoldaten zelf er het meeste plezier om Een van de oudste grapjes is het ver haal van de dame die het ziekenhuis binnen kwam rennen met haar zoontje, dat een stuiver had ingeslikt. De dokter was bezet, dus moest ze wachten. „Breng hem toch naar de kapitein van het Leger des Heils", adviseerde een heer in de wachtkamer, „die weet overal geld uit te halen". Het is waar, dat de voortdurende strijd van het Leger des Heils tegen zonde en nood tevens een voortdurende strijd be tekent om in de financiële aspecten daar van te voorzien en dat het Leger daar toe regelmatig een beroep doet op het Nederlandse volk. Zij horen bij onsde velen die op geestelijk of op maatschappelijk gebied hulp nodig hebben. De nood van de me demens sluit een opdracht in voor de heilssoldaten. Laten wij, als Texelaars, deze soldaten niet teleurstellen. BOUW COÖP. BOERENLEENBANK AANBESTEED Bij de architecten H. A. en Ir. G. Pot hoven te Amersfoort waren in totaal 16 inschrijvingsbiljetten binnengekomen in verband met de aanbesteding bouw Coöp. Boerenleenbank Zaterdag j.l. werd om 11 uur in hotel „Texel" de uitslag bekend gemaakt. Loodgieterswerk: fa. J. G. Oele 16.500,fa. Joop Veltkamp ƒ17.553,95. Schilderwerk (incl. glas en behang): fa. Bern. Kamp 21.350,fa. Bremer 18.292,—; fa. B. Beumkes 22.062,—; fa. J. J. Vonk 17.800,—. Elektrawerk: Electrohuis Bakker 4 995,fa. S. Rentenaar 5.895, Dros' Smederij 5.960,tech. bur Jan Agter 8.740,(per abuis had deze firma de kostbare gevel-neonverlichting eveneens in haar prijs opgenomen). Loodgieters- en elektrawerk: fa. A J. C. Buis, loodg. 16.750,elektra 5.750,—. Massa: H. Veenema ƒ320.000,R. Noppe, Den Helder, ƒ316.600,B. Gieze ƒ310.400,Koopman Seepers J 306.500,fa. Duin 299 900,— en fa. Drijver 281.121,—. Gunning zal kunnen volgen als de rijksgoedkeuring ontvangen is. Deze hangt mede af van de adviezen van het arbeidsbureau dat, zoals bekend, tegen woordig invloed kan laten gelden op de keuze van de aannemer. O.a. worden be oordeeld de opdrachtsituatie bij de laag ste inschrijver en een eventuele versto ring van de arbeidsmarkt die, naar de mening van het arbeidsbureau, het ge volg zou kunnen zijn van personeelsaan- liekking door de aannemer die de op dracht zou krijgen. De begroting van de architecten luidde: beton-, timmer- en metselwerk ƒ261.600,Loodgieterswerk ƒ17.700, elektra ƒ7.750,schilder- en glaswerk 19.950,— Massa: 307.000,—. HENRI KNAP: HUMOR EN TRAGIEK Op uitnodiging van de N.V. v.h. Lange veld De Rooij was de bekende auteur en journalist Henri Knap naar Hotel Texel" gekomen om iets te vertellen over de „Humor in onze Letteren". Dit ter gelegenheid van de 25e Boekenweek, de avond ervoor luisterrijk geopend in het Amsterdamse Concertgebouw. Henri Knap confronteerde ons uitslui tend met de humor van vandaag, zeer verschillend met die van voor de oorlog De grootste voorbeelden zijn wel Simon Carmiggelt, Annie M. G. Schmidt, God fried Bomans en Mr. Elias. Simon Car miggelt is de man die midden tussen de mensen staat en met hen meevoelt. Hij schrijft niet uitsluitend humoristisch, de afstand tussen humor en tragiek is im mers maar klein. Er is groot verschil met Godfried Bomans, die als het ware boven de mensen staat, hen beschouwt en in klare taal „neerzet". De heer Knap wisselde zijn betoog af met grapjes, anecdotes en voorlezing uit werk van de besproken schrijvers. Na de pauze behandelde hij eigen werk, waaruit duidelijk bleek dat de spreker zélf zich zonder blozen mag scharen in de rij humorschrijvers van betekenis. Aangrijpend was zijn ge heel niet humoristische verhaal over het Joodse meisje, ondergedoken in oor logstijd. Henri Knap besloot met enige eigen verhalen, waarbij de lach weer de overhand kreeg. Het geboeide 1 publiek dankte de spreker met hartelijk applaus. Verscheidene bezoekers ver zochten Henri Knap een van zijn boekjes te signeren. Het was een prettige, sfeer volle avond.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1