Cfroen '2wartsJ~exeh het harL, MINDER LAMMEREN De nieuwe Jeugdherberg Gevolg van droogte ZATERDAG 9 APRIL 1960 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7444 COURANT Uitgave N.V. v.h. Lanqeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en laterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Ëoerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn-pr. ƒ2,25 p. kwart 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm krijgen we dit jaar weinig te zien Aantal drielingen belangrijk lager Als we tijdens een fietstochtje een blik slaan öp de Texelse voorjaarsweiden, aan zien wij niéts bijzonders. Ze zijn er weer, die kleine, springende wolletjes, dartelend in het heerlijke zonnetje, dan weer koestering zoekend bij moeder. Compleet is de „bezetting"' nog lang niet, vele schapen staan zwaar en nog kinderloos maar wat te staren. Nog even, ook zij mogen weer een of meer spruiten onder hun hoede nemen. Een of meer, maar de kans op een uitgebreide kinderschare is dit jaar kleiner. Minder drielingen Ondanks dus het feit, dat de gehele Texelse lammerenschare nog niet is te overzien, staat het toch wel vast, dat er dit jaar opvallend minder drielingen ge boren worden. En als we dan beweren dat de droogte van verleden jaar daar van de oorzaak is, dan klinkt dat een leek waarschijnlijk heel vreemd in de oren. Toch is het zo. De oorzaak zit in het feit, dat eind verleden jaar tijdens de dekperiode geen of weinig kwaliteits weiden beschikbaar waren. Schapen, die van bepaalde voedingsstoffen, o a. eiwit ten, te kort krijgen worden minder vruchtbaar. Welke tekorten het nu pre cies zijn is (nog) niet helemaal bekend. Niet verontrustend Het is gelukkig bepaald niet zo, dat BURCifeRLIJKE STAND VAN TEXEL van 1 tot en met 7 april 1960 Geboren: Herman Johannes Cornelis, zv. Theo v.d. Snoek en Beeuwkje v.d. Laan; Marion Elizabeth, dv. Cornells N. de Wit en Elizabeth van Egmond; Leo- narda Catharina en Cornelia Margarelha, dv. Petrus J. Hoogenbosch en Antonetta J. G. Amerongen; Cor Menno, zv. Hans de Jongh en Johanna G. Vader. Ondertrouwd: Arie van Mameren en Anna M. Baijs, Bob Bakker en Ina Th. Geus; Mari H. J. Brons en Ariena Boon. Overleden: Jan H. Kikkert, oud 51 jr.; Hendrik Zijm, oud 83 jr., wv. E. de Porto, Willem de Graaf, oud 85 jr., wv. G. van Heerwaarde; Pieter Kalis, oud 82 jr., wv. J. Eelman; Hendrica Kuip, oud 83 jr., wv. P. M Bakker; Willemke Alkema, oud 79 jr., wv. Lolkema; Maria C. Schoenmaker, oud 73 jr. INGEKOMEN PERSONEN Wilhelm Bakker, van Hoorn, Venen laan 117 naar H 8; Mattheus J. Bakker, van Hoorn, Venenlaan 117 naar H 12; Jannetjë Gieles, van Etten, v. Bergen- plein 39 naar Gasthuisstr. 21, Aleida Poepe (wv. Smidt) van Smilde, Rijksweg 41 naar S 26b; Gerrit J. Terwindt, van Amsterdam, le Helmersstr. 293 II naar De Ruyterstraat 68, Oudeschild; Trijntje Eelman, van St. Pancras, Bovenweg 114 naar W 45; Gerardus A. M. Geurts, van Haarlemmermeer, Manegelaan 5 naar Molenstraat 1, Den Burg BRIDGEN Uitslag competitiewedstrijd van woens dag 30 maart: 1. Bruin-Blom 59 72% 2. Kellner-van Lente 59.26% 3 Mantje-Veenema 53.24% 4. Echtpaar Jouwersma 52.78% 5. Backer-Raven 48.61% 6. Echtpaar v.d. Heerik 48.15% 7. Dam-Dros 47.68% 8. Gebr. van Sambeek 47.22 9. mevr. Kooijman-Wessels 44.44% 10. mevr. Wonder-Stolk 38.89% B.: 1 mevr. Keijser-Brücher 64.58% 2. Echtpaar Koetsier 55.21% 3. Bakker-Huizinga 54.17% 4. Bakker-Kuiper 53.12% 5. Gieze-Bos 48.96% 6. dames Baars-Brücher 37.50% 7. dames Hattuma-v. Heerwaarden 36.46% Laatste competitiewedstrijd woensdag 13 april a.s. de alarmklok moet worden geluid. Er zijn bedrijven waar het helemaal „goed zit". Het aantal eenlingen is wellicht iets hoger dan gewoon. Door het gunstige weer is het aantal dode lammeren tot nu toe heel gering. Aan de aanvoer bij de noodslachtplaats is dat natuurlijk direct merkbaar. Schapen die, vooral als gevolg van de droogte, lichte afwijkingen be ginnen te vertonen, werpen volkomen gezonde lammeren. Maar de drieling zal dit jaar toch een betrekkelijk zeldzame verschijning zijn. INGEVOERD VEE IN MAART Gedurende de maand maart 1960 wer den op Texel ingevoerd: 17 koeien, 18 graskalveren, 37 nuchtere kalveren, 2 zeugen en 5 geiten. VERTROKKEN PERSONEN Jacob Huisman (en gezin) van Den Hoorn 117a naar Nieuw-Zeeland, Martha M. C. v.d. Hoort, van Weverstraat 65 naar Amsterdam, Torbeckelaan 23; Cor nelis D. Maas van S 7 naar Zaandam, Kattegat 12a; Jan Zuidewind van Schil derend 45a naar Amsterdam, A. Vondel- str 17 II; Gesina H. Koorn, van Schil derend 115 en Johanna Koorn van Schil derend 113 naar Wilhelminalaan 11, Alk maar; Pieter Dam, van Waalderstr. 17 naar Pernis. Ring 106; Albert v.d. Sluis, van Groeneplaats 14 naar Alblasserdam, West Kinderdijk. EXCURSIE ZUIVELHANDELAREN Een gezelschap van 27 Texelaars, melkhandelaren met hun vrouwen, heb ben jongstleden woensdag in Leeuwar den kunnen constateren dat Nederland op het gebied van zuivel een en ander in de melk te brokken heeft. Per „Wilhelmina" was het gezelschap naar Den Helder overgestoken. Op twee mensen na: ex-melkhandelaar C. de Waal en vrouw hadden de bus gemist en waren per taxi naar Oudeschild gesneld. De Wilhelmina" was al weg, en toen de „Wagemaker" aanlegde in Den Helder, was de „melkbus" al vrolijk op weg naar Leeuwarden. De laatkomers hadden het nakijken. Men had verondersteld dat de heer De Waal thuis was gebleven Voor het bezoek aan de coöp. condens- labriek „Friesland" waren slechts enkele uren uitgetrokken, véél te kort om het reusachtige bedrijf (1300 werknemers!) werkelijk goed te kunnen bekijken. Meer dan 75% van de productie vindt een weg naar alle werelddelen. Alles was even geweldig. Dat vonden onze Texelaars ook, maar bij het zien naar de geautoma tiseerde arbeid (de een stond de ganse dag kartonnetjes in een doos te leggen, een ander moest uitsluitend dekseltjes oprapen en ga zo maar door) raakten zij ervan overtuigd dat voor hen Texel heel wat meer te bieden heeft. Niettemin, de excursie was geslaagd en de wetenschap dat zij meewerken in een zo belangrijke bedrijfstak gaf weer eens extra vol doening. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 9 april Den Burg, 2.00 uur, heropening jeugd herberg „Panorama". Zondag 10 april Den Burg, 12 uur, Palmpasenoptocht buurtver. Schoonoordweg, Witte Kruis- laan. Woensdag 13 april Den Burg, Hotel Texel, bridgedrive. Den Burg, De Zwaan, Filmavond Van Houten N.V. voor R.-K. vrouwenver. afd. Gilde. Donderdag 14 april De Koog, Ned. Herv. kerk, Steriofonische uitvoering Matthaus Passion. SCHAAKNIEUWS C. Joustra-C. Schulte V*1/t A. de Haan-J. Hoogerheide 10 A. de Haan-J. L. Veldhuis 10 J. Doornbos-P. Bakelaar 01 A. Laan-A. Terpstra 10 J. Doornbos-A. Laan 10 TENTOONSTELLING „VAKMANSCHAP NEDERLANDS FAAM" GEOPEND Donderdagmiddag j.l. vond in de Landbouwhuishoudschool in een kleine kring de officiële opening plaats van de tentoonstelling „Vakmanschap Neder lands Faam" van de „Vereniging Neder lands Fabrikaat". Onder de aanwezigen merkten wij o.m. op de heer C. H Roe per, loco-burgmeester, meerdere school hoofden (hoewel deze afvaardiging toch eigenlijk wel sobertjes was) een afvaar diging van de Alg. Texelse Midden standsvereniging en van de Commissie voor Huishoudelijke voorlichting. Mej. Veldheer leidde de bedoelingen van deze expositie met een kort woord in. Men wil met deze expositie aandacht vragen voor het Nederlandse produkt. Vergeten wordt wel eens, dat Nederland na de oorlog in een zeer snel tempo een bestaande industriële achterstand heeft ingehaald Het bedrijfsleven heeft mede gewerkt aan de totstandkoming van deze j expositie en de overige 3 exposities die j elders in het land in roulatie zijn, terwijl momenteel nog een vijfde expositie over de elektronica en de kernenergie wordt opgebouwd. Bij elke expositie is een in structeur aanwezig, die de verschillende produktieprocessen die uitgebeeld zijn, deskundig kan toelichten en bovendien zelf uit het onderwijs voortkomt. Wethouder Roeper opende de tentoon stelling met een kort woord. In het ver leden bleek meer dan eens de kwetsbaar heid van een klein exporterend land en daaruit bleek wel dat ook het binnen lands verbruik niet mag worden ver waarloosd. Spreker was dan ook blij, dat 1 deze expositie de jeugd in kennis brengt met verschillende Nederlandse produk- ten en juichte het streven van de Vereni ging wel zeer toe. De tentoonstelling is inderdaad voor I de scholen van zeer groot belang Bijzon dere indruk maakten op ons de stands over de Aardoliewinning en die betref fende het maken van kunstprodukten (als nylons). Ook de stand over de auto- mobielfabricage (waarin o.m. het lopende band-systeem in miniatuur is uitgewerkt) zal het bij de jeugd stellig doen. Voor meisjes lijken de stands over de wolfabricage en verwerking en „verf en kleur" wel bijzonder aantrekkelijk. De expositie is des te waardevoller omdat de toelichting, die er door Mej. Engelvaart i bij wordt gegeven blijkens de proeven, die zij er na de opening van gaf uiter- mate deskundig is; zij weet een prettige toon te treffen. i De tentoonstelling zal bij het onderwijs dan ook stellig een gunstig onthaal vin- den, dat bleek al wel uit de commentaren van de aanwezige schoolhoofden. De ex- I positie blijft hier tot en met volgende 1 week woensdag; het bezoekschema laat j nog wel enige ruimte, doch naar wij ver- j namen begint het snel op te vullen. De scholen, die dus interesse hebben dienen zich snel met de administrateur van de Stichting cultureel werk Texel in verbin ding te stellen. Ook avondbezoek aan de tentoonstel ling is mogelijk, echter alleen in groeps verband. Ook dan wordt er deskundige toelichting bij verstrekt. FOTOWEDSTRIJD VOOR AMATEURS Dit jaar zal voor de vijfde maal de „Week van de Fotografie" worden ge organiseerd en wel van 7 t/m 14 mei a.s Radio en televisie, dag-, week- en nieuwsbladen zullen ons weer wijzen op de talloze mogelijkheden die de prachtige hobby, die de fotografie is, te bieden heeft. In Den Burg zal in die week weer een foto- en filmavond worden georgani seerd. Flitsbal na, dat is al traditie. Er zullen 8 mm.-films en dia's worden ge toond en de handelaren Nauta en Lange- veld De Rooij zullen, evenals verleden jaar, weer allerlei apparatuur tonen. Er wordt ook een fotowedstrijd uitge schreven, waarvan de resultaten in de zaal te zien zullen zijn. Amateurs opgelet Wij raden de Texelse foto-amateurs ran zich al te bezinnen op deze wedstrijd. Een maand is zó om! De voorwaarden worden per advertentie nog precies be kend gemaakt. De amateurs kunnen ech ter al aan het werk. Gebleken is dat de Texelse amateurs nog wat huiverig zijn voor een als bindend opgegeven onder werp Daarom: het onderwerp is vrij. De foto's mogen niet al eens voor een wed strijd op Texel ingezonden zijn. Nationale fotowedstrijd De Stichting ter bevordering van de Amateurfotografie organiseert, in samen werking met de Vereniging van Neder landse Gemeenten, een nationale foto wedstrijd. Daarvoor is wèl een onder werp opgegeven: „De plaats waarin wij wonen". Deze fotowedstrijd heeft dus een onderwerp dat door alle fotograferenden in kleine en grote plaatsen te vinden is! De wedstrijd is verdeeld in 2 groepen: a Jeugdafdeling tot 18 jaar; b. Afdeling van 18 jaar en ouder. Bij de fotohandel zullen de wedstrijd- voorwaarden binnenkort beschikbaar zijn. Wanneer U thans de Hogeberg opfietst zult U getroffen zijn door het bijzonder fraaie uiterlijk van onze nieuwe jeugd herberg „Panorama". Geheel in de stijl van het weidelandschap met zijn tuun- wallen en schapenboeten, is dit nieuwe gebouw opgetrokken Dit is onder meer te danken aan het rieten dak, dat door z'n natuurlijke grijsbruine kleur als het ware „opgaat" in de Hogeberg. Indertijd heeft men tot de volledige herbouw be sloten, nadat vast was komen te staan dat de oude jeugdherberg, eigenlijk een omgebouwde boerenstolp, in zodanige staat van verval verkeerde dat het on verantwoord was, hier de trekkers onder te brengen. Aanvankelijk had men met de uitbreiding van de oude stolp willen volstaan, maar toen men eenmaal begon een gedeelte van het gebouw te slopen, bleek wel, dat de enig juiste oplossing een geheel nieuw gebouw zou zijn. Dat nieuwe gebouw is gekomen. Wij zijn er een kijkje wezen nemen en zijn enthou siast geworden. De jeugdherberg heeft iets bijzonder bekorends. Misschien zit 'm dat in de knusse binnenplaats, die geheel beschut ligt tussen de hoge daken. Hier is ook de fietsenstalling aangebracht, die genheid het gebouw rustig te bezien. Aarzelt u niet er binnen te gaan, want u zult met open armen ontvangen worden, ruimte biedt aan ongeveer 125 rijwielen; dat is dan ook de personencapaciteit van de jeugdherberg. Als trekker kom je dan in de ont vangsthal. Daarnaast ligt het administra tiekantoor. Vanuit de hal kunnen we in de recreatieruimte komen. Dit is een enorme zaal die heel wat meer ruimte biedt dan dat bij de vorige herberg het geval was. Ondanks de betrekkelijke kaalheid van het vertrek, doet het toch vriendelijk en gezellig aan. Dat is te danken aan de tamelijk donkerbruine vloerbedekking van yeug hout en niet in het minst aan de open haard, die een centrum vormt waaromheen men zich zal scharen op de kille zomeravonden. Dit dagverblijf staat rechtstreeks in ver binding met de keuken door middel van een doorgeefkast. Omdat de jongelui alles zelf moeten doen, dat is nu eenmaal het jeugdherbergsysteem, zal dat wel bevallen. Begrijpelijk is het, dat deze grote ruimte alleen maar gebruikt wordt in het hoogseizoen. In de wat slappere voor- en nazomertijd wordt gebruik ge maakt van een belangrijk kleiner dagver blijf, dat direct achter het grotere ligt. De garderobe is ook ruim en bovendien verwarmd. Eventueel natte kleren kun nen hier drogen Laten we hopen dat onze trekkers niet vaak van dit droog- systeem gebruik hoeven te maken. Even eens in de benedenverdieping zijn de toiletten en het waslokaal gebouwd. We zijn hier in de jongensafdeling van „Panorama". Slaapzaaltjes Er is niet één grote slaapzaal maar verschillende kamers, waarin 8 bedden zijn ondergebracht. Steeds twee boven elkaar. De bedden zijn voorzien van schuimplastic matrassen. Schuimplastic is juist voor een instelling als deze zeer practisch. De vloerbedekking is linoleum. Zwart van kleur met kleine felgekleurde motieven er in verwerkt. Bijzonder smaakvol. Alle kamers komen uit op een gang die ruimschoots doorgang naar de binnenplaats verleent. Achter de kamers is de bagageruimte ingericht. Deze is langs de binnenplaats bereikbaar. Dat is natuurlijk handig, want het voorkomt ge sleep met materiaal door het gebouw. We gaan naar de meisjesafdeling. Deze is boven. We lopen dus de trap op en dan valt ons oog op.een groot doek. Hier achter gaat het geschenk van de Texelse bevolking schuil, dat pas heden zal wor den onthuld. Overigens hebben we het gewaagd een tip van de sluier op te lich ten en wat we er zagen was beslist zeer fraai.. Ook op de meisjesafdeling de zelfde smaakvolle kleuren van vloerbe dekking en houtwerk. Ook hier de toi letten met het waslokaal. Wascapaciteit: 19 kranen en drie douches. Op deze afde ling is ook de assistentenkamer. Vanuit deze verdieping hebben we een prachtig uitzicht over de omgeving. Bij helder weer kijken we tot ver over de Wadden zee. Er is aan de binnenzijde van het gebouw een plat dak. Dit kan makkelijk worden bereikt vanuit de slaapkamers Het platdak staat via een brandladder in verbinding met de begane grond. In ge val van brand is dat natuurlijk zeer ge wenst. We gaan weer naar beneden en nemen een kijkje in de kelder. Ook deze is zeer ruim en in vergelijking met het oude keldertje in de vorige jeugdherberg een geweldige verbetering. De kelder is tegelijk opslagruimte. Tevens is er een vleessnijmachine in aangebracht. De keuken Eigenlijk zijn er twee keukens. Ten be hoeve namelijk van hen die om een of andere reden zelf hun potje willen koken is er een extra keuken ingericht. Voor buitenlanders, die liever geen Hollandse kost eten is dit van belang. De grote keuken is voortreffelijk ingericht. Er zijn drie zeer grote aanrechten met gootste nen. De aanrechten staan los van de wand zodat aan beide kanten gewerkt kan worden door meerdere jongelui, die elkaar op deze manier niet hinderen. Er wordt op gas gekookt. Propaangas wordt voor dit doel gebruikt. Er zijn 10 cilin ders in voorraad. Propaangas heeft het voordeel, dat het bij vorst niet bevriest. Er is een aardappclkookketel met een inhoud van 100 liter. Tevens een aard- ei ppelschrapmachine. De gehele keuken is uit graniet gemaakt. De boel is makkelijk schoon te houden. Mede ook door de vele afvoerputten. Dat was zo ongeveer de inrichting van de eigenlijke jeugdher berg. Ook de privè-afdeling van de her bergvader, de heer Veldwisch, en z'n gezin mag er zijn. Beneden: Hal met W C. en douche en een grote ruime huiskamer. In de huiskamer konden we ook het nog in „aanbouw" zijnde steentjesmotief be wonderen met de namen van de Texe laars, die één gulden of meer hebben ge geven voor het herbergcadeau. Boven zijn de slaapkamers Vier stuks totaal. Allen met vaste kast. Ook hier wordt de jeugdherbergstijl doorgevoerd, want ook deze bedden staan met tweeën boven el kaar. U ziet het: De nieuwe jeugdherberg mag er zijn. Wanneer U zelf eens een en ander in ogenschouw wilt nemen, dan is daar gelegenheid voor a.s. zondag en dinsdag van 2 tot 6 uur 's middags. Architect was de heer N Schermer, aannemer Fa. Koorn, het schilderwerk werd uitgevoerd door de fa. J J. Vonk, het loodgieterswerk was van Joop Veld kamp; rietdekker was de heer Sijm; de elektroaanleg van Martien Bakker en de gasinstallatie werd aangelegd door Bak- ker's Ijzerhandel. GELEGENHEID TOT BEZICHTIGING VAN DE JEUGDHERBERG Tijd van de heropening vervroegd! Hedenmiddag zal de jeugdherberg „Panorama" worden heropend. De her- cpeningsplechtigheid, die, zoals bekend is, verricht zal worden door de Commis saris der Koningin in de provincie Noordholland, zal niet aanvangen om half drie, zoals aanvankelijk werd mede gedeeld, doch al om TWEE UUR Be trokkenen worden verzocht even vóór die tijd bij de jeugdherberg aanwezig te willen zijn. De vervroeging houdt ver band met het feit, dat de Commissaris genoodzaakt is reeds met de boot van 15.30 uur weer van Texel te vertrekken. Op dat tijdstip moeten dus de voornaam ste onderdelen van het openingsceremo- niëel afgewerkt kunnen zijn. De officiële sluiting van de openingsplechtigheid blijft bepaald op plm. 5 uur n.m. Auto's zullen slechts aan de zuidzijde van de weg geparkeerd kunnen worden (dus niet vóór de jeugdherberg). In verband met de aanwezige ruimte zal de heropening slechts bijgewoond kunnen worden door genodigden. Het ligt echter geenszins in de bedoeling de overige Texelaars niet in de gelegenheid te stellen de nieuwste Texelse aanwinst te bezichtigen, alsmede het „Texelse ca deau" voor de jeugdherberg. Integendeel het bestuur heeft gemeend hiertoe alle mogelijkheid te bieden en heeft besloten de nieuwe jeugdherberg ter bezichtiging open te stellen op: zondag 10 april a.s. n.m. 2-6 uur en dinsdag 12 april a.s, n.m. 2-6 uur. Op deze tijden bestaat dus alle gele- S.V. TEXEL De adr. N.H. van de KNVB zal op korte termijn een amateur-spelleiders cursus in Den Helder organiseren. Deze cursus bestaat uit 10 wekelijkse lessen. De bedoeling is dat daarvoor geschikte leden zodanig worden opgeleid, dat ze na afloop van de cursus in staat zijn onze jeugd een behoorlijke opleiding te geven. Er zal getracht worden de cursus op za terdagmiddag te houden. Leden of ande ren, die hiervoor belangstelling hebben, worden verzocht zich vóór 11 april a.s. op te geven bij de secretaris G. ten Cate, tel. 143. We hebben voor de beker geloot tegen HRC op 10 april, dus a s. zondag op ons terrein. Dat wordt aanpakken, Texel! Als we verliezen spelen we op 2e paasdag voor een herkansing. Om 1.30 uur speelt afd. junioren: Texel-ZAP b. In een rondschrijven van de voorzitter van de afd. N.H. uit hij z'n grote be- zorgheid over het te kort aan scheids rechters en dringt er bij de verenigings voorzitters op aan om belangstelling te wekken voor deze belangrijke functie. Zo er onder onze sportliefhebbers mensen zijn die zich beschikbaar willen stellen, laat U dit dan even weten en wij zorgen voor opgave. De nadere inlichtin gen volgen dan spoedig. Mocht U er be langstelling voor hebben, aarzelt dan niet. Het is een mooie taak, en de jeugd bewijst U een goede dienst. ONDER DE POMP Wat sei je, wie appele faart, wie appele eet? Ja, maar met de eende gaat dót niet op!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1