Cjroen Twartsjexels in het harL, op staat alleen ouden echtpaar in Den Hoorn Zuiver Uw bloed met Kruschen. SATERDAG 7 MEI 1960 74e JAARGANG No. 7452 TEXELSE COURANT Verschijnt woensdags en saterdag» Bank: R'damse Bank, Coöp. Boeren! Bank. Postgiro 652. - Abonn-pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mxa 4 MEI HERDENKING VAN HEN DIE VIELEN Texel heeft ook dit jaar de doden her dacht. Op de avond van de vierde mei hebben honderden inwoners van Den Eurg zich geschaard om de vlaggemast nabij de begraafplaats in de Kogerstraat. Voorafgegaan door het Fanfarecorps vertrok de stoet vanaf de Groeneplaats. Na een rondgang over het kerkhof wer den twee minuten aan hen gewijd die voor ons allen hun leven hebben gegeven. Door overheid en burgerij werden daarna bloemstukken neergelegd. Tijdens de herdenkingssamenkomst in de Herv. kerk werd het woord gevoerd door Pastoor Persoon. Het R.-K. Kerk koor zong o.a. „Jesu Salvator mundi" (Reponsorie voor een overledene). Kranslegging Russenbegraafplaats In de middaguren hebben vertegen woordigers van de Russische Ambassade een krans gelegd bij het monument op de Russenbegraafplaats. Namens de ge meente Texel heeft Burgemeester De Koning deze taak verricht. Wij vinden het jammer dat deze krans legging niet in een vaster omlijnd plan plaats vindt. Nu waren er burgers die minstens een uur hebben staan wachten, verscheidene zijn dan ook voor dat de plechtigheid plaats vond naar huis terug gegaan. Wij weten, dat de plaatselijke overheid hier geen zeggenschap in de or ganisatie heeft, maar misschien is meer overleg het volgend jaar mogelijk. Ook deze plechtigheid ging zonder woorden gespaard. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 6 tot en met 11 mei 1960 Geboren; Elisabeth Marina, dv. Her man J. Keijser en Klaasje Groot; Grietha, dv. Hendrik v.d. Ster en Pouline J. Eel- man; Sietske, dv. Theo Jonker en Elisa beth Daemen; Cornelia Jacoba, dv. Bas- tiaan Kooger en Maria R. Daalder. INGEKOMEN PERSONEN Immetje Bakker, van Amsterdam, Der- kinderenstr. 133 II naar Schilderend 87; Tiemen A. Remmers (en gezin) van Cuyk, Stationsstr. 25 naar Wilhelmina- laan 19; Hendrik A. Vermetten (en gezin) van 's-Gravenhage, Gev. Deynootweg 73c naar Vogelmient 9, De Koog, Wieger Pit (en gezin) van Usquert, Streeksterweg 6 naar C 113. VERTROKKEN PERSONEN Henk Broekman (en gezin) van Waal- derstr. 25 naar Hilversum, Melkpad 28; Willem van der Boom (en gezin) van Schilderend 101 naar Amsterdam, Nas- saukade 81; Grietje Bisschop, van Oester- str. 9 naar Apeldoorn, Hoog Soeren 78/2; Johanna C. Roeper, van Warmoesstr. 81 naar Schiedam, A. Muysstr. 50; Nelly Witte, van H 90 naar Blerick, Excelsior- plein 7; Hermannes Beuvlng (en gezin) van E 32 naar Ens (NOP), Drietorensweg 14b; Hendrika M. Zijm, van Barentszstr. 9 naar Amsterdam, Overtoom 526 in; Jannetje C. Verijzer, van O 103 naar Pingjum, Strandweg 8; Johan M. Oetel- mans, van O 89 naar Amsterdam, Wilhel- minastraat 108 I. AANMELDING VOOR DE PROEFKLAS VAN DE RUKSHOGEREBURGER- SCHOOL TEXEL Als aanvulling op de oproep ter aan melding van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 1960-1961 en als mededeling voor hen, die nog niet geheel op de hoog te zijn van de toelating diene het vol gende. Aangemeld kunnen worden goede leer lingen van de 6de klas van de lagere school en van de eerste klas van de ULO-schoo! Deze leerlingen maken een proefklas mee van 8 middagen in de pe riode 13 - 24 juni 1960. Naar aanleiding van hun prestaties in deze proefklas en van de inlichtingen van de betreffende hoofden van scholen wordt beslist of de aangemelde leerlin gen tot de school kunnen worden toege laten. De aanmelding dient bij voorkeur door een van de ouders persoonlijk te ge schieden aan de school. De directeur van de school is gaarne bereid aan de ouders nadere inlichtingen of adviezen betreffende de toelating t« geven. Jitqavo N.V. v.h. Lcmgeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij )en Burg - Texel - Postbus 11 - Te! 11 ZONDAGSDIENST DOKTOREN Den Burg: DOKTER VAN LOON (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) Oosterend en De Cocksdorp: DOKTER SIEBINGA (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) Dierenartsen: J. DORRESTIJN, te! 578 (ingaande j zaterdagmiddag 12 uur) CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 11 mei consultatiebureau Woensdag 11 mei a.s. worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht tot vier uur. 1 MEI-FEEST FRIS OPGEZET Ook dit jaar weer hebben vele Texe laars de dag van de arbeid gevierd. In de keurig verzorgde zaal van Casino sprak maandagavond de heer D. Dapper, voorzitter van de Texelse Be- sluurdersbond, het openingswoord, na mens P. v.d. A., N.V.V. en VARA. Een speciaal welkom riep hij toe aan burge meester De Koning en aan de spreker van deze avond, Dfs. H. Eijsink, mede werker van de „Wiardi Beckmanstich- ting". Na deze korte opening was het woord aan de „Stem". De arbeiderszangvereni ging, die al jaren onder leiding van de heer Craanen aan de 1 Mei-viering me dewerking verleent. De spreker had als onderwerp: „Gelijk heid van kansen, Gelijkheid van rassen; Vrede door recht", de mei-leuze van dit jaar. Vriendschap en broederschap voor en door alle rassen in de wereld, zo begon de heer Eijsink zijn rede. In de huidige samenleving is nog niet alles in orde. Er zijn nog steeds kinderen, die niet in de gelegenheid zijn hogere scholen te be zoeken, er is dus nog verschil in rechten. Ieder mens heeft recht op een behoor lijk bestaan, recht op een goede woning. Als voorbeeld van de onrechtvaardige verdeling van het inkomen, schetste spre ker de uitbetaalde tantièmes aan direc ties en commissarissen van verschillende bedrijven. Ook het verschil blank en zwart werd naar voren gebracht. Zolang er nog ras senhaat is klopt er iets niet in de samen leving. Waarom heeft een gekleurd mens minder recht op bestaan en minder mogelijkheden in de samenleving dan de blanke? In wezen zit er geen verschil in de mens. We worden allen op gelijke voet geboren. De mens brengt zelf de ver deeldheid in de wereld. Sommige par tijen wakkeren die verdeeldheid aan. Wij moeten waken, als het niet reeds te laat is, dat hier in ons land de rassenhaat geen voet aan de grond krijgt. Het gaat in de wereld om de vrede, niet door macht maar door recht moet deze vrede gehandhaafd blijven of ontstaan. Ook het streven van de huidige rege ring, het willen behouden van het kolo nialisme, werd door de heer Eijsink ver oordeeld. Ieder land heeft recht op zelf bestuur. Wij Nederlanders moeten niet proberen een ander volk te overheersen, maar laat de mensen in Nieuw-Guinea zelf komen tot een goede regeling. Het beheerschap over Nieuw-Guinea moet worden overgelaten aan de Verenigde Naties. Daarom moeten wij blijven strijden, zo besloot Drs. Eijsink zijn mei-betoog, voor een betere welvaart voor de gehele we reldbevolking, en op die manier zullen wij ons verbonden voelen met de miljoe nen socialisten over de gehele wereld. Het mei-feest was dit jaar fris van opzet. De spreker had, in tegenstelling tot sommige voorgaande jaren, een actu eel onderwerp: Het heden en de toe komst. Ook de omlijsting van het programma was aantrekkelijk. Dat was misschien de reden dat er veel jonge leden aanwezig waren. Onder leiding van mevr. Craanen werd een revue opgevoerd, die zeer in de smaak viel. Tussen de bedrijven door werd door de jongeren een dansje ge maakt onder leiding van de Ritmische Eilanders. Ook de Pioniers gaven diverse num mertjes te horen. Het toneelstukje, dat als sluitstuk van het programma diende, was een aardig slot. De collecte voor Vluchtelingenhulp bij de uitgang bracht ƒ49,18 op. Zoals reeds eerder geschreven, hebben v/ij een aparte advertentie-campagne gevoerd om de bezetting voor juni te stimuleren. Wij hebben het vertrouwen dat deze actie goed resultaat zal opleve ren. Tot onze verwondering vernamen we, dat bij sommige exploitanten (vooral on- aer hen die hun bedrijf hebben buiten het traditionale recreatiegebied) echter nog plaatsen zijn voor juli en augustus. Maandag a.s. zullen wij gaarne van die leden, die voor het hoogseizoen nog plaats hebben, telefonische opgave krij gen van hun accommodatie, opdat wij van hen evenals wij dat voor juni heb ben gedaan een aparte lijst samen stellen, die in een kleine oplage aan ge- interesseerde klanten wordt doorgezon den. Wij menen, dat wij op die manier de toekomstige gast een goede dienst bewij zen, en tevens onze leden van nut zijn De opgave sluiten wij maandag om 4 uur 's middags. Geef ons dus snel en za kelijk door de telefoon bericht; dan kun nen wij Uw belangen vlot behartigen. Zonder dat we reden tot klagen hebben over de contributiegelden die wij reeds hebben ontvangen, willen wij leden die ons nog niet betaalden er even op op merkzaam maken, dat het voordeliger is de aanbieding van de nota niet af te wachten. Voor incasso wordt 0,25 ge rekend. Contante betaling van de contri buties kan geschieden bij de V.V.V. aan de kassa, óf per giro (no. 15145) óf bij de drie banken in Den Burg. In de tweede helft van mei komt de loper met de nota's rond. Tot slot het gebruikelijke geheugen steuntje: Dat is de BEZETTINGSLIJST Schriftelijke opgave gaarne met spoed atin Parkstraat 2 te Den \J Burg. 4^ V.V.V.-Texel ONGELUK TE OUDESCHILD Oudeschild Woensdag is bij mevr. v. B.-W., door scherven van een brekend aquarium de polsslagader doorgesneden. Ze moest in een ziekenhuis worden op genomen. POLIO-INENTINGEN Maandag, 9 mei a.s. van 15.00 tot 17.00 uur zullen in het wijkgebouw van het Witte Kruis te Den Burg wederom inentingen tegen poliomyelitis plaats vin den. Ingeënt kunnen worden: kinderen, geboren in 1959, die op 11 april j.l. de eerste injectie hebben ontvangen; 2 kinderen, geboren in 1959, die de eer ste injectie nog niet hebben ont- gen; 3. een aantal „inhalers" van de jaar klassen 1945 t.m. 1958, die op 11 april j.l. voor de eerste maal zijn ingeënt. De onder 2 genoemde kinderen zullen geen nieuwe oproep ontvangen voor deze inenting. Echter dient wel te worden meegebracht de indertijd toegezonden oproep voor de eerste inenting. De tijd van opkomst is zodanig geko zen, dat gebruik gemaakt kan worden van de normale busdiensten van de T.E.S.O. Behalve de oproep dient te worden meegbracht de bij de geboorte-aangifte uitgereikte inentingskaart. Voorts moet als bijdrage in de kosten een bedrag van ƒ1,per injectie worden voldaan. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 8 mei op om 4.58 uur en gaat onder om 20.16 uur; 11 mei op om 4.54 uur en onder om 20.21 uur. Maan: 11 mei V.M.; 17 mei L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 7 mei 4.42 en 17.08; 8 mei 6.00 en 18.26; 9 mei 7.08 en 19.32; 10 mei 8.02 en 20.25; 11 mei 8.49 en 21.11; 12 mei 9.29 en 21.49; 13 mei 10.04 en 22.27; 14 mei 10.43 en 2300. Aan het strand ongaveer aen uur aar- der hoog water. Het wordt zo langzamerhand een tra- litie, dat wij voor het zaterdagnummer ran de Texelaar een gouden echtpaar unnen interviewen. Volgende week zijn le heer en mevrouw Bakker-Comman- leur 50 jaar in de echt verbonden. Me- rouw Bakker voelde er in het begin ïiets voor op een plaatje te gaan. „Een nens loopt toch niet met z'n eigen te coop. Het zou net wezen of we zo graag »ns gezicht laten zien". Wij hebben haar toen iets verteld van ie Texelse gemeenschap. Texel is als het vare toch één gezin. En waarom zouden ve dan niet met elkaar blij zijn als er veer een echtpaar deze mijlpaal heeft )ereikt. En met een zetje van haar man ïeeft de fotograaf dan toch een plaatje (eschoten. De heer Bakker is in Den Hoorn ge- )oren. Veertig jaar heeft hij geboerd op ,nr. 33". Die nummers is voor de familie Bakker wel belangrijk. Want op nummer I woont Bakker, op nummer 16 en op lummerzo zouden we door kun- len gaan. I Maar de bruidegom boert nu niet meer, net zijn bruid geniet hij van een rustige evensavond. Zelf verzorgt hij het huis houden en de vrouw, die moeilijk ter )een is, maakt zich ondanks haar 7 cruisjes verdienstelijk met de sokken- nand. Het is bij mevr. Bakker met recht: .Naastenliefde is het grootste gebod". Bakker heeft in hoofdzaak een scha- penbedrijf gehad. „Schapen helpen je in ie sloot, maar halen je er toch wel weer lit ook". Dat moesten we vooral in de trant zetten. Bakker bedoelde hiermee, lat er slechte en goede tijden zijn. Vier 0n Uw rksumatiok te Terdrliven. V/ant naarmate Kruschen's aansporen de werking onzuiverheden uit Uw bloed verdrijft, verdwijnen Uw pijnen vanzelf. Kruschens vijf minerale zouten bren gen Uw bloedzuiverende organen weer op gang, Uw bloed gaat sneller stromen en de pijn verwekkende onzuiverheden verdwijnen langs natuurlijke weg? DRIEDAAGSE REIS VAN HUISVROUWEN Dinsdag, met de eerste boot, zullen 56 dames de reis naar Zeeuws-Vlaanderen ondernemen. Dit is in het kader van een uitwisseling georganiseerd door de Bond van Plattelandsvrouwen. Het gezelschap zal o.a. een bezoek aan België brengen. ZELFDE CONTROLE Belanghebbenden wordt er op gewezen dat bij aanvoer van lammeren op de markt dezelfde controle als vorig jaar zal worden toegepast in verband met de rotkreupe! zoons wonen in de onmiddellijke omge ving, waarvan er een timmerman is Mevrouw Bakker is onder Hoorn ge boren. Maar ze voelde zich, na veertig jaar, echt Texelse. De kleine, gezellige huiskamer, is dins dag te klein. Ongetwijfeld zullen velen in Loodsmanswelvaren aanwippen om het echtpaar van harte te feliciteren. Dat doet „de Texelaar" bij deze. HET TULPENAALTJE (GELUKKIG) SCHAARS IN ONS LAND Voor de afdeling Texel van Bloembol lencultuur sprak dinsdagavond de heer L. N Onderwater over het gevreesde tulpenaaltje. „Gelukkig is in ons land", aldus de heer Onderwater, „het tulpenaaltje nog een weinig voorkomend verschijnsel. In Engeland komt het echter vrij veel voor en daarom moeten wij alle maatregelen treffen om van deze zeer gevreesde be smetting verschoond te blijven". Aan de hand van kleurendia's toonde spreker de verschijnselen die bol en plant vertonen als ze zijn aangetast door het aaltje. In dit ongdierte zit weinig verschil rret het narcissenaaltje. In ons land is dit jaar één bedrijf ge vonden waar dit aaltje aanwezig was. Hier is geen bestrijdingsmiddel voor, de bollen moeten worden vernietigd. Dit is ten dele een strop voor de kweker. Na taxatie ontvangt hij een vergoeding van 100%. De uitbetaling wordt gebaseerd naar marktprijs op de dag van taxatie. De kweker heeft niet het recht om op oat perceel de eerste jaren bollen te felen. Vruchtwisseling is van groot be lang. Zelfs na een jarenlange rustperiode van de grond kan het diertje toch weer de kop opsteken. Als de Texelse bollenkwekers iets be speuren waar zij geen raad mee weten, dan is het raadzaam de PD of keurings- raad te waarschuwen. Symptomen van het aaltje hebben veel gemeen met plek ken van vorstschade. De heer Onderwater gaf over deze ziekte een zeer duidelijke uiteenzetting, waarvan de aanwezige kwekers zeker ge bruik zullen maken op hun bedrijf. Ech ter hopende, dat deze ziekte het eiland Texel niet zal bereiken. Diploma uitreiking De afgelopen winter is door de heer Onderwater een speciale cursus verzorgd voor bollenkwekers. Er kwamen heel wat geslaagden uit de bus. 17 diploma's werden deze avond overhandigd. Dit di ploma is geen erkenning als kweker, maar het bezit van dit getuigschrift kan een aanbeveling zijn bij een eventuele sollicitatie. De volgende personen ont vingen het diploma: F. Koorn, J. Trap, Joh. Smit, C. Smit, C. Kok, C. Blom, J. Eelman, D. Eelman, H. v.d. Ster, D. Zoete, Du Porto, Van Strien, De Visser, Borgman, Kooi, Rijk en Vonk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1