Cjroen ZwarL-Jexels in het harL, Over kerkbouw en iets over Oudeschild ff „GoucT in huize Sint Jan Weinig belangstelling voor vergadering van het Witte Kruis Foto- en Filmavond ook dit jaar groot succes ZATERDAG 14 MEI 1980 TEXELSE 74» JAARGANG No. 7434 COURANT Uitgov» N.V. v.h. Langeveld da Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdag» en taterdag» Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm De Hervormde kerkbouwactie gaf een aantal merkwaardige verschijnselen te zien. Het meest opvallend was wel het resultaat. Er zal wel niemand geweest zijn, die binnen zes maanden een op brengst van tien miljoen gulden heeft durven voorspellen. Daarnaast deed zich het merkwaardige feit voor. dat voor het eerst in haar geschiedenis deze kerk een systematisch gebruik maakte van de moderne middelen der publiciteit. Ze verwierf zelfs de eerste prijs onder de reclamecampagnes van 1959. En tenslotte bracht de actie ook nog deze verrassing, dat de collectes voor andere kerkelijke doeleinden in de hoogconjunctuur der vrijgevigheid gingen delen. Uiteraard waren er positieve en nega tieve reacties. Teveel om op te noemen. Maar nu hier op Texel de plannen voor de restauratie van het kerkje te Oude schild vastere vorm krijgen, lijkt het me nuttig op twee punten uit de ontwik kelde discussies nader in te gaan en ten slotte iets te vragen voor Oudeschild. Het eerste punt betreft het kerkge bouw als gewijde ruimte. Er zijn mensen, die de hele hedendaagse kerkenbouw een groteske geldverspilling achten, omdat ae gemeenten evengoed kunnen samen komen in concertzalen, kantines, boere- schuren, bioscopen, aula's van scholen en dergelijke localiteiten. Het christelijk ge loof is immers een zaak van het hart, zodat de plaats van samenkomst geeste lijk van geen belang is. Vele voorbeelden worden er dan genoemd om deze gedach- tengang uit de praktijk toe te lichten. Nu heeft men stellig gelijk, dat het geloof een zaak van het hart is en dat het wezenlijke van de eredienst soeverein is tegenover de plaats van samenkomst. Al leen, daarmee heeft men v/el behartens- waardige dingen gezegd, maar verder nog weinig te berde gebracht in het vraagstuk van de kerkbouw, omdat alle betrokkenen dit zonder meer onder schrijven. Men kan intussen, bij enig nadenken, toch moeilijk volhouden, dat met deze opmerkingen het probleem afdoende is behandeld. Enkele vragen kunnen dit verduidelijken. Ten eerste. Als het geloof een zaak van het hart genoemd wordt, is daar dan niet typisch mee bedoeld, dat heel het ieven er door gestempeld en gestyleerd wordt? Waarom trekt men eigenlijk z'n zon dagse pak aan bij de kerkgang? Alleen voor de show of ook om de verheuging in, God? Kan men nu in de onderhavige Kwestie redelijkerwijs ontkennen, dat een sierlijk dorpskerkje of een machtige kathedraal of een modern bedehuis de aangewezen kledij vormt voor het speci fieke gebeuren van de openbare ere dienst? Ten tweede. Het is al toegegeven, dat het wezenlijke van de eredienst soeve- ïein is tegenover de plaats van samen komst. Maar dat houdt toch zeker niet in, dat als er de mogelijkheid bestaat onze eerbied hiervoor gestalte te geven, wij niet genoopt zouden zijn dit ook te doen? Ten derde. Ieder bouwwerk wordt op getrokken en ingericht voor zijn speciale bestemming. Is het nu niet vanzelfspre kend, dat de prediking van het evan gelie, de sacramentsviering van de ge meente, het gebed der christenen, de 'ofzang en de stilte tot God, de persoon lijke beleving van het heilgeheim, ja heel dit wonderlijke en blijde gebeuren van de eredienst, als het ware roept om een eigen, van vreemde smetten vrije, aan dit ene toegewijde en zo voor het geloof geheiligde ruimte? Ten vierde. Het is ongetwijfeld juist als het geloof een zaak van het hart ge noemd wordt. Maar juist voor de gelovi gen zijn er, als het goed is, andere din gen niet minder van belang dan de r*igen heilszekerheid. Drukt het ambt niet uit, dat alle arbeid God toebehoort, zegt de zondag niet dat alle tijden in Zijn hand zijn, is de gemeente niet representante van alle volkeren, wordt in de liefde Gods niet alle wet volbracht en alle geweten bevrijd, weet niet de christelijke hoop van de toekomst voor heel de schepping en alle schepselen? En kan men zo vanuit een goede bijbelse intuïtie in het kerkgebouw niet bele ven, dat het hele land door God geroepen wordt en dat Hij bij alle mensen wil wonen? Ten vijfde. Zoals men in het gebed de ogen sluit en de handen vouwt om van- fit de eigen wereld bij God alleen te zijn, zo helpt een aan het geloofsleven ertrouwde en aangepaste ruimte om zich op de eredienst te concentreren en zich te verkwikken aan de heilzame Tegenwoordigheid. Is het daarom niet een beetje cru te beweren, dat het ge loof als zaak van het hart geen belang heeft bij een werkelijk heiligdom? Zo zijn er nog wel meer vragen te stellen. Maar gezien de plaatsruimte moeten we overgaan naar het tweede punt, waarop we willen wijzen in de discussie rondom de kerkenbouw. Dit tweede punt acht ik persoonlijk daarom van groot gewicht, omdat het hierbij om de practische roeping van de gemeente gaat. De eerste opdracht van de christen is zo zegt men de dienst aan de naaste. Kan men daarom niet beter huizen bouwen, hongerigen voeden, vluchtelingen helpen, kinderen bescher men, gevangenen reclasseren, zieken verplegen? Inderdaad het zij in bescheidenheid opgemerkt dit alles en nog veel meer hoort er bij en wordt ook vaak in stille toewijding verricht. Meer dan men veelal beseft. Dat bleek me weer eens toen een poosje geleden gecollecteerd werd voor de ruim tienduizend kinderen, die in de Hervormde inrichtingen worden ver zorgd. Vele leden wisten geen en kele van de eigen instellingen te noemen; laat staan die van de andere kerkge nootschappen; en toch wordt dit werk gedaan. Maar men moet de ene opdracht niet tegen de andere inruilen. Want ook ker kenbouw is dienst aan de naaste. Dat is het wat men voortdurend over het hoofd ziet: bij de nieuwbouw of restauratie van een kerk stelt men niet alleen een liturgische maar eveneens een diaconale aangelegenheid aan de orde. Ik ben het met dominee Stern eens, die schreef: ,.Wij overschatten de macht der traditie in onze tijd, als we menen dat de mensen alleen nog uit traditie naar de Kerk komen. Het is de macht van het evan gelie die hierachter verborgen zit" Er leeft bij velen een hunkering naar de levende God en bij het bouwen van een kerk komt men aan dit zielsverlan gen tegemoet. Een kerk wordt niet alleen uit liefde tot God gebouwd, maar even eens uit liefde voor de mensen, die bij brood alleen niet leven kunnen. Ieder, die de dag kent waarop Christus zijn intocht hield, weet dat alleen de procla matie van het evangelie de mensen im muun maakt tegen de leugengeest en zo de grond van hun bestaan doet oplichten ln elke rechte kerkdienst wordt de ver eenzaamde mens tot gemeenschap be vrijd, wordt de ban van zijn dood door broken, wordt de mislukte en van zich zelf vervreemde zondaar omgeschapen tot een hoopvol, dankbaar en paraat mensenkind. Het is dan ook geen spits vondigheid maar aantoonbare werkelijk heid, dat kerkbouw ook voor het overige leven en werken van de gemeente rijke baten afwerpt. Wie de mensen éénmaal het goud van het evangelie geeft, die krijgt het een leven lang in wisselgeld terug. Daar is het niet om begonnen, maar daar loopt het als vanzelf op uit, want Christus maakt de armen rijk. Daarom is om een voorbeeld te noe men de gemeente van Den Burg van harte te feliciteren met de meer dan drieënzestighonderd gulden, die ze voor de kerkbouwactie heeft opgebracht. Ze heeft daarmee bewezen in Christus te zijn verrijkt met een vrijgevig hart en ze heeft beseft dat kerkenbouw onder de eerste levensbehoeften moet worden ge rekend. In de overige dorpen was het resultaat naar verhouding vaak even gunstig. Zo heeft Texel duidelijk blijk gegeven voor deze goede zaak een milde hand te hebben. Het lijkt de restauratie- commissie dan ook geen overmoed om dezelfde welwillendheid te verwachten, nu zij het herstel van het aloude en leuke kerkje van Oudeschild aan de orde stelt. Ieder kan inzien, dat evenals Den Hoorn ook Oudeschild de hulp van het hele eiland nodig heeft. Het gaat om een passende ruimte voor de eredienst en het gaat om mensen, die bij brood alleen niet kunnen leven. De havenkan- ters zelf durven het aan en zijn op be wonderenswaardige wijze aan de gang. Aan particuliere giften van buiten Oude schild wordt gerekend op 10.000,—. De folders zullen later worden verspreid, maar reeds nu vermeld ik: postgiro C19686 t.n.v. Kerkvoogdij Oudeschild. Texel; bankrelatie Coöp. Boerenleenbank Den Burg, Texel. Geef ze, gééf ze de gewijde Ruimte! G. H. Wolfensberger INGEKOMEN PERSONEN Dina P. Westdorp, van Zaandam, F. Halsstr. 29 naar De Ruyterstr. 95, Ger- i it je Steunebrink (ev. Mosk) van Leeu warden, Boerhavestr. 62 naar Weverstr. 56; Cornelis P. A. Ruigrek, van de Lier, Ouderampsweg 12 naar C 44; Willem Garssen, Theodorus J. Vroone Bernardus Kooi, van Buitenhaven 5, Den Helder naar H 131; Jozef C. P. Swarthof, van Nijmegen, O. Mollenhutsweg 21 naar Weverstr. 23; Josephine J. M. Velzeboer (ev. Ruigrek) van Amsterdam, V. v. Goghstr. 53hs naar C 44; Saapke Sannes, van Barradeel, Haerdewei 2-4 naar Ste nenplaats 2. OUD-TEXELSE GAAT IN ZUID-AFRIKA DANSEN De Unie van Zuid-Afrika bestaat bin nenkort een halve eeuw. Ter gelegenheid hiervan worden in dit, tegenwoordig nog al in het nieuws staande, land allerlei festiviteiten georganiseerd, die een sterk internationaal karakter dragen. Eén van deze stunts zal het optreden van ver schillende Europese dansgroepen zijn. Ook de Schermer dansgroep is uitgeno digd. Donderdag 28 april steeg van Schiphol een vliegtuig op, vol met dan sers en danseressen. Totaal 24 personen. De groep staat onder leiding van burge meester Posch uit Oterleek. De groep zal in een 24 steden en plaatsen in Zuid- Afrika optreden. Een interessante onder neming dus, waaraan ook wordt deelge nomen door mej. B. R. Buysing Damsté uit Barsingerhorn, een oud-Texelse. Zij heeft opdracht gekregen een ver slag te maken over de gehele tocht; wij wensen mej. Buysing Damsté en haar reisgenoten veel succes met hun optreden in het „zwarte" werelddeel. ONGELUK OP DE POSTWEG Dinsdagmiddag gebeurde op de Post weg in Eierland een ernstig ongeluk. Eddy van der Star, Slufterweg, fietste aan de rechter kant van de weg toen een volkswagen, bestuurd door de heer De Vries uit Heiloo, hem achterop reed. Naast de heer De Vries zat diens vijf jarig zoontje. Geheel onverwacht stak Eddy de straat over. De chauffeur gooide met een vaart zijn stuur om, maar raakte toch de jeugdige fietser. De achtjarige Eddy liep ernstige wonden aan zijn be nen en een hersenschudding op. Hij is naar een ziekenhuis te Den Helder over gebracht. De heer De Vries kwam er zonder kleerscheuren af. Dit mag zeker een wonder worden genoemd. Zijn zoon tje sloeg met zijn hoofd door het voorruit en liep ernstige wonden op. De auto kwam in de sloot terecht. In de tuin van het R.-K. Rusthuis heeft donderdag de vlag gewapperd. Er was feest! Vijftig jaar geleden werd het hu welijk voltrokken van C. van der Werf en N. Bakelaar. De heer en mevrouw Van der Werf verblijven nu in het rust huis aan de Molenstraat. Dat het kwieke echtpaar het daar naar de zin heeft is ons duidelijk geworden. Voor geen goud meer terug naar een burgerhuis. Eerst moest het wel wennen hoor", zo vertelde ons de bruid, „maar nu vind ik het reus achtig". De bruidegom was niet zo spraakzaam. „Want", zo zei hij, „wat ik zeg, zetten jullie allemaal in de krant. Een plaatje vind ik genoeg". Daarom zullen we het hier bij laten. Dinsdagavond werd in hotel De Graaf de algemene ledenvergadering van het Witte Kruis gehouden. Groot was de op komst zeker niet. Behoudens de 12 be stuursleden was er één lid aanwezig. Of de leden geen belangstelling hebben, of dat er gedacht wordt het gaat prima, willen wij nu niet omschrijven. Wel staat vast dat het Witte Kruis er vrij aardig voorstaat. Dit komt door de nauwere samenwerking met het Algemeen Zieken fonds Texel. De heer P. Beemsterboer presideerde voor de eerste maal de vergadering als voorzitter. De heer Remmers bracht als secretaris de notulen en het jaarverslag uit. Uit het jaarverslag kwam duidelijk naar voren dat de belangstelling voor het badhuis afneemt. Dit komt omdat steeds meer woningen worden voorzien van een douche. Deze teruggang was dan ook de reden, dat het bestuur heeft besloten de openstelling op donderdag te doen ver vallen. Er werd door 10.545 personen in 1959 gebruik gemaakt van het badhuis, dat is iets minder dan 1958. Gemiddeld is dit 200 baders per week. Als de belangstelling voor het badhuis blijft teruglopen is het niet uitgesloten, dat ook de vrijdag zal moeten vervallen. Het is gelukkig, dat het badhuis een onderdeel is van Het Witte Kruis, want de financiën staan er niet rooskleurig voor: voor baden en douches is ontvan gen 3.570,95; de lasten van het badhuis zijn: Loon en sociale lasten badmeester 3.013,87; verwarming en verlichting ƒ1.527,13; waterverbruik 373,90; schoon houden etc. 60,32; diverse kosten ƒ79,25 Totaal 5.054,47. Dus hieruit kan men zien dat het bad huis een verliespost is op de resultaten rekening van het Witte Kruis. De heer Melissen bracht het financieel overzicht over het boekjaar 1959. Als penningmeester kon hij zijn boeken af sluiten met een batig saldo van ƒ1.976,57 De rondvraag leverde (gezien het druk ke bezoek) geen bijzonderheden op. Resultatenrekening over 't boekjaar 1959 van „Het Witte Kruis" LASTEN: Salarissen, soc. lasten wijkverpleegsters: Salarissen ƒ17.656,06 Sociale lasten 1.514,57 Pensioenpremien 3.041,49 Kosten vervoer 6.880,14 Over. kosten wijkverpleegsters 323,25 Kosten huishoudelijk beheer 4 138,99 Inningskosten contributies 1.778,42 Bijdragen 745,89 Kosten verplegingsmatenaal 1.593,62 T.B.C.-bestrijding: Versterkende middelen patiënten 872, Onderhoud ligtenten 110, Contributies en abonn. 56, Kosten verrichte diensten: Röntgenfoto's 168,47 Hoogtezon 64,65 Rheuma-bestrij ding 432,— Elektronische behandeling 196,95 Polio-vaccinatie 2.559,50 Consultatiebureau Loon en sociale lasten 3.013,86 Verwarming en verlichting 841,92 Sohoonh. en waterverbruik 153,80 Diverse kosten 82,46 Badhuis: Loon en sociale lasten badmeester 3 013,87 Verwarming en verlichting 1.527,13 Waterverbruik 373,90 Schoonhouden enz. 60,32 Diverse kosten 79,25 Afschrijvingen: Gebouwen 2.600,— Inventaris cons.bureau 180,— Kosten Gebouwen: Grondlasten e.d. 487,11 Onderhoud en verzekering 3.189,06 Rente Banken 89,08 Kosten schenkingen en legaten 393, Batig saldo 1959 1.976,57 Totaal ƒ60.193,33 BATEN: Subsidies, bijdragen, giften: Subsidie Rijk ƒ10.852,— Subsidie Gemeente 8.400,— Bijdragen zedelijke licham. 50,— Giften 699,50 Contributies 26.107,50 Klassetarief 144,— T.B.C.-bestrijding: Subsidie Gemeente t.b.v. patiënten 872,— Subsidie Ned. Ver. tot bestrijding T.B.C. 130,— Vergoeding v. verrichte diensten: Röntgenfoto's 200,— Hoogtezon 89,25 Rheuma-bestrijding 432,— Elektronische behandeling 144, Polio-vaccinatie m 3.996 Consultatiebureau Opbrengst Collectebussen 75,84 Gebruik gebouw derden 1.490,— Inschrijfgelden 341,71 Immunisaties 188,— Badhuis: Baden en douches 3.570,95 Opbrengsten uit Kapitaal: Opbrengst Effecten 212,88 Huren 1.377,70 Pachten 820,— Totaal ƒ60.193,33 BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 6 tot en met 12 mei 1960 Geboren: Marjolijn Antonette, dv. Wouter Stam en Anthonia Schinkels- hoek; Guustaaf Jan, zv. Rudi Veenstra en Geertruida Arp. Ondertrouwd: Marius P. van Eijk en Martha M. C. v.d. Hoort. Overleden: Cornelia Dogger (ev. J. Eelman) oud 63 jr.; Ruurd Henstra, oud 60 jr. (ev. R. W. Mollenhof). Het echtpaar Van der Werf heeft ruim dertig jaar aan de Kogerstraat gewoond. De bruid (78) is geboren in het Noorden, de bruidegom (bijna 80) in een originele stolp aan het Kogerveld. Op deze stolp heeft Van der Werf verscheidene jaren geboerd. Ook dit echtpaar wensen wij nog veel gelukkige jaren! Evenals vorig jaar organiseerden de fotohandelaren Nauta en Langeveld Rooij een foto- en filmavond. Deze tra ditionele avond, in het kader van de week van de fotografie, vond jongstleden woensdag plaats. Uit de samenwerking der beide firma's is een programma voortgekomen, dat op hoog peil stond. Mede door de bemoeiingen van de Texelse fotoclub „De Kiekendief" heeft men een goed beeld kunnen geven van de prestaties der Texelse „tekenaars met licht", zoals de heer J. van Wijk onze film- en foto-enthousiasten noemde in zijn openingswoord, waarbij hij een ge heel uitverkochte zaal mocht begroeten. Achter in de zaal waren de foto's ten toongesteld, welke ingezonden waren voor de wedstrijd. Het waren er in totaal 48 stuks, dus niet opvallend veel. Het gemiddelde peil van de opnamen was eahter opvallend hoger dan de vorige jaren. De jury, bestaande uit de heren Jan C. Bruin, A. C. Peetoom en H. Tiele- mans kende de volgende prijzen toe: Klasse beginners (niet zelf-afwerkor»): Eerste prijs: mevr Tiessen-Spaans, met de foto „bezig met het spel"; waardebon van 20,(te besteden aan foto-arti kelen); Tweede prijs: mevr. Kipperman, Beatrix- laan, met een foto van twee muzikanten; waardebon van ƒ10, Derde prijs: mej. E. P. van Weert, met haar foto „Concentratie"; waardebon van 5, Eervolle vermeldingen, (waaraan verbon den een prijsje, bestaande uit 10 flits- lampjes met 1 rolfilm) gingen naar de heer A. A. Broekman, Beatrixlaan, de heer Van Aalderen, Vogelmient, De Koog, mej. Nelly Witte, Kogerweg, en mevr. Wubs-Koorn, Weverstraat. Klasse gevorderden (zelf-afwerker»): Eerste prijs: de heer A. Westerlaken, Oudeschild, met een fraaie plaat van een meeuw in de vlucht. Hij krijgt dus de wisselbeker, die in het bezit was van de heer Th. v.d. Snoek, met een waardebon van 25,. Tweede prijs: De jeugdige Theo Timmer, Weststraat, met een pracht paardefoto. Waardebon van 12,50. Derde prijs: de heer B. F van de Berg, Schilderend, met de opname „Na gedane arbeid"; waardebon 7,50. Na de opening werd gestart met een drietal 8 mm amateurfilms. De eerste was „Band en bende" een twintig minu ten durend zwart-wit speelfilmpje van Joak Nauta. Het verhaal van een jazz band, waarvan een der leden (Jan Bruin, De Koog) in moeilijkheden komt doordat hij onschuldig betrokken raakt bij een inbraak. Bij een gevecht raakt Jan ge wond en het vastgestelde optreden van de band dreigt in het water te vallen. Maar alles komt op z'n pootjes terecht. Jan wordt vrijgesproken en het bandop treden 14 dagen uitgesteld. De film ein digt met een optreden voor een enthou siaste zaal. Een aardige film, die. vooral bij ihet jeugdige publiek zeer „aansloeg". De geluidssynchronisatie was opvallend goed, wat vooral bleek uit de perfect kloppende opnamen van dc musicerende bandleden. Ook onze waardering voor de speltechnische kwaliteiten der medespe lers. Alles was heel natuurlijk en echt. Jammer was het, dat de geluidskwaliteit op zichzelf niet steeds even goed was. Vaak waren passages slecht verstaan baar. Een groot contrast met deze film vorm de de produktie van de heer G» J. de (Zie vervolg pagina 2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1