Cjroen 'gmirL-Jéxel s in het zaai u-a Te Den Burg en De Koog een verbod voor bromfietsen en motorrijders in de avonduren 1 U wordt geteld Conclusies Waddenconferentie van het jaar 1959 In Oo-terend thans ook verkeersmaatregelen Met ingang van woensdag 1 juni a.s. nieuwe verkeersmaatregelen Huidgenezing I n nut bmdend maagnor Spit, Spierpijn ZATERDAG 28 MEI 1960 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7458 COURANT Uitgave N.V v h. Lcmqeveld <5 de Rooii Boek-, Kantoorboek- en Fotohande) Handelsdrukkerij Den Burq - Texel - Postbus 1) - Tel. II Verschijnt woensdaqs en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Met de nieuwe bepalingen in de ver- keersverordening der gemeente, welke 1 juni a.s. in werking treden, zal o.m. een einde worden gemaakt aan het onverant woordelijk rijden door verschillende bromfietsers en motorrijders in bepaalde straten van Den Burg en De Koog Van 1 mei tot 1 oktober zal het dagelijks van 19.00 tot 01.00 uur verboden zijn om met motorrijtuigen op twee wielen en rijwielen met ingeschakelde hulpmotor te rijden in de volgende straten: Den Burg: Weverstraat, Binnenburg, Vis markt, Groeneplaats en Parkstraat; De Koog: het gedeelte van de Dorps straat tussen de Badweg en de Brink. Van 1 oktober tot 1 mei geldt dit verbod bovendien nog voor Den Burg, in de ge noemde straten, doch alleen van zaterdag op zondag en zondag op maandag. Na rijp beraad en gedegen overleg met verkeersdeskundigen zijn wij tot dit be sluit gekomen, aldus gehoor gevende aan een steeds groeiende reeks van klachten over het gevaar en het ongerief dat door genoemde categorie weggebruikers wordt veroorzaakt. Uiteraard moeten de goeden het weer met de kwaden ontgelden, doch een an dere oplossing voor dit probleem bleek niet binnen het bereik van de wettelijke mogelijkheden te liggen. Het algemeen verkeersbelang moest ook hier tenslotte de doorslag geven, evenals dit reeds bij eerder genomen verkeersmaatregelen het geval is ge weest, men denke b.v. aan het één-rich- ïingverkeer in het centrum van Den Burg. In tal van andere kustgemeenten wor den dezelfde maatregelen reeds geruime tijd met succes toegepast. Ontheffing van dit verbod Alleen bewoners van percelen aan genoemde straten, die een motorrijtuig op twee wielen bezigen dus niet de bromfietsers kunnen vanaf maandag, 30 mei a.s. ter secretarie een schriftelijk bewijs van onheffing verkrijgen, slechts geldig voor het rijden naar en van de woning langs de kortst mogelijke toege laten route. Overige nieuwe bepalingen te Den Burg 1. Voorrangswegen: a. het Schilderend, tussen de grens van de bebouwde kom en de Juliana- straat; b. de Weverstraat, tussen de Juliana- straat en de Parkstraat. 2. Eén-richtingverkeer vooi alle voer tuigen, rij- en trekdieren en vee: a. de Molenstraat, richting Beatrix- laan toegestane rijrichting; b de Molendwarsstraat, richting Bea- trixlaan toegestane rijrichting. Bepalingen tc Oosterend 1. Eén-richtingverkeer: voor alle voer tuigen, rij- en trekdieren en vee: a. de Weststraat, tussen het Kerk plein-N W. gedeelte en de Bosweg, richting Bosweg toegestane rijrich ting; b. de Kerkstraat, tussen de Bosweg en het Kerkplein-N.W. gedeelte, richting Kerkplein toegestane rijrichting; c. het Kerkplein-N.W. gedeelte, rich ting Weststraat toegestane rijrichting. 2. Wachtverboden: a. de Weststraat, tussen het Achter om en de Bosweg; b. de Kerkstraat, tussen de Bosweg en het Kerkplein-N.W. gedeelte; c. de, voor het verkeer gaande in de richting Nieuwstraat gerekend, rech terzijde van de Peperstraat, van het Postkantoor tot de Nieuwstraat. Texel, 27 mei 1960. Burgemeester en wethouders van Texel, De burgemeester, C. de Koning. De secretaris, P. Beemsterboer. Huidzuiverheid -HuidgezondhetdJ ZONDAGSDIENST DOKTOREN Den Burg: DOKTER VAN LOON (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) Oosterend en De Cocksdorp: DOKTER RENOUT (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) Dierenartsen: H. DE BOER (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 1 juni consultatiebureau Woensdag 1 juni a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: Den Hoorn 1.15 uur; Oosterend 2.00 uur; De Cocksdorp 3.00 uur; De Koog 4.00 uur ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 29 mei op om 4.29 uur en gaat onder om 20.47 uur; 1 juli op om 4.26 uur en onder om 20.50 uur. Maan: 2 juni E.K.; 9 juni V.M. Hoog water ter rede van Oudeschild) 28 mei 10.11 en 22.30; 29 mei 10.41 ei 23.04; 30 mei 11.11 en 23.38; 31 mei 11.41 en 1 juni 0.12 en 12.13; 2 juni 0.46 en 12.48; 3 juni 1.26 en 13.38; 4 juli 2.28 en 14.53. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. SCHOOLREIS LANDBOUWSCHOOL Van 7 tot en met 10 juni a.s. maken de leerlingen van de landbouwschool hun schoolreis. De brugklas gaat naar Laren in Gelderland, de andere klassen naar Zd.-Limburg en Rotterdam. In de laatste bus zijn nog 2 plaatsen onbezet. Oud leerlingen, die de reis wensen mee te maken, kunnen zich opgeven bij de heer C. P. Laan Kosten ƒ40, GESLAAGD Onze vroegere plaatsgenote, mej. C. Keijser Pd., slaagde voor verpleegster aan het Gemeenteziekenhuis te Rotter dam. ■Mt iU «Ml BSkUL fcMllM HM. Ên er vandaag mee beginnen. Dan nooit meer zorg en pijnen door overtollig maagzuur. U blust die brand prompt met één of twee Rennies. Makkelijk in te nemen en nog smakelijk ook. Uw apo theker of drogist verkoopt Rennies. En véél. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 20 tot en met 25 mei 1960 Geboren: Jan Pieter, zv. Henderikus Witte en Maria A. G. van Gerven; Cor nelia Clasina Maria, dv Johannes G. van Tunen en Clasina M. Bruin; René Jan, zv. Cornelis R Alkema en Maria C. Dik. Ondertrouwd: Jo Blankevoort en Anna Weijdt. Overleden: Bronno Frederikus Jan- sonius, oud 40 jaar. INGEKOMEN PERSONEN Johanna Wentel, van Den Helder, v. Foreestweg 89 naar O 118: Margaretha van Reijendam, van Apeldoorn, Door gangshuis 17 naar Warmoesstr. 22; Geer- truida B. Wierdsma, van 's-Gravenhage, Regen tesselaan 369 naar Vismarkt 6; Tinie G. I. Beumkes, van Amsterdam, Chasséstr. 46 I naar H 46, Elizabeth van Meerten, van Gouda, Burg Martenssin- gel 84 naar Boodtlaan 36, De Koog en reumatische pijnen wryft U eveneens weg met We worden weer qeteld, Voor 't eerst na dertien jaren; Wie klein is en wie groot. De lichte en de zware; De hele santekraam Komt nog eens op de helling. Het gaat niet om 't getal, Maar om de samenstelling. Nog maar een dag of waf, Dan krijgt u reeds de lijsten; Die vult u netjes in, Weest u nou maar de wijste; Want als u saboteert, U hebt soms zon natuurtje: 't Kost honderd gulden of Twee weken in het schuurtje. VERTROKKEN PERSONEN Sikke ten Brug, van De Cocksdorp 157 naar Den Helder, Buitenhaven 5; Feike Dijkstra, van Burgwal 12, naar Wijk bij Duurstede, Peperstraat 14; Johannes C. de Graaf van E 87 en Erik P. Keijser van H 106, beiden naar Canada; Jakob Baal- rnan (en gezin) van Den Burg, Juliana- straat 2 naar Gouda, Colijnstr. 11; Eliza beth A. J. Beers, van Groeneplaats 13 naar Amsterdam, J. Israelkade 100 II; Marie Tol, van H 120 naar Enkhuizen, Admiraliteitsweg 23; Simon J. Rijk, van B 205 naar Heemskerk, Schubertstr. 15; Jannetje Maat, van Schilderend 110 naar Beverwijk, Vondellaan 13; Michiel Witte (en gezin) van B 156, naar Muiden, Hak- kelaarsbrug C 52. De teller aan uw deur Beantwoord reeds acht vragen, De rest, zo'n zeventien, Is aan u opgedragen. Professor Idenburg Wil alles van u weten, Ten eerste uw geslacht, Dat moet u nooit vergeten! Hoe lang uw werkweek is, Bij wie u trekt ten strijde; Of u wellicht van bed En tafel bent gescheiden; Uw kindertal van thans En wat er nog moet komen O nee, dat is niet waar, De dichter zit te dromen. Maar wèl of u gelooft, Uw qodsdienst of uw kerkje; Daarnaast wat u verdient, Dat 's een penibel werkje. Zet u maar even schrap, De dames als de heren: Wij gaan ons hele volk Weer inventariseren! JAAP MIJDERWIJK (Nadruk verboden). GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 23 mei 1960 Gevonden te Den Burg: zonnebril; kin derzakdoek; bal; plastic speelgoedoli fantje; rode plastic portemonnee (porte feuillemodel) zonder inh.; grijslederen ceintuur; washandje met natte inh.; zak mes; battle-dress; donkerbr. herenbril rode plastic étui met nagelgarnituurtje rozenkrans. Verloren te Den Burg: scheerapparaat ag wit kindersohoentje; gouden das- spel (beeltenis van paardehoofd en -hoef en rijzweep; bruinlederen herenporte feuille met paperassen en bedrag van 7,50; bril met hoornen donker montuur; zwarte big-ben jas. Het bureau der rijkspolitie te Den Burg is hiervoor geopend op werkdagen van 16.00 tot 18.00 uur. VERGADERING RUILVERKAVELING OOSTEREND Eén van de gevolgen van het werk van de ruilverkaveling is, dat in verschillen de gevallen een wijziging optreedt in de verhouding verpachters en pachters Er zijn diverse verpachters, die een andere pachter krijgen en uiteraard ook omge keerd. Dit illustreert zich o.m. in het feit, dat de Plaatselijke Commissie zeer veel vra gen krijgt betreffende het betalen van de pachtprijs. Aanvankelijk was het nl. de bedoeling om hierin geen wijziging te brengen en wat dit betreft de normale pachtovereenkomsten te laten bestaan tot op het moment van de definitieve toe deling. Het is nl. zo, dat pas na het ge reed komen van de ruilverkaveling een eigenaar, die andere grond heeft toege wezen gekregen officieel eigenaar van deze grond wordt. De Commissie is echter tot de con clusie gekomen, dat het voor de ruil verkaveling „Texel" ongewenst is de oude pachtverhoudingen te laten bestaan. Daarom is besloten om in gevallen, waarin een wijziging in de persoon van verpachter en pachter is gekomen nieu we overeenkomsten te maken. Om dit te verwezenlijken is echter de medewerking van de betreffende verpachters en pach ters nodig. Op maandag a.s. wordt in „Het Wapen van Amsterdam" te Oosterend een ver gadering gehouden, waar deze kwestie zal worden besproken. Wij vertrouwen, dat zoveel mogelijk belanghebbenden deze vergadering zullen bezoeken. C. v. Gr. Aansluitend op een vorig arti kel, waarin wij de conclusies van de Sectie Kamperen ter Wadden- conferentie-1959 op Ameland weergaven, geven wij nu de con clusies van de secties Vervoer, Politie/Justitie, Horeca en Mid denstand. Het is de bedoeling dat het be stuur van de Wsddenfederatie deze sectieconclusies commenta rieert. Tot voor kort werd dit antwoord gegeven op een volgen de Waddenconferentie. Daar deze wijze van werken remmend werk te, zal de Waddenfederatie nu ge ruime tijd vóór een Waddencon ferentie mededeling van haar standpunt doen. Thans wordt gewerkt aan het antwoord op de hier gepubliceer de conclusies, waarover te zijner tijd nog publikaties in dit blad zullen volgen. Sectie Vervoer De vervoerscommissie hecht grote waarde aan een verdere vakantiesprei ding. Alleen op deze wijze is er een kans de vervoersstroppen tot een verwerkbaar niveau terug te brengen. Met betrekking tot het toenemende autoverkeer, in een zeker verband staan de tot een groeiende belangstelling voor de eilanden, is de commissie van mening dat de boten in staat moeten worden ge acht dit toenemende autoverkeer te ver werken. Of een dergelijke ontwikkeling uit een oogpunt van rust en vrijheid, twee punten die voor deze Waddeneilan den toch bijzonder belangrijk moeten worden genoemd, valt toe te juichen, hangt enerzijds af van de mogelijkheden, die de eilanden stuk voor stuk bieden, anderzijds van de voorzieningen en maat regelen, die de betrokken gemeentebe sturen denken te treffen. Waakzaamheid acht de commissie op dit punt zeker wel geboden. De commissie dringt er bij de leden van de Waddenfederatie op aan te willen bevorderen dat alle groepen, die bij het vervoer naar en van de eilanden zijn betrokken, ook dus zij die zorgen voor het vervoer van en naar de vertrek plaatsen op het vasteland, op deze Wad denconferentie aanwezig zijn, want al leen dan zullen de vervoersvraagstukken in hun volle omvang kunnen worden besproken. Aan N.S. is verzocht de mogelijkheid te onderzoeken één tarief vast te stellen voor het rijwielvervoer van de plaats van vertrek tot en met het vervoer en de stalling naar resp. op het eiland. Tenslotte werd gewezen op het feit, dat in het nieuwe seizoen de tarieven voor het autovervoer naar Terschelling zullen worden verhoogd, teneinde een zekere rem op het sterk toegenomen autover voer naar dit eiland te leggen. Gepleit werd voorts voor een nieuwe veerdam voor Schiermonnikoog, daar door de huidige situatie tal van onhoud bare verkeerstechnische konsekwenties ontstaan. Sectie Politie-Justitie 1. Gelegenheid geboden door Wadden- conferentie voor overleg en beraad politie eilanden en justitie waardevol 2. Gedragingen toeristen: op alle eilan- den werd geconstateerd, dat in tegen- 1 stelling tot berichten in de pers, over het algemeen de gedragingen van de toeris ten vergeleken met vorig jaar verbete- 1 ring liet zien. 3. T.a.v. kampeerverordening, veel ver schil tussen de verschillende eilanden. Op het merendeel der eilanden niet moge lijk de individuele kampeerders wegens wangedrag aansprakelijk te stellen. Dit van belang, omdat intrekken kamp- kaart dikwijls geen effect sorteert, aan gezien het makkelijk is zich twee of meer kampkaarten te verschaffen. Gemeente besturen zal in overweging worden ge geven bruikbare kampeerverordening uit te vaardigen. Sectie Horeca Het advies van de Studie-commissie over de bouw van bungalows bij de ho tels, wordt niet toegejuicht. Volgens de vergadering dienen hotels en bungalows strikt gescheiden te blijven. Men zag graag een regeling voor brom fietsen zodat de rust 's avonds en 's nachts niet gestoord wordt. De eilanden zien graag de waterleiding, maar bij toevoer moet ook afvoer zijn, die minstens zo noodzakelijk is. Kan de federatie de gemeentebesturen er ook op attenderen, dat de bouw, ver bouw en uitbreidingsvergunningen wat sneller afkomen. Kan de commissie het ook bespreken met de spoorwegen, dat de treinverbin- gen met het Roergebied en het Noorden betere aansluitingen krijgen. Sectie Middenstand EERSTE CONTACT MET DE WAL GOED GESLAAGD De eerste O. S. O.-avond in dit sei zoen werd dinsdagavond geopend door de dokter, Ltz. Lamme, die een speciaal woord van welkom sprak tot burgemees ter en mevrouw De Koning. De MOK-bemannmg was nog niet vol- .llig, zodat de zaal van Casino maar gedeeltelijk was bezet. Het gezelschap Bernard Barends had dan ook een hele kluif om de stemming er in te krijgen. Er werd gestart met een accordeonduo: „De Rotterdamse Jongens" Pittige klanken werden de zaal in ge waaierd aangevuld met een behoorlijk stemvolume. Misschien is het te overwe gen de naam van dit duo te veranderen in „Hollands Welvaren?" De manipulator was in prima vorm. Het publiek was een en al aandacht. Het was voor de zange res in het begin niet gemakkelijk, de Jantjes waren wat rumoerig maar deze dame wist haar programma spoedig aan haar gehoor aan te passen. De acrobatische toeren van Georgette waren bewonderenswaardig. En het da verende applaus had zij dan ook terdege verdiend. Lieve woordjes kwamen uit de zaal toen Anina, danseres, in een flonkerend „japonnetje" ten tonele verscheen. Onze bewaking" werd bij haar optreden zeer actief. Na afloop overhandigde Dokter Lam me de dames-artiesten een bloemetje. Een geslaagd bal, onder leiding van het A-B-C-orkest was het einde van dit eer ste contact met de wal. TEXELS FANFARE EERSTE PRIJS D.E.K. KWAM MET TWEEDE PRIJS UIT WIJDENES Donderdag hebben twee Texelse mu ziekverenigingen deel genomen aan het concours van de Westfriese Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen te Wij de- nes. Het weer was voor een dergelijk evenement uitstekend. Vol goede zin werd dan ook gestart. De Dageraad ver trok uit de haven om elf uur met een pittig stukje muziek. Zwaaiend publiek aan de wal. Hoe zouden onze muzikanten het er afbrengen De heer Th. L. schrijft in het Vrije Volk: Kon. Texels Fanfarekorps, dir. C. Rijf, gaf de suite de nodige schakeringen. De voordracht was eveneens goed verzorgd. De ouverture Egmond van Von Beet hoven was toch wel iets te moeilijk, wat op de zuiverheid blijkbaar van invloed was. Eerste prijs 291 pnt. D.E.K., Den Hoorn, dirigent U. D. Bousma, had in het verplichte stuk meer spanning kunnen leggen. Normandie van Henri Geehl lukte veel beter, zowel wat voordracht als stuwing betreft. Tweede prijs 276 pnt. Met een extra boot, die om twaalf uur uit Den Helder vertrok, werd de thuis reis aanvaard, vermoeid maar zeer vol daan. Het trouw studeren was niet te vergeefs geweest. EEN MINUUT STILTE Aan het begin van de Texeelse Sport dag vroeg de heer F. Zwanenburg, voor zitter van ZDH een minuut stilte voor een ontvallen sportmakker. De heer J. Le Noble is tijdens het ver voer naar een ziekenhuis te Den Helder cp het Marsdiep overleden. Na ampele discussie is de vergadering van mening, dat met betrekking tot de berekening der vrachtprijzen in vele gevallen naar willekeur wordt gehandeld. In de eerste aanleg zal door de Sectie Middenstand contact ter zake worden opgenomen met de betrokken instanties. Mooht dit geen bevredigend resultaat op leveren, dan zal terzake een beroep wor den gedaan op de medewerking van de Waddenfederatie. Ook in het afgelopen seizoen zijn wei nig gevallen bekend van te hoge prijzen. Daar, waar zulks nog wel het geval is geweest, zal door de plaatselijke Midden standsvereniging de Economische con trole-dienst op dergelijke misstanden worden geattendeerd. Anderzijds werd geconstateerd, dat voor artikelen met vastgestelde prijzen (in het bijzonder in de kruideniers branche) de eilandwinkelier in een on gunstig positie verkeert; deze produkten worden hem n.l. geleverd franco haven vaste wal, zodat de vrachtkosten overzee en op de eilanden ten koste van zijn bruto-winstmarge gaan. (Dit in tegen stelling met de Middenstander van de vaste wal, die deze produkten franco huis geleverd krijgt) De Rijksmiddenstand-consulent zal deze kwestie opnemen met de kruide niervakcentrale en trachten, een oplos sing te bewerkstelligen. Het is duidelijk, dat bedragen van drie- soms zelfs vier duizend gulden aan vrachten de bruto winst in deze branche te nadelig beïn vloeden. Met dankbaarheid werd vastgesteld, dat, mede dank zij de Waddenconferenties verschillende verbeteringen in openbare voorzieningen op enkele eilanden werden i gebracht. i De Sectie Middenstand stelt zich in dit verband volledig achter de wensen van de Studiecommissie Waddeneilanden. De Sectie Middenstand nam met zeer veel waardering kennis van de inhoud van vorenbedoeld rapport; zij is echter van mening, dat hiermede niet veel meer is gelegd dan een basis voor verdere studie. De evolutie in het toerisme im mers dwingt tot voortdurende aandacht en derhalve zou een permanente commis sie, in stede van de onderhavige com missie ad hoe. dienen te worden inge steld. De kosten, die hieraan onvermijdelijk verbonden zijn, zouden zo mogelijk door alle betrokken Instellingen en Organisa ties kunnen worden gedragen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1