Cjroen ^warL-Jexels in het harL. Oosterend nam afscheid van Ds. Klijnsma Schoolvoetbal 1960 De heer W. H. Lap overleden De mens het enige schadelijke dier ter wereld Texel vrij van rotkreupel WOENSDAG 15 JUNI 1960 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7462 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boeren! Bank. Postgiro 652. - Abonn-pr. 2,25 p. kwart 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Het was zondagmiddag druk in Oosterend. Honderden dorpbewoners wa ren naar het oude bedehuis gegaan om daar voor de laatste maal de herder en leraar te horen. Geheel gevuld was het kerkgebouw toen predikant en kerkeraad de kerk binnen traden en de dienst een aanvang nam. Zondag 26 juni 1949 heeft dominee Klijnsma zijn intrede gedaan. Bijna elf jaar heeft hij dus de gemeente van Oos terend gediend. Maar dominee Klijnsma is in al die jaren niet van gedachten ver anderd. Toen hij zijn eerste spreek hield, sprak hij over de onbelangrijkheid van de mens en ook nu, ten afscheid, werd hier meerdere malen op gewezen. Misschien dat deze eenvoudige predikant er iedere zondag aan herinnerd werd door de woorden, die geschreven staan onder het orgel in de kerk: „Soli Deo Gloria" aan God alleen de eer. Deze eenvoudigheid heeft dominee Klijnsma en niet minder zijn vrouw be mind gemaakt in zijn standplaats. Als tekst voor zijn afscheidspredikatie was gekozen Psalm 150. De scheidende predikant wees er op dat de psalmen niet uitgaan als een nachtkaars maar eindigen in een jubel. Deze laatste psalm is het hoogtepunt, een oproep tot ieder, jong en oud, arm en rijk, zieken en gezonden. Wij allen wor den opgeroepen tot loven. God loven is leven. En om God te loven, daartoe is een mens niet steeds bereid. De vragen in ons leven: Waarom dit, waarom doet God dat in ons gezin, zijn er maar al te vaak. De zondag na Pinksteren wordt zondag Trinitates genoemd, zondag van de Drie Eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. God, die de wereld schiep en tot het einde vasthoudt, de Zoon, Jezus Christus, die Zijn leven gaf voor ons en de Heilige Geest, die ons de ogen wil openen, zodat wij zien dat God ons liefheeft. Voor de laatste maal riep dominee Klijnsma de gemeente Oosterend op om God te loven als de grootste Vader. Jezus neemt de zondaars aan, mij ook heeft Hij aangenomen. Na de slotzang werden er diverse har telijke woorden gericht door collega's en dorpsgenoten. Dominee W. M. van Reijendam sprak namens de Ring der Hervormde Gemeen ten op het eiland. Ds. Van Reijendam memoreerde de eenvoud van de schei dende predikant. „U ging als een zeeman tussen de vissers, gewoon als mens tussen de mensen. Als secretaris van de Ring heeft U veel werk verzet, accuraat, ook daarvoor onze dank. U gaat van Ooster end naar Harlingen. Dat is voor U geen groot verschil, want iets van een Fries heeft U reeds in U. Wat U wil, laat U niet meer los. Dat wordt ook meestal uitgevoerd. Dominee en mevrouw Klijns ma, wij danken U voor wat U in onze Ring hebt gedaan". Namens de Gereformeerde Kerk te Oosterend, namens Texels Theologen Convent en als vriend werd gesproken door dominee Scholten. „Ik weet wat ik aan U had, daarom spijt het mij dat U vertrekt. Onze samenwerking was altijd prettig. De Interkerkelijke zangdiensten zijn daar een bewijs van. Ik mis straks niet alleen een goed collega maar ook een vriend. Wij hebben nooit onenigheid ge kend samen en dit zegt wat als theologen. U heeft nooit getracht zieltjes van mij af te snoepen. Al deze dingen hebben on ze vriendschap bekrachtigd. Het ga U in Uw nieuwe gemeente goed. God zegene U", zo eindigde dominee Scholten. Als consulent van Oosterend sprak do minee Soesan. Ook hij momoreerde de tien jaar prettige samenwerking en hoop te dat de gemeente Oosterend spoedig weer een eigen predikant zal hebben Namens het gemeentebestuur werd het woord gevoerd door burgemeester De Koning, die met wethouder Roeper naar Oosterend was gekomen om de scheiden de predikant en zijn gezin te bedanken voor wat er in Oosterend is gedaan. „U wist de juiste verhouding te vinden om leiding te geven, dat hebben wij als ge meentebestuur altijd gewaardeerd. Uw werk is voor Oosterend en voor Texel van betekenis geweest". De heer J. Visman sprak namens de Doopsgezinde Gemeente, namens de .\orpscommissie en de feestcommissie van josterend. Ook de samenwerking met de Doops gezinde broeders is goed geweest. Dat dominee Klijnsma niet alleen predikant was, is duidelijk geworden. Voor het ge wone leven in het dorp had hij niet min der belangstelling. Namens de laatstge noemde commissie werd hem een prach tige foto overhandigd van het kerkge bouw. Namens kerkeraad en gemeente sprak de heer Jb. Vlaming woorden van dank tot de predikant en woorden met een ver maan tot de gemeente. „U heeft honder den jongeren onderwezen, huisbezoeken gedaan, vele zieken getroost, bijgestaan in droeve dagen, het werk onder de bui tenkerkelijken ter hand genomen. Ook de bouw van het Jeugd Centrum is onder Uw leiding tot een beginstadium geko men. Herders worden verplaatst maar de Opperherder blijft". Na deze woorden werd het gezin Klijnsma toegezongen met de woorden van gezang 12! In zijn persoonlijke dankwoorden richt te dominee Klijnsma zich ook tot de or ganist, de heer Eelman, die niet alleen organist is, maar tevens leider van het zondagsschoolwerk. Tot de kosteres en „ome" Reijer van der Vis, die vele jaren het orgel heeft bespeeld. Als geschenk ontving de scheidende predikant een radiotoestel van de ge meenteleden. Onder de genodigden zagen wij o.a. Kapelaan Koopman, de Eerw. heer en mevrouw Veldhuis, kerkeraadsleden van verschillende kerken van Texel, de heer en mevrouw Van Wijland, die met de honderden gemeenteleden de dienst voor de predikant tot een onvergetelijke heb ben gemaakt. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag, consultatiebureau Woensdag 15 juli (heden) worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: Den Hoorn 1.15 uur; Oosterend 2.00 uur; De Cocksdorp 3.00 uur; De Koog 4.00 uur AGENDA STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Donderdag 16 juni Den Burg, Dorpshuis, bijeenkomst foto club „De Kiekendief". Zaterdag 18 juni Den Burg, demonstratiedag Texelse pad vinders. Den Burg, Ned. Herv. kerk, concert door „Die Haerlemsche Musyckcamer" m.m.v. de soliste Annette de la Bije (sopraan) en de solisten Kees Kuijper en Hans Leon- hardt (hobo) en Edo Wilod Versprille en Taco Ferwerda (fluit). J.l. zaterdag vond op het veld van de S.V. Texel de finale plaats van het schoolvoetbaltoernooi. Het weer werkte niet erg mee, een vrij harde wind met af en toe wat fijne regen. Maar desondanks hebben de jongens goed gespeeld en de aanwezige ouders hebben genoten van de kundigheid en het enthousiasme van hun spruiten. Het was bepaald jammer, dat het schoolelftal van De Koog niet was ver schenen. Een aantal -jongens bleef liever weg om redenen van onmisbaarheid en de mogelijkheden, die onze eerste bad plaats biedt aan schooljongens om een extraatje te verdienen. Hoe dan ook, hun wegblijven viel zeer te betreuren. De knapen van Den Hoorn daarentegen verschenen volledig en tijdig, ondanks het ongunstige weer en een vermoeiend schoolreisje op de voorafgaande dag. De Koog kwam automatisch voor de 4de plaats in aanmerking. De overige ploegen speelden een halve competitie, die het volgende verloop had: O.l.s. Den Burg-Den Hoorn. Uitslag 30. De jongens van Den Hoorn deden hun uiterste best. Een enkele maal brak mid- voor Drijver gevaarlijk door, maar de Burgse achterhoede was zeer solide. Maarten Laan was zeer ijverig en Rudy Kerkhof verdeelde het 9pel goed. Hij gaf de bal op tijd af en bezondigde zich niet aan te lang pingelen. R.K. school Den Burg-o.l.s Den Hoorn. Uitslag 20. Een sterkere ploeg van de St. Jozefschool was steeds in de aanval, maar verder dan twee doelpunten kwa men ze niet. Bij Den Hoorn deed zich ook de vermoeidheid gelden, maar ze hielden kranig vo! Tenslotte de finale tussen de twee scholen uit Den Burg. Een wedstrijd, die af en toe prima spel te zien gaf; vooral de knapen van de Thijsse-school bleken vastbesloten dit jaar de beker te willen winnen. Steeds waren ze in de aanval. Met de rust was de stand 10. Na de rust was het Akkie Bakker, die met een fraaie kopbal de zege veilig stelde. Het was inderdaad een verdiende overwin ning en deze jongens van de Thijsse- school speelden een spel, dat een beker winnaar behoort te spelen. Snel en en thousiast, maar toch sportief. Hulde aan aanvoerder Piet Koegelberg en zijn ploeggenoten. De uitslag luidt als volgt- le prijs: o.l.s. Den Burg, Wisselbeker. 2e prijs: R.K. school Den Burg, medaille aan statiefje (aangeb. door v.v. Texelse Boys); 3e prijs: o.l.s. Den Hoorn, 12 draagspeld- jes (aangeb. door S.V. Texel); 4e prijs: o.l.s. De Koog, medaille (aangeb. door N.O.V. afd. Texel). Na een slotwoord van de heer Bakker, die alle medewerkers bedankte en met dankbaarheid constateerde, dat het toernooi buitengewoon prettig en sportief was verlopen, gingen de jongens trots met de behaalde trofeeën naar huis. GESLAAGD Te Utrecht slaagde vrijdag j.l. voor het examen dierenarts onze vroegere plaats genoot, de heer D. Keijser H. J.zn. l GESLAAGD Mej. Ada Boogaard, De Koog, slaagde vorige week aan de Bijzonder Neutrale Kweekschool te Den Helder, voor de acte „Nuttige Handwerken". TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 13 juni 1960: 2100 lammeren 4565; 4 koeien 700 950; 5 fokkalveren 6095; 9 nuchtere kalveren 6080; 22 biggen 4045. Kapitein Lap is niet meer. Op 81-jarige leeftijd is hij heengegaan. Velen op het eiland en ver daar buiten zullen om dit verlies treuren. De heer Lap was immers iemand, die veel voor de gemeenschap heeft gedaan. Hij was Oud-gezagvoerder van de Java-China-Japan-Lijn en Ridder in de I Orde van Oranje Nassau, i Van 1933 tot 1947 was de heer Lap president-commissaris van de N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming. Ook het V.V.V.-werk heeft jaren zijn belangstel- 1 ling gehad. Van 1919 tot 1951 was hij voorzitter van deze vereniging. Hij was ook secretaris van de Kon. Noord- en Zuidhollandse Reddings-Maat- schappij, waar hij ook enkele jaren voor zitter van was. In de eerste wereldoorlog werd hij be noemd tot secretaris van de landbouw- commissie voor Texel en later secretaris van Polder Waalenburg en de Prins Hen drik Polder en dijkgraaf van het Hoorn der Nieuwland. Voor de Vrijheidsbond heeft de heer Lap zeven jaar zitting ge had in de gemeenteraad. De heer Lap werd op 11 juli 1878 te Den Hoorn geboren. Hedenmiddag zal zijn stoffelijk overschot in dat zelfde dorp aan de aarde worden toevertrouwd. In de jaren dat de heer Lap commis saris was bij de N.V. TESO, is ook het Vreemdelingenverkeer toegenomen. Er werd namelijk ingezien dat de boot meer rendabel kon worden gemaakt, als er meer gasten zouden komen. Er werd in binnen- en buitenland reclame gemaakt voor het eiland en het resultaat was zeer goed. Mede door de leiding van de heer Lap kwamen ook op het eiland veel dingen tot stand die van belang waren voor het toerisme. Wij denken aan de medewerking van TESO bij de aanleg van toeristische rijwielpaden, de stichting van de Jeugdherberg Panorama en de Texelfilm. Veel vrienden heeft de heer Lap in de loop der jaren verworven. Al dezen zul len U missen! De naam Kaptein Lap zal in de Texelse geschiedenis blijven bestaan. IN MEMORIAM W. II. LAP Geboren aan de voet van de duinen, in het dorp van waar Groenlands- en Compagniesvaarders zijn uitgetrokken ver weg in een wijde wereld, moest en zou Willem Lap ter zeevaart gaan. In het voormalige Nederlands-Indie, varend van kust tot kust als leerling, stuurman en gezagvoerder, groeide Lap tot de man, die hij in zijn latere leven op Tessel zou blijken te zijn. Als veertiger keerde hij terug, trouwde er een vrouw van een DIT IS EEN HARTEKREET. Een har- tekreet om meer eerbied voor wat leeft en groeit in de natuur. Want er zijn de afgelopen weken weer voorbeelden van vernielingen voorgekomen, die bedroe vend zijn. Men oordele zelf aan de hand van en kele voorbeelden: fa dezer dagen kwamen wij jongeren tegen die de bagagedragers van hun fietsen volgeladen hadden met varens. Een gedeelte van het bos waar de varens groeien, was totaal „uitge kleed". Op de vraag waartoe men de varens had geplukt, kon geen ant woord gegeven worden. fa in dezelfde periode kwamen wij een groep wandelaars tegen, die reus achtige bossen bloemen in de armen hadden. Er waren veel boterbloemen bij, maar ook (grote ergernis) vogel- melk, orchideën en andere schaarse of zelfs zeldzame soorten. fa het is al weer enige tijd geleden dat bij het uitzetten van fazantenbroed de jonge diertjes met stenen werden be kogeld, en de hen voor consumptie de nek werd omgedraaid fa nog maar kort geleden kwam het voor ergens op Texel dat een loslo pende hond twee legsels van eenden verstoorde. Op deze manier zouden wij door kun nen gaan met het opsommen van erger lijke voorbeelden van vernieling, ook aan afrasteringen en gebouwen, aan mate riaal dat voor brandbestrijding in het bos is opgehangen etc. etc. Een ander aardig „spelletje" is het versperren van wegen met gekapte bo men. Het is voorgekomen dat vandalen tien bomen dwars over een bospad leg den. En wie is er aansprakelijk als late wandelaars in het donker in het bos een ernstige val maken? En welke zijn de gevolgen als de brandweer midden in de nacht door het bos moet uitrukken voor een brand? Het meest kinderachtige werk is het vernielen en verhangen van borden die namen aangeven, dan wel dienen als richtingwijzers. Het is allemaal zulk een laagbijdegronds genoegen, dat er geen woorden genoeg zijn om het gevoel van ergernis te beschrijven. Tot nu toe is Texel een eiland, waar het prikkeldraad alleen gebruikt wordt om particuliere gronden en broedterrei- nen af te schermen. Dat ontbreken van prikkeldraad maakt Texel tot een van de weinige plaatsen in Nederland waar men nog ongestoord kan lopen. Anderszins is het echter ook zo, dat zij die het beheer over Texel hebben het nooit zullen toelaten dat terwille van deze vrijheid het vandalisme vrij man daat krijgt om maar te vernielen wat er vernield kan worden. Daarmee zou het paradijselijke eiland gedevalueerd wor den tot een kermisachtige vrolijke keu ken, en het antwoord daarop is: NOOIT, NOOIT en nog eens NOOIT! Een ieder die permanent of tijdelijk op Texel woont heeft in deze een taak. Die taak is: Zorg dat Texel blijft wat het is. Laten wij ons zelf niet door wan- even oud Tessels geslacht als het zijne. Een huis werd gebouwd en een zoon groeide op, die vanzelfsprekend een be roep, verwant aan de zee, zou kiezen. Tessel had nog een zeevaartschool in die dagen en Kap. Lap, zoals hij weldra werd genoemd, strekte niet ten onrechte zijn beschermende hand naar dit insti tuut, dat toen reeds een moeitevol be staan leidde, uit. Een groot en sterk man, die het aan het hart moest gaan, dat de school het toch niet redden kon. Want Tessels jongelingschap, eens aan de zee verknocht, gevoelde er al minder voor ver van huis te gaan. Kap. Lap zag het aan. In later jaren, toen de kottervisserij op gang begon te komen, verheugde hij zich. Oosterend en Oost hadden nog het bloed van avontuur en ondernemingslust. Den Hoorn en Den Burg schenen voor goed van de zee vervreemd. In de Bin- nenburg te Den Burg, eens de straat waar de Oostindiëvaarders leefden, werd niet lang geleden het laatste zeemanshuis op gedoekt. Middenstanders, winkeliers, be zetten de verlaten huizen. Willem Lap zag het aan, zag hoe in de bijna veertig jaar, dat hij nog op zijn eiland leven mocht, de verandering kwam; onvermij delijk en onweerstaanbaar. Werd hij geroepen, hetzij bij de al schaarser wordende strandingen, hetzij bij het besturen van Texels Eigen Stoom boot Onderneming, dan was hij present. In zijn figuur was hij de zeeman geble ven, ook nog na veertig jaar. Als een der laafcsten herinnerend aan een tijd, die voorbij schijnt te zijn, vertegenwoordi gend een geslacht, dat onverzettelijk was. De wind waait over Tessel zoals hij daar reeds eeuwen heeft gewaaid. Onder bomen, die als hij de stormen hebben ge trotseerd, wordt hij ten grave gebracht. Hij moge rusten in vrede. VL. beheer de strop van het prikkeldraad om de hals leggen. Het is een gevleugeld woord dat zegt: „De mens is het enige schadelijke dier ter wereldEn als wij niet oppassen blijft het niet slechts een gevleugeld woord, maar wordt het waarheid. Hierbij enkele adviezen: fa als de kinderen bloemen willen pluk ken, laat ze dan boterbloemen en zu ring plukken. Daar doen ze geen schade mee. Beter nog. leer ze dat wilde bloemen het mooiste zijn in de vrije natuur, dus laat ze met rust. fa ziet U jonge vogels e.d., neem ze dan niet in de handen, maar laat ze op de plaats waar U ze vond. Probeer des noods van een afstand waar te nemen of de ouders terugkomen, want die kans is altijd zeer groot. Slechts als het gaat om uitgesproken verwaarloosde of verlaten dieren, stelt U zich dan in verbinding met het Texels Museum, met Staatsbosbeheer, met Natuurmo menten, met de V.V.V. Kortom: ga niet spelen voor kunstmoeder, want Uw succes zal in de meeste gevallen gering zijn. fa houdt Uw honden in het vrije veld zoveel mogelijk aan de lijn. Door zijn speurzin kan een hond veel schade doen. fa neemt U als stelregel aan, dat het goed van anderen (ook het bezit van de Staat) U heilig moet zijn als Uw eigen bezit. Samenvattend mogen wij stellen, dat diepe eerbied voor wat leeft en groeit de enige grond is om op goede voet met die natuur te blijven. Laten wij het logen straffen, dat de mens het enige schade lijke dier ter wereld is. Het eiland Texel, met al zijn pracht en weelde is het dub- bel-en-dwars waard. G. H. F., dir. V.V.V.-Texel AAN DE SCHAPENHOUDERS VAN TEXEL Op zaterdag 4 juni j.l. is de georgani seerde rotkreupelbestrijding, waarvoor het Rijk een groot bedrag beschikbaar heeft gesteld, op Texel beëindigd. Tijdens deze campagne is het gelukt, met medewerking van de Texelse scha penhouders, deze zo hardnekkige ziekte onder de duim te krijgen. Dat betekent niet alleen voor de Texelse schapenhou der een voordeel, maar is voor ons gehele land van grote betekenis, daar toch zeer vele Texelse schapen en lammeren over ons gehele land worden verspreid. In dien slechts gezonde dieren het eiland verlaten, zal op deze wijze althans, geen verspreiding van het rotkreupel meer kunnen optreden. Thans is het dus zaak het eiland vrij te houden. Hieraan zal iedere Texelse schapenhouder moeten medewerken. Door de Veeartsenij kundige Dienst zal bij voortduring controle op het voorko men van deze ziekte worden uitgeoefend, doch daarnaast reken ik op de volle medewerking van iedere schapenhouder op Texel. Zodra men vermoedt dat er wel eens rotkreupel aanwezig zou kun nen zijn zal mededeling daarvan aan het gemeentehuis moeten worden gedaan. De opzichter van de Veeartsemjkundige Dienst, die U in deze als Uw vriend en medewerker moet beschouwen, zal op Uw bedrijf een onderzoek komen instel len en zal U met raad en daad terzijde staan. Blijkt bij diens bezoek, dat er niets aan de hand is, dus dat de waarge nomen afwijkingen niet aan rotkreupel zijn toe te schrijven, des te beter. Mocht echter de ziekte door deze man worden geconstateerd zonder dat door de eige naar daarvan kennis is gegeven aan het gemeentehuis (deze aangifte is wettelijk verplicht) dan zullen wettelijke maatre gelen niet achterwege kunnen blijven en zal streng worden opgetreden. Een geval van rotkreupel in den be ginne geconstateerd, kan spoedig onder drukt worden. Indien het proces zich echter reeds heeft uitgebreid wordt de genezing veel moeilijker en is ook veel kostbaarder. Het eenmaal per week door een l°/o creolinebad drijven der schapen en lam meren doet, ter voorkoming der ziekte, wonderen. Ik meen in het algemeen belang, dus niet alleen in dat van de Texelse scha penhouder, maar ook van iedere schapen houder in Nederland, die dieren van Texel ontvangt, alsmede met het oog op onze export, het bovenstaande te Uwer kennis te moeten brengen en Uw aller medewerking in deze te moeten inroepen. Dr. H. H. Scholten, Inspekteur Distriktshoofd van de Veeartsenijkundige Dienst.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1