9 rocn /wa in het harL, Vaderdag Dr. Jac. P. Thijsseschool kampioen 1960 Is de Texelse Raad te geheimzinnig Het Staatsbosbeheer als regulator van de vogelstand ZATERDAG 18 JUNI 1960 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7463 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mni Hierboven ziet U meester Bakker met het kampioenselftal van het school- voetbaltoernooi 1960, de Dr. Jac. P. Thijsseschool te Den Burg: van links naar rechts, bovenste rij: Gerrit Pansier (res.), Douwe Dijker, Henk Kleinhuis (res.), Ronnie Janssen, Udo Eelman (res.), Rudy Gieles, Rudy v.d. Kerkhof en Piet Koeqelberq; onderste rij: Akkie Bakker, Jan Renout, Siem Verseput, Maarten Laan, Kees Martens, Dirk Dros en Jan Buis (res.). INGEZONDEN Texel, het vogeleiland! Niet ten onrechte hebben mannen als Thijsse, Drijver e a. deze uitspraak meer dere malen in hun vele en veelzijdige publikaties herhaald. Zij hebben daar door als het ware aan Texel het predi kaat „hofleverancier van vogels" ver leend. Gedurende enkele dagen had ik weer eens het voorrecht om als vogelvriend te mogen zwalken in de spaarzame duinen en valleien, welke nog niet gemarkeerd zijn door middel van borden, welke de bezoekers er aan herinneren, welke strekking art. 461 van het wetboek van strafrecht heeft. Het is het gedeelte gele gen tussen Hoornder- Jan Ayeslag. Ik heb me wel eens afgevraagd of het niet veel eenvoudiger en dus goedko per zou zijn, uitsluitend die gebieden aan te duiden, welke nog wel betreden mogen worden. Het zou, ook al houd ik er reke ning mee, dat verschillende ervan na de broedtijd weer opengesteld worden, heel wat palen, prikkeldraad, borden en man dagen uitsparen! Maar terzake. De eerste dagen heb ik volop genoten van de onvergelijkelijk mooie duinhellin gen, gedrapeerd met een tapijt van on telbare duinroosjes, waartussen de vele grote en kleine vogels geweven schenen. Wie schetst evenwel mijn ontnuchte ring en verontwaardiging, toen ik op 2 juni ontdekte dat tientallen dode zilver meeuwen dit majestueuse landschap wreed verstoorden. Daags tevoren had ik langs de vloedlijn op het strand reeds een aantal lotgenoten gevonden, welke geen slachtoffer van de stookolie bleken te zijn. Zouden dan toch mensenhanden schuldig zijn aan deze massaslachting? Mijn vermoeden werd nog diezelfde dag bewaarheid. De bewaker van „mijn" duingebied deelde me n.l. mede, dat hij in opdracht van het Staatsbosbeheer te Utrecht, brood gedrenkt in een giftige vloeistof (geen strychnine, zoals voorheen nog wel eens gebruikt werd) bij de meeuwennesten had uitgestrooid. De volgende dag heb ik helaas gecon stateerd, dat de arme dieren eerst na een doodstrijd van enige uren de geest gaven. Enkele trof ik zelfs zieltogend op hun eieren aan. Een verheffende aanblik èn voor de bewaker, tevens uitvoerder van een hoog bevel èn voor de leden der excursie, waarvan hij die dag als geleider optrad. Welk een ontnuchtering voor deze vogel liefhebbers! Ik heb er slechts één woord voor: MENSONTEREND Als proefondervindelijk vaststaat dat er teveel zilvermeeuwen zijn of dat deze re veel schade berokkenen aan eieren of jongen van andere vogels dan vraag ik mij af of de meeuwen, die vergunning hebben gekregen van het huisvestings bureau van Staatsbosbeheer om b.v. de Westerduinen te bewonen van tevoren de belofte hebben afgelegd, dat zij zich niet aan vorenbedoeld vergrijp zouden schul dig maken. Het komt mij voor, dat een beperking van het aantal meeuwen op Texel, al weer aangenomen, dat zulks biologisch noodzakelijk is, op heel wat humaner wijze zou kunnen geschieden, door ge durende één jaar of langer hun eieren te rapen. Het Staatsbosbeheer heeft zeer vele goede verrichtingen op zijn naam staan, doch ditmaal heeft het door toepassing van weerzinwekkende middelen een zeer slechte beurt gemaakt en aan de vogel vrienden van Nederland een dienst bewe zen, die naar ik hoop, door velen zal worden veroordeeld. G. Venema, Den Haag TONEELAVOND UTRECHTSE STUDENTEN Dinsdagavond werd in „De Oranje boom" te Den Burg een toneelavond verzorgd door de Utrechtse Vrouwelijke Studententoneelvereniging „Concordia Crescamus". Gebracht werd een Frans blijspel: „Leocadia" van Jean Anouilh. De zaal was vrij aardig bezet. Op het programma stond vermeld een avond ge laden met Franse humor. Wij moeten eerlijk bekennen, dat wij dan toch liever de Texelse humor beleven. Een stuk met weinig inhoud dat bovendien matig werd gespeeld. De bezoekers achter in de zaal schoven allengs meer naar voren om toch nog wat te kunnen verstaan. Ongetwijfeld hadden de leerlingen van onze RHBS het er beter afgebracht. Na afloop hoorden v/ij een der studenten zeggen: „Wat was het hartstikke goed hè?!" Daar waren wij het grondig mee eens, dat merkt U wel. DE RAAD IN SPOEDEISENDE VERGADERING BIJEEN Dinsdagavond kwamen de raadsleden onder voorzitterschap van burgemeester De Koning, in een spoedvergadering bijeen. Er moest een besluit genomen worden inzake de aankoop van landerijen en gebouwen van de heer Jur. Beumkes, 't Horntje. Voor de realisering van de Pontweg is het nodig, dat deze bezittingen over gaan aan de gemeente om de Pontweg op een goede plaats te projecteren. De grond en opstallen zijn gelegen nabij de Hoofd weg in de P.H. Polder, en hebben een to tale grootte van ongeveer 5 ha. De Centrale Commissie voor de ont eigeningsvergoedingen te Rotterdam had geadviseerd de koopsom en de schade loosstelling in totaal te bepalen op 132.273,plus de belastingschade van betrokkene. De inkomstenschade door verlies aan bedrijfsopbrengst was onge veer 10.000,lager becijferd dan rede lijk mocht worden geacht. De heer Beum kes had de koopsom bedongen van 142.273,hetgeen door de raad is aan vaard. Gedeputeerde Staten hebben inmiddels de begrotingswijziging goedgekeurd. Wethouder Roeper dankte de heer Beumkes voor de bereidheid en prettige onderhandelingen. Morqen Vaderdag, m'n vrinden! 'k Zit me nu reeds op te winden En de kranten te verslinden Om vroeqtijdiq uit te vinden Wat ik morqen krijgen zal. Zal het zijn als alle jaren, Weer een leqioen siqaren, Of pomade voor mijn haren, Die ik anostiq tracht te sparen Nu zij vallen zonder tal? 'k Ben tevreden met een beetje, Ik hoef heus niet een T.V.-tje, Maar óók niet een tafelkleedje, Want pas op, de vrouwen, weet je, Zijn tot alles haast in staat. Mijn vrouw zat reeds op te sommen: Hanqplantpotten, kamerblommen, Dubbeloor'qe snertsoepkommen, Maar ik hield mij van de domme, Want dat leer je, vroeg of laat. Moog'lijk komt ze op de proppen Met diverse soorten stroppen, Al of niet voorzien van noppen Of met grote slobberkoppen, Waar een halve kan in kan. Anders zijn het vast wel sokken, Die nooit worden aangetrokken. Vol met stippeltjes als pokken, Want daar weet ik alles van. Maar waarom zal ik reeds klaqen Wat ik eerdaags moet qaan dragen, En of het mij zal behagen? Morgen is de daq der dagen. Dus nog eventjes geduld. Daarom zal ik nu niet vitten, Nog één enkel nachtje pitten En dan zitten we te zitten In een overhemd, een witte, En is onze wens vervuld. Huib de Rijmelaar. KLEUTERSCHOOL TE DE COCKSDORP De plannen om voor De Cocksdoro en omgeving een kleuterschool te stichten nemen nu vaste vormen aan. Er is een Hoofdleidsters benoemd en het stich tingsbestuur hoopt op 1 september a.s. met de school te kunnen beginnen. Op 21 juni a.s. is er een ouderavond belegd 's avonds om 8 uur in de o.l. school te De Cocksdorp waar nadere uitleg gegeven zal worden. Hopelijk-, dat voor deze avond flinke belangstelling bestaat. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 22 juni consultatiebureau Woensdag 22 juni a.s. worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht tot vier uur. ZONDAGSDIENST DOKTOREN Den Burg: DOKTER ELIAS (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) Oosterend en De Cocksdorp: DOKTER SIEBINGA (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) Dierenartsen: H. DE BOER (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) VOOR EEN GULDEN!!! Voor één gulden kunnen de Texelse kinderen hun rijwielen in bewaring ge ven in de stalling bij het Westerslag. De Utrechtse studenten hebben dit spe ciale tarief vastgesteld met het doel zo min mogelijk fietsen in de berm te zien, dat voorkomt dan schade aan de be groeiing. Een seizoenkaart kan worden afgehaald bij de „parkeerbaas" op het terrein. INGEKOMEN PERSONEN Hendrikus Witte (en gezin) van Zeven hoven, Dorpsstraat 30 naar Weverstr. 20; Christina H. F. Knol, van Amsterdam, Grimburgwal 10 naar Schilderend 54; Jacobus A. Beemsterboer; Armand C. S. van Hijfte, van Amsterdam, Marinewerf- kade 9 en Petrus Rijpma, van Den Hel der, Buitenhaven 5 naar H 131, Alie Boon, van Alkmaar, Wilhelminalaan 11 naar H 94b; Antje Zutphen, van Den Hel der, Huisduinerweg 3 naar K 49; Petro- nella J. Bakker, van Düsseldorf naar De Koog, Dorpsstr. 44; Ale Oosterbrug, van Duitsland naar E 22; Petrus J. F. v.d. Gracht, van Soest, Koninginnelaan 86 naar Beatrixlaan 38; Aaltje Lap, van Vlaardingen, K Onnesstr. 14 naar Den Hoorn 87; Gerda Bijl, van Almelo, Oot- marsumsestr. 88 naar W. Kruislaan 24; Deltje Fennema, van Amersfoort, Laan 1914 nr. 11 naar Kamerstr. 23, De Koog. VERTROKKEN PERSONEN Ida Bolier (ev. Luijendijk) van Ruijs- iaan 6 naar Moordrecht, Pr. Beatrixlaan 8; Johannes Jongedijk (en gezin) van Schilderend 60 naar Salonwagen aan de Zuidervaldeurstr., Zaandam; Janna Spigt (ev. Woudstra) van K 9a naar Dantuma- deel, Dantumawoude 184, Maria H. Vla ming (ev. Brugge) van Kerkstr. 13, Oos terend naar Amsterdam. Lumeystr. 23 II; Piërus C. Klijnsma (en gezin) van Oester straat 13 naar Harlingen, Z. Oostersin gel 51. INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur, Naar aanleiding van Uw commentaar op de laatstgehouden raadsvergadering, wil ik gaarne enige opmerkingen maken. Uw schrijven wekt de indruk, dat de Gemeenteraad van Texel de belangrijke problemen achter gesloten deuren behan delt en het publiek niet weten mag wat de mening van de door hen gekozen raadsleden is. U demonstreert dit nog even door aan te tonen dat in andere gemeenten niet of zeldzaam de deuren gesloten worden. De werkwijze in de diverse gemeente raden is ons land zijn niet altijd gelijk en men zou dus tal van voorbeelden kunnen aanhalen van gemeenten, waar wel en waar nimmer de deuren gesloten worden. Er is n.l. een groot aantal ge meenten, waar de belangrijke raadsstuk ken van tevoren (dus met gesloten deu ren!) door een raadscommissie worden behandeld. Het eigenlijke debat speelt zich dan reeds af en tijdens de openbare behandeling weet men reeds van tevoren wat er gezegd en hoe er gestemd zal worden. (Zie Uw commentaar uit Bussum). Het werken met raadscommissies wekt de schijn (doordat de deuren tijdens de openbare vergadering met gesloten wor den) dat er niets aan het publiek ont houden wordt, doch in werkelijkheid geeft een raad, waar niet tevoren de stukken zijn behandeld, meer openheid van zaken. In grote gemeenten, waar het werk van een dergelijke omvang is ge worden, dat het in een raadsvergadering niet voldoende tot zijn recht komt, kan SCHOOLCONCERT Op dinsdag 21 juni 1960 zullen in „Casino", Zwaanstraat, Den Burg, weer een 2-tal schoolconcerten worden gege ven. Het tweede concert aanvangende om 14.45 uur precies zal ook voor ouders en overige belangstellenden toegankelijk zijn (tegen een entree van 0,75 per persoon). Aan het concert werken mee: Ank Reinders (sopraan), Henk Meijer (tenor) en Johan Patist (piano). Het concert staat onder auspiciën van de „Stichting Het Schoolconcert". Het programma vermeldt: 1. Aria van Adèle uit „Die Fledermaus" van J. Strauss. 2. Duet „Wer uns getraut" uit „Der Zi geunerbaron" van J Strauss 3. Aria van Wenzel uit „De verkochte bruid" van B. Smetana 4. Zangspel „De telefoon" van G. C. Me- notti in Nederlandse vertaling. Regie: Otto Couperus. Er zal precies op tijd worden begonnen. FILMNIEUWS: Zaterdag, zondag en maandag een film die zeven Oscars won; „THE BRIDGE ON THE RIVER KWAI" Het is een enorm schouwspel, maar bovenal een diep-menselijk drama. Een bataljon Engelse krijgsgevangenen wordt door de Japanners aan de Birma-spoor- weg gelegerd met de taak een brug te bouwen over de rivier de Kwai. Com mandant Saito eist dat de officieren het zelfde koeliwerk zullen doen als de man schappen, maar de Britse kolonel Nichol son komt hier tegen op. De officieren worden opgesloten en Nicholson komt apart in een hokje, dat door de tropen zon ondraaglijk wordt verhit. Het is een machtig filmwerk dat ons uren heeft ge boeid. De wilskracht van de officieren is enorm en de tegenwerking de bouw van de brug te verhinderen bereikt het hoog tepunt als het bouwwerk bijna gereed is. In de nacht voordat de opening van de brug zal geschieden en een trein vol Ja panse autoriteiten er overheen zal rijden, ondermijnen twee man al zwemmend het machtige bouwwerk. Zonder twijfel behoort „De Brug over the River Kwai" tot de hoogtepunten van het seizoen. Zondagmiddag kan men genieten van „DE BANDIETEN VAN CAPISTRANO" Een Rodeo-show met Gene Autry, dus spanning en humor. Gene neemt het op tegen een aantal geldwolven en overwint. Een aardige film voor een niet te warme juni-middag. Nederlands nieuws O.a.: Internationale atletiekwedstrijden in Rotterdam; Vliegkampschip „Karei Doorman" vertrekt voor vlagvertoon reis; Het staatsbezoek aan België van H.M. Koningin Juliana en H.K.H. Prinses Beatrix. Wereldnieuws O.a.: Algerijnse verkiezingen; Russi sche spionage in de Veiligheidsraad; De aardbeving in Chili; Duinkerken: 1940; Moss wint de grote prijs van Monaco; De wielerwedstrijd Bordeaux-Parijs. men zonder vaste commissies met wer ken. Voor de kleinere gemeenten is dit echter nog wel mogelijk en ik ben dan ook blij, dat er op Texel nog geen vaste raadscommissies zijn ingesteld. Nu komt de vraag naar voren of het nodig is om tijdens de behandeling van een agendapunt de zitting te schorsen. Het lijkt mij wel heel moeilijk, dat iemand, die de besprekingen niet bij woont dit kan beoordelen. Wat is de oor zaak, dat de openbare vergadering wordt geschorst. Soms vraagt een raadslid schorsing b.v. omdat hij iets van persoon lijke aard heeft gehoord, waarover hij graag nadere informaties wil. Ook komt het voor, dat B. en W. mededelingen kunnen doen, welke nog van vertrouwe lijke aard zijn en geheimhouding opleg gen b.v. vertrouwelijke mededelingen van G S. of Den Haag. Hierover kan dan door de raadsleden worden gediscus sieerd. Het is echter nimmer zo, dat een agendapunt achter-gesloten deuren wordt afgehandeld. Als de zitting weer wordt heropend, geeft de voorzitter aan alle raadsleden gelegenheid om in het open baar hun standpunt naar voren tc bren gen. Daarna volgt dan de stemming over bet voorstel. Als één der raadsleden-het met de schorsing niet eens is, kan hij (of zij) hiertegen in het openbaar bezwaar maken. Nu geef ik graag toe, dat het voor de pers niet prettig is om naar de gang ver wezen te worden, waar het wachten al tijd lang duurt. Elk beroep heeft nu een maal zijn prettige en minder prettige kanten. Het is mij bekend, dat het in een aantal kleine gemeenten gebruikelijk is vragen en mededelingen van vertrouwe lijke aard na afloop van de vergadering te geven. Dit is echter niet juist, daar dan de stemming al heeft plaatsgehad en de raadsleden hun houding niet meer kunnen wijzigen. De Texelse raadsleden (en ook B. en W.) zouden dit zeker niet nemen. Het verwonderde U, dat ik in de raad gevraagd heb de notulen (tegen kostprijs) aan belangstellenden beschikbaar te stel len. Ik begrijp Uw verwondering toch echt niet, vooral ook omdat ik mijn standpunt voldoende gemotiveerd heb. Er is n.l. een heel groot verschil tussen deze notulen en een raadsverslag in de krant. Een krant heeft maar een beperkte ruim te en moet daarnaast nog een uiteenzet ting geven over de betekenis der voor stellen. Er blijft dan ook niet veel ruimte over voor een weergave plus motivering van het gesprokene der raadsleden. Door zijn beknoptheid (en de slechte acoustiek der raadszaal) is het raadsverslag niet altijd een juiste weergave van het ge sprokene. De notulen van de voorlaatste verga dering (waar het over ging) bevatten 22 bladzijden. Hierin wordt het standpunt van alle raadsleden vermeld en ook de discussie. Natuurlijk stelt lang niet ieder een hierin belang, dit zal slechts een kleine groep zijn. Doch voor toekomstige raadsleden, besturen van een politieke partij e.d. lijkt mij dit toch wel belang rijk. Met de meeste hoogachting, W. Wassenaar. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 10 tot en met 16 juni 1960 Geboren: Trijntje, dv. Cornelis Vonk en Cornelia v.d. Vis; Catharina Wilhel- mina, dv. Dirk Janssen en Johanna C. van Esch, Divera Maria Geertruida, dv. Cornelis A. Witte en Anna E. Huisman; Fijtje, dv. Pieter A. v.d. Vis en Maria P. L. Bremer; Margaretha Jolanda, dv. Jan Ilondema en Marrigje Dekker. Ondertrouwd: Gerard J. Zoetelief en Geerdina Dekker. LANDBOUWSCHOOL TE TEXEL Bevorderd van de brugklas naar de eerste klas: Dirk Bakker, Oosterend; Jan Boerhorst, De Kamp, Kees Huisman. On- geren; Re ij er Keijser, Ruy tersplaats; Theo Kikkert, Oosterend; Theo Medema, Oosterend; Johan Ran, De Cocksdorp; Kees de Ridder, Het Noorden; Henk Rik- kenberg, De Waal; Hans Schraag, Oude schild; Frans Stolk, De Cocksdorp; Jan Vlaming, Oosterend; Kees de Wijn, Den Burg; Hans Zoetelief, De Arend; Frans Witte, De Bemes, Thijs de Vries, Het Noorden. Niet bevorderd 4 leerlingen. Bevorderd van de eerste naar de twee de klas: Henk Broekman, Tienhoven; Kees van Heerwaarden, Langebos; Frans Koorn, De Krim; Marius Smit, Kaaps- weg; Fred v.d. Star, Het Noorden; Frans Visman, Oosterend; Jan de Visser, Maria- hoeve; Roel de Waard, Zeewijk; Gijs Witte, Den Hoorn; Jan Witte, Den Hoorn; Paul Kuip, Op Ruimte. Niet bevorderd 1 leerling. Nieuwe leerlingen kunnen worden op gegeven bij het hoofd van de landbouw school, de heer C. P. Laan, Kogerstraat 21, Den Burg, tel. 126. Ook toelating tot hogere klassen is mogelijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1