9 rocn /wa in het harL, Moeder Texel en de ontwikkeling van het toerisme mm Prettiger vakantie door Animo-zegels Kleuterschool St. Jan in de speeltuin BABYDERM MfrSLl C XC l Drommen van lijders aan Brandend Maagzuur ZATERDAG 25 JUNI 1960 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7465 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Waarom, zo hebben sommige lezers zich misschien afgevraagd naar aanlei ding van een berichtje in de krant van woensdag, is het nodig dat het Gemeente bestuur contact opneemt met dagblad journalisten. Burgemeester De Koning verklaarde maandagavond tijdens een toelichting, die hij gaf ten raadhuize, dat voor dat contact verschillende argumenten zijn aan te voeren. Door de werkmethode van voor de oorlog (toen er voor ons eiland wellicht te weinig in de toekomst werd gezien red.) heeft de gemeente thans een ach terstand weg te werken die vrij groot is. De scholen, die zijn en nog moeten wor den gebouwd, vormen een zichtbaar be wijs. Op het gebied van het onderwijs was er een enorme achterstand. En niet alleen op dit gebied. Texel heeft o.a. maar één goed rijwielpad en dat is ook nog van na de oorlog. Meermalen hebben B. en W. geprobeerd om de gemeente uitkering verhoogd te krijgen. Den Haag heeft dit steeds van de hand gewezen. Er wordt geen rekening mee gehouden, dat Texel in feite veel meer inwoners heeft dan de bijna 11.000 Texelaars. Voor de duizenden toeristen, die enorme kosten voor de gemeente meebrengen, wordt door de overheid niet gezorgd. Die komen voor kosten van de gemeente. In 1953, aldus burgemeester De Ko ning, is men op Texel begonnen met de ruilverkaveling. Na voltooiing van dit object is er 34 miljoen geïnvesteerd. Ook de bootverbinding kwam aan de orde. Als straks, in seizoen 1962, de nieuwe verbinding tot stand is gekomen, zal de toeristenstroom verdubbelen. Het vervoer levert dan geen moeilijkheden meer op. De aanvoercapaeiteit zal 100% worden verhoogd. Maar die verbinding is vlugger gereed dan de gemeentelijk* voorzieningen. Die toename van het toe risme moet ook opgevangen kunnen wor den. Daar is de gemeente nog lang niet klaar voor. De Pontweg zal gereed zijn, maar ongetwijfeld verblijven de toeristen niet hun gehele vakantie op die weg. Ook de andere wegen zullen in orde moeten zijn. De uitbreiding van kampeercentra etc. moet geschieden, recreatiegebieden moe ten er komen, voorzieningen van de rio lering zijn noodzakelijk. Gezien de ver langlijst, die door de gemeente is opge maakt, staan er nog heel wat vragen die (voorlopig) onbeantwoord zullen blijven en toch komt de stroom van toeristen. Daarom hebben B. en W. er een zwaar hoofd in of dit allemaal opgevangen zal kunnen worden. De klappen zijn dus voor de gemeente. De begroting van 1960 had een tekort van ƒ244.500,zonder gevolgen aanleg Pontweg, maar als straks de nieuwe financiële regeling Rijk-Gemeente komt, zal dit tekort nog erger worden. Dan gaat namelijk de Rijksbijdrage aan onze ge meente ƒ250.000,per jaar omlaag. Ook daarom hebben B. en W. zich afgevraagd of hier geen sprake is van onredelijkheid. Het toerisme zal de gemeentebegroting aanzienlijk belasten. Men zal in hogere kringen de waarde van het toerisme ho ger moeten aanslaan (denk aan de de- viezenstroom uit het buitenland). Texel behoort niet tot de zogenaamde noodgebieden. Als ons eiland nu toe vallig bij Friesland had gehoord, had de gemeente een belangrijk hogere uitke ring gehad. Ook dit werd door burge meester De Koning tijdens de persconfe rentie zeer betreurd. „Wij vinden het redelijk als wij wel tot die gebieden zou den worden gerekend". Er zijn door de gemeente drie urgentie klassen gemaakt van uit tc voeren wer ken. De een is inderdaad minder be langrijk dan de ander. Wij drukken ze hierbij in het geheel af. Misschien is hel te overwegen deze lijst eens uit te knip pen en ieder jaar aan te strepen wat is uitgevoerd. Wij weten echter niet of U het zult beleven dat alle werken klaar komen. Dat het toerisme in deze een belangrijke rol speelt, zal U duidelijk worden. Staat van bedragen, welke vanwege het toerisme dienen te worden verstrekt voor diverse objecten. Urgentieklasse 1 1. Aanleg en verbetering van toeristische rijwielpaden. Verbreding tot 2 m. en het voorzien van een asfaltlaag van de navolgende kleischelprijwielpaden. (ten dele weer geheel nieuwe aanleg): Pad langs de Mokbaai, vanaf Pont- weg-Mokweg, 1500 m. b. Pad vanaf Pontweg-Hotel „Bos en Duin", 2200 m. c. Pad langs Ploeglanderweg-Rozendijk 1850 m d. Pad vanaf „Bos en Duin"-Westerslag 2200 m. Totale lengte 7750 m. Oppervlakte 15.500 m2. Kosten ti ƒ5,ƒ77.500,Kosten extra grond werk voor de paden a en d ƒ14.800, Totaal 92.300,—. e. Verbreding tot 2 m. van 11 km. beton- rijwielpad vanaf Ruigendijksweg- Vuurtoren, 22.000 m2 5, 110.000,—. 2. Aanleg van overige rijwielpaden. a. Aanleg rijwielpad langs Pontweg van af 't Horntje-De Koog, met uitzonde ring van de reeds gereed gekomen gedeelten, breedte 3 m. Kosten inclu sief grondaankoop en grondwerk 10,per m2. Lengte 10 km. Bruto-uitgaven 300.000,Verhoog de uitkering uit wegenfonds (sécund. wegen) p.m. Raming 300.000, b. Aanleg rijwielpad 't Horntje-Den Hoorn, breedte 3 m., lengte 3 km a 10,per m2. Bruto-uitgaven ƒ90.000,Verhoogde uitkering uit wegenfonds (tertiaire wegen) p.m. Raming ƒ90.000, 3. Bouw rijwielbergplaatscn. Bouw van een viertal eenvoudige rijwielberg plaatsen nabij de stranduitgangen bij het Hoornderslag; het Jan Ayeslag; paal 17 en De Krim. Geheel onrenda bel. Raming 8.000, 4. Uitbreiding en aanleg van parkeer plaatsen. a. Aanleg parkeerplaats te Den Burg na bij „De Zes" ƒ70.000,—. b. c. d. Aanleg strandparkeerruimten na bij de uitgangen van: het Hoornderslag (b) 250 m2; het Westerslag (c) 500 m2 totaal 750 m2 a 15,ƒ11.250, De Krim (d) 250 m2 a ƒ10,— ƒ2.500,- Totale raming 83.750, 5. Aanleg en verbetering van toeristische wegen. a Verbreden Boodtlaan, De Koog, van 3-5 m., lengte 900 m. 43.000, b. Verbindingsweg Rommelpotsweg- Hotel „Bos en Duin", breedte 5 m., 1450 m. ƒ100.000,—. c. Gedeelte weg langs de Dennen vanaf „Kogerhoop"-Schumakersweg, 450 m., breedte 3 m. 16.200, d. Verbinding Pelikaanweg-Californië weg langs de Dennenrand, breedte m. 625 m., 22.500,—. e. Verharding Ruijslaan en Ploeglander weg tot aan Rozendijk, inclusief aan sluiting op Gerritslanderdijkje, breed te 5 m., lengte 4150 m, J 249.000, f. Strandweg naar paal 17, breedte 3 m, lengte 1250 m. 56.250,—. Totaal raming 486.950. 6. Aanleg en verbetering kampeercentra. a. Verbetering van de outillage op het kampeerterrein „Kogerstrand" Verbetering van de outillage op het kampeerterrein „Loodsmansduin". Deze uitgaven zijn rendabel te achten ƒ25 000,—. Totaal raming ƒ250.000, b. Bebossingsplan kampeercentium „Loodsmansduin" en terrein nabij „De Krim". Deze uitgaven zijn onrendabel te achten. Raming ƒ100.000, 7. Stichting concert-, toneel- en filmzaal. Voor 2/3 van belang voor het toerisme. Gemeente zal in dit toeristisch belang '(2/3 x ƒ450.000,— ƒ300.000,—) een bijdrage a fonds perdu moeten leveren van 100.000,Het overige deel van de investering ad. 200.000,zal wel van particuliere zijde kunnen worden gefourneerd. ZAAK VERKOCHT Den Hoorn Mevr. J. Ie Noble-v.d. Slikke heeft haar Spar-kruidenierszaak verkocht aan de heer B. Timmermans. HERV. GEMEENTE DEN HOORN Diaken S. Lap is benoemd als admi nistrerend kerkvoogd. Deze plaats kwam open door het vertrek van de heer P. Arensman naar Den Burg. Als diaken v/erd gekozen de heer F. Zwanenburg. 8. Stichting natuurhistorisch museum en botanische tuin. In de totale kosten ad ƒ250.000, wordt een bijdrage van het Ministerie van O., K. W. verwacht van 100.000 De rentabiliteit is 50%. Gemeente-aandeel 150.000, 9. Verbetering badaccommodatie De Koog, Westerslag, Den Hoorn en De Krim. Bouw kleedhokjes, douches, voeten- spoelplaatsen, aanvulling reddings middelen. De rentabiliteit is 50%. Raming 20.000, 10. Stichting autobusstation tc Den Burg. Stichting wordt beoogd aan de Ele- mert. Het station moet voor 50% toe ristisch geacht worden. Totale kosten 50.000,Geheel onrendbel. Toeris tisch aandeel ƒ25.000, 11. Riolering Den Hoorn. Aanleg van een riolering, incl. zuive ring te Den Hoorn. Totale investering ƒ256.000,Toeristisch aandeel 50% 128.000,NB.: De opbrengst van het rioolgeld zal nodig zijn voor de exploitatie van het project. Totaal raming urgentie 1 ƒ1.944.000, Urgentieklasse 2: 12. Aanleg rijwielpaden. Aanleg rijwielpaden langs de wegen Den Burg-De Cocksdorp (a) en Den Burg-Oosterend (b), breedte 3 m., lengte 19,5 km. Kosten ƒ10,per m2 ƒ585.000,Te verwachten uit kering uit het wegenfonds (tertiaire wegen) p.m. Totaal raming ƒ585.000, 13. Uitbreiding kampeercentra. Verwachte rendabele investeringen i.v.m. de uitbreiding van het kampeer- centrum Loodsmansduin 250.000, 14. Aanleg tennisbanen. Aanleg gravel-tennisbaan te De Koog. Verwacht wordt, dat de aanleg ren dabel zal zijn. Raming ƒ15.000, 15. Aanleg natuurbad. De aanleg wordt gedacht in de Den nen. Toeristisch aandeel wordt ge schat op 2/3. Rentabiliteit naar schat ting 50%. Totale kosten ƒ300.000, waarvan voor toerisme ƒ200.000, 16. Stichting verkeersbureau te Den Burg Totale kosten ƒ50.000,Geheel on rendabel ƒ50.000, 17. Riolering. Aanleg riolering en zuiveringsinstalla tie te De Cocksdorp. Toeristisch aan deel 50%. Totale investering ƒ135.800,Toeristisch aandeel 50% is 67.900,N.B.: De opbrengst van het rioolgeld zal nodig zijn voor de exploitatie van het project. Totaal raming urgentie 2 ƒ1.167.900, Urgentieklasse 3 18. Aanleg toeristische rijwielpaden, a Aanleg rijwielpad naar paal 17, breed te 2 m; lengte 1250 m. Kosten incl. grondwerk ƒ7,per m2 17.500 b. Aanleg rijwielpad Hoornderslag-Jan Ayeslag-Westerslag, breedte 2 m., lengte 4500 m. Kosten f 6,per m2. Kosten van extra grondwerk ƒ3200, Totale kosten ƒ57.200, 19. Aanleg overige rijwielpaden. a. Aanleg rijwielpad Den Burg-Den Hoorn, breedte 3 m., lengte 4500 m. Kosten 10,per m2 ƒ135.000,Te verwachten uitkering uit tertiair we genfonds p.m. Raming ƒ135.000, b. Aanleg 2e rijwielpad langs Pontweg vanaf 't Horntje-De Koog, breedte 3 m., lengte 12 km. Kosten ƒ10, per m2 360.000,Te verwachten uitkering uit secundair wegenfonds p.m. Raming ƒ360.000, 20. Rioolzuivering. Aanleg nieuwe rioolzuiveringsinstal latie te De Koog. Toeristisch belang 100%. Totale investering ƒ60.000, 21. Aanleg sportveld en bouwtribune. De aanleg wordt beoogd te Den Burg. Totale kosten ƒ30.000,—. Toeristische aandeel 50% is ƒ15.000, 22. Aanleg tennisbanen. Aanleg gravel-tennisbaan te Den Burg. Verwacht wordt dat de aanleg rendabel zal zijn. Raming ƒ15.000, 23. Aanleg van toeristische wegen. Aanleg van een rijweg langs de duin kant vanaf de Eerste Dwarsweg in Eierland tot aan De Krim. Lengte 5 km. Breedte 3 m. Kosten J12,per m2. Extra voor grondwerk 10.000, Totale kosten ƒ190.000, Totaal raming urgentie 3 ƒ849.700, Recapitulatie: Totaal urgentieklasse 1 /'l.944.000, Totaal urgentieklasse 2 ƒ1.167 900, Totaal urgentieklasse 3 849.700, Totaal-generaal ƒ3.961.600, De onlangs qeopende speeltuin is zeer in trek. De Eerwaarde zusters van de kleuterschool Sint Jan te Den Burg zijn er dze week met hun kleuters op bezoek geweest. Er werd naar hartelust geschommeld en gedraaid. Ook andere scholen van over de plas hebben reeds een dag besproken. Vrijdag j.l. was er een lagere school uit Den Helder. Zo zien we dat het niet alleen uit toeristisch oog punt van belang ismaar dat ook het onderwijs met deze ingebruikname is geholpen. ONGELUK AAN DE HAVEN Oudeschild Dinsdagavond raakte een schipper van een Rijnaak bij het ver laten van de haven met zijn hand be klemd tussen een staaldraad. Er werden hem 3 vingers afgekneld. Nadat dokter Elias de eerste hulp verleend had, werd hij, met een extra boot naar een zieken huis te Den Helder vervoerd. POCÜER-ZALr Voor her tere Baby-huidje OLIE - ZEEP MET MUZIEK DOOR T LEVEN Bovenstaande regel is de lijfspreuk van de leden van het Koninklijk Texels Fan farecorps. Maarom muziek te kun nen maken moeten er instrumenten zijn. En om die te kunnen aanschaffen moet er.Ho, verder gaan we niet. U zult binnenkort de muzikanten bij U aan de deur zien verschijnen. Ditmaal niet met hun instrument, maar met een vriende lijk gezicht en een smeekbede om hulp. Het korps heeft namelijk drie instrumen ten aangeschaft die samen de waarde hebben van ruim 2000,— En om deze uitgave boven water te krijgen wordt er een grote bliksemloterij gehouden. Maandagavond zullen de heren blazers, met geluidswagen, een bezoek brengen aan Oosterend en De Cocksdorp. Dinsdag verschijnen ze te De Koog en Den Hoorn. Woensdagmiddag staat De Waal op het programma, vrijdagavond Oudeschild en zaterdag Den Burg. Maandag 4 juli wordt de trekking om 9 uur in de Wezentuin gehouden. Daar kunt U dus de gewonnen fiets, autoped, radio of een van de andere prijzen in ontvangst nemen. De loten vliegen na tuurlijk weg, dus zorg dat U er bij komt' GESLAAGD Den Hoorn Aan de Dacosta kweek school te Bloemendaal, deed onze plaats- genote, mej. Riet Lap, met goed gevolg examen voor onderwijzeres. GESLAAGD Bij het gehouden stuurliedenexamen te 's-Gravenhage slaagde, als leerling van de Zeevaartschool te Den Helder, de heer A. F. Keijser uit De Waal voor het diplo ma 3e stuurman G.H.V. MUZIKALE MEDEWERKING Den Hoorn Dinsdagavond trok het fanfarekorps D.E.K. weer door het dorp. Nu niet om een serenade te brengen, maar om de collecte, die werd gehouden voor het Anjerfonds, waar ook het fan fare vorig jaar zo'n mooi bedrag van heeft gekregen voor de aanschaf van in strumenten, kracht bij te zetten. f f I rijn lijders-al van de ene mlnnnt od de andere. Dat doen dan zo'n paar Rennies. Bij de eerste aanwijzing van overtollig maag zuur - en dat stijgt dan snerpend op, soms tot hoog in de keel - een of twee Rennies laten smelten op de tong. En dat is dan alles! Weg zuurbrand - weg pijn - weg zorgen van een verstoord maal of angst voor 'n nieuwe aanval, 'n Wonder wat Rennies voor U doen. Niet zonder reden houden talloze zuur- brandlijders altijd een paar Rennies bij de hand, waar ze ook zijn. En zo smo ren ze iedere brand in de kiem nog vóór hij goed kans krijgt uit te barsten. gebrek aan parkeerruimte ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 26 juni op om 4.21 uur en gaat onder om 21.04 uur; 29 juni op om 4 23 uur en onder om 21.04 uur. Maan: 2 juli E.K.; 8 juli V.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 25 juni 9.21 en 21.45; 26 juni 9.56 en 22.22; 27 juni 10.28 en 22.56; 28 juni 10.59 en 23.30; 29 juni 11.31 en 30 juni 0.02 er- 12.01; 1 juli 0.34 en 12.31; 2 juli 1.06 en 13.07. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. Dit keer gaarne een persoonlijk woord om deze rubriek te beginnen. Het is de laatste weken een enkele keer voorgeko men, dat leden terecht of ten oprechte een klacht over de V.V.V. hadden. Bij het toeristische werk zijn immer klachten mogelijk, omdat wij leven in een glazen huis en uiteraard niet onfeilbaar zijn. Als mensen maken wij regelmatig fouten. Dat zal bovendien wel met ieder mens het geval zijn. Wat mij persoonlijk echter zeer ergert is, dat leden met al of niet gerechtvaardigde klachten menen deze klachten voor de balie te mogen etaleren, zelfs in het bijzijn van gasten, die door het baliepersoneel worden ge holpen. Ik wil hier nadrukkelijk stellen, dat het behandelen van klachten een taak van de directeur is, die een kamer heeft waar rustig gesproken kan worden. Iemand die verhuurt, hangt de vuile was ook niet voor de ramen van het ver huurde zomerhuisje. De informatieruimte is er om leden en gasten van voorlichting te dienen. Niet voor gesprekken op ge prikkelde toon. Ik zou het zeer op prijs stellen als voortaan klachten buiten het zicht van de gasten worden afgedaan. G. H F. Wij willen op deze plaats het gemeen tebestuur van Texel gaarne steunen met een pleidooi aan de leden om de gasten- statistiek nauwkeurig in te vullen. Dezer dagen heeft zelfs in de landelijke pers de linanciële bloedarmoede van de gemeente weei alLerwege de aandacht getrokken. De gastenstatistiek is voor de gemeente het middel bij uitnemendheid om aan te tonen, dat Texel meer overheidsgelden behoeft wil het eiland zijn rekreatieve taak naar behoren blijven vervullen. Zorg dus dat de gemeente over kei harde cijfers de beschikking krijgt. Het is uiteindelijk Uw eigen belang, als Texel steun behoeft voor de aanleg van jfY kan bewijzen, dat het ektra rijwielpaden, hygiënische voor- zieningen etc. etc. V.V.V.-Texel Z.D.IL-NIEUWS Het eerste speelt morgen om 12 uur in Oosterend tegen HST De adsp. nemen 2 juli deel aan het Oosterend-adspiran- tentoernooi. Gisteren trad onze linksbuiten Arie Dijker met Martje de Bruin in het huwe lijksbootje. Onze hartelijke gelukwensen. 6.25 spoorgeld in N.S. coupons (hiermede kunt U rechtstreeks naar het station) of ƒ5,in contanten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1