Cjrotn fwarL-Jexels in het harL. Een lach ten afscheid Vandaag wappert de driekleur Leden akkoord met de bewegwijzering Vele wegen WOENSDAG 29 JUNI 1960 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7466 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg - Texel - Postbus 11 Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn-pr. ƒ2,25 p. kwart 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm GEZELLIGHEIDSRIT WAS EEN GROOT SUCCES De door de paardensportvereniging ge organiseerde gezelligheidsrit op zondag j.l. is een groot succes geworden. Mede door het bijzonder fraaie weer is alles geheel volgens plan verlopen. De acht waddenruiters vormden dv: kop van een stoet van 17 wagentjes van diverse mo dellen. De start was aan De Waal. Van daaruit vertrok men naar Den Burg, waar op de Groeneplaats nog verschil lende „passagiers" instapten. Via Slin gerweg, Pontweg trok men door Zuid- Haffel in de richting Den Hoorn Dit was wel verreweg het mooiste deel van de tocht. Op een totaal andere wijze onder ging men de bekoring van het tuunwoal- tjeslandschap. Van Den Hoorn reed de stoet langs de Dennenrand naar „Bos en Duin", waar de lunch gereed stond Na enkele gezel lige uren daar te hebben doorgebracht, zette men de tocht voort in richting De Koog, waar de stoet werd ontbonden. In ons volgend nummer komen we uit gebreider op deze paardenmanifestatie terug. AGENDA STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Een laatste vaarwel. De dames Riteco en Reij, twee oude qetrouwen qaan de laatste verbindinqen met de hand tot stand brenqen. Vrijdag 1 juli wordt op ons eiland de nieuwe knooppuntcentrale van de PTT aan de Waalderweg in gebruik gesteld. Met deze ingebruikname zal er weer een stukje romantiek en Texelse gemoede lijkheid gaan verdwijnen. De diensten van de telefonistes, die zo lang de vertrouwde bemiddelaarsters zijn geweest om de gevraagde verbindin gen tot stand te brengen, zullen op dat moment overbodig zijn geworden. En, laten wij het maar eerlijk beken nen, wij zullen de vertrouwde stemmen missen. Het gezellig „goede morgen juffrouw" is voorbij. U heeft vanaf vrijdag maar te draaien en U wordt automatisch ver bonden. De automatisering van het tele foondistrict Haarlem, en daarmee de ge hele provincie Noordholland, zal hiermee zijn voltooid. Een lach ten afscheid Op een foto moet je nu eenmaal lachen. Dat was vroeger zo toen de fotograaf achter een grote kast kroop en een zwar te lap over ?.ich plooide en dat is nu nog zo. Op bijgaande foto ziet U twee oud gedienden van de Rijkstelefoon even lachen. Dat was op „speciaal verzoek" want het afscheid zal ook de dames zwaar vallen. Wij hadden een gesprek met mej. C. M. Riteco, misschien beter bekend als juf frouw „Tine-Riet". Bijna veertien jaar heeft zij op ons eiland dienst gedaan als telefoniste. De start van haar loopbaan had plaats in een oude pastorie in de Parkstraat en wel op 1 november 1946. De heer Eelman. die haar in dienst nam had er bij bedongen dat zij minstens een jaar moest blijven. „Och, dat hou ik waarschijnlijk wel vol", dacht toen mej. Riteco. En nu na bijna veertien jaar komt aan dit alles zo maar een eind. Door een overschakeling worden 20 telefonistes overbodig. De meesten van deze dames vinden een werkkring in een andere plaats, waar de T>TT is gevestigd. Mej. Riteco zal worden overgeplaatst naar Haarlem. „Staat het U aan dat U het eiland gaat verlaten?" „Als ik eerlijk moet zijn, ik vind het jammer. We hadden hier een reuze leuke baan. Aan de overkant is alles veel min der intiem". „Heeft U wel eens wat bijzonders mee gemaakt zo in Uw baan?" Dat was een vraag die we eigenlijk niet hadden mogen stellen. Want een te lefoniste moet kunnen zwijgen als het graf. Stel U gerust „Tine-Riet" heeft ge zwegen. Maar toen wij haar iets vertelden van een boze middenstander, die al drie maal .geslingerd" had en nog de juffrouw niet kreeg, moest ze toch wel lachen. Wij wa ren namelijk eens ergens op een kantoor waar Pa en zoon aan het confereren wa ren. Pa grijpt de haak en draait. Het duurt hem te lang, hij vliegt van zijn stoel en rent naar zijn auto. In een tel was hij op de Waalderweg en werd ont vangen door de cheffin. Wat er zich daar heeft afgespeeld waren wij geen getuige van. De zoon belde even later waar Pa bleef.Diep bewogen kwam hij terug. „Laten wij nooit meer op die dames mop peren, want ze hebben een drukke baan" Dat waren de woorden die hij sprak. Duizenden gesprekken per dag Wij mochten, bij hoge uitzondering even een kijkje nemen in het gebouw waar de handcentrale is geplaatst. De cheffin, mej. G. Schuurman, zat achter een hele stapel papier, die zien derogen groter werd. De gesprekken, die worden gevoerd, worden genoteerd en uitgewerkt. Het aantal gesprekken, dat thans per dag wordt gevoerd is enorm. 1100 lokale gesprekken, 1800 interlokale uit gaande gesprekken en 600 inkomende interlokale gesprekken stonden genoteerd "oor een dag in juni. De komende maan- Woensdag 29 juni De Cocksdorp, 20 uur Strijd om de man en de vrouw. Den Burg, „De Oranjeboom", Voorlich tingsavond telefoondienst. Donderdag 30 juni Den Burg, Taptoe Kon. Texels Fanfare korps m.m.v. de drumbands. Zaterdag 2 juli Den Burg, Troephuis St. Jeroen Holle- wal, 15.30 uur Hobbyruilbeurs. Oosterend, 7 uur, Demonstratie gymna stiekvereniging Oosterend. den is dit aantal nog hoger en respectie velijk 1200 - 2200 - 700 gesprekken per dag. Juffrouw Schuurman kwam tien jaar geleden naar het eiland bij de ingebruik name van de toer nieuwe handcentrale. Zij heeft het bedrijf zien groeien. In 1950 waren er 6 dames, die de verbin dingen dagelijks tot stand brachten. Nu, 1960, zijn er 20 telefonistes nodig, die U de gevraagde abonnee verstrekken. Stuk voor stuk hebben zij er helemaal geen plezier in dat hun „Texelse tijd" voorbij is. De aansluitingen Het aantal aansluitingen is in de loop der jaren gegroeid. Had Den Burg in 1932 120 abonnees, straks zullen het 628 ♦elefoonbezitters zijn, die van de auto matisering gebruik gaan maken. Voordat Den Burg dag- en nachtver binding kreeg, werden de z.g. doorver bindingsinrichtingen tot 1941 in Den Helder bediend en tot 1946 in Alkmaar Daarna kwam de dag- en nachtverbin ding te Den Burg. Tijdens de Russenopstand werd de handcentrale te Den Burg geheel ver nield. Deze vernietiging werd voltooid doordat alles in het gebouw kort en klein werd geslagen. Gedurende de maand april 1945 was er geen enkel contact met de vaste wal mogelijk. Hieronder een overzicht van aanslui tingen op ons eiland; Resp. 1932, 1940, 1946, 1950, 1955, heden: Dit qebouw v/erd in 1950 in qebruik genomen. Bin nenkort zal het verdwij nen. De handcentrale, die er zich in bevindt, wordt buiten dienst qe- steld en het qebouw zal worden afqebroken. Een nieuw qebouw is er ach ter verrezen. wat afgebabbeld. Het totaal aantal uit gaande interlokale gesprekken van de laatste jaren is daar een bewijs van. In 1946 waren dat er 133.000, 1950 195.000, 1951 202.000, 1952 208.000, 1953 218 000, 1954 230.000, 1955 277.000, 1956 330.000, 1957 336.000, 1958 354.000 en in 1959 392.000. Bedenk daarbij wel dat het in terlokale gesprekken zijn geweest, waar van wij de cijfers hier weergeven. Al deze gesprekken zijn door de han den van de telefoonjuffrouw tot stand gekomen. Dus we mogen wel zeggen: Daar is werk verzet. De dames gaan verdwijnen. Wilt U deze hulpvaardige handen een laatste vaarwel toezwaaien? Ach, welke Texe laar weet niet het adres van Tine-Riet of van mej. G. Reij, die zo „zusterlijk" naast haar zit. Een kleine attentie wordt door de dames met een lach in ontvangst ge- Den Burg De Koog Oosterend Den Hoorn Eierland 120 16 10 3 5 178 280 350 463 628 Het aantal abonnees is de laatste vijf jaar snel gestegen. Hieronder een over zicht per 1 januari: 1955 801 1956 896 1957 1003 1958 1062 1959 1115 1960 1197 en per 1 juni van dit jaar 1220. Of de Texelaars nu zo praatlustig zijn weten wij niet. We hebben namelijk geen vergelijkende cijfers van een andere streek in ons bezit, maar er is zo nogal Vandaaq, ter qeleqenheid van de verjaardaq van Z.K.H. Prins Bernhard wap peren de vlaqqen op ons eiland. (Foto M. C. Meijboom) HERV. GEMEENTE DEN BURG Zondag 10 juli, doopdienst. Aangifte a.s. vrijdag 8 uur in de consistoriekamer. ZAAK GEKOCHT Den Hoorn De heer G. Witvliet uit Den Burg heeft net schildersbedrijf van de heer C. Boon overgenomen. Hij gaat rich in Den Hoorn vestigen. In een vergadering, die vrijdagavond in Den Burg is gehouden, is besloten te trachten op Texel te komen tot een uni forme toeristische bewegwijzering, naar het ontwerp dat door de V.V.V.-Texel bij Provinciale Waterstaat in Haarlem goed gekeurd is gekregen. Tegen het principe van de uniforme toeristische bewegwijzering werden geen bezwaren ingebracht. Besloten werd deze aangelegenheid geheel ter afdoening in handen van de V.V.V. te stellen, ook wat betreft onderhoud, verzekering, eigen dom en uitvoering. Hoewel de vergadering het wenselijk achtte, dat de bewegwijzering zo spoedig mogelijk tot stand wordt gebracht, was men unaniem van mening dat een goede uitvoering enige tijd eist. Derhalve kwam men tot het inzicht dat het systeem op 1 april 1961 in werking moet komen, opdat de winter gebruikt kan worden voor de financiële uitwerking en de uitvoering. Mejuffrouw G. Schuurman, reeds tien jaar cheffin bij de Rijkstelefoon op ons eiland, qaat haar werkzaamheden voortzetten in Alkmaar.. Mej. Schuurman was tevreden over het Texelse publiek. Het beqrip voor de werkzaamheden van de telefonistes was niet altijd even groot, maar met een enkel woord wist zij als cheffin „de klant" toch meestal wel te overtuigen dat de „service" goed was. We qaan vaak vele weqen, Bij het daqelijks verkeer. Steeds komt men nieuwe teqen, En vind men de oude weq niet meer. 't Is pijlen, strepen, stippen, Waarvan men niets beqrijpt, Maar de weqen met de knippen, Geraken uit de tijd. Een stukje om te rijden, Door een heel vreemde buurt, 't Is het toekomstbeeld dei tijden. Die door dit alles qluurt. Al sneller en al beter, Voor 't menselijk qerief, Het qaat om de kilometers. En het maximumtarief. Zo qaat het ook in 't leven, De weq qaat om en om, Totdat 't stopsein wordt qeqeven, Het zij de weq recht was of krom. Zuid-Eierland, A. v. Leeuwen-Boon FISCUS VERSTOORT VAKANTIEGENOEGENS VAN BESTELWAGENBEZITTERS Bestelwagenbezitters, die hun voertuig gebruiken om met familie of gezin op vakantie te gaan, maken een kwade kans vele honderden guldens extra aan be lasting te moeten betalen. Als namelijk voorzieningen zijn getroffen om in de laadruimte van een bestelwagen personen te vervoeren, valt de auto onder de be palingen van het verhoogde tarief van de omzetbelasting. Het is de laatste maanden herhaalde lijk voorgekomen, dat bezitters van be stelwagens bij terugkeer in Nederland aan de grens moeilijkheden ondervonden als zij in de laadruimte familie of gezins leden vervoerden, voor wie enige zit plaatsen waren aangebracht. Zelfs als kon worden aangetoond, dat de auto in hoofdzaak voor goederenvervoer en be stelwerk werd gebruikt en de zitplaatsen slechts met een paar bouten of klemmen tijdelijk waren vastgezet, moest 800 tot 1000 gulden aan omzetbelasting worden betaald. De E.V.O heeft in een brief aan het Ministerie van Financiën verzocht om op korte termijn een bevredigende oplossing te vinden voor het vraagstuk van het vervoer van gezins- en familieleden met een bestelwagen. De E.V.O. acht het begrijpelijk, dat wanneer na vaak grote financiële offers door een middenstander een bestelauto is aangeschaft, hij deze ook een enkele keer voor uitstapjes en vakanties met gezin of familie wil gebruiken. In dergelijke gevallen ontbreken meestal de middelen om naast de bestelwagen voor het goede renvervoer er ook nog een personenauto op na te houden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1