Cjroen r£wartsjexels in het Ontwikkeling gaat voort Krijgt Texel een V.G.L.O.-school? V/ Protesten tegen uitbreidingsplan Den Burg WOENSDAG 6 JULI 1960 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7468 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg, Texel - Postbus 11 - Tel. 2058 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coóp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm De heer Mensink lid van Gedepu teerde Staten, stelt het automatisch telefoonverkeer in bedrijf Onder grote belang stelling is vrijdagmid dag de automatisering van het telefoondis trict Haarlem voltooid. De heer W. Mensink lid van Gedeputeerde Staten, verrichtte als vertegenwoordiger van de Commissaris van de Koningin, de officiële handeling door het neerhalen van een handle. De verbinding was tot stand gekomen. Voordat deze plech tigheid plaats vond hadden tal van qeno- digden een rondgang gemaakt door het oude en bet nieuwe qebouw aan de Waal- derweq. Ir. J. M. de Vos, directeur van het telefoondistrict Haarlem voerde als eerste spreker het woord. Hij deelde tot zijn spijt mede, dat de commissaris van de Koningin Dr. Prinsen, door represen tatieve verplichtingen elders, verhinderd was, maar het verheugde spreker de heer Mensink te mogen begroeten. Voorts richtte hij het woord tot burgemeester De Koning, de heren wethouders en de gemeente-secretaris. De goede samenwer king tussen overheid en gemeente heeft tot het spoedig tot stand komen van dit gebouw bijgedragen. Een woord van welkom werd gericht tot de directeur-generaal van de PTT, Prof. G. H. Bast, hoofdambtenaren, een drietal Engelse gasten van de Automatic Telephone and Electric Comp. te Liver pool, de leveranciers van dc apparatuur. Om klokslag één uur werd de over schakeling verricht. Texel was geauto matiseerd. Na het overhalen van de handle werd het eerste gesprek gevoerd door de heer Mensink. Hij draaide het nummer 070 116759 (Den Haag) en kreeg Mr. A. H. C. Gieben, secretaris-generaal van Verkeer en Waterstaat aan de lijn. Er volgde een ongedwongen gesprek. De heer Mensink maakte de heer Gieben duidelijk dat Texel thans opgenomen is in het grote geheel. „Het is gelukkig dat de bewoners van het eiland nu dezelfde faciliteiten hebben als de bewoners van het vasteland". Texel had, gezien het aantal gesprekken per jaar (40.000) recht op een betere telefoonverbinding". De heer Mensink had in de oude hand centrale blijkbaar staan watertanden bij een „knoert" van een taart. De telefo nistes hadden namelijk een taart van een halve meter in het vierkant ontvan gen van de Winkeliersvereniging Den Burg. Dit deelde Gedeputeerde Mensink de secretaris-generaal even mee. De tekst op deze taart was aardig gevonden: Aan de scheidende telefonistes, Als balsem voor de wel eens harde taal, Door velen onzer in der haast bedreven, Ten afscheid hier een zoet onthaal. Met beste wensen voor Uw verder leven. Winkeliersvereniging Den Burg. Mr. Gieben wenste Texel geluk met de tot standkoming van de automatisering en de PTT met de voltooiing van het net Noordholland. Ook tragische dag De directeur-generaal der PTT, Profes sor G. H. Bast, noemde het ook een tra gische dag nu de automatisering klaar is. Hij huldigde de dames telefonistes en bracht hen dank voor de laak door hen verricht. Professor Bast was eveneens tevreden over het werk van de diverse technische afdelingen der PTT. Het is ons gelukt dit gereed te krijgen voor het seizoen begon. Tot onze eerste burger zei prof Bast: „De telefoonverbinding is nu eindelijk op Uw eiland normaal geworden". Dynamische ontwikkeling De heer Mensink vond dat Texel wat ontwikkeling betreft, de laatste jaren mee kan doen. De spreker noemde o.a. de tot standkoming van de Waterleiding, ons eigen elektriciteitsbedrijf en in de toekomst een betere bootverbinding. On- oanks de ontwikkeling heeft Texel heel veel moois behouden. Het natuurschoon heeft aan charme niets verloren. Kunstwerk onthuld Voordat men zich naar Hotel „De Lin- deboom-Texel" begaf voor de lunch, werd door burgemeester De Koning de onthulling verricht van een kunstwerk, aangebracht aan de voorzijde van het ge bouw. De heer Ydo, de schepper van het re liëf, vertelde aan de lunch, dat het de betekenis had van eenvoudige communi catie. Het stelt twee vrouwen voor die liggen te praten. Aan tafel bracht burgemeester de dank over van het Gemeentebestuur en noem de de eerste juli een feestdag Hij was verheugd over de samenwerking tussen landelijke, provinciale en gemeentelijke overheid, waardoor belangrijke dingen tot stand komen. De burgemeester noem de in dit verband de waterleiding, de bouw van de RHBS en de ruilverkave ling. Ook burgemeester De Koning bracht dank aan de technici. ,Wij hadden ver wacht dat de telefooncentrale in 1964 gereed zou zijn. U begrijpt dat deze vlotte afwerking mij bijzonder heeft verrast". Als voorzitter van de Kamer van Koophandel Hollands Noorderkwartier feliciteerde de heer J. F. Ie Blanche uit Alkmaar, PTT en Texelse zakenwereld. „Handel en nijverheid zijn zonder tele foon ondenkbaar en daarom is deze dag voor Texel een hoogtijdag". Pcrsoneelsavond Vrijdagavond kwam het personeel van de PTT bijeen in hotel „De Lindeboom- Texel". Het was een ware feestavond, waar telefonistes werden toegesproken door de directeur van het district Haar lem. Namens vele abonnees op het eiland heeft de heer Fortgens, directeur V.V.V., het woord gevoerd. „Veel hebben wij van U geprofiteerd, daarom willen wij U niet met lege handen wegsturen". Hij bood de dames een lepeltje aan en de cheffin, mej. Schuurman, het boek „Texel". Met aandacht werd geluisterd naar de voordracht van een oud-PTT-er, de heer Jonker, en de vele schetsjes van het to neelgezelschap uit Haarlem. Het eerste automatische telefoonge sprek komt tot stand. De heer W. Men sink, lid van gedeputeerde staten, spreekt met de secretaris-generaal van Verkeer en Waterstaat, mr. A. H. C. Gieben te Den Haag. GESLAAGD Mej. Grietje Troost, Vuurtoren C 92, slaagde aan de Amsterdamse huishoud school voor het getuigschrift Kinderver zorgster. Gefeliciteerd. MEDEDELING VAN DE PLAATSELIJKE COMMISSIE VOOR RUILVERKAVELING Nieuwe pachtovereenkomsten Onder verwijzing naar een advertentie in dit nummer wordt het volgende ter kennis gebracht van verpachters en pachters, die door de toedeling van de ruilverkaveling een nieuwe pachter/ verpachter krijgen. In deze gevallen kan geen normale pachtovereenkomst worden gemaakt met behulp van de model-pachtcontracten van de Grondkamer-, omdat nog van geen officiële eigendom kan werden gespro ken. De Commissie heeft daarom besloten deze pachtverhouding vast te leggen met behulp van eenvoudige overeenkomsten. De daarvoor nodige formulieren zijn te verkrijgen bij het secretariaat van de Commissie. Deze overeenkomsten dienen in drie voud te worden opgemaakt, waarvan resp. één exemplaar bestemd is voor ver pachter, pachter en Plaatselijke Commis sie. De pachtsom moet in deze gevallen uiteraard ook aan de nieuwe verpachter worden uitbetaald. Voor moeilijkheden, die zich in „on duidelijke" gevallen voor kunnen doen, wende men zich tot de Commissie. C. v. Gr. IN STUDIE GENOMEN De toneelvereniging „St. Jan" heeft sinds 1 juni in studie genomen „De Schipper van de Maartje Jacoba", spel van de zee, in drie bedrijven door Klaas Smelik. Opvoering begin oktober. ZON, MAAN EN HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild: 6 juli 5.46 en 18.18; 7 juli 6.59 en 19.26; 8 juli 7.58 en 20.23; 9 juli 8.27 en 21.15. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. Bezwaarschriften ongegrond en niet-ontvankelijk Morgenmiddag zal de gemeenteraad bijeen komen om enkele belangrijke be sluiten te nemen. B. en W stellen de raad voor de tweede wijziging vast te stellen van het uitbreidingsplan in onderdelen Den Burg en een wijziging van de bebou- vingsvoorschriften voor deze uitbreiding. Het is een groots plan, want als het gerealiseerd is zal Den Burg 425 wonin gen rijker zijn, waarvan 110 meergezins- huizen. Tegen dit uitbreidingsplan kon men bezwaren indienen. Enkele inwoners van Den Burg hebben dit gedaan. Mej. G. Dijt, Den Burg, protesteert tegen de be stemming van het .perceel hoek Wilhel- minalaan. Volgens het nieuwe plan wordt haar land tot parkeerterrein gebombar deerd Zij meende echter, dat men van plan was aan dit perceel niet veel te veranderen, daar de ligging uit het oog punt van recreatie belangrijk is. De heer M. J. Witte, Wilhelminalaan, Den Burg, heeft bezwaar tegen het uit breidingsplan ten noorden van de Wilhel minalaan met het oog op zijn bloembol- lenbedrijf. De heer W. G. Rijk, Gasthuisstraat, Den Burg, brengt als huurder van een perceel tuingrond aan de Wilhelminalaan gelegen, bezwaar in tegen het nieuwe plan. De bloementeelt voorziet in een groot deel in zijn levensonderhoud. B. en W. stellen de raad voor te be sluiten de bezwaarschriften van mej. G. Dijt en de heer M. J. Witte ongegrond te verklaren en die van de heer Rijk niet- ontvankelijk, omdat een huurder niet ge rechtigd is tot het instellen van een beroep. In dit .plan is voor Den Burg een nieuwe woonvorm geïntroduceerd voor het verkrijgen van een hogere bebou wingsdichtheid, met flats in 3 woonlagen. In het plan zijn tevens drie parkeer plaatsen geprojecteerd met bij iedere parkeerplaats de mogelijkheid voor de bouw van een garagebedrijf. Rioolzuiveringsinstallatie Voor de aanleg van een rioolzuive ringsinstallatie te Den Burg en van een industrieterrein, alsmede voor een ver plichte storting van 10°/o op de deelne ming in het maatschappelijk kapitaal van de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeen ten in de vorm van 21 aandelen van ƒ1000,een en ander tot een totaal be drag van ƒ194.000,—, kan een geldlening aangegaan worden bij de N.V Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's-Graven- hage. Morgenmiddag zullen Burgemeester en Wethouders van Texel de raad voorstel len een school te bouwen voor het Voort gezet Lager Onderwijs. Dit gebouw zal dan verrijzen nabij de nieuwe ULO en LTS-school, oostelijk van de Wilhelmina laan te Den Burg. Deze VGLO-school is weer een nieuw geluid op het eiland. Als gevolg van een wetswijziging zijn met ingang van 1 januari 1959 het zeven de en achtste leerjaar van de lagere scholen vervallen. Met andere woorden de zes-klassige g.l.o.-school is vanaf die datum regel geworden. De leerplicht ein digt echter niet eerder dan nadat de leer lingen acht jaren één of meer scholen hebben bezocht. Dus na de zes klassen lager onderwijs nog twee jaar onderwijs aan een school voor voortgezet onderwijs bijvoorbeeld een school voor voorbereidend hoger- of middelbaar onderwijs, een school voor uitgebreid lager onderwijs (ULO) of land bouw-, landbouwhuishoudschool. Niet alle leerlingen hebben echter een odanige ontwikkeling en studieaanleg, dat mag worden verwacht, dat zij het on derwijs van een v.h.m.o.-school of van een u.l.o.-school zonder bezwaar kunnen volgen. B. en W. zijn van mening dat dit in de praktijk is bewezen. De ULO wordt door een aantal leerlingen bezocht dat daar niet op haar plaats is. Dit heeft dan ok het gevolg, dat goed en vlot onder wijs wordt geremd, terwijl de resultaten van het volgen van dit onderwijs voor hen zeer dubieus zijn. Voorts wordt de ULO bezocht door een aantal leerlingen met een uitgesproken technische aanleg. De ouders van die leerlingen vinden hun kinderen veelal nog te jong om hen alle dagen met de boot naar Den Helder te laten reizen om daar de brugklas te bezoeken van de LTS. Het feitelijke karakter van de ULO- school wordt hierdoor geweld aangedaan, terwijl voorts van belang is, dat meerdere leerlingen niet het onderwijs ontvangen waarvoor zij geschikt zijn. Dus vast staat dat een aantal leerlin gen de ULO bezoekt, dat er niet od ziin plaats is. Hierdoor ontstaat ook een groot verloop in het leerlingen-aantal van de eerste klassen naai de examen klassen. Ook de examenresultaten van de laatste jaren wijzen ongetwijfeld in deze richting. Tot dusver was het niet moge lijk om in de behoefte van het onderwijs voor deze groep van leerlingen te voor zien. Nu er echter plannen bestaan tot nieuwbouw van een ULO-school te Den Burg, en tevens zeer binnenkort tot stich ting van een LTS te Den Burg zal wor den overgegaan doet zich nu een gelegen heid voor een oplossing voor dit probleem te vinden. Aan de te stichten LTS dient een voor bereidende klasse (brugklasse) te worden verbonden. Door uitbreiding van deze klasse tot het eerste leerjaar van een school voor voortgezet gewoon lager on- NIEUVVE LEERLINGEN H.B.S. Na het volgen van de proefklas zijn tot de le klas van de H.B.S. toegelaten: N Bakker, P. J. M. Beemsterboer, W. Berkenbosch, C. I. de Bloois, H. de Bloois, E. Bonne, J. Bruin, M. M. Duin, D. Duin- ker, C. v.d. Eijk, C. M. G. Graaf, E. J. M. de Graaf, M. N. de Graaf, C. van Groe ningen, J. van Groeningen, H. v.d. Heerik, J. N. J. van Heerwaarden, P. A Hoogerheide, R. P. Janssen, M. A. Kik kert, J. M. Koning, K. D. Koorn, M C. Laan, J. J. Renout, M. van Schoonhoven, J. Ch. Siersema, C. M Smit, M. J. Tim mer, M. P. Tromp, G. Tersteegen, H. H. v.d. Werve, A. M. Witte, M. A. van Wijk, M. G. Zegel. NIEUWE ECONOMISCHE PUBLIKATIE VAN DE NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK Ons land kent slechts enkele bedrijven, die van een kleine zaak, ontwikkelden tot zeer grote ondernemingen. Er zijn in de middenstand echter tal van bedrijven met een sterk toenemende bedrijfsom vang, een groei, welke vaak gepaard gaat met een verandering van het karak ter van het bedrijf. Speciaal tot deze groep van groeiende middenstandsondernemingen richt zich de nieuwe economische publikatie no. 31 van de Nederlandsche Middenstands- bank, welke publikatie tot onderwerp heeft „groeiproblemen". De publikatie behandelt diverse groei problemen, zoals de leiding, de organi satie, de financiering en de administratie. Zowel voor de groeiende detailhandel, als voor de zich tot industrieel bedrijf ontwikkelende ambachtelijke onderne ming worden deze problemen belicht. Voorts bevat de publikatie interessante gegevens over de algemene toeneming van de bedrijfsomvang in de midden stand. Zoals gebruikelijk is de publikatie bij 3lle kantoren van de bank verkrijgbaar voor de prijs van ƒ1,per stuk. Wethouder Hin: V.G.L.O. overbodig derwijs met daarboven het tweede leer jaar van genoemde school (z.g. kopklasse) wordt er een uitstekende gelegenheid ge schapen voor het geven van het onder wijs van de hierboven omschreven leer lingen. Daar na het doorlopen van het eerste leerjaar van een school voor VGLO de leerlingen direct kunnen worden toege laten tot het eerste technische leerjaar van een LTS zijn deze leerlingen met het stichten van een VGLO-school uitermate gebaat. Daarnaast is er een schooltype ontstaan waar de leerlingen, die niet voor het uitgebreid lager onderwijs ge schikt zijn en geen interesse hebben voor net technische-, landbouw- of landbouw- nuishoudonderwijs, tot het einde van hun leerplicht een uitstekende voor hen aan gepaste opleiding kunnen ontvangen. Kans van slagen Berekeningen hebben aangetoond dat het eerste leerjaar van een plaatselijke VGLO-school door ongeveer 60 - 70 leer lingen zal worden bezocht en het tweede leerjaar door ongeveer 20. De overige 40 - 50 leerlingen zullen na het eerste leer jaar een plaats vinden op verschillende andere scholen, zoals technische scholen, visserijscholen etc. Enorme besparing Het college van B. en W. maakt tevens duidelijk, dat door combinatie van de bouw van een ULO-school, een LTS en een VGLO-school een aanzienlijke bespa ring zal worden verkregen De ULO en LTS zullen nwt minder lokalen kunnen volstaan, terwijl voorts door de bouw van een scholencomplex de exploitatie hiervan door verschillende centrale voor zieningen minder kostbaar zal zijn. Wethouder Th. R. Hm kan het niet eens zijn met het voorstel van de meer derheid van het college van B. en W. op Texel naast een nieuwe u.l.o. ook nog een v.g.l.o.-school te stichten. Hij voert de volgende bezwaren aan: 1. Vaak wordt het een fout gevonden dat de bestaande u.l.o.-school voor een deel „kopschool" is. Grote le en 2e klassen, veel kleinere 3e en 4e klassen, omdat een deel der leerlingen een andere richting uitgaat óf met het bereiken van de 15- jarige leeftijd niet verder leert. Dit is m.i. geen gunstig schooltype. Volgens het schema wordt dit bij de voorgestelde v.g.l.o.-school nog veel ongunstiger; le klasse 68 leerlingen, 2e klasse 20 leer lingen. Dit moet voor een school wel een zeer ongelukkige vorm zijn 2. Van deze 68 leerlingen gaan er na 1 jaar 48 naar een l.t.s de 20 die in de 2e klasse komen zullen hoogstwaarschijnlijk niet verder leren. Naar mijn vaste over tuiging zal dit aantal in de toekomst steeds afnemen. Jongens die niet verder leren, zullen er steeds minder komen, om dat elk vak studie eist. De -2e klasse zal dus m.i. steeds kleiner worden, zo niet geheel verdwijnen. 3. Waar er in onze gemeente een sterk streven bestaat om zo spoedig mogelijk te komen tot het stichten van een l.t.s. lijkt het mij beter hieraan een brugklasse te verbinden. Het wordt dan een belangrij ker geheel. 4. Bij vele v.g.l.o.-scholen elders be staat een overgroot percentage der leer lingen uit meisjes; de jongens gaan meestal in een uitgesproken richting. Verschillende dezer scholen zijn dan ook al in huishoudscholen omgezet en er is een duidelijk streven om dit in meer dere plaatsen ook te doen, omdat het enderwijs voor meisjes die de huishoude lijke richting op gaan aan de huishoud scholen beter is en door meer bevoegde leerkrachten wordt gegeven dan dit bij het v.g.l.o. het geval is. Daar wij een zeer goede landbouwhuis houdschool hebben, zullen er zeker geen meisjes naar de v.g.l.o.-school gaan, en nu de plaatselijke l.bs. ook een brug klasse heeft, zulllen zij die de landbouw- richting kiezen, ook hierheen gaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1