9 rocn wa in het harL, Feest van polder Eierland Ingebruikname moderne slachtplaats Wordt V.V.V. financieel gedwongen tot verkoop Groeneplaats 9 I Mevrouw De Koning nam afscheid De RHBS reikte eerste einddiploma's uit WOENSDAG 13 JULI 1980 TEXELSE 74t JAARGANG No. 747» COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg, Texel - Postbus 11 - Tel. 2058 Verschijnt woensdags en zaterdag» Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Het vee wordt, voordat het de slaqerij binnengaat, eerst qekeurd. Dierenarts De Boer zien we hier een qoedkeurend stempel plaatsen. Niet alleen de eilandse kruidenier en bakker moderniseren hun bedrijf, ook de slager doet mee! Vorige week hebben wij op uitnodiging van de heer A. N. Roest een kijkje mogen nemen in zijn zojuist gereed gekomen slachtgelegenheid. „Drie weken geleden", zo vertelde de heer Roest, was er hier nog niets te zien. En nu, wat denkt U van deze ruimte?" Nu, wij moesten eerlijk bekennen dat er iets moois was verrezen. Achter de winkel en het woonhuis van Slagerij Roest te De Koog is een moderne slachtruimte gebouwd. De dieren komen binnen in de stal, die van de slachtruimte gescheiden is. Er is een apart slachtlokaal, hang- ruimte en worstmakerij. Er kunnen vier dieren tegelijk worden verwerkt. Dit is een hele verbetering ver geleken met de vorige slachterij. Als de heer Roest dan aan het slachten was, stond al het andere werk stil. Nu alles van elkaar gescheiden is, kan men veel efficiënter werken. Dit is vooral tijdens het seizoen een eerste vereiste. Daarom ook dat de eigenaar van deze slagerij elles op alles heeft gezet dit gebouw voor de topddrukte gereed te hebben. Nu, de Texelse aannemers hebben hem niet in de steek gelaten. Het ontwerp van de heer C. Alkema was spoedig verwe zenlijkt. De aannemers, fa. J. Hennink, De Koog, J. Daalder, Den Burg, B, Paag- man, Eierland, en M. Koopman, De Koog, hebben daar een staaltje van eendracht getoond. Dit is op het eiland een der eerste slachtruimten, die aan alle eisen voldoet. Nu de gemeente heeft afgezien om een gemeenschappelijk slachtlokaal te bou wen, zijn de slagers verplicht een slacht ruimte te hebben, die aangepast is aan de huidige maatstaven op hygiënisch gebied. Wij wensen de heer en mevrouw Roest geluk met hun moderne slagerij. VANDAAG GEEN CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN In verband, met vakantie wordt heden, woensdag 13 juli geen consultatiebureau voor zuigelingen gehouden. HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild: 13 juli 11.58 en 23.56; 14 juli 12.30 en 15 juli 0.30 en 13.03; 16 juli 1.06 en 13.44. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. TOEKOMSTIG WIKA Den Hoorn Mej. Alie Lap slaagde voor het toelatingsexamen aan de Horst, het opleidingscentrum voor Wika's te Driebergen. (Werkster in kerkelijke ar beid). BEJAARDEN DEN HOORN OPGELET Allen, die geen bericht gehad hebben dat ze worden gehaald, moeten om 1.15 uur bij het Dorpshuis zijn, waar het ver trek plaats vindt naar de feestmiddag te De Cocksdorp. Vóór 1 augustus moet de V.V.V. Texel nog een bedrag van precies ƒ4.728,94 aan inschrijvingen op de obligatielening ont vangen, wil men kunnen voldoen aan de verplichte aflossing van het krediet van ƒ20.000,dat bij één van de banken in Den Burg is verkregen voor de aankoop van het pand Groeneplaats 9. Dit is het laatste nieuws omtrent de V.V.V.-obligatielening 1960. Enerzijds is het optimistisch nieuws, daar er uit blijkt dat ondanks het begin van het sei zoen tóch reeds voor een bedrag van ruim vijftienduizend gulden is ingeschre ven. Dit is een zeer hoopvol begin. Was de V.V.V. niet gedwongen vóór 1 augustus een krediet van ƒ20.000,af te lossen, dan zou een beroep op de leden hier nog niet nodig zijn. Thans is dit echter wel nodig, want de V.V.V. kan nu eenmaal niet financieren uit het luchtledige. Er moet derhalve vóór 1 augustus nog een kleine vijfdui zend gulden op tafel komen, opdat althans de eerste phase van de financiering met succes kan worden afgesloten. Komt het geld er niet tijdig, dan zal ernstig overwogen moeten worden over te gaan tot wederverkoop van het pand Groeneplaats 9, een beslissing die zonder meer een klap in het gezicht zou beteke nen van die V.V.V.-leden die metterdaad hebben getoond te beseffen, dat de orga nisatie nieuwe wegen moet zoeken om aan haar toekomstige taak te kunnen blijven voldoen. Wij kunnen slechts hopen dat ingezien wordt dat traagheid in beslissing kan leiden tot een achterstand, die thans doorbroken kan worden, maar anders nauwelijks te overbruggen zal zijn. G. H. F. Het slachten gebeurd nu in een ruime, frisse gelegenheid. Vier dieren kunnen tegelijk worden verwerkt. Polder, als je zelf kon spreken, Vanaf de daq van je ontstaan. En als je zelf had rondgekeken, Wat er in zóveel jaren is gedaan. Dan was er wel een boekdeel nodig, Eén en een kwart eeuw Eierland, Om uit te wijden is overbodig, Ie grond is klei en ééndeels zand. De ploegen trokken daar de voren, Het paard heeft daar zijn werk gedaan. De boeren zaaiden er het koren, Er heeft zo menig oogst gestaan. Waar mensenhand veel heeft doen slagen, Eer de machine v/erd gewrocht. Van vroeg tot laat ging 't alle daqen, Zodat het land vruchtbaar worden mocht, Soms was er winst, of liep het tegen. De jaren snelden alsmaar door, Gods Goedheid schonk de Polder zegen, Het nieuwe land ginq niet teloor. De dijken moesten 't land behoeden, En aan één kant de duinenrij, Waarin zovele voqels broeden, En 't wild zich uitleeft, heerlijk vrij. Het sappig gras der groene weiden, Waar dan het vee te grazen liep. Kanalen, sloten en de plassen, Het water stromend, of soms ondiep, Het tijdsbeeld is qestaag veranderd, De Polder ging mee met die tijd. Het mechanisme deed vervangen, Veel werk van handenarbeid, De vlaggen worden uitgehangen, 't Is feest, de Polder jubileert, Uit vreuqde, dat Eierlands belanqen, Goed en voorspoedig zijn beheerd. A. v. Leeuwn-Boon Zuid-Eierland, Texel. POPPENTHEATER Den Hoorn Het ligt in de bedoeling, dat op 2 en 9 augustus op het Sportter rein door de fam. Van Leeuwen uit Am sterdam, met hun bekende poppentheater een voorstelling wordt gegeven. Deze voorstellingen worden gehouden 's mor gens van 10-12 uur voor de jeugd. GESLAAGD Den Hoorn De heer D. Smit slaagde te Amsterdam voor het diploma VEV- sterkstroommonteur. GESLAAGD Den Hoorn Voor het 2de gedeelte IVIO slaagde mej. Nel Kikkert voor de cursus Algemeen Vrouwelijke Vorming, imgm Voor zeven van de tien 5de-klassers van de Rijkshogereburgerschool op Texel was vrijdag j.l. een zéér belangrijke dag Te hunner ere was de grote gymnastiek- school voor een belangrijk deel met be langstellenden gevuld. Ook de lagere klassen hadden van de directeur de uit nodiging gekregen aanwezig te zijn bij de uitreiking der einddiploma's, opdat zij nog eens extra doordrongen konden ge raken van het grote belang van het eind doel, waarvoor zij allen ten minste vijf schooljaren hun uiterste best moeten doen. In zijn toespraakje vertelde de direc teur, de heer C. van der Eijk, dat hij respect had voor het uitstekende werk dat de zeven geslaagden hadden afge leverd. Een maar matige lijst was er eigenlijk niet bij; één lijst was bijzonder goed, enkele heel goed en de rest was redelijk. „Willen jullie alle kansen", al dus de heer Van der Eijk, „die het eind diploma te bieden heeft, uitbuiten, dan zul je je er op moeten instellen dat dat buiten Texel zal moeten gebeuren". Zij slaagden De namen van de zeven gelukkigen zijn: Roelant Gilijamse, Reinoud B. Kool haas, Wiebe J. Laan, Dick Mantje, Jan Vlaming, Hans M. Witte en Koos Zoete. Van allen is het de bedoeling verder te studeren. Burgemeester C. de Koning, als voor zitter van de Commissie van Toezicht van de R.H.B.S., stelde in zijn felicitatietoe spraak, dat de HBS met dit eerste eind- examenresultaat zijn bestaansrecht op Texel reeds ten dele had bewezen. Al mag dan de waarde van een onderwijs instituut niet zonder meer gemeten wor den naar het percentage geslaagden, er wordt toch op gelet. De burgemeester wenst de jongelui en de docenten geluk. Ook voerde nog het woord de heer Laan als vertegenwoordiger van de ver eniging van ouders. Hij stelde het op prijs dat wat extra aandacht aan een gebeurtenis als deze werd besteed. Vroe ger kregen de geslaagden een handje en konden gaan, maar nu werd eens stil ge staan bij het grote belang van de zaak. Het kon niet anders of de heer Laan vond een geestige vergelijking met het werk in de agrarische sector: „Op het veld", aldus spreker, „bleken dezer da gen de gewassen op het gediepploegde land er het beste voor te staan. Wel, bij jullie zeven IS diepgeploegd, want de HBS blijft met zijn stof allerminst aan de oppervlakte. Gaat dus verder als goede boeren, als jullie willen begrijpen wat ik bedoel". „Juffrouw" de Koning zal het komende chooljaar niet meer tussen haar kleuters van „De Woelige Hoek" te vinden zijn. Vrijdag j.l. heeft zij officieel afscheid genomen van kinderen en ouders. Op de woensdag ervoor hadden de ouders van de beide jongste klassen al gelegenheid gehad de vertrekkende hoofdleidsters de hand te drukken. Maar vrijdagavond was het feest, al thans voor het grootste deel van de avond. De kleuters van de „hoogste" klas, versterkt door de meiskes Christien de Koning als Lentekoningin en Lida van Wijk als Koning Winter, voerden het stuk „Lentebloemen" prachtig op. Daar mee alleen al werd bewezen wat me vrouw De Koning met haar peuters ver mocht te bereiken; geen wonder ook dat allen met haar wegliepen. Nóg groeten kinderen, die onder haar leiding werden voorbereid op de stap naar de grote school, haar op straat spontaan met „dag juf!" De pientere Peter Hovenkamp had zelf een afscheidsgedichtje gefabri ceerd, een aantal kleuters had een Man nenkoor samengesteld en hadden pp hun programma aangekondigd „Wij zingen vals!" De secretaris van het bestuur, de heer Tjoelker, stak een speechje af, en enkele cuders voerden het woord tot mevrouw De Koning. Cadeaux bleven niet achter wege: de scheidende hoofdleidster mocht als geschenk van ouders en bestuur vier fraaie rotanstoeltjes en een dito tafeltje ontvangen. De kleuters zélf gingen ook niet met lege handen naar huis: een spaarbank boekje, waarop ƒ5,was gestort (ƒ2, GASTEN-PUZZELRIT De door de M.A.B.-club uitgeschreven puzzelrit is, ondanks de zware regenval doorgegaan. Er meldden zich 43 deelne mers aan de start op de Brink aan De Koog. 34 auto's, 1 motor, 1 scooter en 7 bromfietsen. De scooter werd bereden door mej. G Benit, die de rit ook heeft volbracht en 5 bromfietsen. Een woord van hulde is zeker op zijn plaats voor deze stoere rijdster en rijders. De rit was uitgezet door de heer L I Bakker en het was een mooie rit. De finish was in Bos en Duin. waar de heer Grisnigt de kaarten weer in ontvangst I nam en iedere deelnemer een herinne- ringsvaantje uitdeelde. Om plm 5 uur kon de oud-voorzitter de heer C. P. Moojen de uitslag bekend maken. Hij deelde mede, dat er in het seizoen 2 van deze ritten worden geor ganiseerd onder auspiciën van de V.V.V. De volgende vindt plaats in augustus. Hij brengt dank aan rijders en medewerkers. Uitslag autoklasse: 1. Meene 6 str.; 2. Oostinga 7 str.; 3. Berkendam 8 str., 4. Donkervoort 8 str.; 5. Slaterus 8 str.; 6. De Vries 9 str. Motorklasse: 1. mej. S Benit 15 str. Brommers: 1. Slegtenhorst 8 str.; 2. A. Douma 11 str Door de V.V.V. was een extra prijs beschikbaar gesteld voor de gast-deelne- mer onverschillig in welke klasse Deze mocht de heer Meene in ontvangst nemen van de heer Fortgens. Ondanks het slechte weer was het een geslaagde middag. ZOMERHUISJE DOOR BRAND VERNIELD Den Hoorn In de nacht van zaterdag op zondag om half één werd Den Hoorn opgeschrikt door het loeien van de sirene en rukte de Hoornder brandweer direct uit. Het zomerhuisje van de heer M, C. Troost bij het Molwerk, „Het Volle Profijt" stond plotseling, door onbekende oorzaak in lichter laaien. Ook de nevelspuit van Den Burg was direct ter plaatse, maar het houten huisje was niet meer te redden en ging geheel verloren. Het huisje was op het moment van de brand onbewoond. Zondagmiddag zou de fam. Hendriks uit Rotterdam voor drie weken het huisje gaan bewonen. Hun hele vakantieuitrusting, die al vooruit gestuurd was, ging door vlammen ver loren. De heer Troost is verzekerd. ook kleuters namen afscheid van het bestuur, ƒ3,van de Nutsspaar- bank) konden zij na afloop van het feest het hunne noemen. Mevrouw De Koning vroeg de ouders met klem aan haar opvolgster, mevrouw L. Soewito, alle mogelijke medewerking te geven in haar, zonder twijfel moeilijke, eerste tijd. Bijna was de avond alleen maar ple zierig geweest, zij het dan dat een af scheid met een tikje weemoedige gedach ten gepaard pleegt te gaan. Maar dat be doelen wij niet. Het schijnt in het be stuur van de Kleuterschool niet alles koek en ei. Besturen bestaan uit mensen, dus het zou een wonder zijn als altijd alles gladjes verliep. Meningsverschillen zijn er om binnenskamers of tijdens een ouderavond besproken en zo mogelijk opgelost te worden. Een feestelijke afscheidsavond, nog wel bijgewoond door een groot aantal kleuters, is wel de aller ongunstigste haak om vuile was aan op te hangen. We hebben ons die avond uitstekend geamuseerd; we hebben ons ook een klein beetje zitten schamen. Dat was van alles wat, zullen we maar zeggen. VOLGENDE MAAND GROOT PAARDENSPORTFEEST Het paard is nog niet vergeten. Tij dens de 1aatste kermisrit werd deze schimmel vereeuwiqd. Ook voor het a.s. paardensportfeest bestaat flinke belang stelling. De bestuursleden zijn bezig een programma samen te stellen dat voor Texel als uniek wordt aangekondigd. We zijn benieuwd Dit jaar wordt de jaarlijkse paarden sportdag gehouden op zaterdag 27 augus tus a.s. Er wordt hard en grondig ge werkt aan de samenstelling van een bij zonder programma. Tijdens de morgenuren vinden de keu ringen plaats van het VLN en na de mid dag hoopt de Vereniging voor Vrienden van het Paard een interessant program ma aan te bieden. Naast de diverse tuigpaardennummers is er ook voor Texel een sensationeel programma. Over dit laatste hopen wij t.z.t. meer te kunnen schrijven. Voor de landbouwtuigpaardennummers wordt tot maandag 25 juli opgave verwacht bij de bestuursleden. Ingeschreven kan worden voor de volgende rubrieken: A. Eénspan voor tweewielig rijtuig, voor paarden, welke op Texel of elders nog geen prijs hebben gewonnen B. Open klasse éénspan. C. Eénspan fokmerries voor landbouw- wagen. Alleen voor paarden, welke minsteijs één veulen hebben gebracht. D. Tweespan voor landbouwwagen; al leen voor paarden welke op Texel of elders nog geen prijs hebben gewonnen. E. Tweespan voor landbouwwagen. F. Open klassen tweespan (geen land bouwwagen). G. Eénspan voor luxe rijtuig, gereden door dames. Het concours-hippique zal worden ge houden op de speelweide te Den Burg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1