9 rocn in het harL, Vakantie, vakantie, vakantie Vakantie rM - Fancy-fair S.V. Texel Éénmaal per jaar anders dan anders Zó en zo Ook U kant verlost worden met Kruschen Salts. ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1960 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7477 COURANT Jitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg, Texel - Postbus 11 - Tel. 2058 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm HOE HEERLIJK IS HET om eenmaal per jaar eens anders te kunnen doen dan normaal. Je van geen tijd iets aantrekken. Je geen zorgen maken over je kleding. Eten als je zin hebt en veel snoepen. Heerlijk de ruimte in, genieten van zon, wind en golven. Uren dromen aan het stiand of een tocht maken door de dui nen. Zo zouden we nog een poosje door kunnen gaan. Texel biedt vele, ja zeer vele mogelijkheden. Maandagmorgen kwam de heer Bre- man van „Veldheim" uit het Noorden de drukkerij binnen. Hij maakte een bab beltje en gaf z'n Texelaartje op. Het ge sprek kwam toen over de hedendaagse jeugd. VROEGER, ja vroeger toen wij nog jong waren en we moesten van Ooster end naar De Waal, dan kon je zo rond De Waal van een andere groep jongens een pak ransel krijgen. Maar onze jeugd tijd was toch veel mooier dan tegen woordig. Is dat zo? Wij op Texel praten nog over ruimte, vrije duinen en stranden. Maar dat kan men helaas niet overal. „Vroeger", zo ging Breman verder, „vroeger ging je niet met vakantie en het eerste „gebak- kie" dat ik kocht kostte maar vijf cent. Moet je tegenwoordig kijken, dan moet men de beschikking hebben over tien lallen guldens Vroeger toen er geen acht-urige werk dag was, vroeger toen er geen films wer den gedraaid, vroeger toen men alleen ging dansen bij hoge uitzondering, vroe ger toen je vader je nog een draai om je oren kon geven, vroeger Och, waarom zouden we doorgaan over vroeger. Er is vandaag de dag een andere tijd. Er is de laatste veertig jaar zo bij zonder veel veranderd. Dr. Ir. Van der Waal van de Rijksdienst voor het Nationale Plan heeft daar on langs iets over geschreven. In begin 1900 leefde drie-kwart van de bevolking in 1 of 2 kamers, bijna 20% in woningen met 3 kamers, 5% in huizen van 4 of 5 kamers en maar 8°/o in meerkamer- woningen. De huidige cijfers zijn anders: 10% is woonachtig in één of twee kamerwonin gen; ongeveer 10% in 3 kamerwoningen; 40% over 4 of 5 en 36% over nog grotere huizen. Dus dit wat de huisvesting be treft wel een grote vooruitgang. Maar ondanks deze uitbreiding is er een groot tekort aan speelruimte, in- en buitenshuis. Vrijetijdsbesteding is een hedendaaqs probleem. Een deel der jeugd vermaakt zich met sport en spel, wandelingen door het duin en heerlijke fietstochten. Deze groep jongeren is met vakantie in georganiseerd verband. Zij vermaken zich iedere dag reusachtig op het eiland. artikel. En toch is deze jeugd vrij Vrij in andere zin dan de jeugd die gaat kamperen. In dit kamp knoopten wij een gesprek aan met de heer J. Erdtsieck, „de baas" van de jongens. „Voelt U zich werkelijk baas hier in dit kamp? En is het nodig dat U Uw stem dikwijls met verheffing gebruikt?" „Dat valt geweldig mee. De jeugd komt hier graag en ons programma is aan de huidige tijd aangepast. Vroeger (weer dat vroeger) kon men de jeugd bezig houden met een boek en een spannend verhaal, maar tegenwoordig is er aktie nodig. En Gebrek aan. Er wordt gemopperd op de hedendaag se jeugd, en we zullen de laatsten zijn, die zeggen dat al dat gemopper onge grond is. We zullen ook de vernielzucht, het niets-doen, het alleen maar dansen etc. niet goed gaan praten. Maar er is ook een andere zijde. Niet allen, die zeggen dat de jeugd van tegen woordig „rot" is, weten dat 45% van de Nederlandse bevolking beneden de 26 jaar is en onze bevolking ieder jaar met 150.000 zielen toeneemt. We krijgen gebrek aan ruimte, zeker voor de jeugd. Waar zijn de sport- en speelzalen? Waar zijn de jeugdhuizen en de werkplaatsen waar de jongeren zich kunnen bezig houden? Ze ontbreken goeddeels. Het gevolg? De jeugd gaat zich zelf een speelterrein aanschaffen: de straat! Wat dan de gevolgen zijn dat hebben wij de laatste weken ook op Texel ontdekt. En toch is er verschil Mede naar aanleiding van het gesprek met de heer Breman hebben we zo maar eens een steekproefje genomen bij die „hedendaagse" jeugd. Het is wel de ge woonte om het beste tot het laatste te bewaren, maar dat zullen wij niet doen. Op het terrein van de heer D. van der Werf nabij De Koog, kamperen, sinds 12 jaar, iedere zomer de jongeren die zich hebben aangesloten bij het landelijk Ver bond van de C.J.V. Ieder jaar weer ko men daar jongeren uit alle delen van het vaderland om een onvergetelijke week door te brengen. Deze jeugd is georgani seerd. En als wij dat woord: „organise ren" gebruiken, dan is er niet veel meer over van de zinnen aan het begin van dit Jongeren, die niet weten „hoe" hun vakantie door te brengen. Zij vervelen zich en zitten de ganse dag op straat. Rumoer en drukte is hun enige vermaak. die aktie geven wij de jongens. Wij be ginnen 's morgens om zeven uur met de tocht naar de waskraan. Daarna verza melen wij ons rond de vlaggemast en openen de dag. De programma's zijn verder zeer afwisselend. U komt net op tijd, want over een half uur gaan wij naar Oudesehild om een tocht met een kotter te maken. We hebben ons sport veld, onze wedstrijden, onze wandelingen bij dag maar ook bij nacht. Het kamp vuur is aan het eind van de week steeds een evenement. Och, zo zouden wij door kunnen gaan". Na dit prettige onderhoud maakten wij een wandeling door het kamp De tenten waar de jongens hun verblijf had den, waren allen voorzien van een naam. Het was op het terrein rustig en toch waren er 70 a 80 jongens „bezig" Een groep was aan het volleyballen, een an der stel maakte de lunchpakketten ge reed. Er werd wat gedaan! Tijdens deze rondwandeling troffen we nog een andere leider, de heer G. C. Vrijenhoek. „Ja, dit is mijn tiende kamp hier op Texel. Ieder jaar is het weer een vermaak om de jongeren te zien spelen' „Wordt het ook ieder jaar moeilijker om de jeugd bezig te houden?" „Ja, inderdaad, maar daar moet je je dan niet bij neerleggen, je moet steeds je jongens proberen te vatten!" Wat een geluk dat Nederland ook nog van deze mensen heeft. Mannen, die pro beren de jeugd te vatten. „Is U een vrij gestelde kracht?" „Nee, ik doe dit belangeloos en wij zijn ZONDAGSDIENST DOKTOREN Den Burg: DOKTER VAN LOON (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) Oosterend en De Cocksdorp: DOKTER SIEBINGA (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) Zondagsdienst Witte Kruis Zr. A. RIETVELD (van zaterdag 13 uur tot zondag 24 uur) Zr. G. FORTGENS (zondag van 9 tot 13 uur) Dierenartsen: J. DORRESTIJN, tel. 2978 (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) blij dat de heer Van der Werf ons ieder jaar weer in de gelegenheid stelt hier ons kamp op te slaan. Hij doet daar een groot sociaal werk mee!" „Wat betalen de jongens nu per week?" „Zij betalen 25,per week, maar U begrijpt dat dat tekort is. De afschrijving van het materiaal kan van deze prijs niet gebeuren, maar daar gaat het niet om. Hoofdzaak is: wij moeten jongeren een fijne vakantie kunnen bieden". In het dagverblijf hingen enkele teke ningen, die de jongens tijdens een der wandelingen hadden gemaakt. Schetsen van het eiland. Niet alleen rond het kamp waren die gemaakt. De Slufter was be zocht, een dorpentocht door De Waal en Oosterend, alles was aan de muur in het kampverblijf te zien. Na een week gaan deze jongens terug. Voldaan en ze hebben iets geleerd. En dat ;,iets" is niet zo maar wat, nee het is: In gemeenschap vakantie houden. Er zijn ook anderen Na het bezoek aan dit kamp gingen we verder. Richting De Koog. Het dorp waar de laatste weken de jeugd nogal te keer is gegaan. Waarom? Och, de meesten weten het zelf niet. Waarom kruipen ze over dag tegen een muurtje aan in de Dorpsstraat. Zeer voorzichtig hebben wij zo'n stel gepolst. Of liever, ze polsten ons. „Hè, knaap maak eens een plaatje van me?" Dat hebben we gedaan en tegelijk een vraag gesteld! „Hoelang blijven jullie op Texel?" „Dat weten we nog niet!" „Wat heb je gedaan in de dagen dat je hier bent?" „Man, we zitten hier machtig en als je nou straks nog een glaasje bier weggeeft, dan vertel ik je ook nog dat ik het °.vonds hier wel gezellig vind. Een beetje rotzooie Dat was de keerzijde van de medaille De medaille van vrijetijdsbesteding. Hoe komt dit?? Een stel jongeren zat op deze zonnige middag in een ijstent. Natuurlijk mag dit. Maar ze zitten er niet even, nee een hele middag, en de avond ook nog. Het gevolg? Verveling! En dan gooit er één een schoteltje bij de buren door de slaap kamerruiten, de hele inventaris van de Wastafel. De schade wordt niet vergoed, want niemand heeft het gedaan. Waarom zou je dat betalen, die vent in die zaak daar heeft meer geld dan wij. Het waren slechts enkele jongeren die daar hun verblijf „onder de muur" had den opgeslagen. Hun tent stond ergens op het eiland. Er zijn.mensen die zeggen: Hier veran der je niets meer aan. Dat is zo, dat is de jeugd van tegenwoordig. Dat is de tijd. Met zo'n antwoord ben je er het vlugst af. Maar of het in werkelijkheid zo is, dat betwijfelen we. Is de jeugd van tegenwoordig werke lijk anders dan de jeugd van vroeger? Breman kreeg een pak slaag van andere dorpsgenoten. Was dat toen normaal? Op Texel woont maar een deel van de vijf en een half miljoen jongeren die Ne derland rijk is. En voor deze jongeren zal iets gedaan moeten worden. Aan hun lot overlaten is gemakkelijk, maar niet de iuiste oplossing. Die jongeren vragen (misschien niet openlijk) om hulp! Die hulp moet van de ouderen komen. In de eerste plaats van de regering en de gemeente. Die zullen offers moeten brengen voor de bouw van grote zalen. Maar ook de ouders zullen moeten bij dragen tot het behoud van de jeugd. Hun eigen jeugd! TOT PROFESSOR BENOEMD Onze vroegere plaatsgenoot, Dr. C. de Jager, thans wonende te Utrecht, werd benoemd tot professor aan de Rijks universiteit te Utrecht. Dr. C. de Jager werd op 29 april 1921 te Den Burg geboren. NIEUWE WEG Achter het Schilderend is men begon nen met de aanleg van een weg. Deze sluit aan op het Slingerweggetje langs het voetbalveld. Wat ik thans aan alle kant zie, Is alleen nog maar vakantie. Overal op onze wegen Kom je de bewijzen tegen. Alle nationaliteiten En diverse rariteiten. Auto's snorren je voorbij In een bontgekleurde rij. Trossen taaie trekkers trekken Met gebogen rug en nekken, Volgepakt en afgeladen Langs de fiets- en wandelpaden, Om, van alle last ontdaan. Straks hun bivak op te slaan. Wég de dagelijkse zorgen, Boeken, schriften opgeborgen, Geen examenbibberaties. Angst in vele variaties, Maar bij ieder, groot en klein, Slechts de vreugd van vrij te zijn. Onderwijzers, paedagogen, Op het punt van uit te drogen Boekenwurmen, pennelikkers, Scheerkwastridders, stenenbikkers, Typografen, journalisten, Bakkers, schilders, moord-typisten, Kortom al wat werkt en leeft, Nu, of straks vakantie heeft. Ja, 't is zomer en vakantie, Als ik zo eens naar het strand zie. Al die tentjes neergeplant zie. En die huidjes bruin verbrand zie Zonder zonbrandassurantie, Dan geef ik U de garantie. Dat een ieder, pro of anti. Maling heeft aan politiek Of de een of and're kliek, Doch één ding slechts willen weten: Alle zorgen te vergeten, En eens fijn alleen te zijn In de zomerzonneschijn. Huib de Rijmelaar INSTRUCTIE-AVOND De Paardensportvereniging organiseert vrijdag 19 augustus een instructie-avond Belangstellenden zullen door een des kundige worden geïnstrueerd in het voor brengen en het toiletteren der dieren. De aanvangstijd is gesteld op 7 uur. Wij komen hier nader op terug. KAMPVUUR OP HET KOGERSTRAND (Van onze correspondente) De laatste tijd horen we nog al eens over verschillende wandaden van vakan tiegangers. Tot onze grote vreugde kun nen we echter constateren, dat er hier aan De Koog ook gasten zijn, uit het goede hout gesneden, welke tot gezonde initiatieven in staat zijn. Dit bleek j.l. dinsdagavond, toen op het strand een kampvuur werd ontstoken, waarbij door verscheidene kampeerders iets aardigs naar voren werd gebracht. Leuke liedjes werden gezongen, vrolijke muziek weerklonk. Vooral een groep jon gens en meisjes van 12 a 14 jaar hebben hun best gedaan. Hen werd een eerste prijs toegekend, bestaande uit een vlieger voor iedere jongen en een bal voor elk meisje. Het geheel werd opgeluisterd door „Excelsior" van Oosterend, dat zeer ver dienstelijk enige nummers ten gehore bracht. Tot slot werd een taptoe ge speeld, waarin de drumband een niet onbelangrijk aandeel had. De finale van de taptoe was ons „Wilhelmus". Ondanks het minder gunstige weer (er stond een harde wind) waren honderden naar het strand gegaan om dit festijn mee te maken. Voldaan ging ieder naar zijn pension, tent of kampeerhuisje terug. Aan de initiatiefnemers „Hulde!" Er zijn ook jongeren, die de gemeen schap zoeken in een Veilig tehuis". De KVC jeugdherberg is een van die hui zen. Vader Zijm boekt hier zijn gasten. Het vermaak in deze jeugdherberg is êÊtéf-ii Ieder uit onze vereniging weet hoe nodig we aan een nieuwe kleedkamer toezijn. Zelfs heeft Gemeentewerken een tekening gemaakt en zal een dezer dagen het gebouw uitzetten. Daar is trouwens al een poosje het wachten op, maar ons is toegezegd dat dit nu spoedig zal ge beuren. Natuurlijk vraagt dit voor onze ver eniging grote offers en daarom gaan we weer een beroep doen op iedereen en weer door een fancy-fair op het sport terrein. Als U allen en het weer mee werken kan het gezellig worden. Op 18, 19, 20 en 21 augustus a.s. wordt voor dit doel een soort Lunapark opge bouwd en zien we een zweefmolen, lucht- schommel, draaimolen, schiettent en vele andere geheel nieuwe attracties zullen aanwezig zijn om ons allen te vermaken. Het kan weer heel gezellig worden en we raden U aan deze avonden vrij te houden. Ook zal er weer een kindermiddag zijn, zodat iedereen zal kunnen meedoen. De laatste avond zal een schitterend vuurwerk worden aangeboden als spe ciale attractie, maar berichten volgen nog. Op 14 augustus komt HSV uit Heiloo een vriendschappelijke wedstrijd spelen. Vermoedelijk zal om 12 uur gespeeld worden in verband met andere belang rijke dingen op ons eiland. van die Rheumatiscbe Pijnen U moet een kuur doen, de Kruschen Kuur, iedere dag 's morgens de be roemde kleine dosis. Beroemd - ja - over de hele wereld, om zijn wondere aansporende werking op de bloed zuiverende organen. Die worden met Kruschen tot hernieuwde jeugdige werking gebracht en drijven zo de on zuiverheden uit, die nu die ondragelijk snerpende pijnen verwekken. „geregeld". De jongeren zoeken overdag de vrijheid en 's avonds de gezelligheid binnen. Jammer dat er in Nederland zo'n ge brek is aan dergelijke tehuizen. „MISTER K." Maandagmorgen om 11 uur spreekt ds. De Lange op de markt over het onder werp „Mister K.". EERSTE PRIJS Donderdag is het Chr. Mannenkoor van Ooosterend naar het concours ge weest in Leek, Groningen. Het koor heeft daar in de eerste afdeling gezongen en behaalde met 227 een eerste prijs. Het mannenkooi, onder leding van de heer C. Bremer, verkreeg enkele zevens, achten en negens op de puntenlijst. 's Middags hebben de mannen een be zoek gebracht aan Hereveen. SCHILDERIJ GENERAAL SPOOR Het militair museum „Bronbeek" bij Arnhem bevat naast een interessante verzameling wapens en andere curiosa een eregalerij met schilderijen van alle opeenvolgende commandanten van het KNIL. Aan deze collectie ontbreekt ech ter tot nu toe een schilderij van wijlen Generaal S. H. Spoor, die als Legercom mandant in Indonesië ook het bevel voerde over de aldaar na 1945 ingezette troepen van de Kon. Landmacht en de Kon. Luchtmacht. Een comité, onder voorzitterschap van de Luit.-Kolonel b.d. Mr. J Ph. H. E. van Liere heeft zich thans ten doel gesteld een schilderij van Generaal Spoor te doen vervaardigen, voor aanbieding aan het Museum „Bronbeek". Mevr. Wed. Generaal S. H. Spoor heeft haar instemming met dit plan be tuigd en haar medewerking toegezegd. Voorts hebben een aantal vooraan staande oud-commandanten zitting wil len nemen in een college van aanbeve ling, t.w. in alfabetische volgorde: Z.Exc. Luit.-Generaal KNIL b.d. P. Alons (v.m. Commanderend Generaal der KNIL- en KL-troepen in Indonesië); Z.Exc. Luit.-Generaal b.d. W. J. K. Baay (v.m. Commandant ,,A"-Divisie); Z.Exc. Luit.-Generaal der Mariniers b.d. M. R. de Bruyne (v.m. Commandant Ma riniers Brigade); Generaal-Majoor KNIL b.d, F. Mollinger (v.m. Commandant ,,B"-Divisie); Z.Exc. Vice-Admiraal b.d. A. S. Pinke (v.m. Commandant Zeemacht in Indo nesië); Res.-Brigade-Generaal A. A. J. J. Thomp son (v.m. Brigade-Commandant „C" Di visie „7 December"). Het Comité hoopt, dat een groot deel van de benodigde gelden bijeengebracht zal worden door de militairen, die onder het commando van Generaal Spoor heb ben gediend en verzoekt bijdragen voor dit eerbewijs te storten op: Postgiro rekening 575539 öf Gemeente-giroreke ning X 77 te Amsterdam, ten name van Penningmeester Comité Schilderij Gene raal Spoor.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1