9 rocn /wa in het Nieuwe Texelfilm: „onder de pannen W aarom gummiknuppel? a< De tijd leert het wel Verwarmings- en Huishoudbeurs Woensdag 7 sept. donderdag 8 sept. Bakker's Ijzerhandel ITERDAG 3 SEPTEMBER 1960 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7485 COURANT tgave N.V. v.h. Lanqeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij en Burg, Texel - Postbus 11 - Tel. 2058 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R dams© Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm 99 „Op dit ogenblik zou ik als ik al müfi filmmateriaal aan elkaar plakte een rolprent over Texel hebben van ongeveer drie uur lengte Er moeten ech- t nog ongeveer drie uur opnamen bijkomen, wil ik voldoende materiaal hebben n de nieuwe Texeldocumentaire, die ongeveer een uur moet duren te kunnen onteren. Al werkende ben ik echter zo verliefd geraakt op dit meesterlijke land en al draaiende ontdek ik zoveel nieuwe dingen, dat ik nu al angst heb Dor de toekomstige noodzaak met de schaar zoveel kostelijks weg te knippen, oor een cineast is Texel een eindeloos onderwerp". Zo ziet Reinier Meijer, nu enkele maanden doende Texel aan het celluloid te binden, de wording van de euwe Texelfilm, die Herman van der Horsts film zal gaan vervangen. Reinier Meijer en zijn vrouw Ellen aak in gezelschap van hun kinderen oortje en Rijklof) vertrekken dit week- nde weer naar Den Haag, nadat zij de >lle maand augustus dag-in-dag-uit op exel met de camera op stap zijn ge- eest. Voordien zijn er al opnamen ge laakt, maar augustus was de eerste volle erkmaand, die ook in de nachtelijke ren benut is om zoveel mogelijk ma- triaal te verzamelen. Reinier gaat zijn gezin naar huis bren- ;n, een paar dagen vakantie nemen, om ch daarna in september voor te berei- en op de opnamen voor herfst en win- Reinier Meijer: verliefd op Texel ?r, en tevens om de voorbereidingen te effen voor de resterende vogelopnamen ie in het komende voorjaar geschoten loeten worden. In een gesprek met Reinier en Ellen, imiddels met hun blauwe auto en came- amateriaal bekende figuren op het iland; hebben zij gesproken over hun anvankelijke angst voor zo'n grote op- racht. Dat is de angst die iedere cineast igen is als hij nog geen centimeter film edraaid heeft. En die angst blijft ergens p de achtergrond van het werk. Reinier egt: „Alles wat ik opneem gaat direct aar Engeland naar het laboratorium om ntwikkeld te worden. Enkele rollen heb c al gezien, en die zijn van zeer goede :waliteit. Maar wat ik in augustus ge maakt heb is ook voor mij nog een ge heim. Met Londen heb ik de afspraak dat ze onmiddellijk zullen telegraferen als er iets niet in orde is. Tot nu toe heb ik nog geen enkel telegram ontvangen. Maar toch heb je angst, want filmen is en blijft altijd een zeer kwetsbaar proces. Ik zal blij zijn als ik straks in Den Haag eens kan proefdraaien". De rijkste ervaring die het filmecht paar op Texel heeft opgedaan is de on dervonden vriendschap. De Meijers en hun kinderen zijn te gast bij Bram de Smidt jr. in 't Noorden op de boerderij. Ze zijn enthousiast over de hartelijkheid; even enthousiast als over de medewer king, die ze zo maar zelfs ongevraagd van iedereen ontvangen. Ze noemen Harry de Graaf (zelf een amateurcineast), boswachter Mantje opzichter Boot met hun vogelwachters, de politiemensen, V.V.V.-directeur Fort- gens, de mensen van TESO, kortom zo zegt Ellen het „heel Texel is ver schrikkelijk lief voor ons. Als wij de boe ren vragen om medewerking, dan wordt deze grif verleend. Dat geldt ook voor de muziekverenigingen. En mevrouw Craa nen in Den Burg heeft er niet tegenop gezien haar hele repertoire voor ons te zingen, teneinde een melodie te vinden c'ie als „leitmotiv" voor de film kan die nen. De Texelaars zijn ongelooflijk har telijk. Wij hebben nog geenéén keer ge had, dat men ons medewerking weigerde Wij zijn daar de eilandbewoners ont zettend dankbaar voor". Als wij op dit ogenblik een tussentijdse balans opmaken van het werk dat voor de nieuwe Texelfilm is gepresteerd, dan laat zich stellen, dat de film (in bouw termen gesproken) vrijwel „onder de pannen" is, maar in detail nog allerlei aanvullingen behoeft. Als wij dit grote werk beoordelen dan hebben wij zeer goede hoop voor een crtistiek resultaat. Dan hebben wij weer eens waardering voor TESO, die deze dure opdracht heeft mogelijk gemaakt, als zeer construcstieve bijdrage aan de uitbouw van het toerisme. Reinier Meijer gaf aan het slot van het gesprek nog het volgende commentaar: „In mijn film zal ik steeds weer trach ten er naar te streven de oneindige rust en schoonheid van Texel te beklemtonen Ik zou het eigenlijk zo willen stellen, dat ik probeer een film te maken die nozems en dergelijke oppervlakkige lieden zal afstoten, maar die oude en nieuwe vrien den van Texel zal inspireren tot een ver blijf op.het eiland, dat ik nu al ben gaan zien als een van de meest kostbare plek jes van Nederland". Ellen Meijer: ongekende hartelijkheid BENOEMD Aan de CVO-school te Den Burg is net ingang van 1 oktober benoemd als onderwijzeres mej. A. van den Berg, hans te Hilversum. S.V. TEXEL Zondag gaat Texel op bezoek bij DWS waar we, naar we hopen, een goede oefening voor de competitie kunnen on- lergaan. Ook van de Eredivisie-wedstrijd ^jax-PSV kan en stimulans uitgaan oor de komende wedstrijden, en dan op 1 september de start tegen RKAFC. Ook Texel 2 begint en wel met een litwedstrijd tegen JVC 2. Over de junioren- en adspiranten- omp. is ons nog niets bekend, maar dat ;al nu ook wel spoedig volgen. Nog steeds is er gelegenheid tot deel- ïame aan de toto. Bij de bekende adres- en kunt U zich aanmelden; zij zullen U jaarne vlot bedienen, want het is voor de deedkamerbouw S.V.T. DINSDAG OPENING KLEUTERSCHOOL DE COCKSDORP Dinsdagmiddag zal Burgemeester C. de Koning de nieuwe kleuterschool te De Cocksdorp officieel openen. Om 2 uur komt men bijeen in het gebouw voor Chr. Belangen te De Cocksdorp. Ook de ouders van de schoolgaande kinderen worden daar verwacht. 30 kinderen zul- •en de school gaan bezoeken. Als leidster is benoemd mej. J. J. de Visser. DE STEM DES VOLKS Woensdag 7 september a.s. vangen de repetities weer aan. Aanvang 8 uur pre cies, als steeds in het Dorpshuis. Een pracht gelegenheid voor liefhebbers (sters) nu toe te treden. Er is plaats ge noeg. Zeg niet: „ik kan niet zingen", dat klopt meestal niet. Maar gezamenlijk gaat het altijd. Zingen is een prettige ont spanning, bovendien opbouwend, terwijl een prettige sfeer U direct thuis doet voelen. U bent hartelijk welkom. 'k Heb mijn ogen uitgewreven Toen ik in ons lijfblad las, Hóe hoog wel de diepploegopbrengst Van de gerst en haver was. Hoeveel jaren nu geleden Werd dit reeds gepropageerd Door Thijs Reuvers uit De Cocksdorp, Maar dat werd steeds genegeerd. Evenzeer werd er gelachen Om de plannen, die Kees Boon Voor de dorpsuitbreiding uitdacht, Spotternij was slechts zijn loon. Doch nu rijen zich de huizen Rond de Kogerstraat aaneen En verrijst een nieuwe wijk daar Waar hij steeds voor heeft gestrêen. 'k Wil hier enkel maar mee zeggen Dat de mens zo menigmaal Met zijn vooroordeel gereed staat En niets snapt van 't ideaal Of het inzicht van een ander Die een beetje verder kijkt. Doch alleen daarmee de spot drijft. Tót het, later, moog'lijk blijkt, 'i Spreekwoord zegt„De tijd zal 't leren' En dat blijkt ook nu weer waar. Oordeelt daarom nooit te vroeg, lui, Inclusief, de Rijmelaar. VERGADERING VAN DE RAAD Vergadering van de raad der gemeente Texel op woensdag 7 september 1960, n.m. 2.30 uur ten gemeentehuize. Texel, 29 augustus 1960. De burgemeester van Texel, C. DE KONING. 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Vaststelling van een voordracht voor de benoeming van een gemeentelijke ver tegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de N.V. Luchtvaartterrein Texel, wegens het in 1960 periodiek aftreden van de heer C. de Koning. 4. Benoeming van een bestuurslid van de „Stichting Texels Museum" i.v.m. het be danken als bestuurslid door de heer M, L. Kempenaar te Den Burg. Door het „Centraal bestuur" van de „Stichting cultureel werk Texel" worden aanbevo len: 1. de heer S. Bakker te Den Burg 2. de heer H. de Jongh te Den Burg. 5. Mededeling van de jaarstukken over 1959 van de Stichting Prof. Dr. W. H Keesomstudiefonds te Texel. 6. Vaststelling van een naam voor de nieuwe openbare lagere school te Mid- den-Eierland. Voorgesteld wordt de naam Jan P. Stnjbos-school. 7. Principe uitspraak over de vestiging van een imbecielenklas, verbonden aan de Beatrixschool te Den Burg. 8. Wijziging van het raadsbesluit van 28 april 1960, nummer 16, tot deelneming in de door de stichting „waarborginstituut voor de tuinbouw in Noordholland" te Haarlem te verlenen borgstellingen tot 'ekerheid van geldleningen. 9. Aangaan van een geldlening van J 460.000,met de N.V. Bank voor Ne derlandse Gemeenten te 's-Gravenhage. 10. Vaststelling van de begroting van de dienst van gemeentewerken voor het iaar 1961. 11. Vaststelling van de le wijziging van de begroting voor het jaar 1961 van de dienst van gemeentewerken. 12. Goedkeuring van de begroting van de Sociale Dienst in de gemeente Texel voor het jaar 1961. 13. Vaststelling van de gemeentebegro ting voor het jaar 1961. 14. Vaststelling van de le tot en met de 17e wijziging van de gemeentebegroting voor 1961. 15. Vaststelling van het verzoek om ver hoging van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds ter dekking van tekort van de gemeentebegroting voor 1961: 16. Goedkeuring van de begroting van het Algemeen Weeshuis voor het jaar 1961. 7. Wijziging van de gemeentebegroting voor het jaar 1960. 18. Aankoop van een perceel grond te Den Burg van de heer C. Smit Czn., al daar. 19. Intrekking van het besluit tot ver koop van een perceel grond te Den Burg aan mevr. de wed. A. G. Broekman-van der Veen, aldaar. 20. Verkoop van een perceel grond te De Koog aan de heer H. Wiegers, aldaar. GESLAAGD Onze jeugdige plaatsgenoot André Buis, Molenstraat, slaagde te Amsterdam voor het diploma geoefend zwemmer. Zo goed was zijn prestatie, dat hem het zil veren speldje werd uitgereikt wat zoveel betekent als: met lof! Dat men in hem een toekomstige wedstrijdzwemmer zag, bleek wel uit het feit dat men hem vroeg, of er op Texel ook een goed zwem bad was. André moest helaas ontkennend antwoorden. Bij aanwezigheid van een zwembad zou het moglijk zijn geweest dit jong zwemtalent nog wat verder te ont wikkelen. Helaas is dat voorlopig niet mogelijk. Het ziet er nog niet naar uit dat een Texels zwembad binnenkort werke lijkheid zal zijn. GEMEENTE KOOPT GROND VOOR ƒ2,— PER M2 EN VERKOOPT GROND VOOR ƒ12,— PER M2 B. en W. stellen de raad voor een per ceel grond te kopen van de heer C. Smit, Schilderend 124 te Den Burg. Het perceel is gelegen achter de woning en is van belang voor de gemeente in verband met het uitbreidingsplan. De oppervlakte is 4302 m2 en de koopsom bedraagt ƒ8606,—. Voorts is de gemeente bereid een per ceel grond te verkopen aan de heer H. Wiegers, Dorpsstraat, De Koog. Dit per ceel is groot 396 m2. en moet worden be bouwd met een permanent stenen woon- en winkelpand. De koopsom bedraagt ƒ4752,—. GESLAAGD Joh. P. Dros, Oudeschild, deed met gunstig gevolg examen voor het Pa troonsdiploma broodbakkerij. ZONDAGSDIENST DOKTOREN Den Burg: DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) Oosterend en De Cocksdorp: DOKTER SIEBINGA (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) Zondagsdienst Witte Kruis Zr. A. RIETVELD (van zaterdag 13 uur tot zondag 24 uur) Zr. M. KREUMER, Den Burg (zondag van 9 tot 13 uur) Dierenartsen: J. DORRESTIJN, tel. 2455 (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) in het Casino te Oen Burg Geopend 's middags 3 tot 6 uur 's avonds 7 tot half 11 Toegang vrij JAN P. STRIJBOS-SCHOOL De school in Midden-Eierland nadert haar voltooiing. B. en W. stellen de raad voor deze nieuwe school de naam te geven van de bekende journalist Jan P. Strijbos. INGEZONDEN DICTATORIAAL BEWIND Geachte redactie, Vergun mij een plaatsje in Uw veel gelezen Texelaar. Naar aanleiding van een stukje in een dagblad over „Dictatoriaal bewind", ben ik zo vrij daarop in Uw blad commentaar te leveren. Ten eerste begrijp ik niet waarom die dame niet met haar naam ondertekend en ten tweede waarom zij dit niet plaats in de Texelse Courant. Maar ik zal dit schrijven wel ondertekenen. Het gaat over het al of niet thee ser veren in de middaguren in het Rusthuis Ik ben zelf al 6V* jaar bewoner van het Gollards Rustoord. Wij krijgen 's mor gens om half elf koffie, 's middags en 's avonds thee, steeds met koek. Maar na verloop van tijd was er nog maar één be woonster die 's middags om de thee kwam; zij vertelde de directrice dat er voor haar alleen geen thee gezet be hoefde te worden. Deze zomer was er gebrek aan perso neel, dat komt overal voor en waarom dan niet in ons Rusthuis. De directrice en de zuster hebben daardoor gewerkt van 's morgens 5 tot 's avonds 9 uur. Als we daarbij nemen dat deze leidsters nog nimmer in de afgelopen zes jaar met va kantie zijn geweest, omdat zij de oude mensen niet aan hun lot willen overlaten, is het dan erg als deze dames in de middaguren een ogenblik rust nemen? Daarom werd vermeld, dat zij die thee wilden gebruiken, dit in de keuken kon den halen. Dus dat is wat anders dan oude mensen geen thee gunnen! Waarom daar zo'n stof over te doen pwaaien? Mijn medebewoners van het huis zijn daar van geschrokken. Er wordt alles gedaan om het ons naar de zin te maken en een ieder kan de bewoners vragen of zij het naar de zin hebben in het Rusthuis. Ik vind het min om zo te schrijven! Want al was er geen personeel, alles was altijd op tijd gereed. Dan moet men niet zeggen, dat er Duitse manieren worden gebruikt, want geen mens klaagt bij ons. En als de schrijfster van dat stukje wat heeft, waarom dan niet ge sproken met de directrice of het bestuur? Dank voor plaatsing, J. BOOGAARD. Afscheid nemen is een beetje sterven, heeft eens iemand gezegd. Daar heb ik bij het vertrek van mijn laatste groep Jordanertjes overigens heel weinig van gemerkt. Niet dat ze nou bepaald met een „schep-vreugde-in-'t leven"-gevoel ons mooie eiland hebben verlaten, dat zeker niet. Maar ze hadden toch graag wel wat langer gebleven, want merkwaardig ge noeg, heimwee gevallen doen zich niet voor, of het zou moeten zijn, naar de slufters, dennen, stranden. De weiden met hun tuinwalranden, Op 't pronkjuweel der Nederlanden, Dat Texel heet. De wijde verten, de hoge luchten en het wegzinken der zon in een weeldebad van kleuren, heeft nu plaats gemaakt voor de grauwe oude gevels van het be knelde stadsgedeelte der Jordaan. De schoolbanken zijn de eerste dagen van aanvang nog nooit zo hard geweest, in vergelijking met strand, duinpan of wei degrond. Maar goed, daar zullen ze dan maar weer aan moeten wennen, evenals de werkende jeugd nog wel eens aan hun linnen huis terug zal denken. Blijft over reden tot grote dank voor al het genotene en t.o.v. de vaste wal hebben we prachtig weer gehad, al ben ik er van overtuigd dat er altijd wel types zijn die zullen meesmuilen. In Mokum althans, zullen ze raar gekeken hebben, toen de jeugd ge zond en gebruind uit de bus stapte op de Lindengracht. Waar wij nu reden tot voldoening en dankbaarheid mogen hebben, is er toch dit jaar naar ons gevoelen een schaduw over Texel gevallen, die in nauw verband staat met „die-jeugd-van-tegenwoordig"! Een schaduw, die niet alleen economische inaar ook funeste gevolgen kan hebben, voor dit vakantievreugde-gevende eiland. Met feiten te constateren en artikels te schrijven over het al of niet gebruik van een gummiknuppel genezen wij niet de jeugd, die volgens mijn smaak tekort zijn gekomen aan zorgzame, begrijpelijke ouderliefde, met gepast gezag uitge oefend. Ook het onderwijs is er niet al leen om aap, noot, Mies te leren of dat 2x2 vier is. Wat zegt U b.v. van een directeur ener grote technische school, welke tegen mij zei: „Wat bezielt U eigenlijk om zich met deze jeugd bezig te houden"! Of die beheerder van een ge bouw waar ook jeugdwerk gepleegd werd door ons, die maar een middel wist „gas!" Op de grafzerk van Jan Ligthart staat gebeiteld: „De gehele opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid en de laatste twee groeien waar de eerste heerst". Nu is het probleem van Texel waarlijk niet een van „to be or not to be", maar indien Overheid, verschillende instanties en bevoegde personen met ernstig begrip onder de ogen zien, dan lijkt mij dit eiland buitengewoon geschikt aan de excessen, welke deze zomer zich hebben voorgedaan, uitbreiding daarvan op tact volle wijze in de nabije toekomst kan worden voorkomen. Zeer donkere schaduwen werden voor uit geworpen over het J. L.-huis in de Prins vanwege verbreding en verhoging der zeedijk. Dat was wel een kwestie van te zijn of niet te zijn. Echter dank zij de medewerking, adviezen van Waterschap P.H. Polder en Waterstaat, het goede be grip betoond t.o.v. onze kampaccommo datie, niet het minst door het loyale ge baar van de heer S. Tjepkema, kon er een grondruil tot stand komen ter com- pensering der ruimte-mogelijkheden J. L. huis. Deze meest aanvaardbare oplossing wil echter niet zeggen, dat daarmee alle nieuwe problemen, welke zijn ontstaan, aan de kant zijn, integendeel. Tenslotte dank aan allen, die ook dit jaar hun belangstelling en medewerking hebben betoond en dat was heel veel. Collecte Herv. Gemeente Den Hoorn ƒ166,50; Herv. Gem. Oosterend, inclusief nagekomen gift ƒ129,51. Dank U, alle maal! Joh. K. A. Schreuder, Jan Ligtharthuis AGENDA STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 3 september Den Burg, Troephuis „St. Jeroen" Holle- wal, 15.30 uur, Hobbyruilbeurs. Dinsdag 6 september De Cocksdorp, Opening Kleuterschool. Donderdag 8 september Den Burg, Dorpshuis, Fotoclub „De Kie kendief", lezing de heer Krom, voorzitter AAFV, Amsterdam. Zaterdag 10 september Den Hoorn, bejaardenrit. De Koog, Buteriggel, slotavond seizoen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1