9 rocn /wa in het hart-, É&^t(£X(zl ZATERDAG 8 OKTOBER 1960 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7495 COURANT Uitgave N.V. v.h. Lanqeveld <S de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg, Texel - Postbus 11 Tel. 2058 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm VERGADERINGEN VAN DE RAAD Vergadering van de raad der gemeente Texel op woensdag 12 oktober 1960, Djn. 2.30 uur ten gemeentehuize. Texel, 3 oktober 1960. De burgemeester van Texel, C. DE KONING. 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Voorstel inzake hogere classificatie voor enkele functionarissen. 4. Voorlopige vaststelling van het bedrag der uitgaven voor het openbaar lager en uitgebreid lager onderwijs over 1959, als bedoeld in artikel 55 ter der Lager-on- derwijswet 1920. 5. Voorlopige vaststelling van het bedrag der uitgaven voor het openbaar buiten gewoon lager onderwijs over 1959, als bedoeld in artikel 33 van het Besluit bui tengewoon lager onderwijs 1949. 6. Wijziging van de begroting van de dienst van gemeentewerken voor 1960. 7. Wijziging van de begroting van de Sociale Dienst in de gemeente Texel voor 1960. 8. Wijziging van de gemeentebegroting voor het jaar 1960. 9. Bepaling van het maximaal toelaatbare krediet voor 1961 op grond van de met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeen ten aangegane rekening-courant-over eenkomst. 10. Aangaan van een rekening-courant overeenkomst met het kantoor Den Burg van de Rotterdamsche Bank N.V. voor het jaar 1961. 11. Aangaan van een rekening-courant overeenkomst met de Coöperatieve Boe renleenbank te Den Burg voor het jaar 1961. 12. Machtiging tot het aangaan van kas geldleningen ten behoeve van de dienst 1961. 13. Vaststelling van een besluit tot de bouw van 12 bejaardenwoningen te Den Burg en tot het aanvragen van rijks- voorschotten ten behoeve van de bouw en van rijksbijdragen in het exploitatie tekort van deze woningen. 14. Verlening van een garantie ten be hoeve van de heer W. J. van der Slikke in verband met de bouw van een woon huis te De Koog. 15. Verkoop van een perceel grond te De Koog aan de heer J. Biommersma te Heemstede. Vergadering van de raad der gemeente Texel op donderdag 13 oktober 1960, n.m. 2.30 uur ten gemeentehuize. Texel, 3 oktober 1960. De burgemeester van Texel, C. DE KONING. 1. Vaststelling van een besluit als be doeld in artikel 23 der Lageronderwijs- wet 1920 tot stichting van een school voor voortgezet gewoon lager onderwijs te Den Burg, alsmede tot aangeving van de plaats waar deze school zal worden ge bouwd. LAATSTE WENS VERVULD De heer W. V. Down uit Birmingham heeft dinsdagmiddag de laatste wens van zijn overleden vrouw vervuld. Haar as werd op het Marsdiep uitgestrooid. Aan boord van „De Dageraad" bevon den zich de heer Down en zijn dochter Christine. Het schip lag zo goed als stil toen even buiten de haven van Oude schild het as aan de zee werd toever trouwd. Op dezelfde plaats was in 1952 een zoon van de familie Down omgeko men. Met herinnert zich nog het vlieg tuigongeluk, waarbij ook 14 bemannings leden van de Engelse torpedoboot het leven verloren. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 12 oktober a.s. worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht van 13 tot 16.30 uur. EVANGELISATIEAVOND Maandagavond wordt de maandelijkse evangelisatiebijeenkomst gehouden in het Dorpshuis te Den Burg. De spreker is de heer O. van der Bijl, die o.a. zal vertellen waarheen de kleren zijn gegaan, die de Texelaars bijeen hebben gebracht. De heer Van der Bijl is voor kort nog in het vluchtelingenkamp geweest. Van dit be zoek worden ook dia's vertoond. WEEKEND IN „PANORAMA" Dit weekend vertoeft er een jongeren groep in Jeugdherberg „Panorama". Het zijn jongeren uit de kop van Noordhol land, aangesloten bij het CJV. Ook Texelse belangstellenden kunnen heden avond een kijkje nemen. DAMNIEUWS „EIJERLAND" Uitslagen van 3 oktober j.l.: H. Bruining-P. de Bloois 20 W. Stolk-Jn. v. Loo 20 M. P. Reuvers-A. Boon Mzn. 20 R. Hooijberg-P. J. Stolk 2—0 H. Bruining speelde de partij van zijn leven. Vooral het eindspel wist hij sterk af te wikkelen. Jn. v. Loo kan nog niet in zijn spel komen. Opnieuw verlies voor nem. Maarten Pieter begon de competitie goed door van de geroutineerde A. Boon to winnen. Ons jongste lid, P. J. Stolk, speelt nog te vlug. Hij zal het echter wel leren. BLIKSEMINSLAG TE DE WAAL Dinsdagnacht werd de familie Boot te De Waal opgeschrikt door een enorme klap. Het bleek al spoedig dat de bliksem was ingeslagen. De jongste zoon des huizes, Gerrit, bemerkte dat zijn gordij nen in brand stonden. Vlug het bed uit, water halen en de vlamenm waren spoe dig gedoofd. De elektrische leidingen en de waterleiding hadden het moeten ont gelden. Op verscheidene plaatsen, ook in de keuken, zaten schroeiplekken. De leidingen moesten vernieuwd wor den, waarmee men woensdags is be gonnen. DE RAAD TWEEMAAL BIJEEN De komende week zullen de raadsleden tweemaal bijeen ko men. Woensdag wordt een nor male agenda verwerkt. Een agen da, die niets bijzonders vermeldt. Donderdag echter wordt een uit gebreid debat verwacht van di verse leden van de raad. Dan wordt namelijk gesproken over de Stichting van een school voor Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs. Als men tot overeen stemming kan komen, of een meerderheid zich uitspreekt voor de bouw van genoemde school, gaat de raad ook spreken over de plaats waar de school zal worden gebouwd. In een vorig nummer hebben wij reeds duidelijk uiteen gezet hoe de mening is van Wet houder Hin. Hij is geen voorstan der van dit onderwijs op Texel. Hoeveel leden van de raad deze mening delen? Het ziet er naar uit dat hiervoor een stemming zal plaats hebben. BEJAARDEN VAN OUDESCHILD MAAKTEN TOCHT OVER HET EILAND Ook de bejaarden van Oudeschild heb ben de jaarlijkse tocht weer achter de rug. Met twee bussen werd zondagmid dag een rit over het eiland gemaakt. Al wat nieuw is op het eiland werd bewon derd. Om even 6 uur arriveerde de stoet weer in de havenplaats, waar in het dorpshuis de maaltijd gereed stond. Ook na het versterken van de inwendige mens bleef men nog geruime tijd bijeen. De commissie van Oudeschild past een woord van dank. ONDER DE POMP Hei jee ok hoort dat je in Bos en Duin kestuums kope ken? Deer in de Dennen? Ninnet, deer weet ik niks van! Maar ze hewwe d'r gien broeke met ritse, dat sèg ik je metien. Nou, die moet ik ok niet hewwe, want deer is nogal 's wat mee! ACHTER DE SCHERMEN WORDT GELACHEN Over enkele minuten kunt U luisteren naar het hoorspelen dan komt de titel, de spelers etc., dooi dat kleine kastje in Uw huiskamer. De radio! Woensdagavond heeft voor de R.-K. Ontwikkelingsclub de bekende radio- medewerker, de heer W. Kwint van de KRO, gesproken over de keuken van het radiobedrijf. Met aandacht werd geluisterd hoe een hoorspel tot stand komt. Maanden zijn er mee gemoeid. Het is een hele toer om spelers, muziek en alles wat bij zo'n spel te pas komt, te bundelen. Hoorspelen worden, aldus de heer Kwint, het meest beluisterd. Niet alleen door leden van een bepaalde omroep, maar ook door andersdenkenden. Daarom is het voor de KRO, een principiële omroep, een grote taak iets goeds te brengen. Dat kwam ook duidelijk naar voren uit de schetsen, die de spreker op fantastische wijze voor droeg. Schetsen waarvan men zou zeggen die zijn leuk. Maar de heer Kwint maakte •het zijn gehoor duidelijk, dat deze niet geschikt zijn voor uitzending. Ook over het geluid heeft de heer Kwint het een en ander verteld. De om roep heeft een speciaal geluidenhuis. Daar worden duizenden platen bewaard met allerlei geluiden. Een brand is op genomen, maar ook het getrappel van een paard. Deze geluiden worden soms op bijzondere wijze op de plaat vastge legd. De heer Kwint vertelde hoe het geluid van een steekvlam werd gevonden Een der medewerkers haalde het omslag van zijn pakje sigaretten en dat bleek een prima brand te zijn. Dat achter de schermen ook gelachen wordt door de medewerkers en dat dit soms in de huiskamer te horen is, werd ons eveneens duidelijk. De heer Kwint, die speciaal de jeugd rubriek verzorgt, vertelde zo het een en onder over het reageren van zijn jeug dige luisteraars. Brieven worden bij tien- tollen door hem ontvangen na een uit zending. De heer P. Witte was zeker de tolk van allen, toen hij aan het slot van deze eer ste ontwikkelingsavond de spreker dank te voor zijn boeiend betoog. EEN TIP VOOR SCHAPENHOUDERS Er zijn momenteel nogal wat schapen met zere bekken op het eiland. Een ouderwets middel hiervoor is: wat rogge meel over het voer. Dit vertelde ons een schapenhoudster; wij geven de tip gaarne door. DUIZENDEN KILOMETERS De heer J. Kramer, Schoonoordsingel, heeft duizenden kilometers.... film ge draaid in Texels Bioscoop Theater te Den Eurg. Zondag draait hij zijn 3000ste voorstelling na 1945. Voor Texels gedi plomeerde filmoperateur zal deze dag zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. ZONDAGSDIENST DOKTOREN Den Burg: (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) DOKTER SCHALKWIJK Oosterend en De Cocksdorp: (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) DOKTER RENOUT Dierenartsen: (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) J. DORRESTIJN, tel. 2455 Zondagsdienst Witte Kruis Zr. M. KREUMER, Den Burg (van zaterdag 13 uur tot zondag 24 uur) Zr. A. RIETVELD (zondag van 9 tot 13 uur) GRONDVERKOOP B. en W. stellen de raad voor aan de heer J. Brommersma, Heemstede, een perceel grond te verkopen aan de Ruijs- laan te De Koog, voor de prijs van 3880,Het perceel is 740 m2. De koper is verplicht op dit perceel een permanente woning te bouwen. Zoals reeds eerder is gemeld, wordt de jaarlijkse Waddenconferentie ditmaal ge houden op Texel, en wel op dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 november De Texelaars behoeven dit jaar dus niet op reis. Dat zal velen spijten, want de tocht naar één van de bevriende Wad deneilanden is ieder jaar weer een eve nement, dat op Texel grote populariteit geniet. Dit jaar echter zullen wij zelf als gastheer fungeren, en dat is een dank bare taak. Uiteraard zal Texel naar deze Wadden- conferentie-1960 ook weer zijn officiële gedelegeerden afvaardigen. Naast deze gedelegeerden, die dus ons eiland met stemrecht e.d. vertegenwoordigen, is er ook voor de Texelse V.V.V.-leden gele genheid ter conferentie te komen, om deel te nemen aan de algemene vergade ring. De Waddenconferentie is tevens een prachtige gelegenheid om collega's en vrienden uit het vak te ontmoeten, erva ringen uit te wisselen en nieuwe indruk ken op te doen. Voor de V.V.V.-leden van Texel be draagt de gereduceerde deelnemersprijs ƒ10,waarvoor toegang verkregen wordt voor de lunch en het officiële diner en voor de slotavond. Als gastheer zijn wij verplicht onze gasten te tonen dat wij hun komst op prijs stellen. Vandaar dat er op gerekend wordt dat vele leden zich voor de con ferentie zullen aanmelden. Ingaande maandag 10 oktober zijn op het bureau-Parkstraat aanmeldingsfor mulieren verkrijgbaar. De inschrijvings termijn sluit zaterdag 15 oktober. Inmiddels hebben de V.V.V.-medewer- kers en medewerksters vakantie genoten, en het werk gaat dus weer beginnen. Ingaande maandag is het kantoor in Den Burg weer geopend; het informatie bureau in De Koog is gesloten, evenals Den Hoorn en De Cocksdorp. Voor de V.V.V. is de winter begonnen. Wij tim meren niet meer aan de weg, zoals in de zomer, hetgeen niet wegneemt dat de eerste stappen ter voorbereiding van het seizoen-1961 al weer zijn gezet. Er moet vergaderd worden, er moeten plannen gemaakt en uitgewerkt worden, kortom er is zoveel dat moet gebeuren. Het is noodzakelijk gebleken onze ad ministrateur, de heer J. W. Dekker te De Koog, ook thuis van telefoon te voorzien. Voor de goede orde doen wij hier nog maar eens even opgave van alle nummers waarover de V.V.V. beschikt: Bureau Den Burg 02220 - 2280 G. H. Fortgens privé 02220 - 23TC J. W. Dekker privé 02228 - 270 mej. R. Keijzer privé 02220 - 2337 Voor de V.V.V. breken nu de finan cieel moeilijke maanden aan. Onder de leden hebben wij echter nog belangrijke posten aan contributie- en advertentie- gelden uitstaan. Wij menen dat er nu het seizoen achter de rug is geen enkel excuus is om betaling van nota's langer uit te stellen. Voor betaling kunt U te recht bij alle banken in Den QhO Burg, op postgiro 15145 en con- M tant aan onze kassa in de Park- 4X straat. 12 BEJAARDENWONINGEN Voor de bouw van de 12 bejaardenwo ningen te Den Burg stellen B. en W. de raad voor een rijks voorschot aan te vra gen en tevens een rijksbijdrage in het exploitatietekort van deze woningen. Zoals bekend heeft de gemeente een bouwvolume gekregen voor 8 woningen, de raad heeft indertijd besloten inplaats van 8 normale woningen hiervoor te bou wen 12 bejaardenwoningen. Men denkt hier het woningvraagstuk meer mee te verlichten. Het ligt in de bedoeling de beneden verdiepingen te verhuren aan bejaarden en de bovenverdiepingen aan alleen staanden of jonge echtparen. CURSUS BEDRIJFSLEER Op dinsdag 11 oktober begint in de landbouwschool de cursus bedrijfsbeheer. Deze avond spreekt de heer C. P. Laan met als onderwerp: Is economie ook voor U van belang? Dit is een algemene inleiding voor de volgende 5 avonden, die steeds op dins dag gehouden worden. Omdat de inleider zich niet op het terrein van de volgende inleiders mag begeven zal hij zich vooral met het onderwijs bezig houden. Komt dinsdag 11 oktober om 8 uur naar de Landbouwschool. Zowel dames als heren zijn welkom. BEJAARDEN VAN DEN BURG MAAKTEN GEZELLIGE RIJTOER Ook de Bejaarden van Den Burg heb ben deze week het jaarlijkse rijtoertje gemaakt. Met een veertig auto's en twee bussen van de N.V. TESO werd dinsdag middag gestart voor een rit over het eiland. Nu de bejaarden hebben werke lijk het eiland aan alle kanten bekeken. De dorpen, die het eiland rijk is, werden alle bezocht. Oude vrienden werden tijdens de rit begroet. Want zag men iemand waar men vroeger mee gewerkt had, dan kwamen de verhalen los van Niek vanen Gerrit van In Bos en Duin werd voor de eerste maal halt gehouden en konden de benen worden gestrekt. De koffie werd met smaak genuttigd en de bejaarden maak ten van de gelegenheid gebruik om de nieuwe vleugel van het hotel te bekijken. Via de Westen ging het hierna verder raar Den Hoorn, Oudeschild en over de Hogeberg weer naar Den Burg. Hotel „De Lindeboom-Texel" was de laatste halte. Voldaan stapten de deelne mers uit en genoten weldra van de boter hammen. Ook de geboden consumptie viel in de smaak. Actieve helpsters liepen met grote flessen Eau de Cologne en wel dra zag je dames maar ook de heren met de snuif doek voor het gezicht. Tijdens dit gezellig onderonsje werd de muziek verzorgd door Frans Pieterse en zijn bandleden. Het was een hele toer voor de bejaarden de „kreunster" te volgen. Jammer, dat er niet wat toepas selijker muziek en zang was. Maar de bejaarden weten nu wat een teenager is' De bekende gids van Texel „Ome Jan" sprak namens de bejaarden een woord van dank tot allen, die hadden bijgedra gen deze rit mogelijk te maken. GEZINSUITBREIDING Bij de familie Weijdt aan de De Ruy- terstraat te Oudeschild heeft de afgelo pen dagen een enorme gezinsuitbreiding plaats gevonden. Niet minder dan vijf ge zonde telgen aanschouwden het levens licht en werden begroet door de heer en mevrouw Weijdt-Witte. Reeds enige tijd bezit de heer Weijdt nl 'n egelpaar, dat zo trouw is, dat 't steeds weer terugkomt. Vijf jonge egels werden geboren en zijn woonachtig in de 'De Ruyterstraat. FEEST OM DE BAARD VAN Zondagavond was er een vrolijk sa menzijn in hotel „Victoria" te West- Terschelling. Ingezetenen waren broeder lijk vereend met de Duitse gasten in de grote restauratiezaal. Het hoofddoel? Het Amerikaans verkopen van de respectabele baard van een zekere Douwe H., de baard, die op de dag af, in één jaar gefokt was. Winnaar werd de heer W. de Hek, die recht had de baard af te knippen. De opbrengst was bestemd voor de Kon. Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij (ƒ65,Een duur baardje dus. Een gezellig dansje besloot de avond aldus de Harlinger Courant. Mis schien een tip voor feestcommissies? KLAVERJASCLUB „DE GRAAF" De clubcompetitie is weer begonnen: De uitslag was als volgt: (resp. punten, marsen): G. Geurts-A. Witte 6845 Echtpaar Bruin 6776 Tj. Huisman-Ch. v.d. Slikke 6671 J. v. Heerwaarden-J. Borgman 6390 1 A. J. Huisman-me j. T. Bagge 6287 C. v.d. Hoort-P. v.d. Molen 6115 1 J. Zuidewind-B. Kiewiet 5917 1 J. Barhorst-J. Prins 5510 P. Hartog-H. Stobbe 5311 Dames v.d. Kooij-Kiewiet 5117 1 OVERDENKING: VAN EEN HUIS MET EEN TOREN De grote dramaturg Ibsen tekent ons in zijn drama „Bouwmeester Solness", dat deze bouwmeester geen huizen alleen wilde bouwen, en ook geen kerken alleen, maar dat zijn ideaal was: huizen met torens. Daar was een stem in hem die waarschuwde, dat het zonder de kerk en zonder God in het leven niet ging! Maar in plaats van zó te luisteren naar deze tem, dat het kwam tot de radicale om keer in z'n leven: kerken bouwen, waarin God woont, bleef hij vasthouden aan het aardsgerichte huizen bouwen, waarin mensen wonen. En toch ook weer niet geheel, neen, er moest een toren bij en op, er moest toch nog iets van de kerk en van God in de bouw zijn. Helemaal zonder God en godsdienst gaat ook niet, want je kunt het nooit weten. Die stem, die stem, Zijn stem! En hij bouwde over de schuld van z'n leven heen het huis met de toren. Bouwmeester Solness is het type van de mens, die op de vlucht is voor God, die vlucht in de compromishouding, de halfslachtige mens, die twee heren wil dienen, twee wegen wil combineren, de mens van de middenweg. Ik geloof, dat zo de levensbouw is van vele mensen in en buiten de kerk. Gaat dat? Komt dat goed? Neen! Dat laat Ibsen in genoemd drama ook uitkomen. Toen bouwmeester Solness zijn huis met de toren bijna voltooid had, het huis, dat hem en z'n vrouw Aline ter woning zou dienen, zal Solness naar de gewoonte van de tijd de torenspits weer beklimmen om de groene krans aan de windvaan te hangen. Nog één keer zal hij het onmogelijke doen, en daarboven staan en met God spreken. En Solness zal zeggen: „Hoor mij, grootmachtige Heer.Gij moogt over mij beschikken, zoals U goeddunkt.... maar van heden af wil ik alleen het mooiste op aarde bouwen.huizen met torens!" Solness klimt omhoog, nagestaard door een grote menigte. Het muziekkorps staat klaar om te spelen, als Solness beneden is Daar staat hij boven, groot en vrijDe krans aan de windvaan, en nu de toe spraak tot God. En danals door een bliksemstraal getroffen, ploft hij neer en valt te pletter. Neen, huizen met torens bouwen, twee wegen combineren en twee heren dienen, de derde weg, de middenwegdat gaat niet. Die weg loopt dood en voert tot de dood. Dan lopen wij God, die wij zó menen te ontgaan, juist tegemoet, en als een ons veroordelend God. Luister! Daar is een stem in u, die waarschuwt, daar is een stem buiten u, die roept, de stem van de Goede Herder, die u tot Zich roept. Luister naar deze stem in de radi cale overgave van uzelf aan Hem! Laat af van een dubbel leven! Ge kunt niet een huis met een toren bouwen. Jezus zegt: „Ge kunt geen twee heren dienen, ge kunt niet God dienen èn de Mammon" Radicale omkeer is nodig. Zo gij Zijn stem dan heden hoort, ge loof Zijn heil- en troostrijk woord; ver hard u niet, maar laat u leiden. Laat u ieiden tot Jezus Christus, in Wien God oneindig genadig is en u tot Zijn kind wil aannemen. Wij kunnen God nergens ontgaan. Het is zoals Jaap Kronenburg gedicht heeft in „Mens en nood": Wij komen U in alle straten teqen, Uw roepstem klimt boven ons lachen uit. En als wij qaan door donk're steqen, Dan schrikken wij van elk qeluid. Wij qaan de lichtpaleizen heim'lijk binnen, Vrezend, dat Gij aan de uitqanq zult staan. Met spel en drank verzetten w'onze zinnen, Maar onverwachts kijkt Gij ons aan. Wij komen U in alle straten teqen, Op 't onverwachts heeft ons Uw komst verrast. Er is qeen straat, er zijn geen steqen, Of GijGij qrijpt ons vast. ,F. J. S. INGEKOMEN PERSONEN Stevan Bardarov (en gezin) van Z.O. Polder, Lelystad, naar bungalowterrein Hoog Koog; Gezina Oosterbeek (ev. Kra mer) van Amsterdam, Tilanusstraat 78 II, naar De Koog, Dorpsstraat 19; Hendrika K. J. Knol, van Arnhem, Klingelbeekse- weg 19. VERTROKKEN PERSONEN Cornelis Zegel, van Den Hoorn 77 naar Eindhoven, Lochemstraat 37; Jan Bruijn, van Den Burg, Stenenplaats 9 naar Den Helder, J. Bijlstraat 10; Suze W. van der Kooi l(ev. Schilder) van Den Burg, Bin- nenburg 15 naar Amsterdam, Rechtboom- sloot 26a II; Maria C. Broekman van W 5 naar Dordt, Singel 470; Saapke Sannes, van Den Burg, Stenenplaats 3 naar Bar- radeel, Oosterbierum, Haerdawei 2-4; Marie C. E. C. Smeur (en gezin) van Den Burg, Beatrixlaan 98 naar Gouda, Alb. Schweitzerplein 46; Willem C. Timmer, van Den Burg, Weststraat 8 naar Neder- horst den Berg, Dammerweg 107; Mari- rus Kortenhoeven, van Den Burg, Schil derend 11 naar Nieuwer-Amstel, Amstel veen, Katerstraat 71; Johannes H. J. Stolk van C 82 naar Den Helder, Burg. Houwingsingel 119.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1