■°*k K°raSL*;,r Groen Zwarts Texel s in loet hart-, Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. gezondheid Midden-Eierland bezit nu een moderne school Doopsgezind Oosterend begroet nieuwe predikante WOENSDAG 12 OKTOBER 1960 74e JAARGANG No. 7496 T E X E LS EWCOURANT NATUURZUIVER - Verschijnt woensdags en zaterdags Uitgave N.V. v.h Lanqeveld de Rooi, (~y CT*J. „1 c 7/1 nt Bank: R'damse Bank. Coöp. Boerenl. Den Burg, Texel -Postbus 11 -Tel. 2058 J kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm MISSCHIEN WAS U zondag vroeg uit de veren en heeft U geluisterd naar de radio-uitzending „Weer of geen weer". Dan heeft U kunnen horen dat er op Texel een school geopend is die de naam Jan P. Strijbos draagt. Vrijdagmiddag was het feest in Mid- den-Eierland. Na lang en geduldig wach ten was eindelijk de dag daar dat de nieuwe school kon worden geopend. In de dorpskern wapperde de vlag van de huizen. Het was feest. Deze opening werd verricht door de heer Jan P. Strijbos. Vooraf werd door de kinderen een toepasselijk lied gezon gen onder de bekwame leiding van mevr. Room. Het schoolgebouw, een ontwerp van de heer G. van der Struijs, behoort tot een der modernste gebouwen op het eiland. Twee prachtige lokalen, een beschutte speelplaats en veel lucht en licht. Het is dan ook te begrijpen dat burge meester C. de Koning met voldoening dit nieuwe gebouw aan de zorgen van het schoolhoofd toevertrouwde. Burgemees ter De Koning memoreerde dat er op Texel scholen zijn die de naam Jan Drij ver en Jac. P. Thijsse dragen. „Als Texelaars zijn wij er trots op, heer Strij bos, Uw naam aan deze school te mogen verbinden. U heeft veel gedaan in het belang van de Texelse vogelwereld." Met gerechtigde trots vertelde burge meester De Koning dat Texel nu be schikt over 46 prima schoollokalen en 2 goede gymlokalen. De heer J. J. Sligman, hoofd der school, brengt hierna dank aan allen die gehol pen hebben de school gereed te maken. Een speciaal woord van welkom sprak hij tot het echtpaar Strijbos. „In 1908 kwam ik voor het eerst op Texel", aldus de heer Strijbos. „En Texel had me gelijk te pakken. Niet alleen de vogels en de natuur maar ook was ik getroffen door de gemoedelijkheid van de bewoners. Graag kom ik op Uw eiland. Ik begrijp echter niet waaraan ik het verdien dat deze school mijn naam mag dragen. Maar ik ben het gemeentebestuur zeer erkentelijk." Het onderwijs Uit de woorden van de heer A. Hoe vers, inspecteur van het onderwijs, werd ons duidelijk dat het onderwijs op een De heer Jan P. Strijbos oveihandiqde aan de leerlingen van de nieuwe school een prachtige toto. Natuurlijk was het een plaat van een Texelse vogel. Onder veel belangstelling heeft de heer Strijbos vrijdagmiddag de school in Midden-Eierland geopend. Van de zus jes Geeske en Rinske Schotanus ont ving hij op een prachtig kussen de sleutel van het nieuwe gebouw. Hier niet U een der leerlingen die vol trots haar toto toont. twee-mans school niet onderdoet voor c-cn vier-mans school. Ja, dat het in ge vallen zelfs gunstiger is. De kinderen worden gedwongen meer zelf te doen. Dat is een belangrijk deel van de heden daagse onderwijsvernieuwing. „Wij zijn bezig", aldus de heer Hoevers, „van de luisterschool een ,,doe"-school te maken, en daar zijn op het eiland reeds vele vorderingen mee gemaakt." Namens de oudercommissie sprak de heer A. Dros. Het verheugde hem dat eindelijk de oude school gesloten kon blijven. Zijn felicitatie ging vergezeld van een projectieapparaat. De heer P. Kleve sprak namens het N.O.V. en overhandig de een boekenbon. Onder het genot van een kopje koffie bleef men nog geruime tijd bijeen. De school werd gebouwd door de fa. Drijver, met medewerking van fa Vonk, schilderwerk, fa. Agter, elektra en fa. Versteege, sanitair. DE HEER H. D. LOUWES OVERLEDEN Op zaterdag 8 oktober overleed ten zijnen huize de heer H. D. Louwes, oud- i voorzitter van het Landbouwhuis. Bij al zijn werken op organisatorisch gebied heeft de heer Louwes nooit ver geten dat het rendement van het bedrijf een noodzakelijke basis is voor de ver heffing van de agrarische bevolking. BEROEP AANGENOMEN Ds. Froentjes uit Nijenga heeft het be roep naar de Ned. Herv Gemeente te Den Burg aangenomen. 11 december zal de nieuwe predikant zijn intree houden. TOT 14 OKTOBER Nog een paar dagen kunt U oude mun ten, die uit de circulatie zijn. inleveren op 't postkantoor. Het betreft hier mun ten die sedert 1948 uit de omloop zijn. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 12 oktober (heden) worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht van 13 tot 16.30 uur. ,,'t AMATEURTJE" - DE WAAL De Waalder toneelvereniging heeft in studie genomen het blijspel: „Eerste ge win is kattegespin" door Shelagh Fraser en Victor Becker. De uitvoering vindt plaats in het Dorpshuis „De Wielewaal" op 18 en 19 november a.s. LEERZAME LEZING De Cocksdorp. Tijdens een bijeenkomst van de Plattlandsvrouwen en de Holl. Mij van Landbouw afd. De Cocksdorp - Eierland heeft Dokter van Leusen ge sproken over „Leven en Ziekte". De vele bezoekers hebben zeker iets geleerd op deze buitengewone avond. NAT. TRIAL IN ROSSEM Aan de door de MC Vechtstreek uitge schreven trial hebben twee Texelse le den meegereden, C. Dros en J. Kooger. Er waren 36 deelnemers maar de eilan ders hebben prima gereden. Bij de juni oren werd C. Dros nummer 1 met 21 str. pnt. Bij de nieuwelingen werd J. Kooger nummer 2 met 49 str. pnt. Zondagmiddag werd Da. Reinhold be vestigd als predikante van de Doopsge- zinde gemeente te Oosterend. Het is een kerkgebouw met vele genodigden, ge meenteleden en belangstellenden die de dienst bijwonen waarin Dr. Golterman voorgaat. Dr. Golterman wijst de ge meente op de broederschap in Christus. Daardoor is er vreugde in de gemeente hier op Texel. Want God legt beslag op mensen die Hij roept voor Zijn dienst. Ook Hij is het die de gemeente heeft sa mengebracht om zich in gemeenschap •an Hem te verbinden. „Gemeente van Texel, voor U is het een blijde dag, ontvang de predikante die God U geeft en moogt gij haar bijstaan in sterke verbondenheid" Na het zingen van lied 51 vers 1 en 2 bevestigd Dr. Golterman Da Reinhold-Scheuermann als predikante van de Doopsgezinde ge meente. De nieuwe predikante koos haar tekst uit het evangelie van Mattheus: „Velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren' „Wij allen zijn geroepen door Jezus om aan te zitten aan Zijn bruiloft. Broeders en zusters God heeft U en mij geroepen tot het feestmaal. Ik ben blij dat ik Gods woord mag verkondigen." Na de dienst wordt het woord gevoerd door de heer J. C. Rab, als voorzitter der Doopsgezinde Gemeente Texel. Hij heet Da. Reinhold hartelijk welkom in de gemeente en haalt vervolgens de op leiding aan om daarna te wijzen op het nu begonnen practische werk. Moge God Uw werk zegenen Ds. Bilderbeek spreekt hierna over vele werkschema's, maar verwacht buiten deze schema's om toch tijd over te hebben voor samenwerking. Burgemeester C. de Koning feliciteerde namens de gemeente Texel Da Reinhold met haar bevestging. Dit is voor mij de tweede maal dat ik een vrouwlijke pre dikante mag verwelkomen. Moge U, in een zeer snelle actie periode, veel werk 'erzetten. Ik wens U namens gemeente Texel, veel succes. Ds. Scholten sprak namens de Geref. OUDERAVOND REDMER IJSKA SCHOOL Op vrijdag 14 oktober wordt er in de Redmer IJska School te De Waal een ou deravond gehouden. De school is geopend vanaf kwart over zeven voor diegenen, die het schriftelijk werk van de kinderen willen bekijken. Om 8 uur precies be gint de vergadering. VERLOTING NED. HERVORMDE VROUWENVERENIGING Op woensdag, 12 oktober, heden, 's avonds om 8 uur vindt in de kerkeka- mer de trekking plaats van de loten, welke door de leden van de Ned. Herv. vrouwenvereniging zijn verkocht ten bate van de Ned. Herv. Gemeente te De Waal. Wie zal de bezitter-(ster) worden van de fraaie staande schemerlamp? WAALDER HOBBYCLUB STARTTE HAAR WERKZAAMHEDEN Op vrijdag 7 oktober kwamen de le den van de hobbyclub weer bij elkaar in het dorpshuis „De Wielewaal". Er blijkt animo te bestaan voor deze jeugd- avond. Het ledental werd vermeerderd met vijf, zodat het aantal leden thans 24 bedraagt. Dat alleen al is een mooi be gin van het nieuwe seizoen. Het ligt in de bedoeling dat er wekelijks een bijeen komst plaats vindt zonder contributie verhoging. Deze eerste avond stond in het teken van het poppenhuis, waaraan de laatste hand gelegd moest worden in verband met de sehoolverloting. Er werden gor dijnen genaaid, nog wat gevernist en hier en daar wat gelijmd en geschilderd. Er heerste een gezellige sfeer. De jongens (1015 jaar) begonnen aan verschillende figuurzaagstukjes. De grote jongens en meisjes (vanaf 15 jaar) houden woens dagavond (heden) hun eerste wekelijkse spelavond. Zij kunnen dan naar harte lust tafeltennissen, biljarten, schaken, dammen enz. Ook dit kunnen dus weer gezellige avonden worden. ZAKENNIEUWS MODERNE SLAGERSWINKEL TE OOSTEREND Vorige week heeft slagerij S. P. Dros, Peperstraat, een geheel gerestaureerde winkel heropend. Het oude interrieur is geheel opgeruimd en alles is even mo dern. De etalage en opstanden zijn ver dwenen en hebben plaats gemaakt voor bescheiden opstanden. Geheel impone rend werkt de toonbank, een vernuft van techniek die aan de ene kant geheel apen, de uitgestalde vleeswaren koelt. Iedere klant heeft dus een overzicht van de vleeswaren. De heer S. Dros heeft een goede keus gedaan met deze vernieu wing. Begrijpelijk is het dan ook dat hij veel belangstelling heeft ondervonden, welke werd vergroot door de aardige at- .ractie aan deze opening verbonden. HERFSTTENTOONSTELLING TE DE WAAL De leerlingen van de Redmer IJska School hielden jl. zaterdag en zondag een expositie van herfststukjes in het Dorpshuis „De Wielewaal". Het hoofd motief van de vele composities was na tuurlijk de paddestoel. Met veel zorg hadden de kinderen i grote verscheidenheid bijeengebracht. We zagen o.a. de mooie gespikkelde vliegenzwam, verschillende russula soor ten, zwavel kopjes enz. Paddestoelen in combinatie met een oude boomstronk, daarbij kastanjes, eikels, bramen, varens, mos, mooi getinte herfstbladeren geeft al gauw ene mooi effect. Aan deze expositie waren voor de kin deren prijzen verbonden. De jury, be- :taande uit Ds H. Bilderbeek, Kapelaan IJ. Tuijn en Ds. A. W. F. Waardenburg, had het dan ook niet gemakkelijk. Na veel wikken en wegen (waaraan zelfs 'n lucifersdoosje te pas moest komen) kwa men de heren tot de volgende beslissing: Eerste, tweede en derde klassers: 1 Nelie Betsema, 2Gretha Bakker, 3 Pe ter Jan Verberne. Eervolle vermeldingen waren voor: Jennie Ellen, Kees Hin en Piet Verijzer. Vier, vijf en zesde klassers: 1 Jan Kooger en Kees Verberne, 2 Bert Fokker, 3 Nellie Kuiper. Eervol: Ben v. Heerwaarden, Afke Kloosterman en Re- r.é Rijk. Aan de tentoonstelling was ook een verloting verbonden. De hoofdprijs was een prachtig ingericht poppenhuis,gratis beschikbaar gesteld door de meisjesafde ling van de Hobbyclub. Het poppenhuis werd gewonnen door mej. G. Koopman. Het wandkleed, door de leerlingen van de school gemaakt, werd gewonnen door mej. K. Beekenkamp. De heer J. .Fokker won een kleedje, zo ook mevr. C. Sweere- du Porto. Mevr C. Boot een dassenhan- ger. De volgende prijzen kunnen bij meester Albers deze week worden afge haald: blauwe loten 147, 363, 783, 619. Oranje 761 en geel 935. gemeente en TTC en nodigt Da Reinhold uit met haar man de bijeenkomsten van het TTC te bezoeken. Ds. Beerthuis brengt felicitaties namens Hervormd Texel en in het bijzonder Oosterend en hoopt de traditie van onderling overleg te kunnen voortzetten. De heer Riemers brengt namens het bestuur van het gebouw voor Chr. Be langen en namens de feestcommissie zijn felicitatie. Als laatste spreker brengt br. Visman de dank over namens de Doops gezinde gemeente te Oosterend. Bij het verlaten van het kerkgebouw maakte allen van de gelegenheid gebruik liet echtpaar Reinhold-Scheuermann de hand te drukken. INWONERTAL VAN DE KOP VAN NOORDHOLLAND 1860 - 1960 Op 1 januari 1860 telde de Kop van Noordholland (Anna Paulowna, Callants- oog, Den Helder, Texel, Wieringen, Wie- ringerwaard en Zijpe) 30.600 inwoners, een eeuw later telde dit gebied 81.600 en inclusief Wieringermeer 90.000 inwoners. De toeneming in die 100 jaar bedroeg 167°/o resp. 194%. Ter vergelijking moge dienen dat de overeenkomstige groeiper centages voor het gehele land en voor de provincie Noordholland 245 en 297 be dragen. Uiteraard wijkt de groei van ieder van de afzonderlijke gemeenten af van het gemiddelde voor het gehele gebied. Het sterkst groeide Anna Paulowna, dat on der invloed van de bollenteelt, in de af gelopen honderd jaar met 612% toenam, van 1013 tot 7216 inwoners. Den Helder, dat in deze periode vrijwel de gehele marine binnen zijn gemeentegrenzen kreeg, groeide met 219% tot 48.569 inwo ners. De groei van Den Helder werd nog enigszins overtroffen door Wieringen, dat door een invasie van Zuiderzeewer- kers in de jaren twintig, plotseling in inwonertal verdubbelde. Hoewel de laat ste jaren het aantal inwoners van het voormalige eiland weer enigszins terug loopt, bedraagt de groei over 100 jaar toch nog 227%. Zonder Zuiderzeewerkers zou Wierin gen vermoedelijk een groei hebben door gemaakt, zoals Texel, dat van 6076 tot 10.674 inwoners groeide (73%). Een groei overigens, die geheel na 1900 plaats vond. Gemeenten, die slechts weinig in zie lental toenamen, zijn Wieringerwaard met 20% (van 1081 tot 1292) en Zijpe met 35% (van 4606 tot 6229). De badplaats Callantsoog groeide met i07% tot 1251 inwoners. Deze verdubbe ling is slechts ten dele een gevolg van het toerisme van de laatste decennia, daar voor vond de groei plaats onder invloed van de werkzaamheden voor de kustver dediging. Gemeenten in Noordholland waar in de laatste honderd jaar sprake is van ontvolking zijn: Barsingerhorn (terug gang 8%), Schellinkhout 18%). Beets 9%), Graft 29%), Oudendijk I26%), De Rijp 18%), Schermerhorn (0%), Z. en N. Schermer 8%). Beziet men slechts de laatste 10 jaar dan komt het beeld van de (dreigende) ontvolking van een aantal Noordholland se plattelandsgemeenten duidelijker naar voren. Gedurende de periode 1950-1960 gingen de volgende gemeenten in zielen ral achteruit: Wieringen, Barsingerhorn, Sint Maarten, Winkel, Andijk, Enkhuizen (ontwikkelingskern!), Schellinkhout, Mid- woud, Opperdoes, T\visk, Beets, Graft, Kwadijk, Schermerhorn, Warder, Z. en N. Schermer, Katwoude. In de periode 1860-1960 gaf in Noord- holland de Gooise forensengemeente Bus rum de grootste relatieve groei te zien, nl. 3682% (van 1041 tot 39.368). SOOS VERGADERING MET GROTE BELANGSTELLING Voorzitster Mevr. J. Daalder-Barhorst opende vrijdagavond de SOOS vergade ring met een hartelijk welkom. Het za kelijke gedeelte werd vlot afgewerkt om lijd over te houden voor de fims van de KNZHRM. Bij de bestuursverkiezing wa ren de heren W. Witte en C. Bruin aftre dend. Als nieuwe leden werden gekozen Mw. T. Witte-Kager en de heer A. Kalis. Hierna krijgt de heer Witphen van het reddingswezen het woord en geeft een overzicht van belangrijke punten in het reddingswezen alvorens hij de films ver toond. In grote trekken vertelt spreker het ontstaan. Door de gesteldhied van de kust is het gezegde „Schip in nood - Reddingboot" niet alleen harde realiteit maar een perfecte organisatie die altijd paraat is. Werden vroeger schepen leeg geroofd thans tracht men zoveel mogelijk alles te behouden. De Noord en Zuid Hollandse reddingmaatschappij heeft in haar bestaan 12000 schipbreukelingen ge red. Hierna werd een drietal films ver toond. De laatste was er een van een red ding op IJsland welke drie dagen en drie nachten heeft geduurd. Het was een schitterend filmwerk die ieders bewonde ring had. Tot slot dankt de voorzitster de propagandist voor zijn woord en beeld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1