9 roen in het Volgend seizoen strand weg naar paal 17? Geen meerderheid in de raad voor stiehting school Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs Gezondheid Onze T.V. stelt u tevree JAN AGTER Lut ram MHwei! BABYSET ZATERDAG 15 OKTOBER 1960 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7497 COURANT Uitgave N.V. v.h. Lanqeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg, Texel - Postbus 11 - Tel. 2058 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Gedeputeerde Staten van Noordhol land hebben een, voor Texel gunstig, schrijven gericht aan de Provinciale Sta ten. Dat schrijven gaat over een bijdrage in de aanlegkosten van de weg naar het strand bezuiden De Koog. Wij hebben reeds gemeld dat er een bedrag voor de aanleg van deze weg be schikbaar is van f 33.000. Maar de totale kosten zullen bedragen (weg en parkeer plaats) f 83.600.-. In genoemd schrijven staat dat Burge meester en Wethouders van Texel zich geplaatst zien voor de vraag op welke wijze de overige voor de aanleg van de weg benodigde gelden moeten worden bijeengebracht. Het is welhaast onnodig er op te wij zen, zo gaat dat schrijven verder, welk een belangrijke recreatieve functie het eiland Texel vervult. Van de vakantie- PANAMEES SCHIP BIJ TEXEL Dinsdag heeft een Panamees schip bij Eierland voor anker gelegen. Men dacht echter dat het schip in nood verkeerde, daarom zijn o.a. de motorreddingboot Prins Hendrik die avond uitgevaren. Het Panameese vrachtschip „X-mas" is op eigen kracht dinsdagavond nog ver trokken, maar woensdagmorgen heeft het schip toch hulp moeten vragen. De sle per „Nestor" heeft die verleend. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL Geboren: Arie Theo, zoon van Rink Jonker en Catharina Marregje Dekker; Maria Elisabeth C. D. dochter van Cor- nelis J. Reij en Agatha M. Duin; Kasper zoon van Hendrik J. Groen en Trijntje Tuinder; Karin Petra, dochter van Hen drik A. Beumkes en Neeltje van der Slikke. Ondertrouwd: Willem Kalk en Johan na R. H. Bakelaar, Den Burg. HERFST- EN WINTERMODE 1960 Damesmode Moerbeek heeft donder dagavond haar herfst- en wintershow gehouden. De zaal van De Oranjeboom was tot de laatste plaats bezet en de da mes hebben zich op de hoogte kunnen stellen van de aller laatste mode. De kleuren waren herfstachtig, veel zacht-donker-bruin met hier en daar lichtere schakeringen. Vanaf een met bloemen getooid po dium (in deze firma Kortenhoeven een pluim) kwamen de mannequins de zaal in. Vol gratie werden mantels, rokken talrijke japonnen en diverse suede jas jes getoond. Mevrouw Sok-Moerbeek gaf bij het gebodene tekst en uitleg zodat de dames wisten van prijzen en maten. Naast al het getoonde is ook de collectie hoeden (je moet er aan wennen) zeker het ver melden waard. De keurige rokken en truitjes waren een afwisseling van de japonnen die in bruin en groen domineerden. Maar naast de donkere tinten waren er ook in gebroken wit met blauw afgezet en grote kraag. De regenkleding ontbrak evenmin, in diverse kleuren werden zware en minder zware regenmantels getoond. De mode gaat (voor de jongere meis jes) terug naar de lange mantel. Onze bekende Marijke Beumkes toonde ons diverse modellen, die hoorbaar door de dames werden bewonderd. Een speciaal 5 december geschenk werd geshowd: nylon dusters in diverse kleu ren en modellen. Tijdens de pauze werden de dames verrast op koffie met gebak en een spe ciale attentie van drogisterij A. van der Slikke, Parkstraat. De nieuwe man- lel in chroom nappa werd getoond. Deze modellen zullen zeker lang gehandhaafd blijven. Bontjasjes met grote kraag, rok jes in diverse kleuren maakte het geheel tot een zeer geslaagde show. De mantel in de 19e maat werd door de manne quins gebracht. Een ware verrassing. Het was een geslaagde show. FORUMAVOND TE OUDESCHILD Dinsdag a.s. zal in het Dorpshuis „Het Skiltje" een forumavond worden gehou den. In het forum hebben zitting Burge meester en Wethouders van Texel, tevens de gemeente secretaris en de directeur van gemeentewerken. Er kunnen aan dit forum vragen ge steld worden betreffende het gemeente beleid. De dorpscommissie hoopt dat ve le Oudeschilders, ook van buiten het dorp van hun belangstelling blijk zullen geven. gangers die daar hun vrije dagen door brengen is een groot deel afkomstig uit deze provincie. Ongetwijfeld zal de te verwachten toe komstige bevolkingstoename benoorden het Noordzeekanaal er toe bijdragen, dat Texel, als vakantieoord en in het bijzon der als kampeercentrum, voor de bewo ners van dit gewest een nog belangrijker plaats gaat innemen dan thans reeds het geval is. Het toenemend aantal vakantiegangers maakt het noodzakelijk, dat een nieuwe toegangsweg door de duinen wordt aan gelegd. In aanmerking wordt genomen, dat bij de verwezenlijking van het genoem de plan een provinciaal belang is betrok ken. Ged. Staten vinden dat er aanlei ding bestaat tot het verlenen van een bijdrage uit de provinciale kas. Verder wordt vermeld dat de finan ciële toestand van de gemeente Texel zo ongunstig is, dat deze gemeente finan cieel meb in staat geacht kan worden zelf in deze kosten bij te dragen, staat Ged. Staten de opzet voor ogen, dat het rijk en de provincie tezamen de kosten in het geheel voor hun rekening nemen. Hier wordt bij vermeld dat de gmeen- te Texel in een ongunstige positie ver keert ten opzichte van de andere wad deneilanden, die n.l. zogenaamde „pro bleemgebieden" zijn en als zodanig pro fiteren van extra bijdragen van het Mi nisterie van Economische Zaken. LIED VAN DE WEEK HEER IN 'T VERKEER! Een Amerikaan heeft de autoriteiten tien dollar doen toekomen, een boete, die hij, zoals hij in een begeleidend schrijven meedeelde, zichzelf had opge legd, omdat hij ergens in strijd met de verkeersregels links af was geslagen. (Krantenbericht) Slaat de trommels, kameraden, Nu in 't huidig snelverkeer Eindelijk dan is verschenen 't Proto-type van een heer. Toen ik onlangs aan de Kadi Veertig pegels af moest staan. Omdat ik verkeerd „verkeerd" had, Stond mij dat beslist niet aan. Maar nu eerst heb ik begrepen Hoe ik daarin heb gefaald. Juichend zal ik voortaan dokken. i Als 'k althans word achterhaald!) Want laat ons heel eerlijk wezen: ledereen, 't zij jong of oud. Maakt, al is 't dan niet met opzet, Op zijn tijd wel eens een fout. Dan kan je slechts dankbaar wezen Dat er in geen mijl of tien Een agent vat te bekennen. (Of is u niét zo, misschien?) En om dan meteen te schrijven: „Hooggeachte Hermandad, Ik was fout en stuur een joetje", Nou, dat lijkt me nog al wat. Eerlijk zijn dat vind ik prachtig, Maar zó eerlijk ben IK niet, Hij is knots of ik ben crazy, 't Is maar hoe men het beziet. Maar als alle mensen deden Net als deez Amerikaan Wel, dan kon onze politie Wel op slag naar huis toe gaan. Huib de Rijmelaar (Zonder toestemming nadruk verboden) Donderdagmiddag hebben acht leden van de raad zich uitgesproken tegen de stiehting van een school voor Voort gezet Gewcon Lager Onderwijs op Texel. De heer Wassenaar was afwezig. Zijn mede ractieleden met de heer S. v.d. Vis (CHU) stemden voor. Tijdens de vergadering heeft de in specteur van het onderwijs, de heer A. Iloevers, in een een kort woord de mo gelijkheden van een dergelijke school uiteengezet. Wethouder Hin heeft zijn standpunt in een betoog van ruim 25 minuten uiteen gezet. De raadsvergadering van donderdagmid dag was levendiger dan die van woens dag. Dat was ook te verwachten, want B en W hadden speciaal met het oog op uitvoerige debatten over deze school kwestie, een aparte vergadering belegd. Na zijn openingswoord vroeg Burge- mester De Koning of de raad accoord ging met toelaten tot de vergadering van de heer A. Hoevers, inspecteur van het onderwijs, om deze, als deskundige, te horen over het Voorgezet Gewoon Lager Onderwijs. Voordat de voorzitter het woord gaf aan de heer Hoevers deelde hij mee dat een Lagere Technische school alleen, of gecombineerd met een school voor het VGLO 13 lokalen eist. De heer Hoevers vertelde dat het pro bleem dat Texel heeft aangesneden, aan sluiting van lager onderwijs naar voort gezet onderwijs, landelijk is. Dit pro bleem is vorig jaar verscherpt doordat er nu maar zes klassen zijn op een lagere school en dat daarna een leerling nog 2 jaar moet vertoeven op een andere school voordat hij de schoolbanken mag verla ten. Nu komt het probleem, aldus de heer Hoevers, niet voor de kopstukken, die kunnen naar HBS, ULO of Gymnasium. Maar wat doet men met de jeugd die niet rijp is voor het voortgezet onderwijs? Dat is een groot percentage. Daar zijn er ook onder die niet rijp zijn voor ULO, Huishoudschool of Landbouwschool. Deze kinderen zouden een VGLO school moe ten gaan bezoeken. (Wij hebben in een vorig nummer over het VGLO uitvoerig geschreven, red.) Wel wees de inspecteur er op dat kin deren vaak een school bezoeken die ei genlijk te zwaar voor hen is. Dit kan veel in een kind stuk maken. Als ouders be gaan wij een geestelijke misdaad als wij kinderen op hun „tenen" laten lopen. Na deze woorden geeft Burgemeester De Koning het woord aan de raadsleden, om naar aanleiding hiervan iets te vra gen. De voorzitter wil de Texelse school nog buiten discussie houden. De heer Smit vraagt of ouders de kin deren wel naar de school voor VGLO zullen sturen. Het is dikwijls zo, dat als Jantje van Die op de HBS is dan moet Pietje van Ons er toch ook naar toe. Zal dat door een stichting van een school voor VGLO anders worden? De inspec teur antwoordt dat ouders niet zijn te dwingen, maar dat schoolhoofden wel bepaalde bevoegdheden hebben. De heer Van der Kooi vraagt of de kin deren op genoemde school meer indivi dueel onderwijs zullen genieten. Ant woord: Dat is zeker mogelijk, daar de leerlingenschaal anders ligt dan bij het lager onderwijs. Mvr. Koning-Bruin vraagt: Als de eer ste klas van VGLO-school wordt door lopen kan men dan een brugklas van LTS overslaan? Dit is mogelijk! Vele bezwaren Als er geen vragen meer zijn op deze korte inleiding van de heer Hoever, geeft dë voorzitter het woord aan wethouder Hin. De heer Hin begint zijn betoog met de verklaring dat hij niet tegen VGLO is in het algemeen, daar zou hij als leek niet over willen oordelen. Spreker wijst er op dat de eventuele stichting van een school voor Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs op Texel ten koste zal gaan van de komende Lagere Technische School. Wij moeten alles in het werk stellen, aldus de heer Hin, deze LTS zo uitgebreid mogelijk te laten ver rijzen. Wij hebben een Huishoudschool, een Landbouwschool die is uitgebreid met handwerklokaal en brugklas. We hebben een HBS en ULO. Als al die scholen draaien, blijven er 70 leerlingen over voor de eerste klas van VGLO. Na het doorlopen van de eerste klas gaan er 50 leerlingen een bepaalde richting uit en komen 20 leerlingen in aanmerking voor de tweede klas. Als hiervan kinde ren blijven zitten zijn het er geen 20. Dus zou de gemeente een school stich ten van een kwart miljoen, voor enkele kinderen die niet weten wat ze willen. Het is daarom beter, zo gaat de heer Hin verder, de Technische school geheel „af" te bouwen en geen VGLO-school daarbij of aan te laten verrijzen. Vervolgens brengt de heer Hin een rapport ter sprake dat uitgebracht is door enkele ambtenaren. In dit rapport wordt een vergelijking gemaakt met de VGLO-school op Wieringen. Volgens de heer Hin is dit niet te vergelijken, daar Wieringen geen Huishoudschool, geen Landbouwschool en geen Technische school heeft. De heer Hin had ook zelf deze school bezocht en van het betref fende hoofd uitvoerig inlichtingen ge had. Als Wieringen in dezelfde omstan digheden zou verkeren als Texel, dan zou daar de VGLO-school geen bestaan hebben. Wij moeten oppassen dat een even tueel te stichten school voor VGLO op Texel, geen „rest school" wordt. Daarover heeft U in de Texelse Courant aivoerig kunnen lezen, aldus de heer Hin. (Het betreft hier een artikel van de heer W. Boon e.a., red.) Wij kunnen ops niet toetsen aan Alk- (Zie vervolg pagina 2) SCOOTER TE WATER Dinsdagavond j.l. raakte de heer W. Sweere, De Waal, met zijn scooter nabij de melkfabriek in het water. Door een plotselinge, hevige rukwind verloor hij de macht over het stuur, begon te slippen en raakte in de sloot naast de weg. De scooter werd licht beschadigd en de heer Sweere liep een schram op en een dikke enkel, waarmee hij op dokters advies, enige dagen rust zal moeten houden. ZONDAGSDIENST DOKTOREN Den Burg: (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) DOKTER SCHALKWIJK Oosterend en De Cocksdorp: (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) DOKTER SIEBINGA Dierenartsen: (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) H. DE BOER, tel. 2527 VERGADERING ORANJEVERENIGING DE KOOG Het bestuur der Oranjevereniging, dat ook de plaats inneemt van de Dorpscom missie is voornemens op 20 oktober a.s. een algemene ledenvergadering te hou den. Het is de bedoeling om naast de ge wone te behandelen punten te komen tot een gesprek over het afgelopen sei zoen. O.a. ook het probleem dat vele Ko- genaars verontrust, de herrie en het la waai waar inwoners en badgasten deze zomer van hebben „genoten". Het bestuur hoopt dat er goede sug gesties door de leden naar voren zullen worden gebracht, opdat het deze dan aan de betreffende autoriteiten kan voorleg gen. Er wordt op gerekend dat alle leden tegenwoordig zullen zijn om deze be langrijke zaken onderling te kunnen be spreken en zo mogelijk in goede banen te leiden. Voor tijd en plaats zie men de adver tentie. HARDE WIND IS ARBEIDERS NOODLOTTIG Dinsdagavond zijn twee arbeiders die in een schuilhokje op de auto van de fa. Rab van Oudeschild naar Den Burg wer den gebracht, van de wagen geslingerd. Het hokje werd door de storm opgeno men en kwam met de arbeiders op de weg terecht. Een der arbeiders, de heer Van Elk, moest met een extra boot naar een zie kenhuis worden gebracht. De chauffeur bemerkte pas bij de garage dat hij zijn passagiers kwijt was. Vermoedelijk was verzuimd het hokje vast te zetten. GEZINSAVOND TE DE WAAL Vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk wordt volgende week landelijk een gezinsweek gehouden. Het gezin, als kleine, doch zeer belangrijke gemeen schap, staat dan in het middelpunt van de belangstelling. Te De Waal wordt deze gezinsavond georganiseerd op dinsdag 18 oktober in het Dorpshuis „De Wielewaal". Met nadruk wordt er op gewezen, dat deze avond voor iedereen toegankelijk is. Er zullen problemen aangesneden worden die voor een ieder belangrijk zijn. Ds. A. W. F. Waardenburg zal een inleiding houden, waarna een discussie zal volgen. Na de pauze zal een forum (samen gesteld uit de verschillende geloofsrich tingen) de vragen trachten te beantwoor den welke naar voren komen. Men wordt verzocht om 8 uur aanwezig te zijn. DIENSTREGELING T.E.S.O. Op werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 13.00 15.30 18.00 VanDenHelder: 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 Op zon- en alg. erk. chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 11.00 16.00 18.25 VanDenHelder: 9.15 12.10 17.15 19.35 S.V. TEXEL Morgen tegen Helder is er alleen kans op een goed resultaat, als we spelen als tegen Hollandia T. Cees speelt niet mee, hopelijk krijgt hij regelmatig verlof, want we kunnen hem best gebruiken. Harry is nog ziek, dus is nog niet zeker of hij speelt. Het 2e tegen Kaagvogels 2 heeft ook al een zware partij, jongens probeer het en maak er van wat er van te maken valt. De a ads. gaan naar Cocksdonp, De b en c-tjes spelen de returnwedstrijd, zet hem op c! De handbalsters moeten tegen VI. Vlug en dat zal wel te zwaar zijn denken we. Als we evenwel kompleet kunnen aan treden, zit er misschien een gelijk spel in. De trainingsuren zijn met ingang van a.s. woensdag: Welpen 4-5 uur op het terrein Adsp. 5-6 op het terrein of in de zaal Senioren en junioren 7-8 uur op het ter rein of in de zaal Handbal ads. en welen 6-7 in de zaal Handbal Senioren en Junioren 8-9 uur in de zaal. Mlikirët'i Z«a«vtaklMua ktlpM U m inrkwa OVERDENKING: IK BLIJF NOG EVEN LIGGEN Het opstaan is voor de meeste mensen een moeilijke aangelegenheid. Men wordt gewekt, zegt ja en gelooft ook wakker te zijn. Maar men slaapt weer in. Of men wordt gewekt en men is direct klaar wakker, maar men kan nog niet besluiten op te staan. Ouders hebben er vaak hun moeite mee, om hun kinderen zover wakker te krijgen, dat zij opstaan om op tijd op school te zijn. En dan zijn er nog velen, ook al zijn zij opgestaan, die humeurig zijn, die, wat wij noemen de ochtendziekte" hebben. Die maken de indruk, dat zij toch nog niet helemaal wakker zijn. Het beste is tegen hen voor lopig maar niets te zeggen. Ja, ons opstaan heeft zo zijn moeilijk heden, vooral als de dagen korter en kouder gaan worden. Maar het blijven maar tijdelijke moeilijkheden met tijde lijke gevolgen. De zaak wordt echter veel ernstiger als wij ons geestelijk verslapen, geeste lijk in slaap gevallen zijn. Ons lichaam heeft slaap nodig. Ons geloof niet. Als dat gaat slapen, dan dreigt er accuut gevaar. Als ons hart gaat slapen, dan is dat gevaarlijk voor ons leven. Evenzo als ons geloof in slaap valt. Dan dreigt er gevaar voor ons eeuwig leven. Dan nog even blijven lig gen kan funest worden. Daarom wekt de bijbel ons ook op om te ontwaken. En geldt dat nu alleen voor de onge lovigen? Neen, want ook de trouwe kerk gangers kunnen geestelijk diep ingesla pen zijn. En ik overdrijf niet. Kijkt U maar. Is er bij de christenen wel die liefde, die er voor elkander en jegens elkander zijn moet? Of duren de ruzies tussen kerkmensen korter dan die van de ongelovigen? Wij zien vaak het tegen deel. Is er bij de gelovigen werkelijk be hoefte om te bidden en de bijbel te lezen? Zoekt men met alle ernst echt ge meenschap met God en met elkander? Paulus constateert al deze dingen in de gemeente. En daarom maant hij ons om wakker te worden, te ontwaken. Hij voegt daaraan toe: „De nacht is voorbij, het is dag geworden". Ja, het is volop dag geworden sinds Jezus Christus Zijn licht op de wereld deed schijnen. Ontwaakt. Dat wil zeggen: Staat op, volgt Jezus na en gaat altijd weer dicht tij Hem staan. Hij, die het licht der we reld is. W A. Soesan. STREEKONTWIKKELING. CURSUS BEDRIJFSLEER De eerste avond werd ondanks het buitengewoon slechte weer door 27 per sonen bezocht. De heer Laan wekte de aanwezigen op gezamenlijk de streekont- wikkeling ter hand te nemen door de be staande verenigingen, zowel dames als heren organisaties, te activeren om het algemeen belang van Texels bevolking te dienen. Hij vroeg suggesties van onderwerpen die door de streekontwikkeling ter hand genomen dienden te worden. Een samen vatting hiervan wordt gegeven op de tweede avond, dinsdag 18 oktober. Dan spreekt de heer C. Bras, Schagen, over: „Waar blijft de winst?" Hierin zal de problematiek rondom de waarde van de fiscale boekhoudingen, het belang van economische boekhou dingen en de verschillende punten wor den behandeld. Op dit gebied is men bijvoorbeeld in Friesland verder gevorderd dan hier. Het is dus van grote betekenis deze avond mee te maken. Iedereen is welkom! voor Baby en kennis voor Moeder, dit alles in een ALEX DE HAAS VOOR STICHTING KUNSTKRING TEXEL Woensdagavond heeft het gezelschap Alex de Haas voor de Kunstkring een programma verzorgd dat nu niet direct door een ieder werd bewonderd. Het optreden begon een uur later, doordat het gezelschap een aanrijding (op de dag van Bezinning) had gehad met de auto, en eerst met de laatste boot het eiland bereikte. Gebracht werd liedjes van 50-70 jaar geleden. Zo nu en dan weid (zacht) mee gezongen door de oudere aanwezigen. De heer H. Schalkwijk sprak in zijn openingswoord o.a. over kunst met de kleine k. Maar hoopte dat de aanwezigen een prettige avond zouden hebben. Dat hebben de ouders bezoekers zeker. Liedjes van Speenhoff deden het verle den weer leven. Wij geloven dat voor de avond van 7 december, dan komt toneelgroep „Puck" naar het eiland, meer belangstelling zal zijn en dat een herhaling van wat woens dagavond is geboden, door de leden niet wordt verwacht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1