9 roen wa in het harL, Dame8 Lichtgedicht Oudeschild heeft drie havens handen HAMEA^Eiei(S23 Snuif en wrijf Weinig minder dan 'n wonder met Kruichen Salt*. Onze T.V. stelt u tevree ZATERDAG 22 OKTOBER 1960 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7499 COURANT Uitgave N.V. v.h. Lanqeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg, Texel - Postbus 11 - Tel. 2058 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm In Oudeschild werd dinsdagavond de eerste gespreksavond gehouden over het gemeentebeleid. In ieder dorp op het eiland zal deze winter gelegenheid zijn vragen te stellen aan Burgemeester en Wethouders, gemeentesecretaris en direc teur van gemeentewerken. Dit forum heeft deze eerste avond talrijke vragen op zich afgevuurd gekregen. Het waren vragen die voor de bewoners actueel zijn, al kregen de stellers en stelsters niet steeds een concreet antwoord. In dit verslag en van de komende ge- spreksavonden, willen wij de namen van de vragenstellers niet noemen. Wij me nen dat dit niet belangrijk is, omdat de vragen van algemeen belang zijn. De heer J. D. Koning sprak als voor zitter van de Dorpscommissie zijn vreug de uit over de belangstelling. Burgemeester C. de Koning, die als voorzitter fungeerde, vertelde dat een dergelijke avond niet alleen op Texel plaats vindt, maar op tal van plaatsen in het land soortgelijke avonden worden ge houden. Hierna werd de eerste vraag gesteld: „Het komt voor dat na vijf jaar voor woningen nog steeds geen trottoir is gelegd, terwijl bewoners hier wel voor hebben betaald". Dat de begroting bij dit antwoord be trokken werd, was te voorzien. Gemeen tewerken krijgt niet eerder opdracht of er moet voor een dergelijk werk een post op de begroting zijn goedgekeurd voor meerdere tegelpaden. Hierna kwam een vervolg op de eerste vraag, die misschien iets pijnlijker was: „Hoe komt het dan dat achter be paalde woningen wel en achter an dere woningen niet een „straatje is gelegd". Inderdaad hebben bewoners dezelfde rechten, maar gelegenheid en mogelijk heid zijn twee afzonderlijke kanten. Toen klonk er een vrouwestem: „Eerst een straat en dan betalen lijkt me meer de normale weg, want als je betaalt, krijg je toch niks". Weer een andere stem: "Misschien heeft de directeur van de kaasfabriek meer tegen de ketting ge sprongen". (De bewoners die wel met droge voeten thuis kunnen komen, wonen in een huis van de zuivelfabriek). Gemeentewerken zal dit nog bezien. Met de woorden „Als jullie het maar in de gaten houden...." was de tegelvraag van de baan. Het eeuwig durende lantaarnpaalpraatje Het was te verwachten, dat ook de lantaarnpaalvraag ter tafel zou komen. Want ook Oudeschild is zo hier en daar spaarzaam verlicht. Het ging nu om een lichtpuntje achter de Houtmanstraat. De regeling, aldus de voorzitter, van het plaatsen van lantaarnpalen is in handen van de TEM. De volgende vraag was van meer be tekenis: „Enige tijd geleden is uit het be drijfsleven een commissie gevormd om te bewerkstelligen de haven van Oudeschild vergroot te krijgen. Is dit werk niet beter te verrichten door het gemeentebestuur. Ik geloof niet dat de commissie al iets heeft ge daan". Bij deze vraag werd ook het verplaat sen van de boot naar het Horntje ter sprake gebracht. De haven is nu zo klein dat meerdere kotters niet de wal kunnen bereiken om te lossen of te laden. Ook andere vissers, uit bv. Urk, hebben geen gelegenheid de haven te bezoeken. De voorzitter deelde mee, dat het hele plan Oudeschild in behandeling is en dat vele mogelijkheden worden bezien, ook van de haven. Niet alleen door het Texel se gemeentebestuur, maar ook andere in stanties zijn hier bij ingeschakeld. Als de boot naar het Horntje vertrekt, heeft Oudeschild haar dieptepunt bereikt en zal er werkelijk ites gebeuren moeten. En wij proberen vooruit te werken, aldus burgemeester De Koning; het heeft meer dan alleen onze aandacht. „Wij hebben over twee havens ge sproken in Oudeschild, maar we hebben nog een derde ook". Spreker doelde hier op de ontzaglijke modderpoel in de nabijheid van de R.-K. kerk. Deze vraag deed stof opwaaien. De aanwezige dames werden actief, en zagen reeds de kleine peuters kopje onder gaan. Het bekende kalf in de put werd luister rijk naar voren gebracht, zal er werkelijk iets gebeuren moeten. En dat plan is helaas nog niet uitgewerkt, zo werd medegedeeld. Verbetering zou ge beurd zijn als Texel meer werklozen had en die zijn er gelukkig niet. Moet dit ge daan worden op kosten van de gemeente dan is daar een enorm bedrag mee ge moeid. Als deze poel nou es midden in Den Burg lagwas een vervolg vraag die elders in de zaal werd aange vuld daar hebben ze plantsoenen met mooie bruggetjes Later op de avond kwam men weer op iiniri r w ruw oI tchroo) deze vraag terug en kwam uit de mond van de voorzitter dan mot het maar beuren Deze verandering zal dan bestaan uit het dichtschuiven van de diepste gaten. De burgemeester verklaarde hier na drukkelijk bij dat er geen verschil is voor het gemeentebestuur tussen de dorpen. Het is één gemeente. De raadsleden heb ben zitting niet voor een bepaald dorp, maar zijn gekozen door en voor de gehele burgerij van het eiland. De laatste vraag voor de pauze was de behandeling over een slecht weggedeelte voor de zaak van de fa. Rab. Het forum verweet deze toestand aan de zware auto's, die het terrein bezoeken en verlaten. Een arbeider van genoemde firma was het hier weer niet mee eens en zag de oorzaak in de aanwezigheid van te kort grond onder de bestrating. Maar er zal wat moeten veranderen! Bromfietsverbod Men zag graag dat De Ruyterstraat verboden werd voor het berijden met bromfietsen. Inderdaad is de De Ruyter straat in Oudeschild zeer smal en de voorzitter kan zich dan ook best inden ken dat moeders met kinderen van een grote angst bevrijd zouden zijn als een dergelijk verbod er komt. Het blijkt dat alle bewoners hun huis kunnen bereiken via de achterzijde. En ook op de dijk kan men rijden. Dit punt zal met de verkeers politie worden opgenomen. Minder subsidie „Een sportvereniging heeft honderd gulden minder subsidie ontvangen dan een voorgaand jaar. Komt dit door de inkomsten van de toto die de vereniging had?" Het is moeilijk om het bedrag dat voor verdeling in aanmerking komt te distri bueren. Ieder jaar wordt dit opnieuw bekeken en ieder jaar kan de uitslag an ders zijn. Een vereniging kan dan ook niet rekenen op een jaarlijks terugkerend bedrag. De vragensteller bracht tevens naar voren, dat het vervoer van de sport- leden naar de vastewal hoge kosten mee brengt. De TESO vraagt voor een bus reisje naar Koïhorn 92,terwijl een maatschappij aan de vaste wal het voor de helft doet. Een antwoord kwam er niet daar deze vraag niet tot gemeentezaken behoort. Recreatie rond Oudeschild Binnenkort V.V.V. afd. Oudeschild „Ziet het gemeentebestuur een mo gelijkheid rond Oudeschild een re creatieterrein te ontwerpen. Daar naast een zwembad aan Ceres, waar de gasten dan een attractie hebben. Kunnen er geen bungalows worden gebouwd en een sportveld worden aangelegd?" Een sportveld is net zo noodzakelijk als een stofzuiger voor de huisvrouw, aldus burgemeester De Koning. De voorzitter zag in de sportvisserij voor Oudeschild een grote mogelijkheid. Uit een gesprek kwam naar voren dat er dit jaar meer gasten in Oudeschild hadden vertoefd dan voorgaande jaren het ge val is geweest. De heer Koning, voor zitter van de dorpscommissie deelde mee, dat binnenkort een gesprek zal plaats inden met het VW-bestuur om te ko men tot de oprichting van een afdeling Oudeschild. De heer Beemsterboer ziet, als VW- man, een mogelijkheid voor Oudeschild door achter de woningen een zomerwo ning te buwen, dat is overal toegestaan. En dit is met het oog op de sportvisserij zeker van belang. De dijk bij Ceres zal vermoedelijk wor den doorgetrokken, maar het is nog de vraag of de gemeente daar dan zeggen schap zal krijgen en dan wordt het niet direct een zwembad maar een pierebad. Een zwembad weegt zwaar, niet alleen voor Oudeschild maar voor de gehele Texelse bevolking. Monument voor hen die vielen Het ziet er naar uit, dat in 1961 tijdens de herdenking werkelijk een monument zal staan. De vragensteller wilde name lijk weten of de plechtigheid dan weer bij een stapel graszoden zou plaats vin den. Een keurig ontwerp ligt ter goed keuring. „Is er sprake van geweest, dat het nieuwe museum in Oudeschild zou komen en waarom is dit afgekitst? Onze grote Gerrit de Haan, aldus de voorzitter, heeft een wonderlijk mooi plan ontworpen, dat in een landschap past en niet in Oudeschild. Een vraag met een bepaald doel: „Hoever mag je een zomerwoning van je huis bouwen?", wordt door de heer Veldstra niet concreet beantwoord. Uit de zaal klinkt hou je op de vlakteDe heer Beemsterboer zegt dat voor een ieder een gemeenteverorde ning verkrijgbaar is, waarin alle bepalin gen betreffende dit onderwerp zijn ver werkt. Dan komen nog ter sprake de gras- kuilen in de omgeving van woningen, het parkeervraagstuk en de toegang tot het terrein naast het Doolhof. Om elf uur acht de heer J. D. Konin. het tijd om te sluiten en dankt hij de forumleden en vragenstellers voor het meewerken aan deze avond. - 3 o cr w. ZONDAGSDIENST DOKTOREN DOKTER ELLAS Den Burg: (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) Oosterend en De Cocksdorp: DOKTER RENOUT (ingaande .zaterdagmiddag 12 uur) Dierenartsen: J. DORRESTIJN, tel. 2455 (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) GESLAAGD De heer Jn. Drijver, Oosterend, slaagde te Den Haag voor het aannemers-vak examen, afgenomen door Raad Bestuur Bouwbedrijf. MEISJESCLUB BEGINT WINTERWERK Hedenmiddag komen ledenvan de Herv. Meisjesclubs te Den Burg bijeen „Panorama". Van 3 tot 5 uur zullen daar tientallen meisjes bezig zijn met schaar en oude tijdschriften. Ook belangstellenden meisjes zijn welkom. ,,Iefka" vertelde ons dat deze middag ook de normale cluburen bekend worden ge maakt. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 26 oktober a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht cp de volgende uren: Den Hoorn 1.15 uur; Oosterend 2.00 uur; De Cocksdorp 3.08 uur; De Koog 4.00 uur. DE STEM DES VOLKS De Stem heeft voor dit seizoen een heel ieuw programma in studie genomen. De nummers „Beelden uit het Wener woud" (Joh. Strauss), „Zigeunerleven" (Rob. Schumann); Der Jager aus Kur- platz" (A. van Othegraven); „Nobody knows the trouble I've seen" (spirituals, rr. door A. Krelage); „Rozen uit het Zuiden" (Joh. Strauss), zullen mogelijk een aantal zangliefhebsters en zangers aanleiding geven zich bij De Stem aan te •luiten. Zij zullen zeer welkom zijn. Repetities elke woensdagavond, aan vang 8 uur in het Dorpshuis, waar U zich kunt aanmelden. LAATSTE PUZZELRIT VOOR KAMPIOENSCHAP Zondagmiddag wordt de laatste puzzel rit gereden van de MAB-club. Auto's, motoren en bromfietsen kunnen om 2 uur aan de start verschijnen. De rit is dit maal zeer kort. Dat goed kaartlezen ook bij deze sport van belang is, is bekend. Wel raden wij deelnemers aan, als men fout is, ga terug en begin opnieuw. Rijders en rijdsters, veel succes! „WAAR HET OM DRAAIT" Dinsdagavond wordt in „De Oranje boom" een Cabaret-Huishoud-Show" ge organiseerd door de fa. Frans Zegel. Het wordt een avond vol afwisseling. Diverse huishoudelijke snufjes zullen worden f~ toond. MOK-AVOND Donderdag wordt in „De Oranjeboom" te Den Burg een avond georganiseerd voor de bemanning van de Mok. Er zal een Cabaret-Variété-programma worden verzorgd, waar conferencier is Joop van de Marei. Verder acrobatiek, ballet etc. Tevens is er een show-dansorkest onder de naam „Jerry Jox". (Zie ook de raam biljetten). Uw verkoudheid van neua, keel of borat weg met DANSEN VOOR TEENAGERS TE DE WAAL Zaterdagavond (heden) zal er voor de .teenagers" gelegenheid zijn om onder deskundige leiding te dansen in het Dorpshuis „De Wielewaal". Om muurbloempjes te voorkomen wordt men dringend verzocht een dans- partner mee te nemen. Wanneer deze avond in de smaak valt, ligt het in de bedoeling dergelijke avon den regelmatig te herhalen. VOORZORG BIJ PLANT, DIER EN MENS Bij vele planten en dieren is een soort voorzorg, een neiging tot reserve-vor ming waar te nemen Bij de mens is dit een bewust gedrag: vrucht van opvoeding en voorlichting. Aan deze opvoedende en voorlichtende taak hebben de sociale in stellingen die ca. 150 jaar geleden onder de naam van spaarbanken zijn opgericht, onafgebroken hun krachten gewijd. Zij behartigen dan ook de hieruit voortvloeiende taak, de spaargelden vei lig te beheren en zodanig te beleggen, dat het welzijn van individu en gemeenschap, van gezin en volk er zo goed mogelijk door wordt gediend. Met alle gelijkgezinde spaarbanken over de gehele wereld vragen de Neder landse bondsspaarbanken in de laatste week van oktober de bijzondere aandacht voor hun streven. Dat is de zin van spaarbankweek en wereldspaardag. De bondsspaarbanken, leden van de Nederlandse Spaarbankbond, o.a. Nuts- spaarbank, zijn sociale instellingen omdat zij: 1. geen winstoogmerk hebben; 2. geen groepsbelangen dienen doch het gehele volk. Andermaal heb ik gelezen. Dat ons Keijserrijk De Waul Nog maar altijd zit te hopen Op die ene simp'le paal, Die het Schilderwegje 's avonds Zetten zal in stralend licht. Vóór het kalt straks is verdronken En men dan de put eerst dicht. Meester Albers zegt: „hij komt er", 't Is alleen de vraag „wanneer"! Valt dit weggetje soms buiten Het devies „Veilig Verkeer"? Als een achterlichtje weigert Is een bon het resultaat, Omdat met een brandend lampje ALLE mensen zijn gebaat. Maar laat dan toch de gemeente Hier in voor gaan waar dat kan. Anders loopt zij zonder lamp straks Zélts tegen de lamp nog an. Juist nu het vereen gingsleven In de Waalder Wielewaal Weer op toeren is gaan draaien, Schreeuwt dit wegje om een paal. T.E.M. wil immers toch niet zeggen „Teut Er Mee" of „Toorn Eerst Maar"?, Daarom T.E.M.breng licht in 't duister En de zaak is voor elkaar. Huib de Rijmelaar. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag, 22 oktober Den Burg, Vergulde Kikkert, fancy-fair R.K. contactraad. Mid. Eierland, Oude school, Bazar Oosterend, „Centrum" lezing door de heer Fortgens over het onderwerp „Van tip tot story". Zondag 23 oktober Den Burg, „Vergulde Kikkert", fancy- fair R.-K. contactraad. Midden-Eierland, oude o.l. school, bazar. Maandag 24 oktober De Cocksdorp, S. Nota, bijeenkomst van de zangvereniging. Den Burg, „De Graaf", Postzegelclub. Dinsdag 25 oktober Den Burg, Dorpshuis, cursusavond NW De overheid neemt en geeft". De Waal, Dorpshuis, filmavond J. C. Bruin over Spanje. Den Burg, Oranjeboom, Huishoudshow fa. Frans Zegel Kzn. Den Burg, Landbouwschool, C. Bras spreekt over „Gezonde financiering". Woensdag 26 oktober Den Burg, De Zwaan, Maggi-demonstra- tie voor vrouwenver. afd. Gilde. Den Burg, Geref. Kerk, Interkerkelijke filmavond „Het teken van de valk". Donderdag 27 oktober Den Burg, Dorpshuis, fotoclub „De Kiekendief". Den Burg, De Zwaan, R.-K. Ontwikke- iingsclub: Electricileit in de huishouding, (in samenwerking met K.E.M.A.) Vrijdag 28 oktober Oosterend, Gebouw Chr. Belangen, De clamatie door de heer Oosterwelder. Zaterdag 29 oktober Den Burg, Oranjeboom, Toneelavond St. Jan. REIZENDE BIBLIOTHEEK DE WAAL A.s. woensdag begint wederom de uit lening van de boeken in het Dorpshuis „De Wielewaal". De uitlening is van kwart over zeven tot 8 uur. TEXELSE TREKKERSKERN BIJEEN Uitgerust en vol goede moed gaan van avond in Jeugdherberg Panorama de Texelse trekkers van start. Begonnen wordt met voorbereidingen voor het jaarfeest. Ook nieuwe leden zijn om 7.45 uur hartelijk welkom. BAKKER-KEIJSER STICHTING OP TEXEL Nadat ongeveer veertien dagen de wildste geruchten de ronde hadden ge daan over het testament van mevrouw A. Bakker-Keijser, is deze week meer be kend geworden. Op het eiland zal een verpleeghuis worden gebouwd, dat de naam „Stichting Bakker-Keijser verpleeghuis" zal dragen. Het vermogen van wijlen de heer en mevrouw Bakker-Keijser is voor deze stichting bestemd. Het zal een tehuis worden voor zieke bejaarden van alle gezindten. Dit is voor het eiland van groot belang, daar in de bestaande hui zen geen zieke bejaarden kunnen wor den opgenomen. Over de plaats waar het gebouw zal komen is nog niets bekend. WAARDEBONNEN VEILIG VERKEER NU INLEVEREN! Er is nog een aantal waardebonnen van „Veilig Verkeer" onder de mensen. Waarschijnlijk zijn ze bij winkeliers te vinden. Er bestaat tot en met 31 oktober inleveringsmogelijkheid. Tot die datum kunt U nog terecht bij de heer C. G. van Es, ten kantore van Gemeentewerken, Parkstraat, Den Burg. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 14 tot en met 20 oktober I960 Geboren: Theodorus Gerardus Maria, zv. Petrus J. J. Rutten en Antonia L. M. Huberts; Okke Klaas, zv. Klaas Druif en Trientje F. Kuil; Johanna Maria, dv. Jan Fokker en Joanna S. Bouwman; Alida Louise, dv. Cornells van Leeuwen en Trijntje Mosk; Klasina Johannetta, dv. Klaas Uitgeest en Dieuwertje Koopman. Ondertrouwd: Joannes P. M. Buisman en Maria Beerling. VERTROKKEN PERSONEN Arie Dros, van Den Burg, Gasthuisstr. 21 naar Velsen, IJmuiden, Trompstraat 9 rd; Tine M. Eelman, van Den Burg, Schilderend 32 naar Alkmaar, Lindelaan 123; Cornelis J. Schraag, van Oudeschild, De Ruyterstraat 12 naar Hilversum, Noodweg 37Adrianus J. G. Smit, van Den Burg, Wilhelminalaan 84 naar Hil versum, Noodweg 37; Johanna A. Schot, van Den Hoorn 135a naar Schoorl-Groet, Kamperduin, De Bocht 24; Wilke Was senaar, van Den Burg, Witte Kruislaan 18 naar Bellingwolde, Leidijksweg 12. io vele duizenden 's ander mens warden Zo'n bloedzuiverende Kuur met Kruschen kan ook U van Uw Rheumatiek bevrij den. Dat doen de beroemde vijf mine rale zouten voor U - als U trouw iedere morgen die kleine dosis neemt. Onzuiverheden in het bloed worden daaruit losgemaakt en afgevoerd langs natuurlijke weg. En daarmee raakt ge dan vanzelf van de pijnen af, die U nu het leven vergallen. JAN AGTER GEZINSAVOND TE DE WAAL Op de dinsdagavond gehouden gezins bijeenkomst verheugde het ds. Waarden burg, dat men het belang inziet om met elkaar van gedachten te wisselen over het gezinsleven en dat men is gekomen om te vernemen hoe anderen hierover denken. Hij spreekt de verwachting uit, dat de forumleden aan het eind van de avond bevredigd zullen zijn over de gang van zaken. De forumleden zijn: kapelaan IJ. C. Tuyn, de heer R. R. Siebinga, arts te De Cocksdorp, de heer W. Kikkert, namens de D G. gemeente, zuster Fort gens, mevr. Betsema en de heer W. Albers. Allereerst hield ds. Waardenburg een inleiding over het gezinsleven. Hoe leeft het gezin? 's Zondags uiter aard anders dan in de week. Doordat men die dag vrij is, heeft deze dag een ander karakter. Bij sommigen maakt dit weinig uit. De verhouding tot het werk is daarbij een bepalende factor. Velen zijn beter gehumeurd als zij aan het werk zijn. Men werkt dan van vroeg tot laat. Er zijn er ook, die aan het werk blijven om pro blemen te ontlopen. Daartegenover staan zij, die pas mens worden als ze weer vrij zijn. Zij beschouwen het werken als een noodzakelijk kwaad. Heeft men veel werk, dan is er weinig gelegenheid om zich met zijn gezin, zijn kinderen te bemoeien. Het is zeer belangrijk als man en vrouw ten opzichte van het werk dezelf de instelling hebben. Voor de eenheid van het gezin is het zeer belangrijk als de vrouw het werk van de man kan verdragen. Zij moet zich interesseren voor dat werk en zich kunnen indenken wat haar man in zijn werk is overkomen. Er zijn mannen, die na het werk vol komen rust wensen. Voor hen is het dan zeer hinderlijk, wanneer de vrouw van alles en nog wat wil weten hierover. Deze mannen willen hier dan zeer zeker niet over spreken. Heb belangstelling voor de vrienden van je kinderen. Laat kinderen geen min derwaardigheidsgevoel over de ouders krijgen. Ga met de tijd mee, doch houdt de leiding van het gezin in handen. De besteding van de vrije tijd moet ontspanning zijn. Hierachter mag geen dwang zitten. Kom je ervan bij? Is het inderdaad een rust, een feest? Helaas is dit lang niet altijd zo. De vrijetijdsbeste ding is voor het gezinsleven zeer belang rijk. Een volgend punt is de levensgrond. Wij vinden alleen rust, wanneer we ook geestelijk rust hebben. We gebruiken die tijd ook voor bezinning. Een Christen legt onmiddellijk verband tussen vrije tijd en geloof. Na deze inleiding was er voor de aan wezigen gelegenheid schriftelijk vragen voor te leggen aan het forum. Verschil lende punten kwamen hierbij aan de orde: kan de televisie betekenis hebben voor het gezinsleven; heeft een man huishoudelijke plichten; de betekenis van jeugdwerk en jeugdbeweging en in ver band hiermede: de vrijetijdsbesteding. Zeer breedvoerig werden door het fo rum deze problemen behandeld. Het was kwart voor elf toen ds. Waar denburg de avond besloot en zijn ver heuging er over uitsprak, dat mensen van verschillende geloofsovertuiging hier met elkaar hadden gesproken over een probleem, dat ons allen aangaat: het gezin.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1