9 roen in het harL, IN el IN streekomwikkeung WOENSDAG 26 OKTOBER 1960 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7500 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg, Texel - Postbus 11 - Tel. 2058 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm aal CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 26 oktober a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht cp de volgende uren: Den Hoorn 1.15 uur; Oosterend 2.00 uur; De Cocksdorp 3.00 uur; De Koog 4.00 uur. ANTI-HONGER-ACTIE De wereld telt 2800 miljoen mensen. Meer dan de helft daarvan lijdt voort durend honger of wordt eenzijdig en dus slecht gevoed. De Voedsel- en Landbouw organisatie van de Verenigde Naties, de FAO, wil de mensen in de onderontwik kelde landen helpen bij projecten om blijvend honger en ondervoeding uit te bannen. Voor die Anti-Honger-Actie wordt deze week gecollecteerd. Steunt die collecte of stort Uw bijdragen op postgirorekening nummer 100200 van de Anti-Honger-Actie, Den Haag. Uw bij drage kan mensen levens redden! Of door storting bij de Coöp. Boeren leenbank te Den Burg t.n.v. „Vluchtelin gencomité". BIJEENKOMST HERVORMDE JONGEREN Morgenavond wordt in Eben Haëzer, Julianastraat, Den Burg, een praatavond [gehouden van Jonge Kerk-leden. JAARVERGADERING ORANJEVERENIGING DE KOOG Niettegenstaande de belangrijke pun ten, die op de agenda stonden, waren het [maar 23 leden, die de heer Mantje, voor zitter der Oranjevereniging, welkom kan heten. Het eerste wat hij mededeelde, was de droevige tijding van het plotse ling overlijden van de heer Joh. v. Reij- seleberge, ere-lid van de vereniging, die zo veel heeft betekend voor de O.V. en waar de vereniging zo heel veel aan heeft te danken. Hij verzocht allen deze man in een minuut stilte te herdenken. Door de secretaris, de heer Drevel, werd het jaarverslag voorgelezen. Hier uit blijkt dat het een jaar is geweest, waarin veel werk is verzet. Ook werd dit jaar de Koninklijke goedkeuring op de statuten verkregen. Het financieel verslag van de penning- meesteresse, mevr. Luberti, laat zien, dat er trots de hoge uitgaven van het afge lopen jaar, door de luisterrijke viering van het Bevrijdingsfeest, toch nog een klein batig saldo is. Dit is echter te dan ken aan een paar grote giften van niet- leden. Aan vrijwillige bijdragen en ren teloze voorschotten en opbrengst bazar is ƒ2381,67 bijeengebracht. Hierbij dient vermeld, dat door mevr. Drevel alleen ƒ1000,verzameld is, waar het bestuur haar zeer dankbaar voor is. Muzieknis. De voorzitter laat een door architect Alkema gemaakte tekening van de muzieknis rondgaan. Het is, zo zegt de voorzitter, een dorpsbelang, dat deze nis er zo spoedig mogelijk komt en vraagt suggesties om dit te verwezenlijken. Een levendige discussie volgt. Tot definitieve plannen komt het echter niet. Het be stuur zal zich hierin beraden. Het programma voor de komende win ter is als volgt: Forum van B. W. over gemeentebeleid; Een lezing van de heer Strijbos; Een Nieuw-Guinea-avond met lichtbeel den; Culinaire avond, waaraan een bakwed- strijd verbonden is; Een Congo-avond, waar een officieel per soon van de Belg. Ambassade zal spreken en dit uiterst belangrijke onderwerp due vanuit Belgisch oogpunt besproken zal worden. Bij de bestuursverkiezing werden de heren W. Burger en J. P. Eelman herko zen, terwijl de heer Stoer, hoofd der Lubertischool, in de plaats kwam van mevr. Peters, die niet meer herkiesbaar was. De rondvraag leverde weinig op. Er werd gevraagd, waar de muzieknis ge- ilaatst zal worden. Dit is nog niet be tend, daar het Gemeentebestuur hierin ook gekend dient te worden. De tocht voor bejaarden werd ook nog besproken. Het bestuur kreeg een vrij brief om naar eigen inzicht te handelen. De heer C. Bonne stelt voor om in het seizoen vermakelijkheden te organiseren, zoals tobbesteken e.d. Als suggestie v/ordt dit graag geaccepteerd. De heer Dureieux vraagt of het niet mogelijk is de oude volksspelen in september weer in het leven te roepen. Het bestuur wil trachten dit volgend jaar te verwezen lijken. Culturele en feestavonden worden nog even besproken. Mevr. Luberti vraagt om de contributie te verhogen. Na de pauze volgt een gedachtenwisse- ling over de moeilijkheden in het afge lopen seizoen. Na een levendige discussie doet de heer D. Eelman het voorstel om de beheerders van kampeerterreinen te verzoeken in hun bepalingen op te ne men, dat de kampeerders voor 11 of 12 uur 's avonds binnen moeten zijn. De bonafide kampeerder zal hier zeker geen bezwaar tegen hebben, terwijl zij, die zich hieraan niet willen onderwerpen op ons eiland best gemist kunnen worden. Verschillende zaken betreffende het seizoen werden nog besproken. Het be stuur. zal naar goeddunken handelen. Verzocht zal worden om op verschil lende punten in het dorp papierbakken le plaatsen. m BIJ HET HEENGAAN VAN J. A. VAN RIJSSELBERGHE Vele inwoners van De Koog zullen nog moeilijk kunnen beseffen, dat zij de mar kante figuur van „Oom Joop" niet meer in De Koog zullen zien. Onder zeer grote belangstelling vond 2aterdag de teraardebestelling te Den Burg plaats. Deze Rotterdamse zakenman was een zeer geziene gast te De Koog en wanneer zijn drukke besognes dit maar enigszins toelieten, trok hij naar Texel, het eiland, dat zijn grote liefde had verworven. Vooral voor de Koger gemeenschap was dit van veel betekenis, omdat zijn be langstelling vooral uit ging naar het kind. De Oranjevereniging had in hem dan ook een erelid, die tot het laatst toe deze naam meer dan verdiende. Hij zal zeer gemist worden bij alles, wat deze ver eniging voor de kinderen organiseert. TENTOONSTELLING IN C.V.O.-SCHOOL Het is een traditie geworden, dat de School voor C.V.O. in de herfst een pad destoelententoonstelling organiseert. Ook zaterdag j.l. was dat het geval. De kinde ren hadden er ook volgens het oordeel van de alleszins deskundige jury nog meer werk van gemaakt dan vorige jaren. De jury had de moeilijke taak uit de meer dan tachtig inzendingen de beste te kiezen. In groep I (klas 1 en 2) gingen de prij zen naar Rommy de Boer, Hans Boks, Grieta Cornbé, Adri van Es, Piet Kok, Joannette Veenema en Jozien Marie Veldwisch. In groep II (klas 3 en 4) naar: Kees Boks, Nelly en Harry Hillen, Marjan Hoogerheide, Irene Van Groningen, Jacob Schenk, Katrientje en Martha Stark, Dedy Vogel. In groep III (klas 5 en 6) naar: Herman Boks, Jaap Drijver, Wim en Jan Hooge- woning, Christien en Petra Keijser, Ma rijke Westerlaken. GESLAAGD De Cocksdorp Onze plaatsgenoot, de heer M. Boon Jzn is geslaagd voor het Aannemersvakdiploma Burgerlijke en Utiliteitsbouw, afgenomen door de Raad van Bestuur Bouwbedrijf. BAZAR IN DE O.L. SCHOOL Oosterend Vrijdag en zaterdag a.s. zal de S.O.O.S. in de o.l. school te Ooster end een bazar houden. Er is zo weer een en ander door de S.O.O.S.-leden vervaar digd en deze artikelen, aangevuld met vele anderen, zullen wel weer aantrek kelijk zijn om een kansje te wagen in de een of andere attractie. Een ieder wordt natuurlijk vriendelijk uitgenodigd om de bazar met een bezoek te vereren. Het is uiteindelijk voor de school, dus voor de kinderen! KLAVERJASCLUB „DE GRAAF" De stand na 12 partijtn is als volgt: (resp. punten en marsen) P. v.d. Molen-C. v.d. Hoort 19979 6 Echtpaar Bruin 19842 5 Tj. Huisman-C. v.d. Slikke 18862 5 J. v. Heerwaarden-J. Borgman 18314 4 A. Witte-G. Geurts 18250 7 A. J. Huisman-mej. Tr. Bagge 18215 7 C. C. Barhorst-J. Prins 17387 2 P. Hartog-H. Stobbe 17079 9 Mevr. Kooy-mevr. Kiewiet 16452 1 B. Kiewiet-D. Zuidewind 16377 1 Echtpaar Van Dorp 5723 D. Raven 4986 De beide laatste koppels hebben 4 partijen gespeeld. GESLAAGDE PUZZELRIT Het weer was zondag nu juist niet erg aanlokkelijk. Toch kwamen 41 deelne mers zich melden voor de rit, welke door de MAB-club was uitgeschreven. De uit zetters, de heren Agter en Dros, hadden een pracht van een puzzel uitgezet, waar uitkijken en niet op een ander letten van groot belang was. De Waal is een gewild dorpje met zijn vele wegen. Hier raakten er dan ook enkelen goed in de knoop. Toch wisten de meesten het eindpunt te halen, al was het dan met strafpunten. Om plm. kwart over 5 kon de voor zitter, de heer C. de Wit, de uitslag be kend maken. Na eerst de uitzetters, con troleurs, dank te hebben gebracht. Tevens deelde hij mede, dat er abusie velijk in de Texelse Courant was ver meld, dat dit de laatste kampioensrit was. Dit is, aldus de voorzitter, niet zo, want we krijgen op 6 november een be- trouwbaarheidsrit voor motoren en brom mers en op 19 november de nachtrit. De ze beide ritten gelden ook nog voor het kampioenschap. Dan op 1 november een filmavond, welke wordt verzorgd door de Caltex. Zij komen met een kleurenfilm over de Floriade-postkoets, welke de reis uit Turkije naar Holland maakte. Beslist de moeite waard om deze film te gaan zien. De uitslag was: Auto's, 30 deelnemers: 1. A. v. Liere, 7 str.; 2. S. Kooij, 8 str.; 3. Thea Reij, 14 str.; 4. D. Zegel 14 str.; 5. C. Mets 15 str.; 6. Dolf Keijser 16 str. Motoren, 5 deelnemers: 1. R. de Vries 11 str.; 2. J. Grisnigt 33 str. Brommers, 6 deelnemers: 1. A. Keizer 16 str.; 3. A. Douma 20 str. NIET GOED INGELICHT? Tijdens de gehouden gespreksavond te Oudeschild heeft een der aanwezigen een vraag gesteld over de prijzen van de N.V. TESO voor de sportverenigingen. Zoals wij in een vorig nummer al hebben ver meld, ging burgemeester De Koning op deze vraag niet in. Nader vernemen wij, dat de vragen steller vast niet goed is ingelicht of het verkeerd heeft gesteld. Een reisje naar Kolhorn kost met een bus van de N.V. TESO 55,en geen 92,Daarbij komt dat genoemde N.V. de gehele dag een bus uit de running heeft en de chauf feur een volledige dagtaak heeft en daar voor een vrije dag in de week geniet. Dikwijls gaan er twee elftallen, dus kost de rit 27,50 per elftal. Stellen wij dat geen der Texelse sportverenigingen aan de TESO is gebonden en met een gerust geweten een onderneming aan de vaste- wal mag inschakelen. Maar daar ziet men blijkbaar ook geen heil in. MIDDENSTANDSSHOW Den Hoorn Ook dit jaar organiseert de Hoornder middenstand een grote Sint Nicolaas-show in „De Waldhoorn" en wel op 15, 16 en 17 november. VOOR DE BEJAARDEN Den Hoorn Ten bate van de bejaar- densoos wordt zaterdag 5 november een gezellige avond in „De Waldhoorn" ver zorgd door de heer Brandsma uit Den Helder. Hij is bekend amateur-gooche laar. Verder wordt de film, die eerder in opdracht van het fanfare van het dorp gemaakt werd, gedraaid; tevens en kele tekenfilms. Wie zich nog als lid van „De Wald hoorn" wil opgeven, kan dit nog doen; ook 's avonds aan de zaal. FILMAVOND J. C. BRUIN Den Hoorn Op 22 november zal de heer J. C. Bruin. Den Burg, in „De Wald hoorn" een film vertonen met muziek over de Balkan. Velen, die films van de heer Bruin hebben gezien, weten dat er een mooie avond te wachten staat. GEZINSAVOND TE DE KOOG Evenals in De Waal is ook in ons dorp, in het kader van de Gezinsweek een fo rum-avond gehouden. Het forum bestond, onder voorzitterschap van ds. Waarden burg, uit de heren dokter Siebinga, kape laan Suidgeest, P. Vermeulen en Stoer, en de dames zuster Kreumer en mevr. Knol-Bonke. Na een inleiding van de voorzitter werden de vragen, die door de belang stellenden werden gedaan, uitvoerig be antwoord. Is de jeugd van nu baldadiger dan de jeugd van vroeger? Wat is de beste manier van vrije-tijdbesteding? Jeugd en televisie. Deze en meer derge lijke waren de vragen die werden ge daan. Op zeer prettige wijze heeft het forum zich van zijn taak gekweten, zodat de wens ontstond, zowel bij publiek als forum om een dergelijke avond het vol gend jaar weer te organiseren en dan te trachten mensen van allerlei richting samen te trekken en zodoende de pro blemen, die in gezinnen en in de dorps gemeenschap ontstaan, samen te bespre ken om elkander tot steun te zijn. BRIDGEN De uitslag van de 2de comp.-avond van „Groot Slem" is als volgt: A.: 1. Backer-Raven 60.65°/o 4) 2. Bakker-Huizinga 59.25% (10) 3. Bruin-Mantje 56.94% 3) 4. Echtpaar v.d. Heerik 54.62% 1) 5. Gebr. v. Sambeek 48.61% (12) 6%. Kellner-v. Lente 45.83% (15Vs) 6V2, Roeper-v.d. Werf 45.83% (I5V2) 8. dames Hattuma-v. Heerwaarden 44.44% (14) 9. Echtpaar Jouwersma 43.52% (17) 10. Brücher-Gieze 40.28% (18) B.: 1. v. Heerwaarden-de Vries 65.97% 2) 2. Bos-Snijders 54.17% 5) 3. Stolk-Verstegen 53.47% (7V2) 4V2. Bakker-Kuiper 49.30% 9) 4V2. mevr. Keijser-Blom 49.30% (11) 6. Dam-Dros 45.83% (13) 7. Luyckx-Wessels 45.14% (7V2) 8. mw. Kooijman-Veenema 44.40% 6) 9. Echtpaar Beemsterboer 42.36% (19) Volgende competitieavond woensdag 2 november a.s. SPORTNIEUWS S.V.C. Het eerste leed zondag tegen de leiders van de afd. Flevo 2 een 43 nederlaag. De wedstrijd stond op een behoorlijk peil hoewel het spel werd bemoeilijkt door het uiterst gladde veld. Te elfder ure was voor deze wedstrijd alsnog een scheids rechter aangewezen, nl. de heer Caulil. Dat deze man niet over capaciteiten be schikte om dergelijke wedstrijden te lei den, bleek spoedig. Ondanks dat deze man twee blunders maakte, waar het S.- elftal de dupe van werd, bleef de stem ming bij de spelers onderling goed. We hopen, dat we in de toekomst voor der gelijke leiding worden gespaard. Programma zondag a.s.: De Koog a- SVC a; SVC 2-Helder 7; Helder 5-SVC 1. DE SCHIPPER VAN DE MAARTJE JACOBA „Sint Jan" zal zaterdag de eerste to neelavond verzorgen van de plaatselijke amateur-toneelverenigingen. In „De Oranjeboom" wordt het boeiende zee mansstuk „De schipper van de Maartje Jacoba" gespeeld. Voor toneelliefhebbers zijn reeds kaarten aan de zaal verkrijg baar. GROOTSE INTOCHT SINT NICOLAAS Wij vernemen, dat de „Winkeliersver eniging Den Burg" grootse plannen op stapel heeft staan voor de intocht van Sint Nicolaas. Contact zal worden ge zocht met alle Kleuterscholen en eerste klassen van lagere scholen, opdat zoveel mogelijk Texelaartjes van nabij de aan komst van de Sint zullen meemaken. In de vroege middag van zaterdag 26 november a.s. zal het zover zijn. Over vele details, als de route van de Sint, zullen wij U tijdig inlichten. De (kostbare) intocht zal worden be kostigd door zakenlieden van Den Burg. Zij, die nog geen bijdrage schonken, zul len door ijverige commissie-leden worden bezocht. (Zie ook adv.) 25 JAAR IN DIENST Dinsdag 19 oktober is ten huize van de fam. Van der Beek, „Labora" het feit herdacht, dat de heer H. v.d. Beek 25 jaar in dienst was bij de fam. Jochems. De heer en mevr. Jochems waren spe ciaal voor deze gelegenheid naar Texel gekomen. Namens de Hollandse Mij. van Landbouw, afd. Eierland waren de voor zitter en de secretaris aanwezig. De heer Jochems blikte in z'n toe spraak terug over de afgelopen 25 jaar. Hij dankte de heer v.d. Beek voor z'n toewijding en de prettige samenwerking. Hij vertrouwde, dat zij die nog vele jaren zouden kunnen voortzetten. Mevr. Jochems bood de heer v.d. Beek enige fraaie cadeaus aan. Dp heer Stoepker vond het prettig ook eens aan een lid van de Hollandse Mij. een getuigschrift te mogen uitreiken. Hij hoopte, evenals de heer Jochems, dat er jubilaris nog vele jaren dit bedrijf zou kunnen voeren. DAMCLUB TEXEL C. Meedendorp-Jas Vinke 20 C. Dijker-W. A. van Zeijlen 11 D. v.d. Werf-Jb. Koorn 02 J. Hooijberg-S. v. Heerwaarden 02 A. Vinke-C. v.d. Werf 11 A. v.d. Slikke-G. Dros 02 Jac. v. Heerwaarden-C. P. Burger 11 S. Bakker-J. Stam 20 J. Slot-A. de Haan 02 Jas Vinke nam een damslag om dan te ontdekken, dat dit verlies van partij gaf, terwijl A. Vinke een slagzet verkeerd nam, waardoor de winst hem ontging. S. van Heerwaarden speelt kennelijk serieu zer dan vorig jaar en de resultaten blij ven niet uit. Jb. Koorn handhaaft zich, maar zal nu toch sterker tegenstanders krijgen. Zaterdag met de boot van 1 uur gaan we bij Damlust op bezoek. Afberichten tijdig, s.v.p. Z.D.H.-NIEUWS Het eerste elftal trok naar Petten en hield daar een schuttersfeest. 10 maal moest de Petten-doelman de bal uit het net halen. Reeds van de aftrap af was het raak; zonder dat er een Petten-speler aan te pas kwam, was het 10. De rust kwam met 31. Eindstand 101. Het 2de elftal won met 60 van Hel der 7, dat op bezoek was. Het 2de bezit een aardig elftal met een goede geest. De adsp. verloren met 40 van Oos terend adsp. Zondag: ZDH 1-Helder 4, half 2. Scheidsrechter J. H. IJzer. 2e is vrij. De adsp. thuis tegen Tex. Boys adsp. om 3 VANAVOND Vergeet U niet wat voor vanavond? U bent uitgenodigd een prachtige nieuwe kleurenfilm te komen zien „Het teken van de valk" in de kerk aan de Elemert bij de vijver. Het kost U ƒ1,als U ouder bent dan 20 jaar, ƒ0,75 als U jon ger bent, maar kom met een hele club, dan kost het ieder maar ƒ0,60, als er 10 zijn of meer. Was U het vergeten? U kunt nog komen. Om 8 uur precies. Eerst voorprogramma, dan „Het teken van de valk". RECTIFICATIE Het in het verslag van de vergadering van het Nutsdepartement Texel in ons blad van zaterdag jl. voorkomende be drag, dat bespaard wordt door het Sin terklaasfeest in de kleuterschool i.p.v. in hotel Texel te houden, moet ƒ100, zijn. Van de zijde van het bestuur van de Nutskleuterschool bericht men ons, zulks om misverstand te voorkomen, dat het Sinterklaasfeest dit jaar in het speel lokaal van de school zal worden gehou den. Daar de Sint de kinderen klas voor klas zal ontvangen, zal er niettemin ge legenheid zijn voor de ouders om dit feest bij te wonen. Op deze wijze hoopt het bestuur, mede doordat het feest in een meer vertrouwde omgeving voor de kleuters wordt gehou den, het contact tussen hen en de kinder vriend nog meer te bevorderen. OVERDENKING: HET IS NIET GOED DAT DE MENS ALLEEN ZIJ Misschien zou dit een zin zijn, die het boven een huwelijksadvertentie goed zou doen. Toch meen ik, dat het er, als we deze zin in het scheppingsverhaal lezen, niet in de eerste plaats om gaat dat wij weten dat riaast de man een vrouw ge steld is, maar dat wij weten dat de mens zonder contact met de medemens nooit tot het ware mens-zijn kan komen. Als mensen zijn we op elkaar aangewezen. Als we onze producten willen verkopen, hebben we andere mensen nodig die ze kopen en omgekeerd. Als we tegenslagen ondervinden dan hebben we iemand no dig, die hierin met ons mee kan leven. Zonder andere mensen zouden we nooit hebben leren spreken zouden we nooit gedachten kunnen uitwisselen, zouden we nooit Gods woord hebben leren ver staan. Want samenleven van mensen in een huwelijk, in een gezin of in de ge meenschap, waarin wij leven, behoort een vraag- en antwoordgesprek te zijn, waarin men elkaar aanvult en opvangt en waarin men beurtelings de vragende en de antwoordende is. Wie een ander met een vraag tegemoet komt en geen antwoord krijgt, heeft het gevoel of hij tegen een muur is gestoten. Muren van wantrouwen trekt de mens om zich heen als hij meent dat de ande ren het op zijn vrijheid of bezit gemunt hebben, als hij meent, dat, omdat hij de andere mensen eigenlijk nodig heeft, ze macht over hem kunnen krijgen om hem te kwetsen of te kort te doen. Als we zo een muur om ons optrekken, dreigt het gevaar dat we eenzaam en alleen temid den van de gemeenschap komen te staan. Wezenlijk contact is alleen dan mogelijk wanneer we ons zelf vooi de anderen openstellen en met aandacht naar hen luisteren. Pas wanneer hij zich zelf voor de anderen openstelt, zullen de mede mensen belangstelling krijgen voor die eenzame figuur, die zich kortgeleden nog zo met muren omgeven had. Pas dan zal deze mens waarlijk mens worden, want de mens is als mede-mens geschapen, hij is een wezen aan wie gevraagd wordt en van wie antwoord verwacht wordt. Niet alleen onze medemensen zoeken met hun vragen een weg naar ons, maar ook God zelf stelt aan ieder van ons een vraag: „Adam-mens-, waar zijt gij?" En wat antwoorden wij dan? G. A. R.-S. BAZAR MIDDEN-EIERLAND Bij de verloting op de bazar te Midden- Eierland zijn prijzen gevallen op de vol gende nummers: Geel: 342 (sprei), 371, 339, 734, 829, 850, 802, 853, 977. Blauw: 32, 291, 348, 475, 914, 931. Oranje: 101, 109, 724. De prijzen kunnen worden afgehaald bij D. den Braven. Op de tweede avond van de cursus „Economie" zijn de volgende suggesties door deelnemers gedaan: Er dient ook voorlichting voor bloem bollentelers te komen; Streven naar lagere tarieven van het vrachtvervoer van en naar Texel; Zo mogelijk vereenvoudigde loonadmi nistratie in te voeren; Bussen laten rijden naar de buiten dorpen; Boeren met bossige ruige weiden trachten te bewegen bedrijfseconomische boekhouding bij te doen houden; Alle Texelse boerderijen van electrici- tiet te voorzien; Een plan te ontwerpen voor stichting van een rendabele grasdrogerij; Een kuikenbroerderij te stichten, dan kan de kuikenbroeder zijn klanten met raad en daad bijstaan; Te komen tot een vaste oeververbin ding met zoet waterreservoir voor be vloeiing en beregening in droge zomer maanden. Ook hiervan kan met aller medewer king zeker een deel verwezenlijkt wor den. Sommige suggesties zullen zeker moeten wachten tot een volgende gene ratie, maar toch is het goed reeds nu zijn gedachten er eens over te laten gaan, want in het verleden ligt het heden, in het nu wat komen zal. STREEKONTWIKKEILNG „TEXEL" LEZING OVER ELEKTRICITEIT In samenwerking met de Huishoude lijke voorlichting wordt donderdagavond om 8 uur in Hotel „De Zwaan" een le zing gehouden over elektriciteit. De R.-K. ontwikkelingsclub fungeert als gastheer. Spreekster is mej. M. A. T. Kikkert uit Arnhem. Zij is lerares in dienst van de Vereniging van Exploitanten van Elek triciteitsbedrijven in Nederland. En de KEMA is voor haar geen onbekende. Haar onderwerp: „Veiligheid óók en juist bij elektriciteit" is speciaal geschikt voor dames en heren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1