Cjrocn <2wartsJ~exels in het harL, Raadhuis in zeer slechte staat Vijftig jaar dobberen op de levenszee Texelse kotter vloot wederom uitgebreid Burgemeester De Koning gekooid Militaire hulp bij de oogst ij -.Hol* Voor hef ter» MjQfiUvL Baby-huidje ^T§ABYDERH 32?™» Onze T.V. stelt u tevree rV.VL—D A m p o TEXELSE COURANT Uitgave N.V. v.h. Lanqeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg, Texel - Postbus 11 - Tel. 2058 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mn> De Texelse kottervloot is weer verrijkt met een spiksplinternieuwe schuit van de heren W. en P. Ellen, Oosterend. Een pronkjuweel in een benauwde haven. Miljoenen wordt door de kotter- vissers jaarlijks op tafel gebracht en er is voor onze steeds uitbreidende vloot geen ruimte. De TX 14 werd op de werf van de fa. Visser te Den Helder gebouwd en bezit een 270 pk. motor. De kotter draagt de naam „Willem Cornelis" en heeft een mooie betimme ring. Maandag zal de TX 14 met de andere kotters vertrekken ter haringvangst. Schippers zijn bescheiden mensen. En bescheidenheid siert inderdaad de mens. Dat is misschien de reden dat de komst in de thuishaven van de TX 14 zo in alle stilte is geschied. De Texelse vloot wordt steeds groter. Er staat nog een kotter op stapel. Bin nenkort komt de TX 22 gereed. De oude TX 14 blijft tot de Texelse vloot behoren. De heer L. Bremer van Oosterend zal het schip besturen. Wij wensen de heren Ellen en met hen alle Texelse kottervissers goede haring vangst. INGEZONDEN LEERLINGEN AANTAL NUTSKLEUTERSCHOOL In de Tex. Courant van zaterdag j.l. las ik een verslag van een bijeenkomst van Nutsleden en in dat verslag staat, van de Nutskleuterschool werden minder prettige dingen genoemd. Het leerlingen aantal is teruggelopen van 101 tot 65 en zal dit niet veranderen, dan ziet het er naar uit dat er een lokaal overbodig zal zijn. Dit kom mede doordat De Cocksdorp nu een eigen kleuterschool heeft. Er is bij mij geen behoefte me te men gen in de moeilijkheden en minder pret tige dingen ten aanzien van de Nutskleu terschool, maar terwille van de objecti viteit in deze lijkt het mij toch wense lijk hier mede te delen hoeveel leerlingen de kleuterschool De Cocksdorp tot zich getrokken heeft van de Nutskleuter school. In het voorafgaande schooljaar bezoch ten 4 kleuters vanuit De Cocksdorp de Nutskleuterschool Met ingang van dit schooljaar zijn er van deze 4 kleuters 2 naar de lagere school gegaan, zodat de kleuterschool in De Cocksdorp ten koste van de Nutskleuterschool 2 leerlingen tot zich getrokken heeft. Ik heb deze cijfers hier willen geven om aan te tonen dat de kleuterschool in De Cocksdorp niet bestaat ten koste van de Nutskleuterschool, want het lijkt mij toch waarlijk niet juist om dit te stellen, gezien het aantal van 2 leerlingen, dat het verloop van het aantal leerlingen op de Nutskleuterschool van 101 naar 65 mede te wijten is aan de oprichting van een kleuterschool te De Cocksdorp. Meneer de Redacteur, ik dank U voor de plaatsruimte. J. J. Westdorp. HANDELSBELANGEN Onder beëindiging faillissement lezen wij: Texel, J. Kaan, autotransportonder nemer, Oudeschild. VERTROKKEN PERSONEN Theodorus Ineke (en gezin) van Den Hoorn 113b naar Huizen, Joh. Evertsen- straat 1; Theodorus J. Vroone, van H 131 naar Den Helder, Buitenhaven 5; Ber- nardus Kooi, van H 131 naar Den Helder, Buitenhaven 5; Hendrik J. Bakker, van Den Hoorn 17 naar Leusden, Dodeweg 6; Rob over de Linden, van Den Burg, Ada van Hollandstraat 23 naar Zeist, Prins Alexanderweg 78; Maria C. Hop man (ev. Bonnet) van B 197 naar Weesp, J. H. Leopoldhof 37; Ektor A. Das, van H 131 naar Den Helder, Buitenhaven 5. SCHAAKNIEUWS De uitslag van de 3de ronde: P. Bakelaar-A. Terpstra 01 J. Hoogerheide-J. L. Veldhuis 10 A. Laan-A. Keizer 10 J. Doornbos-C. Schulte 01 J. Hooijberg-C. Joustra V2V2 F. Drevel-Tj. v.d. Galiën 01 F. Vlugt-R. Vlugt V2—V2 Dinsdag 1 november vergadering in hotel „De Graaf". AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Z;:'er.» ig 29 oktober Den B-.»rv Oranjeboom, Toneelavond St. Jan. Oosterend, o.l. school, bazar S.O.O.S. Dinsdag 1 november Den Burg, „Texel", filmavond MAB-club Woensdag 2 november Den Burg, „Texel", bridge-drive. Zaterdag 5 november Den Hoorn, „De Waldhoorn", avond t.b.v. de bejaardensociëteit. ZATERDAG 29 OKTOBER 1960 74e JAARGANG No. 7501 Een zeeman is het niet de heer F. Witte, al heeft hij wel veel gezworven. Dat zwerven dan in de goede zin, want hij deed het voor het welzijn van vrouw en kinderen. Drie november 1910 stapte zij in de huwelijksboot: P. Th. Witte en A. J. Schoenmaker en sindsdien hebben ze lief en leed samen gedeeld. De heer Witte heeft een druk leven achter de rug. Achter de rug niet hele maal want nog dikwijls treft men hem achter de bok met een zethaak in de handen. De heer Brügemann heeft een oude trouwe knecht, die het letters pik ken reeds vroeg heeft geleerd. Vanaf de schoolbanken tot zijn 19 jaar was hij bij de firma Reij werkzaam. Daarna moest hij Koning's wapenrok aan en daarover zijn sterke verhalen te vertellen. Dat ver tellen gaat de 75-jarige bruidegom bij zonder goed af. Een verhaaltje over een soldaat met kiespijn is menig maal naar voren gebracht. Na de diensttijd kwam de heer Witte bij de Spoorwegen. Acht harde guldens in de week en 1 vrije dag per veertien dagen. Maar hij zorgde voor zijn gezin. Lang heeft hij het daar niet volgehouden; hij zocht werk bij een houtzagerij in Nieuwediep. Maar vanaf het eiland klok weer eenmaal de roep: Kom over en help ons". De firma Reij was verlegen om een zetter en zo kwam de heer Witte weer achter de bok en de pers en werkte hij aan de Nieuwe Texe laar. Dat duurde van 1917 tot 1930. Toen kregen de firmanten van de twee op Texel verschijnende kranten het in hun hoofd te combineren. Daar stond Witte weer. Hierna kwam er een nieuwe episode in het leven van het echtpaar Witte-Schoen- maker. Zij werden „Middenstander". Reeds 25 jaar wonen ze nu reeds in hun genoeglijke zaakje aan de Gravenstraat. Zullen ook de Texelse landbouwers tengevolge van de voor de aardappelen en bietenoogst ongunstige weersomstan digheden genoodzaakt zijn een beroep te doen op militaire hulp? Deze vraag is gerezen bij de Plaatse lijke Sociale Commissie van het Land bouwschap en zal, teneinde zich te kun nen oriënteren de eventuele noodzake lijkheid hiervan, door een vertegenwoor diger van deze Commissie op maandag morgen, 31 okotber, zitting worden ge houden in de serre van hotel Texel. Landbouwers, welke van mening zijn dat hun oogst gevaar zal lopen, kunnen zich (zie ook de elders in dit blad ge plaatste advertentie) aldaar opgeven voor eventuele hulp. Uiteraard onder opgave van de alsnog te rooien aantallen hecta ren aardappelen en/of bieten. Nog diezelfde dag zal de Commissie bijeenkomen teneinde de resultaten van de gehouden zitting te bespreken en daarna, indien dit noodzakelijk zal blij ken te zijn, terstond contact opnemen met de bevoegde instanties. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 30 oktober op om 7.30 uur en gaat onder om 17.16 uur; 2 november op om 7.36 uur en onder om 17.10 uur. Maan: 3 nov. V.M.; 11 nov. L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 29 okt. 2.38 en 14.59; 30 okt. 4.14 en 16.37; 31 okt. 5.46 en 18.02; 1 nov. 6.59 en 19 09; 2 nov. 7.53 en 20.03; 3 nov. 8.35 en 20.45; 4 nov. 9.14 en 21.21; 5 nov. 9.46 en 21.52. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. Een oud, maar toch gezellig huisje. Ach ter de winkel, ergens in de diepte, de knusse huiskamer. Wat zou dit huisje kunnen vertellen? Er staat zelfs nog een bakkersoven in. Maar de heer Witte toog op pad met boodschappen en niet te vergeten olie. Tot voor kort kon men hem achter zijn oliewagen door Den Burg zien draven. Veel tijd had hij dan niet, want de klan ten woonden over heel Texel. Moeder de vrouw bleef thuis, de winkel had haar aandacht en niet te vergeten haar gezin. Een der dochters is geëmigreerd en woont nu in Zuid-Afrika. De bruid is moeilijk ter been maar heeft nog een wilskracht die menig 73-jarige zal benij den. Als geboren Texelse toonde zij met enige trots haar vader op een foto bij de schapen. Meer oude foto's uit het ver leden kwamen te voorschijn en het werd ons duidelijk dat de familieband hecht en sterk is. Zondags als de kleinkinderen komen is het een feest als Opa een ver heel vertelt van vroeger of de door hem ingebonden Donald Ducks de ronde doen. Dan moet je een plaatsje „zoeken" in de huiskamer. Mevrouw Witte is, ondanks dat ze tot de parochie behoort van Pastoor Persoon een paar jaar kosteres geweest bij de Hervormde Gemeente te Den Burg Het was in de tijd dat de Hervormde kerk gerestaureerd werd en genoemde ge meente bijeenkwam in het oude gym lokaal, dat nu reeds verdwenen is. Zij stond dan niet aan de deur, maar zorgde toch dat de dominee het traditionele glaasje water op de kansel kreeg. Dat is een van de kenmerken van een goed Burger en wij menen, dat dit best eens genoemd mag worden. Vader en Moeder Witte, met Uw kin deren en kleinkinderen wensen wij U nog vele gelukkige jaren! JAN AGTER OVERDENKING: ADAM, WAAR ZIJT GIJ? De Schepper zoekt contact met Zijn schepselen. Hij laat de schepping niet aan zijn lot over. Integendeel. Wanneer Hij alles geschapen heeft, gaat Zijn vferk eerst recht beginnen. De mens, „de kroon der schepping", heeft zijn bijzondere be langstelling. Hij verzorgt en leidt hem. Hij spreekt tot hem, Hij roept hem. Hij gaat met hem om. Hij houdt van hem en Zijn liefde wil beantwoord worden. Hij wil ook het vertrouwen en de gehoor zaamheid van de mens. Maar de mens is geneigd God te wantrouwen en zijn eigen wil belangrijker te vinden dan Gods wil. Het kind weet het vaak veel beter dan Vader. In zijn hoogmoed zegt het: „Hij kan me nog meer vertellen" en het doet, waar het zelf zin in heeft. Wan neer het geweten echter begint te spre ken verstopt het kind zich en schaamt zich. De Vader roept Zijn kind uit de meest verborgen schuilhoeken vandaan. Hij roept de mens uit de duisternis tot Zijn wonderbaar Licht. Hij roept ieder mens persoonlijk bij zijn naam. Hij roept ons ter verantwoording. Wanneer wij van onze kant het contact verbroken hebben, neemt Hij het contact weer op. Wie heeft Zijn stem gehoord? Zijn stem klinkt eeuw in, eeuw uit. Het duidelijkst heeft Zijn stem geklonken in de mond van Zijn eigen Zoon. Zijn stem klinkt ook in de Kerk, waar Zijn woord verkondigd wordt, waar de schuld erkend, het geloof beleden en het loflied gezongen wordt, waar gedankt en gebeden wordt, waar de tekenen van Zijn liefde en goedheid ge zien en geproefd worden. Zijn stem leren wij verstaan, wanneer wij Zijn woord horen, geloven en er uit leven J. G. Beerthuis Hulpvaardige handen hebben deze week het qemeente-archief in veiligheid gebracht. De zolder van het raadhuis is in dusdanige staat dat de zware vracht voor de ambtenaren beneden in het gebouw gevaar op zou leveren. Als het regende had de heer Poel druk werk de druppels binnen op te vangen. Vanaf 1841 zijn hon derden huwelijken geslo ten. Vol moed stapte het bruidspaar steeds het raadhuis binnen. Mis schien is het raadzaam om in het vervolg de BB te alarmeren als er weer een dergelijke plechtig heid plaats vindt. Het moet „vroeger" in de 17de eeuw, een pracht Herenhuis zijn geweest. Stel U voor zo'n statig gebouw tegenover de kleine, nietige winkeltjes zoals van Ponger. We kunnen ons voorstellen dat in de loop der jaren daar de dames met gratie, voorzien van hoepelrok, zijn uitgekomen en dat de heer des huizes met zwier zijn hoed wipte en zijn wandelstok hanteerde. Dat een ieder die de Vismarkt pas seerde wel even een blik geworpen heeft naar dat „mooie" huis. Er heeft zich in de loop der jaren al heel wat afgespeeld. Schouten hebben daar gewerkt, er zijn plannen gesmeed goed en minder goed. In 1841 kreeg dat Herenhuis een an dere bestemming: het werd Raadhuis. En dat is tot op de huidige dag. Er zijn nu geen mensen meer die op zien naar dat „prachtige" huis. We zou den het kunnen noemen het „hokken- paleis", voorzien van honderd en één on gemakken. Een huis met vele gebreken. Een van de hoofdbrekens van Burge meester De Koning was: Hoe redden we het gemeente-archief. Een deel van de kostbare stukken is reeds lang in Den Haag ondergebracht, maar de papieren vanaf 1927 verbleven op de zolder van het Raadhuis. Vele pannetjes moesten daar de drop pels opvangen die rijkelijk door het dak kwamen. De heer Poel had er als ge meentebode een baantje bij: „Pannen- leger". Maar dezer dagen is hij weer van deze functie ontheven. Het gehele archief is overgebracht naar de Boerenleenbank. Daar wordt het in ieder geval droog bewaard. De gevel van het raadhuis begint steeds meer te hellen; 44 centimeter wijkt de muur en een der hoofdspanten is doormidden, zodat je je werkelijk niet prettig voelt als je in de bovenste etage komt. In 1952 kwam er reeds een post op de begroting voor aanloopkosten bouw nieuw raadhuis. Het is thans 1960. Vijfentwintig ambtenaren moeten da gelijks hun arbeid verrichten in benauw de, primitieve kantoortjes. Burgemeester De Koning zucht hoe lang nog mjr m M en pijn weQ- KLhL B ajLjsl wrijven met BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 21 tot en met 27 oktober 1960 Geboren: Reinardus Nicolaas, zv. Jaco bus J. Schrama en Maria A. van Bakel; Monica Cecilia Maria, dv. Frnciscus A. M. Reinhard en Maria J. A. Ditters. Overleden: Kasper Tuinder, oud 78 jaar, weduwnaar van Trijntje Vos; Pieter Jacob Gieles, oud 80 jaar; Jannetje Cor nelia Dros, oud 80 jaar, weduwe van Pie ter Daalder. Ondertrouwd: Evert Slaman en Guur- tje van Swinderen. INGEKOMEN PERSONEN Pieter Dam, van Rotterdam, Ring 106 naar Waalderstraat 17, Den Burg; Frans W. Moerbeek ;(en echtgen.) van Den Hel der, Hortensiastraat 11 naar Den Burg, Kogerstraat 102; Martinus J. M. de Graaf van Medemblik, Ridderstraat 10 naar Den Burg, Gravenstraat 14; Hendrik Reitsma (en gezin) van Bodegraven, Noordzijde 43 naar S 23a; Roelof Witting, van Wieringermeer, A. C. de Graafstraat 1 naar Den Burg, Beatrixlaan 86; Huibert P. Reinhold (en echtgen.) van Delft, Burgwal 43 naar Peperstraat 40, Ooster end; Maria C. Timmer, van Den Haag, Bronovolaan 3 naar Koetebuurt 18, Oos terend. COLLECTANTEN VOOR KLAPROOSDAG GEVRAAGD Voor de a.s. Klaproosdag (op 12 novem ber) is nog een aantal collectanten nodig. Belangstellenden kunnen zich ten raad- huize opgeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1