9 toen /wa in het harL, Krijgt Texel een melkcoöperatie? Texelse agrariërs rijp voor een vereniging van hulpverlening lÉ^Jkxêl Fa. Fraas Zegel Kza Overhemden en dassen MOERBEEK Handschoenen en sjaals MOERBEEK Niet voor gewin maar voor gezin MUTSEN MOERBEEK ZATERDAG 26 NOVEMBER 1960 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7509 COURANT Uitgave N.V. v.h. Lanqeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg, Texel - Postbus 11 - Tel. 2058 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm De leden van het forum dat dinsdaqavond in de Landbouwschool diverse naqen had te beantwoorden. Staande de heer C. P. Laan, ir. L. R. Dijkema, rijks- andbouwconsulent te Schaqen, en de heer C. van Groninqen. De zittende heren :ijn: P. C. MuntjewerfF. Brouwer (met voorzittershamer), C. Bias en P. Glas. Dat de heer Laan voor de Texelse onge boer iets meer is dan een bewoner ran het eiland Texel, is iedere eilander >ekend. Dat meester Laan ook een stu- vende kracht is voor hen die de school- >anken reeds lang verlaten hebben, dat s ons deze week duidelijk geworden. In oktober was men in de landbouw- chool begonnen met een cursus bedrijfs- >eheer. Op de eerste avond waren on- leveer 50 deelnemers. Dinsdagavond erd de laatste avond gehouden en Ie zaal was bijna te klein. Jong en oud varen vertegenwoordigd om vragen te tellen. Op deze laatste avond had een orum achter de bestuurstafel plaats ge- tomen om deze vragen te beantwoorden. Het waren geen vragen over een lan- aarnpaal voor de boerderij of een riool erbetering. Nee, de Texelse agrariër teeft zijn eigen problemen. Als goede oer ziet hij ver vooruit. Na een kort openingswoord van de teer Laan werd het verdere van deze :vond de bekende hamer gehanteerd loor de heer F. Brouwer, adj-voorlich- ngsdeskundige te Schagen. Dc heer Irouwer is zo langzamerhand op het iland geen onbekende; de Streekont- dkkeling is daar niet vreemd aan. Op en zeer prettige wijze stelde hij de heren ran het forum aan de aanwezigen voor. Diverse vragen waren schriftelijk in- [ediend en met de vraag of een bedrijf s- conomische boekhouding van belang is, erd gestart. De heer Bras, die dat on- lerwerp op de cursus had behandeld, gaf en korte uiteenzetting van de belang- ijkheid van een dergelijke boekhouding. roor deze boekhouding is een kosten- pecifikatie van belang en daardoor kan len zien wat een bepaald onderdeel van iet bedrijf kost. Hulpverlening in de landbouw De heer P. C. Muntjewerf moest de raag beantwoorden: ,,Hoe denkt U over ulpverlening in de landbouw?" Spreker aaide een voorbeeld aan uit de praktijk, a Friesland is men gekomen tot het aan tellen van een aparte kracht. Deze werk- emer kan in gevallen van ziekte in- pringen op bedrijven waar men om hulp erlegen is. De heer Muntjewerf noemde en vereniging van 31 leden, waarvan 17 ênmansbedrijven. Ook als er meerdere ieken zijn kan men helpen, daar er iverse losse hulpkrachten zijn Voor een ergelijke vereniging is een goede geest oodzakelijk. Begrijpelijk was de vol- ende vraag: „Wat kost dat?" Nadat men als lid een bedrag ineens had gestort, betaalde men voor de kracht, die in vaste dienst is, ƒ2,50 per werkuur. De afreke ning loopt via de zuivelfabriek. Is dat ook op Texel mogelijk? De heer C. van Groningen was van mening, dat op Texel zeker een nodig- kracht te vinden is en dat er voor een dergelijke vereniging ook levenskansen zijn. Melkcoöperatie? Hoe denkt het forum over een melk coöperatie? In het buitenland zijn derge lijke ondernemingen reeds te vinden. Niet alleen in het buitenland, aldus de heer Muntjewerf, ook in Groningen kent men een dergelijk bedrijf. Per jeep gaat men daar diverse bedrijven langs. Ook worden de dieren wel samengebracht op een bepaalde plaats waar dan centraal gemolken wordt. Maar ik ben bang dat de Texelse boer nog te veel aan zijn vee gehecht is, maar de tijd gaat vooruit en wij moeten in de toekomst denken aan een hogere rentabiliteit. Als men een goed inkomen wil behouden zal men aan een dergelijke coöperatie moeten gaan dokteren. Koeien? Schapen? De heer Glas had met zijn lezing „Meer koeien - minder schapen" op Texel een klein stormpje veroorzaakt. De oude Texelse schapenboer was het met ge noemde cijfers van de schapenhandel lang niet eens. De heer Glas noemde de productie van de Texelse koeien bijzon der goed en gaf de raad daarvan te pro fiteren. Of een cursus machinaal melken op Texel mogelijk is, was een volgende vraag. De heer Laan zoekt naar één of twee jonge Texelaars, die voormelker willen worden. Als die er zijn is een der gelijke cursus op het eiland mogelijk. Er werden nog diverse andere vragen gesteld en de leider was van mening dat zeer vele daarvan in kleine kring moes ten worden behandeld. Zo zullen diverse boeren deze winter met elkaar om de tafel gaan zitten en de belangrijkheid van deze problemen gaan onderzoeken. Ir. L. R. Dijkema sprak in zijn slot woord over de belangrijkheid van derge lijke avonden. Wij mogen Texel als voor beeld stellen, want elders in het land was de belangstelling minder dan hier. Dit is voor een groot deel, aldus de heer Dijke ma, te danken aan de stuwende leiding van de heer Laan. Wij staan aan het be gin van een plan, dat men „Streekont- I4MÜ Zong en oud was in de landbouwschool vereniqd. De senioren waren echter terk in de meerderheid. Is de vraaq: Heeft de jeugd geen interesse meer voor e boerderij", wel qeheel onqeqrond? BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 17 tot en met 24 november 1960 Geboren: Pieter Willem Aant, zv. Mari H. J. Brons en Ariena Boon; Martin Frederik, zv. Paulus Kikkert en Maria A. Kos, Wolfert Comelis zv. Dirk van Tatenhove en Jacoba Kouwen; Marianne Cecilia Maria, dv. Wilhelmus H. Rijkers en Wilhelmina C. M. Rutten. Overleden: Pieter van der Vis, oud jaar, weduwn. van Cornelia Schagen Maria Louiza Servaas, oud 86 jaar, wed. van Jacob F. Kipperman. T.E.M.-KWITANTIE Ook de N.V. T.E.M. zal, als laatste elektriciteitsmaatschappij in Nederland, haar incasso voortaan eens per 2 maan den laten geschieden. Tot nu toe kwam de incasseerder tien maal per jaar, welke methode voor de administratie zeer veel extra rompslomp gaf. Het nieuwe systeem zal een belang rijke vereenvoudiging van de admini stratie tot gevolg hebben. (Zie ook adv INGEKOMEN PERSONEN Cornelis Woittiez, van Breskens, Dorpsstraat 24 naar Oosterend, Achter tune 22; Cornelia M. Lipjes (ev. Modder) van Heiloo, Herenweg 160 naar B 76b; Cornelia A. Raaijmakers, van Rotterdam, Bloklandstraat 108a naar Elemert 14, Den Burg; Harm J. Kanis, van Den Helder, Nieuwstraat 6 naar De Cocksdorp 47; Anna M. Abbekerk, van Wieringen, Noorderbuurt 10 naar Vismarkt 4. DE ARBEIDSKRACHTEN IN DE METAALSECTOR Zoals uit de elders in dit blad ge plaatste advertentie blijkt, zal op maan dag 28 november a.s. in hotel „Lakeman' een voorlichtingsavond worden gegeven door de N.V. D.E.M.K.A., te Utrecht. In dit bedrijf zullen ongeschoolde krachten kunnen worden geplaatst, ter wijl tevens binnen niet te lange tijd „woningen" in het vooruitzicht worden gesteld. Vooral dit laatste is thans reeds voor velen een voorname factor. Toch dient niet uit het oog te worden verloren, dat binnen niet al te lange tijd ook de factor „werkgelegenheid" wel eens van nog groter belang zou kunnen blijken te zijn. Niemand toch die de gang van za ken op ons eiland met interesse gadeslaat zal zich kunnen onttrekken aan de over tuiging, dat reeds in de vrij naaste toe komst door allerlei oorzaken, zoals me chanisatie en rationalisatie in vele bedrij ven, de werkgelegenheid op Texel wel eens sterk zou kunnen verminderen, ter wijl de grote industrieën aan de vaste wal hun eisen aan de aan te trekken arbeids krachten zo langzamerhand reeds hoger gaan stellen. Werkelijk serieuze gegadigden worden gaarne op de voorlichtingsavond ver wacht en kunnen er zekei van zijn een grondige voorlichting te zullen ont vangen. S.V. TEXEL Programma voor zondag: 4e kl. KNVB: Succes-Texel; Vios-Helder; RKAFC-Watervogels; Schagen-LSW. Texel 2 is weer vrij. Adsp. hedenmiddag: Tex. Boys a-Texel a; Texel c-Oosterend b en De Koog b- Tcxel b. Tegen Succes speelden wij altijd een moeilijke spannende strijd, waarbij S. veelal aan het langste eindje trok. We hopen maar, dat we deze keer weer eens productief uit de hoek komen. We heb ben de punten hard en hard nodig. Geef je geheel en tot het uiterste. Ook voor de adspiranten een volledig programma Doe je best jongens! Tot nu toe ging het goed. Luister naar de radioberichten. Door de vele regenval kon wel eens een alge hele afgelasting volgen. wikkeling" noemt. Die streekontwikke- ling is niets anders dan een intensive ring van de voorlichting, en daar zijn wij dit jaar mee begonnen. Met U, als Texelaars, zullen we de toekomst in de gaten moeten houden, en al wat door tijdsverandering om een wijziging vraagt, goed moeten bezien. Het verheugt mij, aldus Ir. Dijkema, dat de Texelaar daar rijp voor is. Deze avond is voor mij een openbaring geweest hoe op Texel de cur sussen werden gevolgd. De heer Laan vertoonde hierna een film over de hoe kan het anders, bedrijfsvoering. VERTROKKEN PERSONEN Johannes Kuip, van H 102 naar Am sterdam, Brederodestraat 40; Pieter Ven- nik van K 27 naar Duitsland; Adrianus van Zeijl, van De Koog, Dorpsstraat 3 naar Lisse, Prinsessenstraat 86; Willem A. L. Beck, van H 131 naar Den Helder, Buitenhaven 5. VOLLEYBALWEEKEND G.D.S. In het weekend van 19 en 20 november heeft G.D.S. een bezoek gebracht aan de volleybalvereniging „Set Up" in Bols- ward. We gingen deze keer met twee damesteams en voor de eerste maal ging een herenteam van G.D.S. mee. Zaterdag avond om 7 uur werden we bij de bus halte begroet, waarna we bij onze sport vrienden werden ondergebracht. Om 8 uur begonnen de wedstrijden in de sportzaal. Met veel sportiviteit en enthousiasme werden tien sets gespeeld, waarvan GDS er vijf heeft gewonnen Een mooi resultaat dus. Na afloop waren we allemaal gezellig bijeen in de boven zaal van „Hof van Holland". Zondagmiddag werd het spel weer voortgezet Ook nu werd er gewonnen en verloren, maar we hebben wel van het volleybalspel geleerd en onze vriend schapsband met „Set Up" is weer ver stevigd. Om vijf uur moesten we afscheid ne men van allen, die ons zo gastvrij heb ben ontvangen. Allemaal kunnen we du; op een geslaagd weekend terug zien! FA. VAN DER MEER-LANGEVELD STELT MODERNSTE SCIIILMACHINES IN BEDRIJF Sinds jaar en dag is het menselijk vernuft erop uit machines uit te denken die ons zoveel mogelijk werk uit de handen nemen. Zo zagen wij dezer dagen bij de groen- tenhandel Van der Meer-Langeveld een supermoderne aardappelsahilmachine in bedrijf, die in enkele minuten 10 kilo voortreffelijk geschilde aardappelen te voorschijn toverde. Het betrof het eerste Nederlandse type machine dat (met roterende messen) schilt, dus niet krabt. Het belangrijke verschil daartussen is dat geschilde aardappelen niet de vervelende neiging hebben vlug te verkleuren, welke verkleuring veroorzaakt wordt door kwetsing van de aardappel tijdens het krabben. De firma Van der Meer heeft het aan gedurfd 2 machines op te stellen (één in het filiaal te De Koog) compleet met silo's, waarin de aardappelen door een watervernevelingssysteem volkomen vers en hard blijven. Wij nemen aan dat deze nieuwe moge lijkheid een opluchting moet betekenen voor moeders van grote gezinnen en vooral voor hotels en pension ge durende het seizoen! Een eenvoudig rekensommetje bewijst namelijk dat de geringe kostenverhoging ruimschoots wordt goedgemaakt door de enorme be sparing aan tijd GESLAAGD De heer H. U. Agter, Den Burg, is aan de Vrije Universiteit te Amsterdam ge slaagd voor het kandidaatsexamen psychologie. Hij prefereerde geen uitstel van militaire dienst voor zijn studie. Door middel van circulaire en adver tenties hebben wij er U al op attent ge maakt. De V.V.V.-krant moet van start en al vorens deze persklaar is, moeten wij de zekerheid hebben dat alles in orde is, en dat wij de gast van het nieuwe sei zoen goede betrouwbare voorlichting geven. Wij vragen: it moet U als nieuw lid in de krant vermeld worden? it zijn er wijzigingen in Uw vermelding noodzakelijk? it wilt U adverteren? it hebt U kortgeleden telefoon ge kregen? it hebt U er een huisje bij? it hebt U meer bedden beschikbaar? it etc. etc. etc. etc.??? Mochten er open vragen zijn, kom dan even langs bij de V.V.V, in Den Burg tn wij krijgen de beste garantie dat alles naar wens gaat. Indien enigszins mogelijk willen wij in december en januari het jaarlijkse ver gaderprogramma van de V.V.V.-Texel afwerken. Er wordt begonnen in De Koog, waar de leden worden opgeroepen voor een vergadering op vrijdag 2 decem- ber 's avonds om 8 uur in Hotel V, „De Toekomst" Voor de agenda zie de advertentie. V.V.V.-Texel. „WAAR EENS DE HEMEL ZONG" De afdeling Den Burg, Texel van het Nederlandse Bijbelgenootschap heeft het plan op dinsdagavond 29 november 1960 een filmavond te organiseren, waarbij films worden vertoond betrekking heb bende op het werk van de bijbelgenoot schappen in de wereld. Uit de inhoud: Palestina blijft op de verbeelding werken van allen, die de Bijbel van harte liefhebben. Hoewel de meesten van ons nooit in het Heilige Land geweest zijn, grijpen wij elke mogelijkheid aan, die onze kennis kan verdiepen. Daarom is het ook zo verheugend, dat de camera man Erik Weymeersch er volledig in is geslaagd in zijn film „Waar eens de hemel zong" het land van de Bijbel dich ter bij ons te brengen. In de opnamen wordt niet verheeld, .lat wij ons in de 20e eeuw bevinden, maar tegelijkertijd wordt op verrassende wijze het nieuwe Israël verweven met het oude: heden en verleden gaan ongemerkt in elkaar over. Zó, dat wij ons er bij be trokken voelen, zo dat mensen, land schappen en situaties ons telkens doen herinneren aan de dagen van Jezus' om wandeling op aarde. Wij zien een jongen werken in een timmermanswerkplaats in Nazareth; wij maken een moderne brui loft in Kana mee en in de hedendaagse vissers op het meer van Genesareth her kennen wij de eenvoudige vissers uit wie Jezus de meesten van zijn discipelen re- cruteerde. Een film, die een actualisering geeft van de Bijbel in de wereld van nu. Deze film zal niet nalaten op de be zoekers een onvergetelijke indruk te maken. Een indruk, die zal bijdragen tot een op nieuwe wijze verstaan van het Woord van God. Kaarten voor de filmavond, die gehou den wordt in de Geref kerk, zijn ad. 0,75 verkrijgbaar bij de volgende adres sen; Doopsgez. Pastorie, Den Burg; Geref. Pastorie Den Burg; Herv. Kerk en koster Herv. Kerk Den Burg. Bovenstaande kop is niet geheel van toepassing op onderstaande regels. Het is wel een landelijke leus van coöperatieve bedrijven, maar we zouden hier eigenlijk boven moeten schrijven: „Niet voor het gewin, maar voor de boer". Laten we eerlijk zijn, zo'n kop past met. Want als een niet-agrariër dit leest zegt hij direct: „Die boeren mopperen altijd, maar zij rijden allemaal in een slee". Als dit tegen de heer Lont, spreker op de grote jaarlijkse contact-avond van de Texelse coöperaties, was gezegd, had hij geantwoord: „Komt door de coöperatieve samenwerking man!" En wat kun je dan antwoorden, de coöperaties beogen im mers geen winst. Na een openingswoord van de heer Th. R. Hin, hebben honderden leden der Texelse coöperaties met aandacht ge luisterd naar „De gewone boer die er het zijne van zegt". Die gewone boer mag dan qua persoon gewoon zijn, boer Lont uit Nieuwe Nie- dorp is meer dan gewone boer. Als spreker tijdens genoemde avond had hij een moeilijke taak. Iets vertellen van coöperaties, waar iedere Texelaar reeds het zijne van weet. De aanwezigen hebben toch met zeer veel genoegen naar de heer Lont geluis terd. Hij geniet de gave om een geva- ïiëerd gezelschap meer dan een uur met zijn woorden te boeien. Hij vertelde als gewone boer allerlei voorvallen van coöperatieve voor- en nadelen. Zo memo reerde hij dat een lid van een coöperatie niet moet „handje klappen" met een vrij bedrijf. Maar sportief lid zijn van Uw eigen coöperatie. Diverse coöperatieve bedrijven pas seerden de revue. De Texelse coöperatie, aldus spreker, zit vrij hecht en sterk in elkaar. Een goede samenwerking, ook met het vasteland, is er, en toch moet Texel actief blijven. Niet gaan denken alles gaat goed, maar steeds blijven toe zien of er geen wijzigingen moeten ge schieden. De heer Lont vertelde ook dat jongeren geen, of minder, belangstelling tonen voor het agrarisch bedrijf. Dit komt ge deeltelijk door de vele stadsuitbreidin gen. Hierdoor worden diverse boeren bedrijven opgeruimd. Toch is de boeren stand nog van evenveel belang als de edendaagse industrie. Ook de vrolijke noot op de jaarlijkse contact-avond ontbrak niet. Na de pauze heeft een viertal artiesten van bureau ANOVA, Amsterdam, de aanwezigen (betrekkelijk) aangenaam bezig gehou den. Zij werden terzijde gestaan door de Texelse pianist Tonny Reij.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1