(jroen 'Twartsjexeh in het harL, 9 Hervormd Den Burg begroet nieuwe predikant Badtrein 1961 Vakantiespreiding 1961 in Duitsland Van Belgische grens tot Eierlandse vuurtoren Ledenvergadering Het Witte Kruis De rat rukt op WOENSDAG 14 DECEMBER 1960 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7514 COURANT Jitgcrve N.V. v.h. Lanqeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg, Texel - Postbus 11 - Tel. 2058 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Talrijke gemeenteleden en belangstel lenden waren zondagmiddag in de grote kerk te Den Burg aanwezig om de eerste preek te horen van de beroepen predi kant, ds. D. J. Froentjes. Deze nog vrij jonge predikant (geboren in 1923 te Oosterend, Friesland) heeft tijdens zijn eerste predikatie de aandacht gevestigd op het centrum der Kerk: Jezus Christus. Ds. Froentjes deed dit naar aanleiding van het bijbelgedeelte Johan nes 6 vers 68, waar Petrus zegt: Heer tot wien zullen wij heengaan, Gij hebt woorden van eeuwig leven. Niet alleen de woorden die men spreekt zijn van belang, aldus de nieuwe predikant, maar vooral de daden. Woor den zijn er genoeg: voor radio en TV, in vergadering, met woorden kan men iemand aanvallen, ook de Kerk en haar mensen. Maar ondanks alle aanvallen staat het centrum vast. Wij kunnen steeds weer terugtrekken op Jezus Christus. Vanuit dit centrum moeten wij ook gaan werken naar buiten. Aan de ene kant moeten wij ons terugtrekken in de binnenkamer, maar aan de andere kant ons ook laten horen op straat. Dominee Froentjes eindigde met een apèl: Hij hoopte, dat alle leden werkelijk leden zouden zijn of worden, met hun volle overtuiging staan achter de belij denis. In de morgendienst had ds. C. P. van Andel uit Utrecht, de nieuwe predikant bevestigd. Ds. Van Andel wees er op dat bevestigen was een vastleggen in de ruimte. Het gaat niet om de nieuwe predikant maar om de ruimte waarin hij mag arbeiden. In de middagdienst is ds. Froentjes door verschillende personen toege sproken. Burgemeester C. de Koning, die met wethouder Hm de intreedienst bijwoon de, sprak namens het gemeentebestuur. „Het is een gewoonte geworden", aldus de burgemeester, „dat een nieuwe predi kant door een lid van het gemeentebe- I siuur wordt toegesproken. En dan denkt men: wat waren de contacten en wat zullen zij worden. Den Burg is, ondanks de plattelandssfeer aan het verstede lijken. Wij moeten op ons terrein de weg vinden en U op het Uwe, dan zullen wij elkaar ongetwijfeld wel eens ontmoeten. Ook met U hopen wij op een prettige samenwerking" Ds. Van Bilderbeek sprak namens de Gereformeerde Kerk, de Doopsgezinde gemeente en namens het Texels Theolo gen Convent. „Wij hebben vertrouwen in elkaar" al dus ds. Van Bilderbeek, „daarom mag ik spreken mede namens de Gereformeerde Kerk. Wij hopen met U de samenwerking voort te zetten en uit te breiden. In de T.T.C., zo vervolgde spreker, vinden wij elkaar eveneens en komt U ook in aan raking met onze R.-K. medebroeders. Wij hopen ook daar op Uw medewerking" >n ha vel i. oi ike wa tele x n da (d) S.V. TEXEL Ook nu werd alle amateurvoetbal afge last, waarmede terreinen en clubs ge diend waren. Als het programma volgens rooster wordt afgewerkt, heeft Texel 1 een vrije zondag. Indien zou worden op geschoven kan het weer uit naar Scha- gen worden. Dus nadere berichten maar afwachten. Texel 2 ontvangt vermoedelijk Kaag vogels 2; adsp.: Texel-De Cocksdorp en Texel c-Texel b. Uiterst belangrijk is vooral nu, na een langere periode zonder wedstrijden, om in conditie te blijven. Dus allemaal regel matig ter training. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 14 december Den Burg, „Texel", bridge-drive Den Hoorn, Loodsmans Welvaren, Leden vergadering VW afd. Den Hoorn. Donderdag 15 december Den Hoorn, De Waldhoorn, Ontwikke lingsavond, Spr. de heer J. Gulmans. De Koog, Witte Huis, Forumavond bur gemeester en wethouders. Den Burg, filmavond 't Nut. Vrijdag 16 december Den Burg, hotel „Lakeman, Ledenverga dering afd. Texel van Volksonderwijs. Den Burg, hotel Texel, Alg. vergadering afd. Texel Ver. v. bloembollencultuur. Zaterdag 17 december Den Burg, Oranjeboom, Toneeluitvoering Het Masker met „Deining om de dorps dokter". Als consulent van de gemeente sprak ds. Wolfensberger. Hij was verheugd dat zijn plaats weer ingenomen werd door een eigen predikant en heette de nieuwe predikant welkom in de ring. Ouderling Van Groningen sprak wel een zeer toepasselijk woord namens de kerkeraad en de gemeente. Hij vergeleek agrarisch Friesland met het eiland Texel en hij hoopte dat ds. Froentjes een goede voorlichter zou zijn in de gemeente. De heer Van Groningen wees de predikant op het werk onder de jeugd en beveelde dat in zijn bijzondere zorg aan. Ds. Froentjes dankte hierna de spre kers voor hun woorden van welkom en was ook verheugd dat zijn ouders en vele gemeenteleden uit Nijega deze dienst hadden bijgewoond. De nieuwe predikant, zo schreven wij reeds, werd in Friesland geboren. Zijn vader was hoofd van een Hervormde school aldaar. In 's Gravenzande bezocht hij het gymnasium en deed daar in 1942 eindexamen. Theologie studeerde ds. Froentjes te Leiden van 1945 - 1950. In 1951 werd hij als candidaat beroepen te Nijega. Bij zijn komst op het eiland was hij zeer verheugd over de restauratie die de pastorie had ondergaan. Vrijdagavond werd de ledenvergade ring gehouden van de afdeling Texel van Het Witte Kruis in hotel „Lakeman" te Den Burg. De belangstelling voor deze vergadering was zoals gewoonlijk be droefd slecht! De heer H. Schalkwijk gaf als vice-voorzitter een uiteenzetting over de gang van zaken. Het wordt noodzakelijk geacht het be staande consultatiegebouw uit te breiden. Diverse takken van geneeskundige hulp vragen om meer ruimte. Het bestuur zal in de komende tijd de plannen trachten ie verwezenlijken. Het ligt in de bedoe ling om aan de zijde van het wachtlokaal een vleugel aan te bouwen. De aanwezige leden gingen ook ak koord met de opgemaakte begroting. In het bestuur kwam slechts een kleine wijziging De heer N. van Schoonhoven moest wegens drukke werkzaamheden bedanken en in zijn plaats werd gekozen mevrouw N. Eelman-Hoogenbosch. De overige aftredende bestuursleden werden allen herkozen. Verder werd gesproken over de taxi- kosten, die moeders moeten maken om het consultatiebureau voor zuigelingen te bezoeken. Het bleek dat niet iedere belanghebbende weet, dat vervoerskos ten boven ƒ1,50 door het Witte Kruis worden vergoed. HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING Dames, denkt U om de vragenlijst! De Huishoudelijke Voorlichting heeft honderd vragenlijsten uitgedeeld bij de verschillende vrouwenorganisaties. Veel Texelse dames wilden graag meehelpen bij het plannen maken voor de voorlich ting. Zij vulden de lijsten in. Veel dank voor Uw medewerken, maar nude lijsten moeten terug naar de commissie voor 1 januari. Graag weer inleveren bij het bestuur van uw organisatie. Willen de besturen deze lijsten direct doorsturen naar Kogerstraat 40, Den Burg. Gemaakte kosten worden vergoed. JAN P. STRIJBOS TE DE WAAL Op maandag, 19 december a.s., zal de bekende publicist en ornitholoog, de heer Jan P. Strijbos, in het Dorpshuis „De Wielewaal" een lezing houden over zijn laatste reis door Amerika; „Van Canada tot Mexico". De lezing wordt wederom geïllustreerd door een kleurenfilm. Het wordt een avond, die men niet mag missen. We brengen een bezoek aan de Niagara watervallen, het grote Nationale Park, het zilverland Mexico, de Grand Canyon, het bekende zeewater-aquarium van „Marineland" enz. Houdt U deze avond vrij! '(Zie verder adv. a.s. zaterdag). VERTROKKEN PERSONEN Jan C. Stolk, van Den Burg, Schilder end 64 naar Apeldoorn, Frankenlaan 70. INGEKOMEN PERSONEN Anna van Dongen (ev. v.d. Herberg) van Den Helder, Huijgenstraat 39 naar De Cocksdorp 46 c; Hendrik W. Reij van Lisse, Hyacinthenstraat 19 naar West straat 10, Den Burg. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 14 dec. (heden) worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht van 13 tot 16.30 uur. DE BEJAARDENSOOS DE COCKSDORP EN EIERLAND VIERDE SINTERKLAASFEEST De Cocksdorp, 11 december 1960 Men schrijft ons: Donderdagmiddag hield de bejaarden- soos Sinterklaasfeest in Hotel „De Hoop". De Goedheiligman ontbrak, maar dat neemt niet weg, dat de Bejaarden een gezellige middag gehad hebben. Ieder lid had een lootje getrokken, waarop de naam stond voor wie men een Sinterklaaspakje moest maken met een bijpassende rijm. Nu er zijn die week heel wat rijmen op papier gezet en er is ook gelachen om sommige gedichten. De helpsters, de dames L. van 't Noordeinde-Louman, W. Zijm-Witte, J. Bakker-Kalf en mej. Ad. Lampers heb ben het die middag druk gehad met be dienen van thee, speculaas en snoep. Door de Directie van „De Hoop" wer den we onthaald op een lekker kopje koffie met banket. Een woord van dank aan de dames en de directie van „De Hoop" is hier zeker op zijn plaats. De heer J. v. Bennekom deed nog een voordracht, getiteld: ,,De drie Ezels". Het was met recht een gezellige mid dag. Het laatste half uur werd nog be steed aan sjoelen, kaarten en biljarten. C. T. De seizoen-treinverbinding Westfalen- Alkmaar blijkt in 1960 in een lang ge voelde behoefte te hebben voorzien. Ge bleken is zoals trouwens was te ver wachten dat deze trein veel reizigers en bagage voor richting Den Helder (en Texel) aanvoerde. Een en ander was aan leiding deze treinverbinding in het a.s. seizoen door te trekken tot Den Helder. De thans voor 1961 geprojekteerde dienstregeling luidt als volgt: Resp.: richting Den Helder en richting Hagen Hbf. Hagen Hbf. 6.39 17.51 Essen Hbf. 7.30 17.01 Oberhausen Hbf. 8.54 16.38 Arnhem 9.21 15.25 Utrecht 10.00 14.35 Amsterdam C.S. 10.35 14.00 Castricum 11.12 13.27 Alkmaar 11.26 13.15 Schagen 11.45 12.56 Den Helder 12.01 12.39 De treinen zullen rijden elke zaterdag van 1 juli t/m 26 augustus; bovendien op 21 juli, 31 juli, 1 augustus en 30 augustus. Waarom op 30 en niet op 31 augustus (einddatum van vele huurovereenkom sten) is ons niet duidelijk. De data voor de vakantiespreiding in Duitsland zijn als volgt vastgesteld: Paas Pinkster Zomer Herfst vakantie vakantie vakantie vakantie Eaden-Württemberg 27/3- 8/4 23/5-27/5 24/7- 7/9 23/10-28/10 Bayern 25/3-10/4 20/5-24/5 20/7- 4/9 Berlin 29/3-12/4 19/5-24/5 13/7-23/8 2/10-11/10 Bremen 23/3-10/4 20/5-29/5 29/6- 7/8 2/10-16/10 Hamburg 17/3- 4/4 20/5-27/5 6/7-16/8 2/10- 7/10 Hessen 29/3-11/4 20/5-27/5 6/7-16/8 2/10- 9/10 Niedersachsen 30/3-12/4 20/5-27/5 26/6- 7/8 2/10-12/10 Nordrhein-Westfalen 29/3-12/4 19/5-27/5 20/7-30/8 16/10-21/10 Rheinland-Pfalz 25/3-10/4 20/5-27/5 13/7-23/8 13/10-21/10 Saarland 23/7-10/4 20/5-27/5 20/7-30/8 30/10- 6/11 Schleswig-Holstein 24/3- 5/4 20/5-29/5 29/6- 9/8 29/9-11/10 In zijn openingswoord herdacht de voorzitter van de afd. Texel, de heer C. Roeper Mzn., het overleden hoofdbe stuurslid, de heer F. R. Keijser. Onze Centrale Coöperatie voor Vee en Vlees breidt zich steeds verder uit, aldus de voorzitter. Momenteel bestrijkt zij een gebied vanaf de Belgische grens tot de Eierlandse vuurtoren. Na voorlezing van de notulen der vo rige vergadering dooi de heer P. de Graaf Mzn., secretaris, volgde behande ling van het jaarverslag der C.V.V. Over het boekjaar 1959/1960 blijkt er weer een omzetstijging van 22%. De afd. Texel verhandelde meer schapen en lammeren en iets minder rundvee. Dit laatste vond zijn oorzaak in de droge zomer en nazomer van 1959, waardoor heel weinig vee is ingevoerd. De bestuursverkiezing bracht i.p.v. de heer Joh J. Roeper, niet herkiesbaar, de Vanavond vergadert de afdeling Oen Hoorn van de V.V.V.-Texel om 8 uur in Loodsmans Welvaren. Door middel van twee advertenties en persoonlijke circu laires zijn de leden op deze vergadering opmerkzaam gemaakt. Wij nemen dus aan dat Den Hoorn vanavond een goed gevulde zaal heeft. Hier volgen een aantal data, die vast in de agenda genoteerd kunnen worden: 28 december vergadering voor belang hebbenden over de uniforme borden; 6 januari algemene vergadering V.V.V.- Den Burg; 10 januari voorlichtingsavond Rijkswa terstaat over Plan 't Horntje; 20 januari algemene vergadering De Cocksdorp; 26 januari algemene jaarvergadering V.V.V.-Texel. Nadere mededelingen volgen in de advertentierubriek en per circulaire V.V.V-Texel VOOR EEN KWARTJE Voor een kwartje verkoopt meisjesclub „Zonnebloem" U een stijlvolle kerst- of nieuwjaarskaart Voor dat zelfde kwar tje krijgt U een enveloppe voor de kaart voor dat zelfde kwartje is op de enveloppe een postzegel geplakt voor datzelfde kwartje kunt U het adres van een zieke krijgen om hem of haar met een kaart blij te maken (maar alleen als U dat zelf wilt!) met datzelfde kwartje steunt U de kas van de meisjesclub. Houd U dat kwartje gereed? De meis jes komen vandaag! De leidster. KLAVERJASCLUB „DE GRAAF" 1 Echtpaar Bruin 25.729 11 2. C. v.d. Hoort-P. v.d. Molen 25.536 11 3. Barhorst-J. Prins 25.205 12 4. Tj. Huisman-C. v.d. Slikke 25.069 6 5. D. Zuidewind-B. Kiewiet 24.283 6 6. J. v. Dorp-D. Raven 23.583 6 7. A. J. Huisman-mej. Bagge 23.198 7 8. dames Kooij-Kiewiet 23.094 3 9. J. Borgman-v. Heerwaarden 23.094 9 10. A. Witte-Geurts 22.935 5 11. P. Hartog-de Jong 20,674 4 12. W. Brugmans-C. v. Lenten 19.139 6 13. Echtpaar Kramer 17.521 3 De nummers 11, 12 en 13 hebbben resp. 15 en 12 partijen gespeeld. In het najaar rukt het rattenleger op naar voorraadschuren en zolders en brengt voor miljoenen guldens schade toe. Bovendien is de rat een gevaarlijke bacillendrager, die het vee kan besmet ten met varkenspest, pseudo vogelpest, ziekte van Bang, mond- en klauwzeer; de mens met de ziekte van Weill en met paratyphus. De moderne boer treft dan ook alle voorzorgsmaatregelen, de beveiliging en hygiëne vorderen. Desondanks is boven dien het gebruik van verdelgingsmidde len onvermijdelijk. Gelukkig heeft de wetenschap preparaten ontwikkeld, die uitermate doeltreffend werken en bij toe passing volgens voorschrift bovendien zonder gevaar voor mens en vee. H.H. boeren, maak daar nu gebruik van! heer F. Stark in het bestuur, terwijl de heren N. Eelman en J. Kikkert M. Jzn. werden herkozen. De algemeen voorzitter der C.V.V., de heer Jac. Laan, was door familieomstan digheden verhinderd te komen. Door de voorzitter werd nu een korte inleiding gehouden omtrent de gang van zaken bij de C.V.V. T a v. het slachtvee merkte de heer C. Roeper o.m. op, dat voorheen de sla gers zelfstandig op de markt kochten, nu nog maar een enkele. Vroeger stonden er tegenover 3000 boeren plm. 600 slagers, later 20 gros siers, en het gaat nu in de richting van 1 grossier op de 3000 boeren, omdat het vooral de grote grossier is, welke kan exporteren. Tegenover de zich sterk concentreren de inkoop staat de boer alleen uiteinde lijk machteloos en kan hij alleen door gezamenlijke verkoop een goede prijs be dingen. De slachtlammerenafzet, in samenwer king met de H.V.C. blijkt goed te ver lopen. Indirect is dit ook een Texels be lang. Met er op te wijzen dat de C.V.V. in haar directeur, de heer Havinga, een prima kracht heeft gevonden, die op ieder gebied specialisten weet aan te trekken, en een goed teamwork te bevor deren, besloot de heer Roeper zijn inlei ding. Mededelingen over de gang van zaken o.p Texel was het agendapunt, dat de heer J. C. Roeper Johzn. kreeg te behandelen. T.a.v. de slachtveeafzet werd opge merkt, dat rechtstreekse levering aan de bedrijven, goedkoop werken en een grote omzet mogelijk maakt. Uitbetaling per kg. geslacht gewicht is bij een goede controle de enige en juiste weg en het maakt een gespreid aanbod, en dus betere prijsstelling mogelijk. Denkt U er even wel om, dat U Uw dieren niet te vet laat groeien, aldus de zaakvoerder. Het is lang niet altijd zo, dat koeien, die men nog melkt niet vet groeien. T.a.v. de slachtvarkensafzet werd met cijfers aangetoond hoe de verhouding ligt tussen verkoop per kg. geslacht en per kg. levend gewicht. Verkoop per kg. ge slacht gewicht blijkt voor de boer aan merkelijk voordeliger. De totale kosten- inhouding is bij de C.V.V. ten hoogste ƒ7,per varken af boerderij; ook een punt van overweging. Bij de gebruiksveehandel werd gewe zen op de goede prijzen, welke de laatste weken door de C.V.V. zijn besteed voor voorjaarskalvende stamboekvaarzen be stemd voor export naar Joegoslavië. Zij eten niets meer dan „wilde" vaarzen en brengen plm ƒ150,ƒ200,per stuk meer op. In meedoen met de fokvereni- ging en het N.R.S. zit naast het onder kennen van de goede dieren voor het eigen bedrijf ook extra voordeel bij de verkoop van het overtollige vee. Ook naar goede stamboekfokschapen en -lammeren is meestal meer vraag dan aanbod. Ook de paardenhandel, afzet wrak vee en noodslachtingen en de afzet van kal veren werd besproken. Met de „Sigma" diepvrieskist, aanbe volen door de technische dienst van het C.B., blijkt de C.V.V. indertijd een goede keus te hebben gedaan. Deze „kist" is nu ook bij verschillende Texelse leveranciers te koop. Mogelijk brengt de toekomst ons ook, net als in Amerika, vrieswagens langs weg met klaargemaakte pakketten vanaf de fabriek of slachterij. T.a.v. het veevervoer werd opgemerkt, dat de C.V.V. steeds streeft naar geza menlijk goedkoop vervoer. De vrachtta rieven is een zaak van de directie met de vervoerders, waarbij de afdeling advi seert. Momenteel heeft de C.V.V. op Texel een andere veerijder. Met ingang van februari zal dit weer een Texelse zaak zijn De tarieven zullen hierdoor ze ker niet hoger komen te liggen dan voorheen, terwijl na bespreking in de vergadering, de directeur zal worden ge adviseerd over te gaan tot één tarief ook voor het vervoer op Texel van door de C.V.V. verhandelde dieren. Gewezen werd nog op de goede samenwerking met collega's in- en verkopers op het vaste land en het feit dat ook naast personen uit het boerenbedrijf flinke veehande laars zich thuis voelen met hun werk kring bij de C.V.V. Er zal getracht worden een excursie te organiseren naar een exportstal, wanneer het vee voor verzending gereed staat en een vleesverwerkend bedrijf van de Coöp. Vleescentrale. Deelnemers kunnen zich nog opgeven tot maandag 19 decem ber a.s. Na de rondvraag sloot de voorzitter met dank aan allen voor de opkomst deze vlotte vergadering om plm 11.15 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1