(jroen <2warL-Jexels in het harL, De heer D. C. Drijver erelid VVV afdeling Den Hoorn Paarden sportvereniging „Texel ontvangt subsidie É-^t<zx<zl Openbare les Muziekschool te Oosterend Ook als Uw zuurbrand opstijgt vanuit de Haag tot boog in de keel Onze T.V. stelt u tevree ZATERDAG 17 DECEMBER 1960 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7515 COURANT Jitgave N.V. v.h. Lanqeveld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohand el Handelsdrukkerij Den Burg, Texel - Postbus 11 - Tel. 2058 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Den Hoorn De ledenvergadering van de VW-afdeling Den Hoorn is woensdagavond in ,,Loodsmans Welva ren" door een flink aantal leden bezocht. Op de convocatie, die de leden ontvin gen, was niet vermeld, dat er een be- stuurs- en propagandacommissieverkie- zing zou plaats vinden. Dit beruste op een misverstand, want op een der laatste vergaderingen, die werd uitgeschreven, omdat er misverstanden waren ontstaan tussen bestuur en propaganda-commissie, was besloten dat het bestuur zou aan blijven tot de eerstkomende ledenverga dering. Maar de gehouden bestuursverkiezing leverde nu geen moeilijkheden op. Het gehele bestuur werd herkozen. Alleen VOOR HET NIEUWE schooljaar van de muziekschool, dat na 1 januari a.s. start melden zich reeds een 40-tal leerlingen aan. De aanmelding staat nog open, zij het dan ook dat belanghebbenden hun aangifte nu toch uiterlijk voor de 23e december a.s. moeten inleveren. Getracht wordt nog in Den Hoorn, De Koog, De Cocksdorp en Oosterend afzon derlijke klassen te vormen. Wanneer de belangstelling in deze dorpen aan een aantal van 15 leerlingen toekomt bete kent dit dat de betreffende leerlingen in het eigen donp muzieklessen kunnen krijgen. IN OOSTEREND zal met het oog hier op op donderdag 22 december a.s. een openbare les van de muziekschool wor den gegeven in het Gebouw voor Chris telijke Belangen, aanvang 7.30 uur. Deze les ligt ongeveer in hetzelfde vlak als de onlangs te Den Burg gehoudene, die al- lerwege als zeer succesvol werd beoor deeld. Aan deze les zullen ook leerlingen van het eerste leerjaar medewerken. Een ieder die zich een oordeel wil vor men van de gevolgde onderwijsmethode en wil zien welk een grondige muziek- kennis hier in een betrekkelijk korte tijd aan de kinderen is bijgebracht, is bij deze openbare les van harte welkom. Ter oriëntatie van degenen, die er voor voelen hun kinderen nog aan dit onderwijs te doen deelnemen zij vermeld, dat het muziekonderwijs bestaat uit 2 jaar algemeen vormend muziekonder wijs. Eerst daarna komt 't instrumentale onderwijs aan bod. Dan hebben de kindei en echter ook een basis gekregen, die hen veel sneller vorderingen doet maken met het door hen gekozen instrument. Bovendien ken merkt het onderwijs zich in deze periode door een grote mate van afwisseling en een zekere speelsheid, wat mee brengt dat de kinderen de lessen als regel met zeer veel animo volgen. Op 1 december telde de Texelse mu ziekschool 137 leerlingen, onder wie een 20-tal die naast het Avmo-onderwijs ook blokfluitles krijgen. Per 1 januari a.s. zullen een 50-tal leerlingen aanvangen met de instrumen tale lessen. Zij zullen zich verdelen over: piano, viool, orgel, gitaar, akkordeon en koperinstrumenten. De commissie van toezicht op de mu ziekschool heeft zich in zijn onlangs ge houden vergadering uitvoerig bezig ge houden met de verschillende regelingen, die i.v.m. deze instrumentale lessen moe ten worden getroffen. De commissie meent de mogelijkheid te zien voor al deze verschillende lessen leerkrachten op een verantwoord niveau te kunnen aantrekken. Over de ontwikkeling van de Texelse school toont de commissie zich gezien deze ervaringen dan ook be paald optimistisch. Van veel betekenis is ook, dat de directeur-leerkracht de heer C. Rijf zich per 1 januri a.s. op Texel zal kunnen vestigen, waardoor deze in staat zal zijn ook buiten de les uren meer aandacht aan de ontwikkeling van de school te besteden. lc blussen met Rennies kwestie van 'n ogenblik. En niemand in Uw omgeving heeft er weet van. Want U neemt Rennies on opvallend in, laat ze smelten op de tong en zodra de weldadige samenstelling met Uw eigen speeksel de maag be reikt, is alle leed geleden en de vuur kolom gedoofd. Rennies neutraliseren overtollig maagzuur volkomen en on- mid-del-lijk. Koop vandaag een pakje bij Uw apotheker of drogist. de heer Drijver meende, na 27 jaar als secretaris te hebben gefungeerd, dat de tijd gekomen was om zijn plaats aan een ander af te staan. Als erkentelijkheid voor zijn vele ar- Deid werd de heer Drijver tot ere-lid benoemd. Zijn plaats werd ingenomen door de heer T. de Leeuw. De propagandacommissie, die het afge lopen jaar uitstekend werk heeft ver richt, vond de tijd gekomen de taak aan een andere commissie over te dragen Over dit punt zal in een komende werk vergadering verder worden gesproken. Gunstig jaar De voorzitter, de heer A. Slegh, mocht in zijn begroeting ook welkom heten leden van het hoofdbestuur en afgevaar digden van De Koog en De Cocksdorp. Hij noemde het afgelopen seizoen een goed seizoen, al kon het voor- en na- seizen nog wel wat beter. Vooral raadde hij de leden aan in het najaar de poorten niet te vroeg te sluiten, want het is voor gekomen dat gasten geen onderdak kon den vinden. Een kort ogenblik werd stilgestaan bij het overlijden van de heer W. H. Lap. De heer Lap heeft veel werk verzet voor het oprichten van de afdeling Den Hoorn. Mevrouw Lap-de Waard werd bedankt voor het goede beheer van het informa tiekantoor. Er werd gesproken van een moederlijke" zorg. Het bestuur van D.E.K. en de Zwaluwen kregen even eens een pluim voor de activiteiten in het afgelopen seizoen. De heer D. C. Drijver las de notulen en het jaarverslag, die ook dit jaar weer op uitstekende wijze waren verzorgd. Uit het jaarverslag bleek dat Den Hoorn geen nozemprobleem kent, het bleef voor alle toeristen het rustige dorp. Ook de heer Fortgens, directeur der VW-Texel, wees op de mogelijkheid van Den Hoorn. Den Hoorn kan nog rij kelijk haar wieken uitslaan. Hij maakte de Hoornders er op attent dat zij achter waren gebleven met de actie van de ton. Hij zette in het kort nog even de be langrijkheid van deze actie uiteen. Den Hoorn heeft 8% van het aantal gasten tot zich getrokken. Dit is misschien nog een klein aantal, maar er zijn toch zo'n 800.000,Den Hoorn binnengekomen. Het dorp zou er heel anders uitzien als er geen toeristen kwamen. Wij moeten actief blijven en steeds met de tijd mee gaan. De rondvraag Tijdens de rondvraag werd gevraagd om een telefoonverbinding met het strand. De directeur vond dit erg belang rijk, speciaal om ongevallen te vermel den. De zaal mompelde: Ook voor de jutter, want hij kan dan meteen de strandvonderij bellen. Mevrouw Lap-de Waard wees op de goede opgave van bezetting, dit voorkomt een heleboel narigheid. De heer S. Lap Bzn. werd herbenoemd als afgevaardigde in het hoofdbestuur. Om 12 uur sloot de voorzitter deze ver gadering met de wens dat seizoen 1961 een goed seizoen zal worden. JAN AGTER CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 21 december a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: Den Hoorn 1.15 uur; Oosterend 2.00 i^ur; De Cocksdorp 3.00 uur; De Koog 4 00 uur. Dezer dagen is met belangstellende V.V.V.-leden vergaderd over de vraag of het wenselijk is een begin te maken met het propageren van een winterse vakan tie op Texel. De belangstelling voor dit onderwerp bleek dermate groot te zijn, dat zich thans veertien leden hebben aan gemeld om aan deze actie mee te doen. Het is de bedoeling met deze groep van veertien op korte termijn nogmaals te vergaderen om de details te bespreken. Alvorens echter deze vergadering uit te schrijven willen wij niet nalaten al onze leden nogmaals attent te maken op de plannen, opdat een ieder kan overwegen -vjy deelneming eraan wenselijk V-Of is. Het bureau in Den Burg zal \J U gaarne nader inlichten. -Q V.V.V.-Texel ZONDAGSDIENST DOKTOREN Den Burg: DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) Oostcrend en De Cocksdorp: DOKTER RENOUT (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) Dierenartsen J. DORRESTIJN, tel. 2455 (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) Zondagsdienst Witte Kruis Zr. FORTGENS Oosterend, tel. (02223) - 250 (van zaterdag 13 uur tot zondag 24 uur) Zr. MANNESSEN Den Burg, tel. (02220) - 2414 (zondag van 9 tot 13 uur) GESLAAGD Den Burg Onze plaatsgenoot, de heer J. W. Laan, slaagde voor het candidaats- examen scheikunde aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam. EEN BIJZONDERE HOBBY De een spaart suikerzakjes, de ander postzegels en weer een ander is verzot op sigarenbandjes. Mevrouw Langeveld- Geels heeft echter een geheel andere hobby. Zij verzamelt handtekeningen en foto's van Staatshoofden. Prinses Astrid van Noorwegen en de heer Ferrer zonden haar een leuke kaart met handtekenin gen. Uit Amerika kreeg mevrouw Lange- veld een grote foto van president Eisen hower, voorzien van handtekening. VLAG IN TOP Bij de bouw van de nieuwe Boeren leenbank op de Groeneplaats is dezer dagen het hoogste punt bereikt. De vlag wapperde donderdag van een der span ten van het dak. Het is wel een groots gezicht zo tussen de huizen op de Groe neplaats en we mogen zeker spreken van contrast. De burgerhuisjes er naast vallen geheel in het niet. De firma Drijver, aannemer, maakt snelle vorderingen. Binnen niet. al te lange tijd zal het dak er op zitten. OVERDENKING: Het Centraal bestuur van de „Stichting Cultureel werk Texel" heeft in zijn aatst-gehouden vergadering besloten de paardensportvereniging Texel een subsi die van f 250.toe te kennen ter bestrij ding van de kosten verband houdende met de aankoop en restauratie van gla- zenwagens, arresleden, karretuigen en andere uit folkloristisch oogpunt voor de vereniging van belang zijnde attri buten. Aan de bejaardensociéteit te Den Burg werd een aanvullende subsidie toegekend van f 50. De mogelijkheid om een liedcursus voor onderwijskrachten op Texel te or ganiseren zal nader worden onderzocht Tot lid van de akkomodatiecommissie van de stichting werd benoemd de heer N. M. Schoo te De Koog. Besloten werd voorts tot een wijziging van de statuten van de stichting, conform het verzoek van Gedeputeerde Staten. Verschillende organen hebben inmid dels hun afgevaardigden in het „Centraal bestuur" herbenoemd. De buurtcommissie Midden-Eierland vaardigde de heer F. Gense af in de vakature van de heer J. C. Dros. De begroting en het programma van de culturele jeugdserie voor het school jaar 1960-1961 werden ongewijzigd aan vaard. Jeugdwerkconsulent Uitvoerig beraadde het Centraal be- INLEIDING TOT BALLETBEGRIP Op maandag 19 december a.s. zullen Aoor de schooljeugd van het middelbaar en vervolgonderwijs in samenwerking met de stichting „Het Schoolconcert" 'n tweetal instructieve schoolvoorstellin gen worden verzorgd. Het tweede optreden, dat aanvangt om 14.45 uur en in „Casino" plaats vindt is ook voor ouderen toegankelijk, zulkt te gen een entree van f 0,75. Het ligt in de bedoeling dat deze mid dag de heer J. H. Schultink, balletcriti cus een toelichting zal geven over de be tekenis van de danskunst. Enige danse ressen van Het Nederlands Ballet zullen daarbij een aantal demonstraties geven, c aarbij op de piano begeleid door Tilly Langedijk. De voorstelling zal ongeveer een uur duren. Er zal precies op tijd worden be gonnen. WERKGELEGENHEID GEDURENDE DE WINTERMAANDEN AAN DE VASTE WAL Door een Zaanse Handel en Industrie N.V. wordt aan een 15-tal arbeidskrach ten werk aangeboden in haar pakhuizen gedurende de gehele winterperiode (tot plm. mei a.s.). De bruto aanvangslonen in de dagploeg bedragen ƒ83,80 en worden bij goede prestatie verhoogd tot 88,terwijl de vanvangsloncn in de 2-ploegendienst 89,80 zijn en bij goede prestatie even eens verhoogd worden en wel tot 94,30 (alles bij een werkweek van 48 uur). De reis- en pensionkosten voor gehuw den en kostwinners worden volledig ver goed, terwijl de ongehuwden/niet-kost- winners een tegemoetkoming in de pen sionkosten wordt uitgekeerd van 20, p.w. De werktijden worden zodanig gere geld, dat de ene zaterdag geheel vrij is, terwijl de daarop volgende week de boot van 16.40 uur vanuit Den Helder gemak kelijk kan worden gehaald. Gegadigden kunnen zich melden bij het Arbeidsbureau. stuur zich op de taak van een aan te stellen recreatie- en jeugdwerkconsulent. Gestreefd wordt naar een aanstelling per 1 april 1961. Aan het gemeentebestuur is verzocht de betreffende credieten naar de stichting over te schrijven, opdat de aan te stellen functionaris in dienst van de stichting zal kunnen worden ge nomen. Genoemd bestuur heeft voorts beslo ten in het voetspoor van hetgeen eerder op dit terrein door de Culturele Raad werd verricht een nieuw initiatief te ne men op het gebied van de seksuele voor lichting. Een commissie van voorberei ding bestaande uit de dames: mevr. van Bilderbeek, mevr. Koing-Bruin en de he ren H. Schalkwijk, Ds. Soesan en kape laan Tuijn is verzocht terzake met con crete voorstellen te komen. Voorts werd door de verschillende af gevaardigden verslag gedaan van de door hun organen ondernomen activiteiten dan wel van bestaande plannen voor de naaste toekomst. GESLAAGD Den Burg Onze plaatsgenoot de heer S. Keijser, Schilderend 45, slaagde te Groningen voor het vakdiploma Restau rant-kok. Hij was de jongste (18 jaar) leerling, die deel nam aan de cursus te Groningen. REDEMPTOR MUNDI In de huiskamers is het de afgelopen dagen zeer vroeg donker. Och, zult U misschien zeggen, dat is de tijd van het jaar. We leven in de donkere dagen voor Kerst. Wat wil je dan anders ver wachten. Van de week zat ik op een middag, om een uur of drie, in mijn huiskamer, toen ik daar over dacht Ja, we leven in de donkere dagen voor Kerst. Van bui tenaf kwam er weinig licht binnen. Een grauwe lucht met af en toe wat regen. Niets dat lokte naar buiten te gaan. In mijn overpeinzingen werd ik ge stoord door een buurman. Hij kwam met de vraag. „Heb je nog een postzegel voor me?" Ik kon hem daar aan helpen, want de kinderpostzegels waren nog niet op. Maar wat het vreemde was van dat bezoek? Buurman zei: „Donkere dagen voor kerst man, draai het licht maar aan dan wordt het heel anders in je kamer". Als of hij wist waaraan ik had gedacht. En op zijn verzoek stak ik een klein lampje aan, en het licht straalde precies op een tekening die aan de muur hing. „Man", zo ging buurman door, „hoe kun je nou zo'n plaat aan de muur han gen, vooral in deze donkere tijd". Het is een tekening van Christus, ge sierd met een doornenkroon en druppels bloed zijn zichtbaar. Inderdaad een treu rig beeld, vooral in deze donkere tijd. Maar ik mocht mijn buurman wijzen op het onderschrift van de plaat: „Redemptor Mundi" of Verlosser der wereld. „Deze plaat buurman, is niet zo som ber als hij er uit ziet. Hij maakt mijn kamer licht, ook al is het nog zo donker huiten. Die woorden die er onder staan, zijn zuivere zonnestralen, en brengen een licht in mijn kamer, dat zo scherp is dat daar geen duisternis tegen op kan". Buurman keek mij aan.even later kwam hij met de vraag: „Maar het moet toch Kerstfeest worden en dan denken wij toch aan het kind in de kribbe?" Inderdaad, buurman, moet, of liever gezegd, mag het weer Kertsfeest worden. Maar de kribbe en het kruis zijn voor mij niet te scheiden. De liefde die in de stal van Bethlehem tot ons kwam is bij die sombere plaat niet geëindigd. Nee, het is en zal altijd zijn: Redemptor Mundi, Jezus is de Verlosser der wereld. Als we daaraan denken zal het dit jaar werkelijk KerstFEEST worden". geef zc de ruimte. Inderdaad, teenagers hebben de ruimte nodig. Op 12 december is er ruimte genoeg voor onze jonge garde. Bovenstaande plaat laat aan duidelijkheid niets te wensen overze hadden de ruimte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1